Kammar från Lovö

Gravfält 27 på Lovö, Up, har totalundersökts och Petré har även utvecklat en kronologi på dess kammar (Petré 1984). En seriation av data i fig 37 jämförs här mot horisontalstrtigrafin. Anläggningarna ordnade i 10-tal.

14C-dateringarna i tabell 17 har ocså ställts mot seriationen.

I båda fallen framkommer seriationens osäkerhet, men även horistontalstratigrafins liksom att 14C-värdena har större osäkerhet än vad labben anger. Här används endast mittvärdena.

I anläggning 157 fanns bla en agraffknapp och en del av ett likarmat spänne. Anläggningens kam kom i seriationen på rad 34 och en syftningslinje genom diagrammet antyder att tiden efter år 600 kan vara en rimlig datering. Samma sak gäller för ryggknappspännet från anläggning 2 som i seriationen kom på närliggande rad 38. Hos Petré dateras den till 400-talets slut, något som i Mindas litteraturgenomgång ser ut som en avvikelse från gängse datering av sådana spännen kring år 600 ( Minda 1989,16). Kring år 600 verkar det också ske en större förändring i kammarnas utseende, ett stilbrott.

Spridningen är dock stor i diagrammen. I diagrammet nedan har först en del typologiska element tagits bort som finns i såväl de äldsta som de yngsta kammarna. 14C- värdena samlades bättre, fig 2B. Däremot fragår av horisontalstratigrafin en linje på tvärs med diagonalen, fig 2A. Lyfter man ut de äldre anläggningar som i seriationen samlas bland de yngre, A. 2, 138 och 148 så blir resultatet som i fig 3A. En tätare samling i horisontalstratigrafin och oförändrat för 14C fördelningen, fig 3B.

Denna teknik verkar vara vanlig vid användning av CA. Det borde nog vara bättre att se över och komplettera indata i första hand, men ibland har man inget val. Exemplet ovan är bara tänkt som illustration. En sidoeffekt av detta "kvalitetshöjande" arbete är att datamängden minskar och de problem som kan följa med det.

Folkvandringstida gravfynd från Mälarområdet finns bearbetade hos Bennett (1987) och basgruppens gravar har serierats. Därvid hamnade handtagskammar i ena ändan och Husbyfibulor och reliefspännen i den andra. Materialet omfattar över 100 fyndkombinationer, men det är fragmentariskt och typologin är svårtolkad. De många 14C-analyserna ställdes i nedanstående skiss-diagram mot seriationsordningen. TV endast analyser på kol och th på harts.. Den stora spridningen av 14C-värdena gör att man i diagrammet TV ser på framkanten av dem och där skulle man kunna läsa in att seriationen omfattar tiden 400 - 550/600.

Litt.

A Bennett 1987, Graven, religiös och social symbol, Stockholm.

I Minda 1989, Ryggknappspännen Ett analysförsök av materialet från fastlandet och Öland, stencil Stockholm.

B Petré 1984,Arkeologiska undersökningar på Lovö del 4, Stockholm .

Tillbaka

Jozef Saers