Allmänna sammanträden

 

 

         Sjukkassan

                   

 

                      

 

 

                       Protokoll

 

                            öfver

 

                          Sjukassan

 

                          1887 – 1889.

 

 

                         

 

 

                          Protokoll

 

öfver allmänna sammankomsten Söndagen den 6

Februari 1887.

Närvarande styrelseledamöter: Ordförande H.Herr

Doctor Kiesler, Vice Ordföranden Herr I Role-

wicz, kassören Herr I.Degen, Vice Kassören Herr

E.Roesler.

Föreningens Praeses H.Herr Doctor Kiesler höll ett

föredrag öfver ”Barometern som väderleksprofet”,

hvarefter upplästes följande

                          Revisionsberättelse

Enligt lemnadt uppdrag hafva undertecknade gran

skat härvarande Katolska ”Handtverkareföre-

nings Sjuk och Begrafningskassas” räkenskaper

för år 1886, och få härmed aflägga följande redogörelse

Kassan räknade vid 1886 års slut 19 delegare.

Hon hade under året uppburit i inträdesafgifter

6 Kronor och i månadsafgifter 154 Kronor 50 öre

Under sammaa tidsrymd hade hon utbetalt sjuk-

hjelp 35 kronor.

 

Räkenskaperna visa i öfrigt att dess inkomster

uppgått till ett sammanlagdt belopp 370 Kr

35 öre odh dess utgifter till 37 Kr 25 öre som följer

                          Inkomster

Inbetalda inträdesafgifter      Kr 6: -

             månadsafgifter         154: 50

Influtna frivilliliga gåfvor        146:

                räntor                      27:

Diverse                                       36: 85        370: 35

                          Utgifter

Utbetald sjukhjelp                  Kr 35:

Återbetald månadsafgift                2: 25      370: 35

Öfverskott af inkomster utöfver utgifter Kr

333: 10. Grundfonden som år 1885 uppgick till

ett bekopp af 400 Kr, hade under det ifrågavaran-

de året ökats med 125 Kr, enligt gifvarnes be-

stämmelser, hvadan samma fond nu utgör

525 Kr. Kassans kontanta tillgångar voro

deponerade i Stockholms Inteckningsgaranti-

aktiebolag 500 kr mot 5% ränta och i Stock-

holms Stads Sparbank med 410 Kr mot 4% eller

sammanlagt 910 Kr.

Enär räkenskaperna varit förda med nog-

grannhet och bestyrkta med verifikationer,

anse sig Revisorerna med full rätt kunna

tillstyrka, att styrelsen beviljas full ansvars-

frihet för förvaltningen af kassans medel under

 

år 1886

                          Stockholm den 4 Februari 1887

Jos Müller                                  August Roesler

 

Sedan styrelsen beviljats ansvarsfrihet för 1886

års förvaltning, uppläste Praeses paragraferna

17 ock 18 af Regelementet ( läs sid 10 ock 11 ) som

afse val af styrelse ock revisorer.

  frågan huruvida delegarne ville företaga val

af styrelse, uttrycktes enhälligt den önskan, att

gamla styrelsen måtte quarstå, och frågade

Ordföranden styrelsens ledamöter, huruvida de

Samtyckte dertill. Ordföranden, Vice Ordföranden,

Kassören och Sekreteraren ( genom sitt ombud )  sade

sig helst vilja lemna sin befattning och ansågo för bäst

att anställa nytt styrelseval.

Ogerna skred man till val af ny styrelse; man

utttryckte dervid den förhoppningen, att den gam-

la styrelsenvore villig att qvarstanna, ifall den

blef återvald; då detta äfven efter något motstånd

blef resultatet, förklarade sig de gamla styrelse-

ledamöterna beredvilliga dertill med undantag af

Sekreteraren, om hvilken, då han var frånvarande,

man icke viste, huruvida han skulle antaga åter-

valet. Ordföranden ansåg då bäst att välja ny

Sekreterare och anmodade delegarne att föreslå

en till denna befattning lämplig person. Efter

flera förslag enades man slutligen om att till

 

Sekreterare välja Körsnären Herr Victor Sopp,

och ifall denne, som var frånvarande, vägrade

antaga valet, hans son Erik Sopp. Revisorerna

blefvo äfven återvalda och antogo valet.

Efter förhandlingarne föreslog Ordföranden en

skål för de honom kringstående styrelseledamöter-

na och tackade dem i föreningens namn, för

deras besvär och uppoffring för föreningens sak. 

Vice-Kassören Herr E.Roesler tackade i

styrelsens namn ock föreslog en skål för Ord-

föranden, hvilken hade största besväret och vore

själen i det hela.

 

 

 

 

Styrelsesammankomsten den 26. Maj 1887.

 

  Närvarande voro: Ordföranden H Herr Doctor

Kiesler, Vice Ordföranden Herr I.Rolewicz, Kassören

Herr I Degen och Sekreteraren E.Popp.

Sedan Protokollet öfver allmänna sammankomsten

den 6 Februari jemte Revisonsberättelsen upplästs,

granskades kassans tillstånd, jemte de influtna

månadsafgifterna ock fanns allting i bästa ordning.

Som Herr Henschel icke betalt sina månads-

afgifter under 3 månader, ej heller uppfyllt de

vilkor, under hvilka Styrelsen medgifvit af-

betalning af den resterande skulden, ansågs han

för utesluten ur kassan.

 

               Justeradt Den 25 Aug. 1887

                                            Dr.R.Kiesler

                                                Ordförande

 

 

 

 

 

Sjukkassestyrelsens ordinarie qvartalssamman-

komst den 25 Augusti 1887.

 

Närvarande voro: Ordföranden H H Doctor

Kiesler, Vice Ordföranden herr I.Rolewicz, Kassören

Herr I Degen, Vice-Kassören Herr E.Roersler ock

Sekreteraren E.Popp.

Som det kommit till Styrelsen kännedom, att delegaren

E Svennson, hvilken anmält sig sjuk icke träffats

hemma utan farit ut på landet, ansåg Styrelsen

det behöfligt att af nämnda delegare infordra betyg,

att han på läkarens uttryckliga förordnande begifvit

sig dit. Då en som sjukanmäld delegare lätt skulle

kunna göra missbruk af visltelsen på landet och deri-

genom undandraga sig den i stadgarna föreskrifvna

kontrollen.

Af samma skäl ansåg Styrelsen sig böra fordra, att

det af den sjuke inlemnade läkarbetyget, som styrker

hans sjukdom ock den deraf förorsakade oförmögen-

heten till arbete, måtte förnyas hvarannan vecka.

Härefter granskades de influtna månadsafgifterna

och qvittenser samt läkarebetyg, hvarvid inga anmärk-

 ningar behöfde göras.

 

                             Justeradt d.14 Nov. 1887

                                                 Dr.R Kiesler

                                                      Ordförande            

 

 

 

 

 

 

 

Sjukkassestyrelsens fjerde ordinarie Quartalssammankomst                          

                                            Måndagen den 14 November 1887

Närvarande: Ordföranden H.H.Doctor Kiesler, Vice-Ordföran-

den Herr I.Rolewicz, Kassören Herr . Degen, Vice-kassören

Herr E.Roesler och Sekreteraren E.Popp.

Som delegaren Th.Lytinski anmält sig sjuk, men på 6 hvarandra

följande månader ej erlagt sin afgift till Föreningskassan och

derigenom enligt §8 mom 3. förlorat sin delaktigthet i Förenings-

kassan och enligt § 13 mom 1. äfven i Sjukkassan, så ansåg Styrelsen

ej kunna bevilja ofvannämda delegare någon sjukhjelp, då ingen,

som försummat att fullgöra sina skyldigheter, hade anspråk på

sina rättigheter, men skulle Styrelsen inhämta, när nämda person

blifvit delegare i Sjukkassan. För att förekomma dylika fall ålades

Kassören, att före afgifts erläggande till Sjukkassan, underrätta sig

hos Föreningens Senior, huruvida delegaren erlagt sin afgifter

till Föreningskassan,d.v.s ännu tillhörde Föreningen.

Vid Räkenskapernas genomgående ock kassarevisionen visade det

sig ett plus af 40 Kronor, hvilka under Praeses frånvaro lånats

ur Kägelkassan ock följaktligen borde till densamma återlemnas.

                                     Justeradt

                                          Stockholm d.19 Januari 1888

                                                   Dr R.Kiesler

                                                        Ordförande

 

 

 

Styrelsesammankomsten den 19 Januari 1888.

 

Närvarande voro Ordföranden. H.H.Doctor Kiesler, Kassören

Herr I. Degen, Vice-Kassören Herr E.Roesler ock Sekreteraren

E. Popp.

Räkenskaperna och qvittenserna granskades innan de öfvelemna-

des till Revisorerna. Allt befanns vara i god ordning. Som

Föreningsstyrelsen förklarat § 8 i Föreningsreglementet angående

förpliktelsen för medlemmarne att bevista sammankosterna

såluna att en ordinarie medlem efter 3 månader ock en extra

ordinarie efter 6 månaders uteblifvande skulle anses hafva

brutit mot den sig åtagna förpliktelsen ock följaktligen vara

ifrån Föreningen skild, ock det upplystes, att extra ordinare

ledamoten Handskmakaren E.Svensson sedan mer än 10

månader icke infunnit sig i Föreningen, förkalrades han

hafva förlorat sin delaktighet också i Sjukkassan.

 

                                             justeradt

                                    Stockholm d.27 Aug 1888 Dr R.Kiesler

                                                                                    Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll öfver allmänna sammankomsten Söndagen den

5 Februari 1888.

 

Närvarande voro: Ordföranden. H.H.Doctor R.Kiesler

Vice-Ordföranden. I Rolewicz, Kassören I.Degen, Vice-

Kassören E.Roesler, Sekreteraren E.Popp. Revisorer

Herr Dr Müller, och A.Roesler.

Af öfriga delegare: A Ducke, I Eckert, I Schrödl,

Olsson, I.Reinartz.

Ordföranden öppnade förhandlingrne med att uppläsa

följande Revisionsberättelse.

                      Revisionsberättelse.

Utsedda att granska räkenskaperna för härvarande

( Katholska Handtverkareföreningens Sjuk- ock Be-

grafningskassa under år 1887 få undertecknade, efter

fullgjordt uppdrag, aflemna följande redogörelse.

Under igrågavarande år räknade nämda Kassa

20 betalande delegare. Af dessa hade hon uppburit

168 Kr 75 öre, hvaremot till två delegare utbetalt

i sjukhjelp 155 Kr ach af denna summa ensamt

till en af dem ett belopp af 110 Kr.

Årets räkenskaper utvisa för öfrigt följande Kassa

poster:  

Inkomster

Inbetalta inträdesafgifter                         Kr 6 – 00

 

Inbetalta månadsafgifter                          Kr   168-75 öre

Influtna frivilla gåfvor                                       73-00-

           räntor                                                    21-32-

Diverse                                                                17-23        365-34

Kontant från år 1886                                           79-04

                      Utgifter

Utbetald sjukhjelp                                    Kr    155-00

Insatt i Stockholms Sparbank                           150-00        365.34

Kontant i kassan vid årets slut                            60-34

Sjuk och Begrafningskassans tillgångar redovisas som följer:

Deposition i Stockholms Garantiaktiebolag Kr: 500

Stockholms Stads Sparbank                                569-54

Kontant i kassan vid årets slut eller                     60-34

              eller tillsammans                             Kr 1129-88

Uti ofvannämda belopp är inberäknadt grundkapitalet,

som med tillägg af ingångna medel från Julkrubban

med 50 Kronor uppgår till Kr. 575-00

Enär räkenskaperna befunnits utan anmärkning,

vilja revisorerna härmed hafva tillstyrkt full

ansvarsfrihet för förvaltningne af Sjuk- och begraf-

ningskassans medel under år 1887.

                      Stockholm den 4 Februari 1888

Jos.Müller                                  August Roesler

 

Derefter skreds till val af Styrelse med det resultatet, att

den gamla Styrelsen återvaldes. Det berodde nu på huru-

vida den gamla Styrelsen vore villig att stanna qvar

och anmodade Praeses vederbörande att yttra sig; hvad

honom sjelf anginge, så önskade han heldst slippa Ord-

förandeplatsen, dels emedan han vore tillräckligt upptagen

af föreningens öfriga göromål, och dels emedan han blifvit

klandrad för allt för stor stränghet. Kassören Herr Degen

förklarade sig villig att qvarstanna såsom Kassör, ifall

man visade honom undseende, när han en och annan gång

icke infunne sig vid månadsuppbörden första Söndag i

månaden, så att han måtte slippa Ordförandens anmärk-

ningar.Ordföranden bemötte Kassören Herr Degens

anförande genom att framhålla, att om någon hade en

sådan vigtig plats som Kassörens, så borde en sådan plats

också skötas, så att delegerne framdeles icke behöfde fråga,

till hvem de skola lemna sina afgifter;” kommer Kassören,

eller kommer han icke?” För ordningens skull vore det

nödvändigt, att Kassören antingen på fölhand under-

rättade Vice-Kassören eller någon annan Styrelseleda-

mot, så ofta han sjelf icke kunde infinna sig; elle också redan

nu träffade öfverenskomelse med någon Styrelseledamot,

som eger delegarnes förtroende, att inkassera de månadt-

liga afgifterna till Sjukkassan, så ofta Kassören vore

förhindrad att infinna sig; men att Kassören sjelf

 

vore ansvarig. Vice Ordföranden Herr Rolewicz

erbjöd sig att i ofvannämda fall sköta Kassörens plats

hvartill Ordföranden och öfriga delegare samtyckte.

Efter förnyad omröstning blef den gamla Styrelsen

nästan enhälligt återvald, och Ordföranden förklarade

sigf då också villig att qvarstanna, men att delegarna

borde taga honom såsom han vore, om det ville, att

Sjukkassans angelägenheter skulle skötas ordentligt.

Revisorerna Herr Dr Müller och A.Roesler åter-

valdes äfven enhälligt.

På Ordförandens fråga, huruvida delegerne hade

några anmärkningar att framföra, bad ingen om att

få ordet. Efter slutade förhandlingar tackade Ord-

föranden Styrelseledamöterna och Revisorerna för

deras uppoffrande nit för Sjukkassans angelägenheter

och bad dem att icke förtröttas i sin ifver för

Föreningens sak; sitt arfvode skulle de få en gång

af Gud i himmelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsesammankomsten, Måndagen den 27 Aug.1888

Närvarande voro: Ordföranden H.Herr Dr Kiesler,

Vice-Ordföranden I.Rolewicz, Kassören I.Degen

Vice-Kassören E.Roesler, Sekreteraren E.Popp.

Sedan Protokollet blifvit justeradt, granskades

Kassörens böcker och räkenskaper, som befunnos i

god ordning, så att ingen anmärkning behöfde

göras. Angående upprättandet af en Sparkassa

inom Föreningen önskade Ordföranden äfven

veta Styrelsens för Sjukkassan mening, allden-

stund sparsamhet hos delegare i Sjukkassan

kunde förhindra ej så få sjukdomar, då ju dessa

ej så sällan förorsakas  af slöseri och ett oordentligt

lefnadssätt. Fastän en och annan Styrelseledamot

sökte att afråda Praeses ifrån att pålägga sig en ny

börda, så uttalades dock den önskan, att planen

måtte närmare utredas till nästa sammankomst.

 

               Justeradt d.16 September 1889   Dr.R.Kiesler

                                                                     Ordförande

 

 

 

 Styrelsesammanträdet den 19 November 1888.

 

Närvarande voro: Ordföranden H.Herr Dr Kiesler, Kassören

Herr I Degen, Vice Kassören Herr E Roesler Sekreteraren

E Popp.

Kassaböckerna granskades, månadsbidragen, räntorna m.m.

sammanräknades ock jemfördes med den innestående kassan.

Af de kontanta medlen hade Kassören öfverlemnat till

Ordföranden ( 50 ) Kronor för att af denne insättas i

Sparbanken, som under de 3 första qvartalen ingen

anmälts såsom sjuk hoppades man att få ett rikligt

öfverskott. Angående upprättandet af en Sparbank

i Föreningen, hvilken fråga vid föregående samman-

komst diskuterades, upplyste Praeses att planen redan

blifvit förverkligad samt att Sparkassan börjat sin

verksamhet från och med Oktober månad detta

år.

                                            Justerad d.23 Januari 1889

                                                                           RKiesler

 

 

Styrelsesammanträdet Thorsdagen den 23 Januari 1889.

Närvarande voro: Ordf.H.Herr Dr Kiesler, Kassören Herr I

Degen, Vice Kassören Herr E Roesler och Sekreteraren e.Popp.

Sedan Ordf. öppnat mötet och Kassörens handlingar granskades

visade det sig att det förflutna året 1888 ingen enda

delegare af Sjukkassan anlitat sjukhjelp hvilken omständighet

helsades med bifall. Ett betydligt öfverskott kunde således på-

räknas. Kassörens böcker utvisade att i månadsafgifter erlagts under

fjolåret 144 Kronor samt från årets början tills dato

19 Kronor 50  öre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almänna Sammankomsten Söndagen den 3 Februari

                                        1889

Närvarande voro: Styrelseledamöterna: ordf: Herr Dr

Kiesler Vice Ordf. Herr Rolewicz, kassören Herrr J

Degen Vice-Kassören Herr E.Roesler. Revisorerna

Herr Dr Müller och Herr A Roesler af öfriga

ledamöterna voro Herr Eckert, Herr Steioff, Herr

Brandt, Herr Schrödl.

Ordföranden började med att i Sekreterarens frånvaro

uppläsa protokollet öfver föregående almänna sam-

mankomst hvarefter Revisonsberättelsen för år

1888 upplästes hvilken är af följande lydele

                                            Revisionsberättelse

På grund af lemnade uppdrag hafva underteckna-

de granskat härvarande Katholska Handtverka-

reförenings Sjuk och Begrafningskassa för år

1888 och få häröfver afgifva följande berättelse.

Kassan räknade under året 19 betalande del-

egare hvilka i månadsafgifter hade inbetaldt

ett sammanlagdt belopp af 144 Kronor.

Deremot hade ingen delegare anlitat Kassans

hjelp. Räkenskaperna utvisa för öfrigt.

 

 

                      Inkomster

 

Inbetalda månadsafgifter   Kr      144-

Influtna frivilliga gåfvor               44-55

            räntor                              19-13

      Diverse                                   17-45

Kontant från år 1887                    60-34   285 57.

 

                      Utgifter

 

Insatt i Stockholms Sparbank     Kr   150

Kontant i Kassan vid 1888 års slut     135 57

                                                                      285.57

    Sjuk och Begrafningskassan till-

    gångar voro placerade som följer:

I Stockholms Sparbank innestående        Kr 741 46

I Stockholm Intecknings Garanti-

                           Aktiebolag                     Kr 500-

I Kassan, kontant vid K årets slut                  135-57

                                                         Kronor 1377-03                         

Häraf framgår att Kassans tillgångar

Under det förflutna året ökats mder

                                               247Kr 75ö

Då räkenskaperna blifvit föra med

ordning och reda samt de kontanta

medlen voro säkert placerade, anse vi

 

Styrelsen berättigad till full ansvars-

frihet för dess förvaltning af Sjuk och

Begrafningskassan under det förflutna

året.

 

    Stockholm den 31 Januari 1889.

 

Jos Müller                           August Roesler

 

Derefter frågade Ordföranden huruvida leda-

möterna önskade företaga val af ny Styrelse

men då alla ville behålla den gamla Styrel-

sen qvar frågade Ordföranden Styrelseledamöt-

erna om de voro beredvilliga att qvarstanna

i Styrelsen. Vice-ordföranden önskade emeller-

tid att lemna sin befattning men lät slut-

ligen beveka sig att qvarstanna. Angående

Sekreteraren som var frånvarande an-

modade Ordföranden att fråga Sekreteraren

huruvida äfven han antoge återval samt

att tillsätta en ny Sekreterare ifall han

ville afgå. Äfven Revisorerna blefvo enhäl-

ligt återvalda. Förslag väcktes af Hrr Stieoff

att två sjukbesökare måtte väljas för hela

året. Förslaget gillades så tillvida att tvenne

sjukbesökare jemte en suppleant skulle väljas

för hvarje qvartal ock som motionären

jemte Herr Eckert erbjödo sig till denna

befattning så antogos de såsom sjukbesökare

i första qvartalet.

 

 

Styrelsesammanträdet den 5 November 1889.

 

 

 

 

 

 

                                            1890 – 1894.

 

 

 

 

 

                                            Protokoll

 

                                                 öfver

 

          Sjukkasso-sammankomster

 

                                      åren 1890 - 1894

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsesammanträdet den 20 Januari 1890.

 

  Närvarande voro: Ordf. H.Herr Dr Kiesler, Kasören

Herr I Degen ( genom ombud ) Vice Kasören Herr E

Roesler & Sekreteraren E Popp.

 

Då Revisonen af Sjukkassan snart måste

göras, genomgick man räkenskaperna.

Dessa visade: Inkomster     193 Kr 77 öre

     samt           Utgifter         50 Kr.

nämligen sjukhjelp till en af delegarne under

5 veckors tid; för öfrigt befunnos Kassörens

redogörelser ej lemna skäl till någon anmärk-

ning; dock uttrycktes den önskan att han skule

skrifva inkomsterna på den ena sidan samt

utgifterna på den andra bredvid.

 

                                            Justeradt

                                            d.29Febr.1890

                                                      Dr.R.Kiesler                                        

 

 

 

 

Sjukkassans Allmänna Sammankomst.

 

      Söndagen den 2 Februari 1890.

 

Närvarande vid förhandlingarna voro. Ordf. Herr Dr Kiesler

Vice Ordf. Herr i Roelewicz Sekreteraren E Popp.

Revisorer: Herr Dr J Müller ock Herr A Roesler samt

af öfriga delegare: Herrar A Brandt, Ohlsson, Eckert,

Steioff ock Reinertz

 

  Ordföranden började förhandlingarna med att uppläsa

följande

 

                      Revisionsberättelse

 

   Efter fullgjord granskning af härvarande Katholska

Handtverksförenings Sjuk och Begrafningskassas

ställning vid 1889 års slut, få undertecknade aflemna

följande redogörelse. Af kassans 16 delegare hade i

månadsafgifter inbetalts ett sammanlagdt belopp af

144 Kronor, hvaremot en summa af 50 kronor

uppburits af 1 medlem.

                      I öfrigt utvisa räkenskaperna:

                              Inkomster

Inbetlada månadsafgifter                         Kr. 144:-

Influtna gåfvor                                                20:-

          räntor                                                 13-82

Diverse                                                            15,95

Kontant i kassan                                             329 :34

 

                          Utgifter

 

Insatt i Stockholms Stads Sparbank        Kr 210:-

Sjukhjelp till en delegare                                50

                                                                                       260:-

Öfverskott, motsvarande saldo i Kassan                       69:34

                                                                         Kronor. 329:34.

 

 

 Kassans tillgångar uppgå numera som följer:

I Stockholms Stads Sparbank                  Kr.                 978-75

I Aktiebolaget St Birgitta                                              500-

I Kassan kontant                                                              69-34

                                                                         Kronor 1548-09

Då räkenskaperna befunnits i god ordning anse

vi Styrelsen berättigad till full décharge.

                      Stockholm den 27 Januari 1890.

Jos Müller                                                 August Roesler

 

Då sedermera Ordföranden framkastade frågan om

val af ny Styrelse förklarade delegarne att de helst

önskade se den gamla Styrelsen stanna qvar ock

frågade Ordföranden Styrelseledamöterna huruvida

de samtyckte härtill. Vice Ordföranden Herr I

Rolewicz önsakde emellertid utträde ur Styrelsen

utan att anföra några skäl derföre. När äfven

Revisorerna återvaltsbad Dr Müller om ordet. Han

ansåg det å ena sidan fördelaktigt att nya Revisorer

utsågos samt framhöll å andra sidan huru som hans tid vore

tillräckligt upptagen af egna göromål. Ordföranden

medgaf detta, men hoppades, att Herr Müller

äfven framdeles skulle finna så mycken tid öfrigt

att verkställa Revisionen, och hoppades derföre, att

beslutet at slippa Revisionen ej vore definitift.

Medan den andra Revisoren, herr A Roesler, också

tillkännagaf sin önskan att Herr Doktor Müller

med honom såsom hitills ville revidera Sjuk-

Begrafningskassan, hvilket de så broderligt ock

beredvilligt utfört, lät Herr Müller beveka sig

att qvarstanna som Revisor.

Derefter återtog äfven Vice-Ordföranden Herr Jos.

Rolewicz, sitt beslut att utträda ur Styrelsen

Till Sjukbesökare för första halfåret utsågsor: Herrar

A Brandt och Ohlsson

 

 

Då på Ordförenadens fråga ingen fann sig föranlåten

att göra anmärkningar, förklarade han Sjukkassans

sammankomst afslutad ock hembar till både

Styrelseledamöter ock Revisorera sitt hjertliga

Tack.

                                            Justeradt d 17 Juli 1890

                                                                 Dr. RKiesler.

 

                      Styresesammankomsten

                           Den 17 Juli 1890

 

Närvarande voro: Ordf. herr Dr Kielser, Vice-Ordfd.

Herr I Rolewicz, Kassören Herr I Degen, Vice-Kassören

Herr E.Roesler.

Kassören Herr I Degens räkenskaper utvisade

att för 119 månadsafgifter inbetalats 89 Kr. 25 öre

samt genom diverse bidrag 13 Kronor 04 öre

                      Summa Kronor 102Kr 29öre

I Stockholms Stads Sparbank hadesedan den

28 februari insatts 50 Kronor, så att nu 121 Kronor

63 öre funnos kontant i Kassan ock lofvade Kassören

att snart aflemna ytterliggare 75 Kronor att in-

sättas i Sparbanken

Någon sjukhjelp hade icke under året utbetalats.

 

                                            Justerat d.16Jan.1891

                                                                 Dr. RKiesler

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Styrelsesammankomsten

                            Den 16 Januari 1891.

 

Närvarande voro. Ordf. herr Dr Kiesler, Kassören

Herr I Degen, Vice Kassören Herr E Roesler, Sekreterar

E Popp.

 

Enligt Kassörens räkning hade under året 1890

inbetalts 188 månadsafgifter utgörande                        141:-

Särskilda bidrag                                                               15:82

Ränta å 6 månader mot 4½%                                           11:25

                                                            Summa Kronor   168:07 öre

Kontant i kassan vid 1889 års slut                                    69:34 

                                                            Summa Kronor   237:41-

                      Utgifter

Insatt i Sparbanken                                                        125:-

Sjukhjelp till Kellner                                                        50:-

                                Summa                                           183:30

     Kontant i Kassan vid 1890 års slut                             54:11

                                                                         Summa  237:41.

På frågan hvilket belopp för en sjukdag borde

utbetalas, om man nämligen skulle räkn

6 arbetsdagar, hvilket utgör 1 Kr 66 öre pr arbets-

dag eller om man skulle räkna sju dagar

så att Söndagen räknades med, hvilket utgör

1 Kr 43 öre pr dag – enades man slutligen om

att  det förstnämda räknesättet, hvilket vid det

nyss timad sjukdomsfallet visat sig vara

fördelaktigare för den sjuke, skulle följas.

Också anmälde ordföranden, att en förenings-

Medlem, som öfverskridit 40 års ålder önskade

blifva delegare i Sjukkassan, men erbjöd sig

att  betala för de månader, som förflutut efter

fylda 40 år; beslöts att mot detta vilkor låta om-

nämda medlem blifva delegare i Sjukkassan,

men borde han erlägga sin sjukhjelp också för

den månad när han fylld 40 är.

                                                                Justeradt

                                                                 d. 29 Januari 1891.

                                                                            Dr.R.Kiesler

 

 

   Allmänna Sammankomsten

 

              Söndagen den 1 Februari 1891.     

  Närvarande Herr Dr Kiesler, Vice-Ordf. Herr Rolewicz

Kassören ( genom ombud) Sekreteraren E Popp

Närvarande delegare:

Herr Dr Müller, Herr A Roesler, herr v Popp,

A Brandt, i Seioff, I Eckert, I Schrödl samt

den ny upptagne Herr i Blomqvist.

Ordföranden öppnade förhandlingarne med

att uppläsa följande:

                      Revisionsberättelse

Öfver katolska Handtverkarföreningens

Sjuk och Begraffningskassa för år 1890.

                      Inkomster

Af  15 delegare har i månadsafgifter under

årets lopp blifvit inbetaldt                        Kronor 141:-

Gåfvor                                                                      5:-

Räntor                                                                     11:25

Diverse                                                                    10-82-

Kontant i Kassan : Saldo fr.1889                            69-34

                                                                 Kronor  237-41

 

                      Utgifter

Insatt i Stockholms Stads Sparbank        Kr          125-

Begrafningshjelp ( åt Tunnbindaren I Kellner)        50-

5 dagars sjukhjelp åt densamme                                 8.30

Saldo till 1891                                                            54-11               

                                                                             S. 237-41

Kassans tillgångar uppgå numera

 

I Stockholms Stads Sparbank                  Kr          1136-29

1 Aktie i St Birgitta Aktiebolag                              500-

Kontant i Kassan                                                         54-

                                                       Summa Kronor 1690-40.

 

 

 

Då räkenskaperna befunits i god ordning till-

styrka vi Styrelsen full décharge

                      Stockholm den 26 Januari 1891

F.Stocklassa                                             August Roesler

(Suppleant)

 

Enligt # 17i Regelementet borde nu val af

Styrelse företagas, dock finge den afgående Styrelsen

i sin helhet eller delvis återväljas, hvarföre Ord-

föranden frågade de närvarandedelegare, om

de ville välja en ny Styrelse eller också behålla

den gamla; genom omröstning – blef den gamla

Styrelsen återvald, men anmärkte Dr Müller, att

enligt Reglementet valen borde ske medelst sluten

omröstning ock ej så som skett genom öppen omröst-

ning. Ordföranden replikerade, att detta var en

formsak ock att den öppna omröstningen i detta

fall vore en tidsbesparing, men att enligt orda-

lydelsen valen af ny Styrelse nog borde ske

medelst slutna sedlar, hvarföre Ordföranden

först ville fråga delegarne, huruvida de gillade

den sålunda skedda omröstninge. Den

gillades enhälligt. Nu framstäldes frågan till

Styrelseledamöterna, huruvida de voro hågade

att qvarstå, ock som ingen motsägelse hördes, slöt

Ordföranden af deras tystnad till deras sam-

tycke.

Enligt # 18 skulle också Revisorerna på samma

sätt som Styrelsen väljas; som fjolårets Revisorer

enhälligt återvaldes frågade Ordföranden dem om

de samtyckte till sitt återval.

Ordet begärdes af Herr Dr Müller som af flera

skäl afsade sig förtroendet, men slutligen förmåddes

af Ordföranden att qvarstanna åtminstone

för detta år.

Sedan Ordföranden meddelat Styrelsens beslut

 

 

att upptaga i Sjukkassan föreningsmedlemmen

Herr E, Blomqvist, som öfverskridit 40 år mot

vilkor, att han efterbetalade för de sedan 40 år

förflutna månaderna, plus den månad han upp-

nått denna ålder.

Beslutet gillades af alla de närvarande del-

egarne. Sedan utsågos den nya delegaren

Herr E Blomqvist ock IV Popp(senior)

till sjukbesökare för det första halfåret.

På Ordförandens fråga, om någon delegare önska-

de att göra en anmärkning, framkom Herr I

Rolewicz med motionen att gifva #6, som

afser begrafningshjelpbelopp, följande lydelse:

”Sjukhjelp utgår med 10 Kr i veckan ock be-

grafningshjelp med 75 Kr i stället för 50 Kr.

så att tillägget:”vid inträffade dödsfall

erlägger hvarje delegare dessutom 1 Krona som

tillskott till begrafningsmedel för den aflidne”-

bortfölle.    

Motionen gillades af flere delegare.

Ordföranden anmärkte, att fastän an ingen-

ting hade emot en sådan förändring, han

likväl ville framhålla, att man ej måtte af

sjukkassans gynnsamma ställning förledas

till Sjuk-ock begrafningshjelpens definitiva

förhöjande, då ju Kassan räknade flera äldre

delegere, som kunde taga Sjuk ock begravings-

hjelpen i anspråk mer ock förr än man väntade.

Ordförandens anmärkning hade till följd att

Herr Dr Müller framställde ett medlingsförslag:

att besluta begrafningshjelpens höjande till 75 Kr

blott för detta år ock förbehålla åt nästkommande

års allmänna sammankomst, om den ville

bibehålla förhöjningen eller åter nedsätta begrafnings-

hjelpen till sitt ursprungliga belopp.

Förslaget antogs enhälligt, hvarefter Ordföranden för

klarade förhandlingarne afslutade.

                                                                 Justeradt

                                                                  Sönd.d.8Febr.1891

                                                                      Dr.RKiesler.

 

 

 

 

 

    Styrelsesammankomsten.

 

           Den 28 September 1891.              

 

Närvarande voro Ordf.Herr Dr Kiesler, Kassören

Herr I Degen Vice Kassören Herr E Roesler

Sekreteraren E Popp.

Kassörens böcker utvisade

Kontant i kassan vid 1890 års slut 54 Kr 11-

                      Inkomster

För 151 månadsafgifter                            113Kr 25 öre

Extra inkomster (inclusive resterande)        54-   70

                           (månadsbelopp )

Ränta                                                             9-    38.

Lemnad af Ordföranden i förskott              13-    11

      Utgör en Summa stor             Kronor 244     -55

Utgifterna födelades sålunda:

Insatt i Stockholms Stads Sparbank        175-

Begrafningshjelp ur Kassan                        50-

Dito från delegarna á 1 Krona                    15-

Kontant i Kassan                                           4-55

                                         Summa Kronor 244 55

 

Kassören uttryckte de önskan att vid årets

slut lemna sin befattning, upptagen som han

vore af sina egna affärer till den grad, att

han ej gerna kunde sköta sin Kassörsplats

som sig bör.

                                                                 Justeradt

                                                                 d. 2 Oktober 1891

                                                                                 Dr. RKiesler

 

 

 

                      Styrelsesammankomsten.

 

                      Den 25 januari 1892.

Närvarande voro: Ordf. Herr Dr Kiesler, Kassören Herr

I Degen, Vice Kassören Herr E  Roesler, Sekreteraren

E Popp.

På Ordförandens fråga, huruvida Styrelsen sam-

tyckte till upptagning i Sjukkassan af en förenings-

medlem, som öfverskridit 40 års ålder, dock mot

vilkor, att han efterbetalade för de månader som

förflutit sedan han fyllt 40 år, inclusive födelse-

månade, lämnade Styrelsen därtill sitt bifall.

Kassörens böcker utvisade vid 1891 års slut:

I Inträdesafgift                                             3-00

Lämnat af Ordföranden i förskott             13-11

210 Månadsafgifter                                  157-50

Gåfvor, Ränta ock Diverse                        49-21

Saldo från föregående år                            54-11

                                      Summa Kronor   276-93

Utgifter fördelades sålunda:

Återlemnadt förskotterade                          13-11         

Insatt i Stockhlms Stads Sparbank          175-

Sjukhjelp till tv delegare                              60-

Saldo i Kassan vid 1891 års slut                  28 82

                                          Summa Kronor 276 93

Ordföranden framlade en föreningsmedlems an-

hållan om utbekommande af sjukhjelp, fastän

han icke inskrifvits i Sjukkassan ock ej heller er-

lagt någon månadsafgift till nämda kassa,

emedan han asett sig vara delaktig af Sjukkassan

på samma gång han inskefts i Föreningskassan.

Hans ansökan blef enhälligt afslagen.

                                            Justeradt

                                                 Söndagen d.7 Febr.1892

                                                                 Dr.RKiesler

 

 

 

 

 

      Allmänna Sammankomsten.

 

            Den 7 Februari 1892.

 

Närvarande Styrelseledamöter: Ordf. Dr Kiesler,

Vice-Ordf. Herr I  Rolewicz, Vice-Kassören Herr E.Roesler.

Närvarande ledamöter: Hr. A Roesler, I Reinartz,

I Steioff, I Eckert, A Brandt, A Duke, Olson, E Blom-

Qvist samt en ny inkommen ledamot Herr W Prescher.

  Praeses öppnade förhandlingarne med att uppläsa följande

                      Revisionsberättelse:

Till granskning af härvarande Katolska Handt-

verkareföreningnes Sjuk och Begravningningskassa utsedde,

få vi undertecknade härmed öfverlemna berättelsen

öfver den af oss verkstälda granskningen af nämnde

kassas räkenskaper ock ställning för år 1891

                      Inkomster

Af 16 i Kassan inskrifna Delegare har i månads-

afgifter blifvit erlagda                              Kr 157:50

Af en Delegare erlagd inträdesafgift               3-

          Gåfvor                                                  22:13

          Räntor                                                  20:63

          Diverse                                                   6:45

Saldo från föregående år                                54:11

Försäljning af 1 Aktie i St Birgitta Bolaget   500:

                                                           Kronor  778:82

                      Utgifter:

Insatt i Stockholm Stads Sparbank          Kr   675:-

Sjukhjelp till två Delegare                                60:

Begrafningshjelp                                              15:

Saldo i Kassan vid årets slut                            28:82

                                                            Kronor  778:82

Kassans tillgångar består numera af i Stockholms

Stads Sparbank inestående Kapital med räntor

intill 31 December 1891                           Kr 1902:70

Kontant i Kassan ofvan anförde                       28:82

                        eller sammanlagdt   Kronor  1931:59

 

 

 

Under uttrycken af en tacksamhet,  som Delegarne äro

skyldiga Föreningens Herr Ordförande, tillstyrka vi

full decharge för 1891 års förvaltning af Kassans

medel.

                      Stockholm den 4 Februari 1892.

 

Josef Müller                                              A.Roesler

 

Från Norrköping anmälde på Telegrafisk väg

kassören Herr Josef Degen sin önskan att afgå

hvilket beviljades, ock i hans ställe valdes med 10 röster

af 12 Kammarskrifvaren i Kongl.tullverket Erik

Blomqvist. De öfriga två rösterna tillföllo med 1

Hvardera Herrarna A Brandt ock W.Prescher.

Herr A.Brandt väckte motion om att #8 mom

4 angående sjukhjelp till medlem, som hade fri-

plats på Serafimerlazarettet, äfven skulle utgå med

10 kronor i veckan istället för 5 Kr. Ordf. Herr Dr.

Kiesler utvecklade i ett längre anförande huru ock

hvarföre denna paragraf hade tillkommit. Förre

Apostoliska Vikarien G.Huber hade nämligen

vid reglementets uppsättande yttrat sig därhän, att

friplats å Kungl.Serafimerlazarettet enligt stiftarens

vilja blott de församlingsmedlemmar skulle få

som var medellösa, hvilket ju ej inträffade på

delegare i sjukkassan. Åtminstone skulle sådan

delegare, ifall han ville komma i åtnjutande af

frisäng å Lazarettet, till församlingen erlägga hälften

af sjukhjelpen – 5 Kronor, för att vid förekommande

behof kunde af dylika medel bestridas kostnader för

sjukvård åt de bland församlingens obemedlade

sjuka som måste på sjukhus intagas, äfven sedan

alla 4 frisängar upptagits af andra.

Ordföranden hade då anhållit om att de 5 Kronorna

måtte återflyta i Föreningens Sjuk och begrafnings-

kassa.

 

 

Några delegare anmärkte nu, att på Lazarettet

ej sällan friplatser innehafts af delegare i annan

sjukkassa, till ock med i flera sådana, ock erhållit

hel sjukhjelp ur dessa sjukkassor hvilket ju vore

orättvist ock gjorde ledamotskapet i vår egen sjuk-

kassa mindre fördelaktigt; hvarpå Ordföranden

svarade, att sådant blott kunnat hända antingen

därför att vederbörande vid frisängs beviljande

ej hört sig för, om den sjuke vore medellös, eller

också därföre, att den sjuke af annan sjukkassa

förtegat eller t.o.m. förnekat sin delaktighet i

någon sådan.

En Deputation af 3 medlemmar fingo ju gå upp

till Apostoliska Vikarien ock framhålla saken

för honom, som hade att afgöra dylika frågor.

Till denna deputation utsågs Herrar Rolewicz,

Eckert ock Brandt

Revisorerna omvaldes nu ock voro villiga att

qvarstanna.

Också öfriga styrelseledamöter förklarade sig

benägna att qvarstå.

Ordföranden framförde till sist till den af-

gående kassören ock de omvalda styrelseledamöterna

ock revisorerna sin ock alla delegares tacksamhet

samt anbefllde dem i dens beskydd som rikligen

belönar allt man i uppoffrande kärlek gör för sina

bröder.

 

 

Styrelsesammankomsten den 7 Juli 1892 

 

Närvarande voro. Ordf. Herr Dr Kiesler

Vice-Ordf. Herr I Rolewicz, Kassören E Blomqvist

Sekreteraren E Popp.

 

Kassörens räkenskaper utvisade

                      Inkomster

127 Månadsafgifter                                  95-25

1 Inträdesafgift                                          3-

25 resterade afgifter                                 18-75

Diverse                                                     12-95

Kontant i Kassan vid årets slut                28-82

                                                                158-77                                 

                      Utgifter

 

2 veckors sjukhjelp                                   20-

Insatt i Stockholms Stads Sparbank        70-

                                                                 90-

     Kontant i Kassan                                 68 77

                                      Summa  kronor 158 77            

Styrelsen beslöt att förhöjningen af Begrafnings-

hjelpen från 50 till 75 Kronor, hvilken genom

beslut fattadt vid Allmäna Samankomsten

den 1 Februari 1891 bestämdes för nämnda år

skulle ock gälla för år 1892.

 

 

 

    Allmänna Sammankomsten

 

           Den 5 Februari 1893,

 

Närvarande Styrelseledamöter: Ordf. Herr Dr Kiesler

Vice Ordf I Rolewicz, Kassören E. Blomqvist

Närvarande Delegare: Fotografen Herr A Roesler

I Reinartz, A Ducke, i Schrödl, W Bescher,

I Steioff, I Eckert, C Olsson, A Brandt.

Ordf. hälsade Delegarne välkomna ock uppläste följande

 

                      Revisionsberättelse.

Efter verkstäld granskning af härvarande Katolska

Handtverkareförenings Sjuk ock Begrafningskassas

inkomster ock utgifter under år 1892, få under-

tecknade utsedde revisorer, afgifva följande

redogörelse

                      Inkomster

Af 17 delegare erlagda Månadsafgifter                         Kr 153:-

Af en nyinskrifven delegare erlagd

inskrifningsafgift                                                                    3:-

Af samma delegare retroaktivt erlagda

Månadsafgifter                                                                    18:75

Influtna gåfvor                                                                       17:85

Diverse inkomster                                                                    1:20

Saldo från år 1891                                                                 28:82

                                                                              Kronor    222:62 

                      Utgifter

I Stockholms Sparbank insatt                                        Kr 135:-

Sjukhjelp till en delegare                                                      20:-

Saldo i kassan vid årets slut                                                 67:62

                                                                                Kronor 222:62

Vid 1892 års slut voro Kassans tillgångar placerade

i Stockholms Sparbank med ett belopp af 2115 Kr

73 öre hvartill kommer ofvannämnda Saldo 67

Kr 62 öre eller tillsammans en kapitalbehållning

                                            Af Kronor 2183:35

 

 

 

 

För det nit ock intresse Kassans Herr Ordförande

nu som tillförne egnat föreningens alla an-

gelägenheter äro delegarne honom skyldiga den

största tacksamhet

                      Stockholm den 2 Februari 1893.

August Roesler                                         Jos Müller

 

Därefter skreds till val af styrelse ock revisorer

men hade Ordföranden innandess uppläst # 17 ock 18

af reglementet. Den gamla styrelsen blef enhälligt

återvald. Dr. R Kiesler Ordf. I Rolewicz vice ordf.

E Blomqvist Kassör, E Roesler vice-Kassör ock

Erik Popp sekreterare. Till Revisorer af föreningens

kassa återvaldes Dr I Müller ock fotografen A Roesler.

Äfven för år 1893 fastställdes begrafningshjelps

höjande till 75 Kr. utan något tillskott från

delegarnes sida-

På Ordförandens fråga, huruvida någon hade att

väcka något förslag eller göra någon anmärkning

framkom Herr A Brandt med förfrågan, hvilket

utslag Apostol: Vikarien A Bitter gifvit angående

vid föregående allmänna sammankomst den 7 Februari

framfördt klagomål, att nämligen Delegarne i Förerningens

sjukkassa endast fingo half sjukhjälp, när de åtnjuto

friplats å Kongl Serafimerlazarettet, under det

att delegare i andra sjukkassor ej så sällan låge

där ock fingo hel sjukhjälp af  sin sjukkassa.

Ordföranden svarade att något utlåtande hitills

ej framkommit Styrelsen tillhanda. Några delegare

åtogo sig att om denna tillfråga Apostol Vicarien.

Sedan Ordf. tackat både Styrelseledamöterna ock

Revisorerna för deras arbeten för sjuk ock begrafnings-

kassans förvaltning ock granskningen af räkenskaperna

afslötos förhandlingarna.

 

 

 

     Styrelsesammankomsten

 

     Torsdagen den 14 September 1893.  

 

Närvarande Styrelseledamöter: Ordf. Dr R Kiesler

Vice Ordf. Herr I.Rolewicz, Kassören Herr E

Blomqvist, Sekreteraren E Popp.

Kassans räkenskaper utvisade Inkomster

Av 107 månadsafgifter      Kronor 80-25

        1 Inträdesavgift                       3-

Kontant i kassan vid årets början    97-62

                            Summa Kronor  180.87.

                      Utgifter

Per- insatt i Stockholms Stads Sparbank Kr 50:-

      Köpt en ny anteckningsbok                        -35

                                            Summa Kronor   50-35

        Kontant i Kassan               Kronor       130-32

Som kassören hade kontant i kassan mycket

mer än 50 Kronor så lämnade han ifrån

sig 75 Kronor, hvilka Ordf. skulle sätta i banken.

Man fruktade att kassören inom några månader

skulle känna sig tvungen att utbyta sin extra-

ordinarie plats vid Stockholms nederlagskontor

med en ordinarie befattning i en annan stad.

Som räkenskaperna voro väl förda ock någon

anmärkning för öfrigt ej gjordes, afslöts sammankomsten

 

 

 

 

 

Allmänna sammankomsten Söndagen

        Den 4 februari 1894.

Närvarande Styrelseledamöter: Ordf. Dr R.Kiesler

Vice Kasören Herr E Roesler.

Närvarande ledamöter: Hrr J Poppsen., A.Roesler

Olsson, Brandt, Steioff, Jonsson, Schrödl, Reinhartz, Eckert

ock Ottoboni.

Ordf. äskade ljud och öppnade förhandlingarna

med uppläsanade af

                      Revisionsberättelsen.

Härvarande katolska Handtverkareförenings Sjuk

ock Begrafningskassa räknade vid 1893 års slut

19 medlemma, af hvilka två under året inträdt i

kassan.                                                                           

Enligt förda räkenskaper uppgingo kassans utgifter

ock inkomster till följande belopp nämligen

                      Inkomster

Månadsafgifter                                         Kr 159.-

Inträdesafgifter                                                6.-

Gåfvor                                                              5-

Diverse                                                             0.50

                                                    Summa Kr. 170.50

                      Utgifter

Insatt i Sparbanken                                  Kr   125.-

Diverse                                                              0.35

          Summa Kr 125.35

  Kassans tillgångar utgjordes af

Innestående i Stockholm Stads Sparbank

År 1892

2037 Kr 70 jemte ränta å nämda belopp

    78     03 samt Saldo i kassan till 1894

   112 ”   77 eller sammanlagdt 2228 Kr 50-

Revisorna hafva funnit kassans alla intressen

nu som hitintills väl vårdade, hvarföre de

tillåta sig att tillstyrka tacksam décharge.

                      Stockholm den 4 Februari 1894

August Roesler                                         Jos Müller

 

 

Som Sjuk ock Begravningskassans nitiska kassör

Herr E Blomqvist flyttat från Stockholm for

att bosätta sig i Kalmar, ock på grund deraf

måst lämna sin befattning, var det  nödvändigt

att välja en ny Kassör. Ordf. föreslog då att välja

en alldeles ny Styrelse. Anmärkningen att man

kunde inskränka sig till valet af ny Kassör, då

den gmle Styrelsen säkerligen komme att åter-

väljas i sin helhet förkastades af de närvarande

Styrelseledamöterna. Man skred till valet ock

detta utföll sålunda: att den gamla Styrelsen

återvaldes, ock till Kassör invaldes Herr A Brandt

med 2/3 a de afgifna rösterna. Revisorerna

blefvo likaledes återvalda. Beslutet af 1892:

”Begravningshjälpen utgår med 75 Kronor

utan särskildt tillskott från delegarnes sida

skulle också gälla för 1895. Till sjukbesökare

för första halfåret utsågos: Herr I Steiof ock

I Eckert som genom sekreterarens frånvaro

vid förhandlingarne något protokoll öfver fjolårets

sammankomst ej förelåg, tillsades Sekreteraren

som sednare anlände att protokollet skulle fram-

läggas Onsdagen den 1Mars kl 8.e.m.

Angående den föregående år gjorda anmärkningen

att delegare som åtnjuta friplats på Serafimer-

lazarettet, erhöllo blott half sjukhjelp, under det

att delegare i andra sjukkassor erhöllo hel, lämnade

Ordf. den upplysningen, att hädanefter ingen

delegare i annan Sjukkassa skulle kunna få

frisäng på Lazarettet, med mindre betalnig

skedde. Så hade Apostol. Vicarien Biskop

Bitter bestämt.

Till sist tackade Ordf. den med honom arbetande

Styrelsen samt Revisorerna för af dem visadet

tjenster ock uppmuntrade den nye Kassören att

träda i sin nitiska företrädares fotspår, samt

 

förklarade förhandlingarne afslutade.

 

                      Justerad d. 3 februari 1895

                      Dr. RKiesler Ordförande

 

           August Roesler.

 

 

 

 

Protokoll

                      fördt vid Sthlm’s Kat.Handtverk.förenings

Sjuk & Begrafningskassa Styrelse-sammanträde

                                                                 Månd.d.18 Nov.1895.

 

  Närvarande styrelseledamöter;

Dr R.Kiesler Ordför.                                E.Roesler Vicekassör

A.    Brandt Kassör                               H. Löhnig Sekreterare

 

  Herr Ordför. Öppnade sammnkomsten och framlade till

behandling den af Hr.A.Brandt å förra Almmänna sammanträet

väckta motionen om tryckta kassakvitton.

   På förslag af Hr. E Roesler beslöts, att dylika tryckta kvit-

ton skulle anskaffas, samt af kassören, vederbörligen ifyllda

tillhandahållas dem af herrar ledamöter, som vid afgifternas

erläggande ej medhade sina böcker. Dock skulle alla delegare i

kassan anmodas att vid inbetalningarna om möjligt med-

föra sing böcker. I alla fall måste kvittenserna ovilkorligen slut-

ligen införas i resp. delegares böcker och skulle de då återlem-

nas till kassören.

   Vid granskning af kassan befanns denna i god ordning

och var sammas ställning följande:

 

                      Inkomster:                                                Utgifter:

 Saldor från föregående år, sedan

Enl.bestämmelse i revisionsberät-

Telsen 1 månadsafg.(Olsons) afdragits      95.27

179 Månadsafgifter                                  134.25          

1     Inträdesafgift                                        3.-              Insatta i Sthlms StadsSparbank 150,-

1     Reglemente                                           -,25            Sjukhjälp                                      47,50

Gåfva                                                           -,50            Kontant i kassan                          35,77

                                                     Kronor 233,27                                             Kronor     233,27

Justeradt Stockholm d.15Dec.1895

                      Dr RKiesler         Ernst Roesler                Hugo Löhnig.  Sekreterare.

 

 

 

            

 

                       

 

 

                        

 

 

 

Protokoll

                      Fördt vid Sthlm´s Kat.handtverk.förenings

Sjuk & Begrafningskassas Styrelse-sammanträde

                                                                 Tisdagen d.27Okt.1896.

 

Närvarande styrelseledamöter:

Dr R.Kiesler     Ordför.                            E.Roesler      Vice-kassör

      J.Rolewicz  Vice-Ordför.                   H.Löhnig      Sekreterare

 

Kassans ställning tills dato var som följer:

 

                      Inkomster:

Kontant i kassan d.1Jan.1896                  Kronor 72,27

148 st månadsafgifter                                         111,-

Diverse inkomster                                                   -.30

Uttagna ur banken                                                 35:-

                                                                                       Kronor 218,57

 

                      Utgifter:

4 veckors sjukhjälp till Hr.W.Prescher     Kronor  40,-

               do               J.Ottoboni                  15,-

3                  do               J.Eckert                      30,-

Begrafningshjelp till J.Degens sterbhus                 75,-

Tryckta kvitton                                                         1.-

Insatta i bank på löpande räkning                          50,-

Kontant i kassan                                                       7,57

                                                                                       Kronor 218,57

 

 

Den upprepade gånger upptagna Lasarettsfrågan dryftades ånuo,

denna gång särskildt i samband med dithörande paragraf i

 

 

föreningens ”Concordia Catholica” föreslagna sjukkassestadgar.

Enlikt denna paragraf tillfaller sjukhjälpen, om den på la-

sarettet vårdade sjuke är gift, denne hel och oafkortad. Är

han eller hon däremot ogift, lämnas den blott half. Hvad det-

ta försök att lösa denna kinkiga fråga angår, framhölls kraf-

tigt det mindre rättvisa i, att en ogift, som ju dock måste betala

lika med en gift, likväl ej skulle få åtnjuta samma förmåner

som denne. Resultatet af frågans diskustion blef äfven denna

gång, att sådan ställningen nu är, styrelsen ansåg sig ingenting

kunna i saken göra.

     Statens erbjudande af hjälp till sjukkassa förekom äfven

till behandlig. Herr Ordför. Meddelade, att äfven han fär vår

föreningssjukkassa fått mottaga erbjudandet att mot registrering-

skyldighet komma i åtnjutande af förvaltningsbidrag från sta-

tens sida. Som emellertid vår kassa ännu ej har det för registre-

ring och fövaltningsbidrags erhållande erfoderliga antalet med-

lemmar, hade af Herr Ordför. Detta erbjudande tillsvidare måst

afböjas.

     Någon vidare fråga förhandlades ej, utan blef härefter samman-

komsten af Herr Ordföranden afslutad.

 

                                                                 Hugo Löhnig sekreterare

 

Justeradt

Stockholm den 22 Nov 1896

       Dr RKiesler                                       Ernst Roesler

 

 

 

 

Till

      Styrelsen

För Stockholms Kat.Handtverkareför´s Sjuk- och Begrafningskassa!

 

   Härmed förslag till ändring af reglementet för Stock-

holms Kat.handtverkareför´s Sjuk och Begrafningskassa och

tillåter sig undertecknad vördsamt föreslå:    

       Att par. 6 i nyssnämnda kassas stadgar från

       och med 1897 års början måtte få följande

       lydelse:

                      §6.

          Sjuk och begravningshjälps belopp.

       Sjukhjälp utgår med Kronor Tio ( 10) i veckan och

       begravningshjälp med Kronor Sjuttiofem (75).     

 

                                                                 Stockholm d.17/5 1896.

                                                                               Hugo Löhnig

                                                                                       Sekreterare

 

 

 

 

 

Protokoll

                      Fördt vid Sthlm´s Kat. Handdtverk.förenings

Sjuk & Begrafningskassas Styrelse-sammanträde

                                                                              Tisdagen d.19 januari 1897.

 

   Närvarande styrelseledamöter:

Dr. R Kiesler      Ordför.                                                E. Roesler    Vice-kassör.

      J.Rolewicz   Vice-Ordför.                                        H.Löhnig      Sekreterare

      A.Brandt       Kassör.

 

 Sedan protokollet öfver styrelsens förra sammanträde

 (d.27Okt96) blifvit uppläst, företogs revision af kassan,

  hvilkens ställning utvisas af följande tablå:

 

                      Inkomster:                                                Utgifter:                 

222st Månadsafgifter         166,50                                 Sjukhjälp                142,50

Gåfvor                                   25,-                                  Begrafningshjälp      75,-

Diverse inkomster                    1,12                                Diverse utgifter          1,-

Uttagna ur banken                 85,-                                  Insatta i banken        90,-

Saldo från 1895                     72,27                                Kontant i kassan       41,39

                                 Kronor 349,89.                                                 Kronor 349,89.

 

              Efter att kassan blifvit justerad, afslöts af Herr

              Ordföranden sammankomsten.

                      Stockholm d.20.Januari 1897

Justerat                                                                           Hugo Löhnig

Dr. R Kiesler                                                                                        sekreterare

      Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

          Fördt vid Sthlm´s Kat.handtverk.-förenings

Sjuk-& Begrafningskassas Styrelse-sammanträde

                                                                 Onsdagen d.29 September 1897.

 

 

  Närvarande styrelseledamöter:

Dr. R.Kiesler-  Ordför.                             E Roesler -  Vicekasör.

      A.Brandt-   Kassör.                            H.Löhnig -   Sekreterare.

 

Protokollet öfver senaste allmänna sammankomsten,

söndagen d.7de Febr. detta år, upplästes af sekreteraren

samt justerades. Härefter företogs granskning af kassan,

hvilkens ställning befanns vara följande:

 

Inkomster:                                                Utgifter:

 

Saldo från år 1896              41,39            

119 st månadsafgifter         89,25             Sjukhjälp (3 veckor)           30,-

    2 ”  inträdesafgifter          6,-                Insatt i sparbank                 50,-

Diverse inkomster                 1,45             Kontant i kassan                 58,09

                             Kronor 138,09                                          Kronor 138,09

 

      Kassan befanns i god ordning och eftersom något annat ej

      förelåg till behandling, afslöt Herr Ordför. Sammanträdet.

 

                                                                                       Hugo Löhnig

                                                                                                             Sekreterare

 

Justeradts d.1 Februari 1898

                      Dr. RKiesler

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                      Protokoll hållet vid Styrelse-

                      sammanträdet i katolska handtverk-

                      areföreningens Sjuk o Begrafningskassa

                      den 27 Oktober 1898.

 

Närvarande Styrelseledamöter:

Herr Dr R. Kiesler,    Ordförande           

            Ernst Roesler, vice dito.

            Axel Brandt     Kassör.

            Axel Stocklassa Sekreterare.

 

     Sedan Ordföranden öppnat sammanträdet

upplästes protokollet öfver senadte styrelse-

sammanträdet den 31 januari 1898 samt öfver

allmänna sammanträdet i Sjukkassan hållet

den 1sta Söndagen sistlidne Februari månad,

hvilka båda protokoll justerades.

Derefter företogs granskning af kassörens

räkenskapsböcker, som utvisade:

                      Inkomster.                          Utgifter.

An. Saldo d. 1/1 98            Kr.109.49      Per.Insatt i banken         Kr 100—

”114 månadsafgifter                 85.50          En veckas sjukhjälp    ” 10”-

  Diverse                                    1.47           Fyra do half do à5,00 “ 20”-

                                                                       Diverse                           -“55

                                                                       Saldo I kassan             ” 65”91.

                                  Kronor   196”46                                         Kr.   196”46

            Som begrafningshjälpen 

under de föregående

åren höjts från Kr. 50 till Kr.75”- beslöt styrelsen,

att denna summa äfven tills vidare år 1898                  

skulle bestå.

 

Justeradt den 30 Januari 1899                  Stockholm den 31 Okt. 1898

                      Dr.RKiesler                               Axel Stocklassa

                                                                             Sekreterare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Protokoll öfver Styrelsesammanträdet

i Katolska Handtverkareföreningens i Stockholm

Sjuk- och Begrafningskassa, Måndagen den 30 jan.1899.

 

Närvarande styrelseledamöter:

Ordföranden. Herr Dr R. Kiesler.

Vice dito               I.Rolewicz.  T.f. protokollförare.

Kassören.              A.Brandt.

Vice dito.              E.Roesler.

 

                      Sedan Ordföranden öppnat sammanträdet,

upplästes protokollet öfver senaste styrelsesammankomsten

af den t.f. protokollföraren.

                      Härefter företogs granskning af Kassans

ställning vid förra årets slut, och befanns

densamma då vara följande:

 

Inkomster.                                                Utgifter.

Saldo från 21/12.1897….Kr. 100.49.      Insatt i bank……Kr.100.-

216 månadsafgifter……. ”     162.-         3 hela sjukhjälp        30.-

Diverse inkomster……... ”        3.47        4 halfva dito……”     20.-

                                                                 Div. småutgifter.. ”      -.55.

                                                                 Saldo till 1899…. ” 124.44                     

                            Summa Kr. 274.96                    Summa Kr. 274.96.

 

Räkenskaperna och kassan voro ordentligt förda

och i god ordning och då intet vidare ärende

förelåg till behandling afslöt herr Ordföranden

samanträdet.

                      Stockholm den 30 Januari 1899.

 

                                                           Axel. Stocklassa

Justeradt den 5 Februari. 1899                 Sekreterare                             

               Dr-RKiesler

 

 

 

                      Undertecknad får härmed till Styrelsen för katolska

Handtverkareföreningens Sjuk- & Begrafningskassa härstädes,

inlämna följande förslag till ändring af nämnda kassas

stadgar med vördsam anhållan, att desamma vid nästa all-

männa sammankomst vederbörligen framläggas till behandling.

 

                                            I

  Som vår sjukkassa den 19de i  nästkommande månad

bestått under fullt 14 år och under denna tid såväl med-

lemmarnas antal städse ökats, som äfven kassans eko-

nomi årligen förbättrats, så att densammas ställning

numera kan anses fullt tryggad och skäl ej länge föreligga

att fortfarande bibehålla en i förhållande till andra sjuk-

kassor väl knappt tilltagen utdelning vid dödsfall, föreslår jag

”att den i Par.6. bestämmda begrafningshjälpen höjes till Kr 100,-,

så att Par.6 hädanefter skulle vara af följande lydelse: Sjuk-

hjälp utgår med Kr 10.- i veckan, begrafningshjälp med Kr.100.-”

 

                                            II

  Som nogsamt är kändt, har bestämmelsen i Par 8, att ”till

insjuknad medlem af kassan, som af församlingen erhåller

friplats å Kongl.Serafimerlasarettet, betalas blott half sjukhjälp”, sedan

många år tillbaka framkallat allmänt missnöjee bland kassan del-

egare. Då denna fråga alltför ofta blifvit behandlad, anser jag ej

 

behöfligt att vidare framhålla skälen till detta missnöje. Jag

hemställer nu till Styrelsen, att denna bestämmelse måtte

ur stadgarna alldeles bortfalla, eller, om detta icke låter sig

verkställas, vid nästa sammanträde söka få densamma än-

drad på ett sått, att delegarnes intressen blifva bättre tillgodosedda”.

 

                                            III.

  Slutligen ber jag at få föreslå att den besämmelsen

i Par 9 måtte få följande förändrade utseende:

   ”Efter den, som själf afhändt sig lifvet eller dött af enlikt

§8 själfförvållad sjukdom, betalas ej begrafningshjälp, såvida

ej maka eller barn efterlämnas.”

 

 

                                            Stockholm d.12 Febr.1899

                                                                 Hugo Löhnig.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll öfver Styrelsesammanträdet

                  i Katolska Handtverkareföreningens i Stockholm

                  Sjuk- och Begrafningskassa, Måndagen den 30 Jan. 1899.

 

Närvarande styrelseledamöter:

Ordföranden. Herr Dr R.Kiesler.

Vice dito.             I.Rolewicz.      t.f.protokollförare

Kassören.             A.Brandt.

Vice dito.              E.Roesler.

 

       Sedan Ordföranden öppnat sammanträdet,

upplästes protokollet öfver senaste styrelsesammankomsten

af den t.f. protokollföraren.

        Härefter företogs granskning af Kassans

ställning vid förra årets slut, och befanns

densamma då vara följande:

 

          Inkomster.                                                  Utgifter.

Saldo från 31/12.1897….Kr.109.49.       Insatt i bank……Kr.100.-

216 månadsafgifter…….”     162.-          3 hela sjukhjälp..      30.-

Diverse inkomster…….. ”         3.47        4 halfva dito…..       20.-

                                                                 Div småutgifter..        -.55.

                                                                  Saldo till 1899…  ” 124.44

                            Summa Kr. 274.96.                   Summa Kr. 274.98.

 

Räkenskaperna och kassan voro ordentligt förda

och i god ordning, och då intet vidare ärende

förelåg till behandling afslöt herr Ordföranden

sammanträdet.

                      Stockholm den 30 Januari 1899.

 

                                            Axel. Stocklassa

                                                 Sekreterare

Justeradt den 5 Februari 1899

                      Dr-RKiesler   

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Protokoll

     fördt vid Styrelsesammanträdet i Katolska Handtverkare-

     föreningens Sjuk- & Begrafningskassa

                      Torsdagen den 5 Oktober 1899.

 

Närvarande styrelseledamöter:

Ordföranden         Herr    Dr,R, Kiesler.

Vice-do                             I.Rolewicz.

Kassören                           A. Brandt.

Vice-do                             E. Roesler.

Sekreteraren                      H.Löhnig.

 

     Seddan mötet blifvit öppnat af Ordföranden, upplästes

af  sekreteraren protokollet öfver föregående allmänna samman-

träde ( Sönd d.7.Maj), Efter en företagen mindre ändring god-

kändes detsamma till justering.

     Den å föregående mötet afgjorda lasarettsfrågan föran-

ledde åter ett kortare meningsutbyte utan att dock framkalla

något yrkande.

     Härefter skreds till granskning af årets till dato förda

räkenskaper, hvilka befunnos i behörig ordning, samt visade kas-

sans ställning vara följande:

 

                      Inkomster.                          Utgifter.

Saldo från år 1898      Kr. 124,41            Insatt i bank                        Kr 100.-

117 månadsafgifter           87.75            9 hela veckors sjukhjälp            90,-

                                                                 ½        veckas     do                      5,-

                                                                  Kontant i kassan                        17,16

                        Summa Kr 212,16                                          Summa Kr 212,16

 

     Som intet vidare förelåg till behandling, afslöt Ordföranden

Sammanträdet.

justeradt                                                   Stockholm d.5 Okt.1899.

Stockholm 23 januari 1900                              Hugo Löhnig

        Dr. RKiesler                                                     sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

Fört vid Styrelsesammanträdet i Kat.Handtverkare-

Förenings Sjuk- & Begrafningskassa.

                          Tisdagen d. 23 Jan 1900.

 

 

Närvarande styrelseledamöter:

 

Ordför.             Herr Dr R.Kiesler

Vice-do                         J.Rolewicz

Kassören                       A.Brandt

Vice-d-                         E.Roesler

Sekreteraren                  H.Löhnig.

 

 

     Så snart styrelsen hunnit samlas öpp-

nade Ordföranden sammanträdet.

Tll en början uppläste Sekreteraren protokollet

öfver föregående styrelsesammanträde, som hade

afhållits Torsdagen d. 5 Okt 1889. Som detta

lämnades utan anmärknng, blef det af Ord-

för. Vederbörligen justeradt.

    Härefter skreds till revidering af un-

der det gångna året förda räkenskaperna. Kassa-

böckerna jämte hithörande kvittenser etc. befun-

nos i bästa ordning. Årskassans ställning

var följande:

 

Inkomster.                                                    Utgifter:

Saldo från år 1898.      Kr. 124.41.              Insatta i bank               Kr 100.-

216 månadsafgifter           162.-                 9 hela veckors sjukhjelp ”  90,-

                                                                      1 half veckas      do             5,-

                                                                     Kontant i kassan                91,41

                        Summa Kr. 286,41                                       Summa Kr 286,41

 

 

    Af öfverskottet bestämdes att Kr 50,-

skulle insättas i banken, hvaremot resten

eller Kr 41,41 borde stanna i kassan för

täckande af möjligen förekommande utgifter.

    Ordför. Upplyste on, att Herrar Revisorer

voro kallade att under veckans lopp granska

kassan.

     Någon motion eller dylikt hade ej

till Styrelsen inlämnats. Ej heller före-

låg någon särskild fråga till behandling,

hvarför Ordför. med ett tack til öfriga

styrelseledamöter afslutade sammankomsten.

 

                          Stockholm d.23 Jan 1900.

 

Justeradt                                 Hugo Löhnig.

  Stockholm d.20Sept.1900           sekreterare.

           Dr.RKiesler

                          Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

  Öfver kat.Handtverkare-Föreningens

Sjuk- och Begrafningskassas Styrelsesamanträde,

                                   Torsdagen d.20 Sept 1900.

 

Närvarande styrelseledamöter:

    Ordf.             Hr. Dr.R. Kiesler

    Kassör                A Brandt

    Vice-do”            E. Roesler

Sekreter.             H. Löhnig

 

Mötet öppnades med uppläsandet af

protokollet öfver styrelsesammnaträdet torsd.d.23jan,

hvilket nu justerades, äfvensom protokollet

öfver allmänna sammankomsten sönd.d.4 Febr.,

detta senare justeradt af Hr. Ordför. D. 4 mars.

   Vid härefter företagen revidering af kassa-

förvaltarens böcker,  befunnos dessa i den bästa

ordning och var kassans ställning följande:

                     

Inkomster:                                                           Utgifter:

Saldo från 1899                 Kr 91.41            Insatta i bank. D.26/1  Kr. 50,-

105 månadsafgift. À 0,75     78,75            2 hela veckors sjukhjälp ” 20,-

Gåfvor etc.                            13.84            Kontant i kassan             ”114,-

                                       Kr.  184.-                                              Kr      184.-

 

Af de i kassan befintliga medlen öfverlämnades

Kr 100.- till Hr.Ordför för att insättas i bank.

    Efter en stunds mera allmän diskussion

afslöt Hr. Ordför. Sammanträdet.

 

                                               Stockholm d.20 Sept. 1900

 

                                                                     Hugo Löhnig

                                                                                           Sekr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

 Öfver Kat.Handtverkare-Föreningens Sjuk-&

Begrafningskassas Styrelse-sammanträde

                                               Måndagen d.28 jan.1901.

 

 

Närvarande styrelseledamöter:

Ordför.             Herr Dr.R.Kiesler

Vice-d-”                   J Rolewic

Kassör                      A.Brandt

Vice-d”                    E.Roesler

Sekreter                   H.Löhnig-

 

Sedan styrelsenhunnit samlas, vid-

tog genast granskningen ag kassörens

räkenskaper. Dessa befunnos i full-

god ordning. Kassans ställning var

vid det gångna arbetsårets slut följande:

 

Inkomster.                              Utgifter:

 

Saldo från 1899          Kr 91.41                   Insatta i bank  Kr. 150.-

206 månadsagift à 0,75 154,50                    2 veckors sjukhälp   20

Gåfvor etc.                      13.84                    Kontant i kassan      89.75

                                 Kr 259.75                                              Kr 259.75

 

Hela kassabehålningen öfverlämnades

af kassören till Ordför för att af den-

ne vid den blifvande revisionen

föreläggas Hrr. Revisorer.

Protokollet öfver föregående styrelsesam-

manträdet, som afhållits torsdag d.20/9 1900.

Upplästes härefter, samt godkändes.

 

Till mötet hade Hr. A.Brandt inkommit

med en skriftlig motion angående än-

dring af en del af § 9 i stadgarna.

Motionen är i original biforgad proto-

kollet. Desamma blef af styrelsen               

behörigen behandlad och beslöts, att

den vid nästa allmänna sammanträde

skulle för medlemmarne framläggas.

Härefter afslöts sammanträdet.

 

                          Stockholm d.28Januari 1901.

 

Justeradt                                 Hugo Löhnig

Söndagen d.17Febr.1901             sekreterare

                          RKiesler

                          ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

    Öfver Kat. Handtverkare- Föreningens

     Sjuk- & Begrafningskassas Styrelsesammanträde

                          Onsdagen d.6 Nov.1901.

 

Närvarande Styrelseledamöter:

     Ordför.        Herr Dr.R.Kiesler

      Vice-d”                   J.Rolewicz

      Kassör.                    A.Brandt

      Vice-d”                    E.Roesler

      Sekreter.                  H.Löhnig.

 

  Sedan Ordför öppnat mötet, uppläste Se-

kreteraren revisionsberättelsen öfver arbets-

året 1900.

  Härefter granskades kassörens räkenskaps-

böcker, hvilka samtliga befunnos i bästa

ordning. Kassans inkomster och utgifter

hade under det löpande året varit följande:

 

    Inkomster:                                                Utgifter:

Saldo från 1900      Kr   89,75.       Insatt i Nord.Kreditbank 29/1 01 Kr. 50.-                              

152 månasdafgifter ”   114.-           2 hela veckors sjukhjälp                   20.-

Gåfva                             0.19         kontant i kassan                            ” 133.94 

                              Kr.  203.94                                                          Kr.  203.94         

Af innevarande pänningar öfverlämnades Kr 100,-

till Ordför för att påföljande dag af honom in-

sättas på banken.

  Från Kassans mångåriga Kassör hade till Ordför-

inkommit en skrifvelse af följande innehåll och

hvilken äfven är här bifogd i original:

 

 

Till Herr Ordföranden i K.K.F.´s Sjuk- och Begrafningskassa.

 

      Härmed anhåller undertecknad att tills vidare bli entledigat

från befattningen som Kassör i K.H.F.Sjuk.-Begrafningskassa,

 

                                                                     Axel Brandt

                                                                     f.n.  Kassör

 

Skrifvelsen, som ej väckte ringa förvåning

bland de närvarande styrelsemedlemmarna

blef bordlagd för att vid nästkommande all-

männa sammankomst framläggas.

Härefter afslöts sammanträdet.

 

                          Stockholm d 6 Nov 1901.

                                               Hugo Löhnig

                                                                     Sekreterare

Justeradts

d.22 Februari

    R.Kiesler

                         

 

Protokoll

öfver Kat.Handtverkare Föreningens

Sjuk- & Begrafningskassas Styrelsesammnaträde

                                               Onsdagen d. 22 Jan. 1902.

 

Närvarande voro:

Ordför.             Herr  Dr. R.Kiesler.

Vice-do                     J.Rolewicz

Kassör                      A.Brandt.

Vice-do                    E.Roesler.

Sekreteraren             H.Löhnig.

 

Ordför öppnade mötet lämnade ordet åt se-

kreteraren, som uppläste protokollen öfver de

tvenne sista sammanträden ( extra d 17/2 01, samt

styrelse d.6/11 01.). Sedan protokollen af Ordför.

vederbörligen blifvit justerade öfvergicks till

granskningen af Kassörens räkenskaper. Samt-

liga böcker befunnos i bästa ordning och utvisade

1901 års bokslut följande.

 

Inkomster:                                                    Utgifter:

Saldo från 1900                      89,75.            Insatt i bank d. 29/1 01.     50.-

204 månadsafgifter à 0,75    153.-                                d.  7/11 ”      100,-

Uttagna ur bank                     20,-                8 hela veckors sjukhjälp     80,-

Gåfva                                       0,19             Kontant i kassan                 32,94

                                       Kr. 262.94                                                 Kr. 262.94           

Efter skedd granskning af kassaböckerna afslöt

Ordför mötet med ett tack för godt samarbete

till medlemmarne i styrelsen. 

                                                                     Stockholm d. 22 Jan 1902

Justerad lördagen den 2 Febr. 1902                                  Hugo Löhnig

                          RKiesler                                                              sekreterare

                          Ordförande

 

 

 

 

         Undertecknadt anhåller att få till K.H.F

Sjuk-kassas ”Styrelse” inlemna följande motion.

 

I.                   Om ändring i paragraf -9- där bland annat står,

att – Efter delegare, som aflider å välgörenhetsinrättning

och på densammes bekostnad begrafves, utbetalas ej begraf-

ningshjälp – ” hälst måtte helt och hållet bortfalla” – eler

om förslaget ej vinner bifall, må ändras derhän, som

följer.

    Delegare som för beständigt blifvit intagen å

välgörenhetsinrättning varder från Sjuk-kassan skild,

eger dock rätt att kvarstå i kassan under de Trenne (3)

första månaderna efter sitt intagande i Välgörenhetsinrättning

mot fullgörande af sina förpliktelser under sagda tid.

                       Stockholm – Januari-27-1901

 

                                            Axel Brandt

                       delegare i K.H.F.Sjuk-kassa.                     

 

 

 

 

 

 

Protokoll

   fördt vid Kat.Handtverkare-Föreningens

Sjuk- & Begafningskassa Styrelsesammanträde

                       Torsdagen d.18 Sept.1902.

 

Närvarande voro:

 

Ordför.          Herr Dr. R.Kiesler

Vice-do                 J.Rolewicz

Kassör                   E.Blomquist.

Supleant                A.Brandt.

Sekreter.               H.Löhnig.

 

  Sedan Ordför. Öppnat mötet upplästes proto-

kollen öfver styrelsesammanträdet d.22 jan och

allmänna sammanträdt d.2 Febr. i år, hvilka båda

gillades och justerades.

   Vid granskning af kassan befanns denna i

bästa ordning och var sammas ställning

följande:

 

Inkomster;                                                 Utgifter:

 

Saldo från 1901                      32,94.            12 veckors sjukhjälp           120,-

123 månadsafgifter á 0,75     92,25.            1 begrafningshjälp              100,-

Uttag ur bank                       140,-               kontant i kassan                    50,44

1 inträdes-afgift                       3.-               

Gåfva                                        0,25

Gåfva                                        2,-

                                        Kr. 270,44                                                  Kr. 270,44

 

 

   Ordf. meddelade härefter att inträde i kassan söktes

af Herr Mart. Kihlgren. På grund af sökandens kän-

da benlyte uppstod en rätt liflig diskussion om,

huru i föreliggande fall borde bestämmas.

Herr A.Brandt anförde, att i andra sjukkassor

gällde bestämmelsen, att vanföra medlemmar vid

sjukdomsfall, direkt föranledt af deras lyte,

ej fingo sjukhjälp. Detta blef äfven styrelsens

beslut. Om Hr. K önskade inträde i kassan,

blefve vilkoren således följande:

a)      Företeende af läkarintyg, att han, lytet

i benen frånräknadt, vore frisk.

b)Vid sjukdomsfall, som af läkare förklaras

vara en direkt följd af hans benlyte, lämnas

ej sjukhjälp, åliggande det styrelsen att i hvarje

förekommande fall, efter hörande af läkaren

härom afgöra.

c)Slutligen borde naturligtvis sökanden enlikt sjuk-

Kassestadgarna först inträda som medlem i

Kat.Handtverkareföreningen.

 

Under årets lopp hade en sjukkassans mångårige

medlem, Körsnären Herr Johan Victor Popp aflidit.

Dödsdagen var fredagen d.16 Maj.

 

 

                                        Stockholm d. 18 Sept 1902

Justeradt                                                Hugo Löhnig.

Den 27 Januari 1903                                  sekreterare.

           R.Kiesler             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

      fördt vid Kat. Handtverkare-Föreningens

      Sjuk- & Begrafningskassa Styrelsesammanträde

                                               Tisdagen d 27 Januari 1903

 

 

Närvaranade voro:

 

    Ordför.                               Herr Dktr R.Kiesler.

    Vice-do                                             J.Rolewicz.

    Kassör                                               E.Blomquist.

    Supplenat.                                         A. Brandt.

    Sekreteraren                                      H.Löhnig.

 

 

   Sammanträdet öppnades med uppläsandet

af protokollet öfver förra styrelsesammanträdet,

Torsdagen d. 18 Sept 1902, hvilket gillades och

justerades.

     Härefter granskades Kassörens räkenskaper.

Dessa voro i bästa ordning och var Kassans

ställning vid 1902 års slut följande:

 

Inkomster.                                                   Utgifter:

 

Saldo från 1901                      32,94             12 veckors sjukhjälp           120.-

180 månadsafgifter á0,75     135,-               1 begrafnings-do                100,-

1 inträdes-do                            3.-               Insatt i bank                          30.-

Uttag ur bank                        140.-              Saldo till 1903                      74,19     

Gåfvor                                    13,25           

                                          Kr 324,19                                                 Kr. 324,19

 

 

 

   På Ordför. fråga, om någon af de nä-

varande hade något att andrag, begärdes

ordet af sekreteraren. Påminnande om

de ändringar af sjukkassans stadgar,

hvilka tid efter annan vidtagits,

framställde han frågan, om det ej vore på

tid att företaga en grundlig revision

af stadgarne. Ansåg dock ej att frågnas

behandling borde förhastas och ämnade

därföre först till nästkommande sty-

relsesammanträde inkomma med

skriftlig motion härom.

 

                          Stockholm d.27 Jan. 1903

                                               Hugo Löhnig.

                                               Sekreterare.                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

fördt vid Kat.Handtverkareföreningens

Sjuk.&Begravningskassa Styrelsesammanträde

                          Tisdagen d.28.Maj 1903.

 

Närvarande voro

 

Ordförande       Herr Dkt. R.kiesler

Vice-do                            J.Rolewicz

Kassör                              E.Blomquist

Vice kassör                      E.Roesler

Sekreterare                       A.Brandt

 

    Sedan ordföranden förklarat sammanträdet

öppnadt, uppläste sekreteraren protokollen

öfver styrelsesammanträdet d.27.Januari

& allmän. Sammanträdet d. 8.Febr. 1903.

båda protokollen gillades och justerades.

                          Härefter granskades kassan och befanns

dennas ställning vara följande.

 

Inkomster                                                     Utgifter

 

Saldo från 1902.                     92,19             2 veckors sjukhjelp.            20.-

72 Månadsafg. Á 0,75           54.-                Insatt i bank                        75.-

Gåfvor                                      2-                 Kontant i Kassan                53,19

                                         Kr 148.19                                                Kr. 148.19.

 

Kassan befanns i bästa ordning och af-

slöts härefter handlingarna.

 

Justeradt den 26 Januari 1904                     Stockholm d.28.Maj 1903

                          RKiesler                                                   A.Brandt

                          ordförande                                               sekreterare                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

fördt vid Kat.handtverkae-Föreningens

Sjuk-& Begrafningskassas Styrelsesammanträde

                                               Tisdagen d.26 januari 1904.

 

Närvarande voro

 

Ordför.             Herr Dkt R. Kiesler

Vice.do                           J. Rolewicz

Kassör                             E. Blomquist

Vice.dto                          E. Roesler

Sekreterare                      A. Brandt

 

    Protokollet från föregående sammanträdet

upplästes och justerades.

      Härefter genomsåges kassörens räkenskaper,

dessa befunnos i bästa ordning och var kassans

ställning som följer.

 

Inkomster:                              Utgifter.

 

Saldo från 1902                      92,19             2 veckors sjukhjelp    20.-

168 Månadsafgifter à 0,75   135,-               Insatta å bank           105.-

Gåfvor                                      2,-                Saldo till 1903            95.19

                                        Kr. 220.19                                         Kr 220.19.                                        

    Då intet vidare förelåg till behandling

afslöt ordföranden sammanträdet.

 

Justeradt den 14 Juni 1904                          Stockholm.d.26.januari 1904

                          RKiesler                                                   A.Brandt.

                          ordförande                                               sekreterare    

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

    Fördt vid Kat.Hantverkare-Föreningens

Sjuk-&Begrafningskassas-Styrelsesammanträde

                          Tisdagen d.14.Juni 1904.

 

Närvarande voro

 

Ordför,             Herr Dkt R.Kiesler

Vice.do                           J.Rolewicz

Kassör                             E.Blomquist

Sekreterare                      A.Brandt.

 

      På ordförandens anmodan uppläste sekreteraren

protokollet från föregående sammanträdet, som egde

rum d.26,Januari 1904, som gillades och justerades.

      Härefter granskades Kassan och var dess ställ-

ning följande.

 

Inkomster                               Utgifter

 

Saldo från 1903.       113,19    3.veckors sjukhjälp   30.-

83 Månadsaftg.à75.    62.25   Insatt i Bank.            70.-

1.Inträdesafgift             3.-       En Kassabok.              2.75

                                                  Kontant i Kassan      75.69.

                            Kr, 178,44.                              Kr.178.44.

 

     Då intet förelåg till behandling och ingen

af de närvarande hade någodt att anföra, afslöt ordföranden

sammanträdet.

                                               Stockholm d14Juni 1904.

Justeradt den 6 Oktober 1904                                           A. Brandt

                               RKiesler                        sekreterare

                                ordförande      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

  Fördt vid Kat.handtverkare-Föreningens

Sjuk-&  Begrafningskassas-Styrelsesammanträde

                          Torsdag d.6 Okt.1904.

 

Närvarande voro

 

Ordför.     Herr     Dkt. R. Kiesler

vice ”                       I.Rolewicz

kassör                      E. Blomquist

v.kassör                   E. Roesler

sekreterare               A. Brandt

 

      Sedan ordföranden förklarat mötet öppnadt,

uppläste sekreteraren protokollet från föregående

sammanträde, som egde rum d.14. juni 1904.

Protokollet gillades och justerades.

      Härefter genomgicks kassörens räkenskaper,

hvilka utvisade följande tablå.

 

 Inkomster                              Utgifter

 

Saldo från 1904.      50.69      Insatt i Bank        25-

39.månadsafg. a 75. 29.25     Kontant i kassan  54.94

 

                             Kr 79.94                          Kr.   79.94.

 

    Då ordföranden frågade huruvida någon

begärde ordet, gjorde kassören förfrågan om huruvida

och när någon förhöjning af sjuk eller begrafnings-

 

hjälp kunde väntas. Styrelseledamöterna yttrade

sig i olika riktningar. Men alla voro med om att någon

lättnad i afgifterna eller förhöjning af hjälpen ej skulle

ifrågakomma, innan kapitalet uppgått till 5000 Kr.,

hvilket vid allmänna sammanträdet komme att visa

sig och då kunde ju frågan ställas under debatt.  

      Härefter afslöt ordföranden sammanträdet.

 

                                               Stockholm d.6. oktober 1904.

                

                                                                     A.Brandt

                                                                     sekreterare

Justeradt den 31 Januari 1905

                          R.Kiesler

                          ordförande

 

 

 

 

 

 

Protokoll

fördt vid Kath.Handtverkareföreningens

Sjuk&Begrafningskassas-Styelsesammanträde

                          Måndag.d.31.januari.1905

 

Närvarande voro

 

Ordförande Herr Dk.   Kiesler

Kassör                       E.Blomquist

v.Kassör                    E.Roesler

sekreterare                 A.Brandt

 

     Sedan ordföranden förklarat mötet

öppnat, uppläste sekreteraren protokollet

från föregående sammanträde, som egde rum

den 6.Okt.1904.

     Protokollet gillades och justerades.

Härefter genomgicks Kassörens räkenskaper, hvil-

ka utvisade.

 

                          Inkomster

 

Saldo                Kr.        54.94

71.Månadsafg.a75öre ”  53.25

Uttagit ur Bank             100-

                         Summa 208.19

 

                          Utgifter

 

Insatt i bank             Kr.    25.-

Sjukhjelp.4½.veckor ”      45.-

Begrafningshjelp.          100-

Saldo till 1905.                 38.19

                       Summa Kr.208.19

 

 

   På ordförandens fråga om någon hade någodt                    

att anföra? Anhöll hr. E.Blomquist om ordet, samt

bad att få uppläsa Sjuk.Kasseföreningen –

Hjelpsamhetens stadagar, ett utdrag ur en viss para-

graf och som hade följande lydelse.

     Ledamot som enligt stadagarna är berättigadt till

sjukhjälp, samt boende inom Stockholm, eger rätt

att erhålla fri lärkarvrd hos den af sällsakpet an-

tagna läkaren.

    Tanken som af de närvarande befans mycket

god, ansågs dock ej möjlig, därföre att antalet medlem-

mar (15.stycken voro för litet att hålla läkare me.

     Ett förslag af sekreteraren att samtidigt med

Josefsdagen d.19.Mars fira Sjuk-Kassans-20-åriga

bestånd med en liten festlighet, antogs enhälligt.

      Härefter afslöt ordföranden sammanträdet.

 

                          Stockholm d.31.Januari. 1905

                                 A.Brandt

                                 Sekreterare

 

Justeradt den 14 Sept. 1905

 

            R.Kiesler

            orförande                   

 

 

 

 

 

 

Protokoll

     fördt vid Kath.Handtverkaeföreningens

Sjuk.&Begrafningskassas-Styrelsesammanträde

                          Torsdag.d.14.Sept.1905.

 

                          Närvarande voro

 

Ordförande Herr DK.  Kiesler

Vice ”                   I.Rolewicz

Kassör                  E.Blomquist

Sekreterare           A.Brandt

 

     Ordförande öppnade sammanträdet, hvar-

efter sekreterarern uppläste protokollet fråm föregående

Styrelsesammanträde, som egde rum den 31.Januari 1905.

     Protokollet godkändes och justerades.

Kassörens räkenskaper som därefter genomgicks

och granskades utvisade följande.              

 

                          Inkomster

Saldo

från 1.Januari 1904.           Kr.          38.19

      99 månadsafg.a75öre.                74.25

        3.Inträdesafgifter                       9.-

Uttagit ur St.Stads Sparb.            2489.62

              Räntor                                10.50

             Summa.                  Kr.     2621.56

 

                                                                                           vänd

 

                          Utgifter

Sjukhjälp. 2.veckor.                Kr.     20.

              Diverse                               1.90

Insatt i St.K.AB.                         2500.-

   Stämpelavgift                                                       1.50

Insatt i Bank.                                    25.-

Kontant i Kassan                              73.16

                                   Summa Kr.  2621.56

 

 

     Herr Ordföranden meddelade så för styrel

sen att öfreningsmedlemmen herr Josef Ottoboni

som nyligen hade afflyttat från Stockholm till Gefle

önskade och anhöll att likväl få kvarstå i Sjukkassan.

     Herr Ordföranden häntydde på §14 i Stadgarna som

lyder, att medlem som från Stockholm afflyttat, förlorar

därmed också sin delaktighet i sjukkassan, men eger

rätt att vid sin återkomst och inflyttningtill Stockholm

ånuo inträda i Kassan med samma förmåner som § 3

angifver.

     Som hr Ottoboni alltid visat sig som en god och

trogen medlem och fastän hr Ottoboni nu fast bosatt

sig i Gefle, asnåg styrelsen likväl stora skäl

tala för att, oaktadt §.8 i stadgarna, likväl bifalla

hr Ottobonis anhållan och det på den grund, att full

kontroll kunde erhållas om den beträffande skulle drabbas

af sjukdom, ty Gefle egde en Kat-församling och

den föreståndare skulle nog vara en säkerhet och borgen

mot missbruk. Styrelsen villfor enhälligt hr Ottobonis

anhållan om att kvarstå i Sjukkassan, dock med den

motiveringen att efter 8-dagars sjukdom, läkarebetyg vore

 

 

tillfyllest, men efter längre tids sjukdom, äfven

intyg från känd personlighet skulle framvisas, och

ett sådant intyg kunde ju lätt erhållas från försam-

lingens föreståndare eller pastor därstädes. Intyget-

borde i så fall medfölja läkarebetyget.

     Från föreningsmedlemmen herr Fabian Rustiga

hade inlemnats en skriftlig anhållan att få ingå

i föreningens sjuk-kassa. Med denna anhållan

följde läkarebetyg öfver den beträffandes hälsotill-

stånd.

     På grund af läkarebetyg, men äfven i

anledning af den beträffande ynglingens kända sjuk-

lighetstillstånd, ansåg man, om och med beklagande,

att denna hans anhållan ej bevilja kunna.

      Härmed var discussionen slut och herr

Ordföranden afslöt sammanträdet.

 

                          Stockholm Torsd.d.14.Sept.1905

 

                                               A.Brandt

Justeradt                                 Sekreterare

    Stockholm den 6 Febr.1906

 

                          RKiesler

                          ordförande   

 

 

 

 

Protokoll

fördt vid Kath.handtverkareföreningens Sjuk-

& BegrafningsKassas-Styrelsesammanträde

                                               Tisdag.d.6.Febr.1906

 

                          Närvarande voro

 

Ordförande Herr   dK.    Kiesler

Vice                   I. Rollewicz

Kassör                 E.Blomqusit

vice “                   E.Roesler

sekreterare            A.Brandt

 

       Sedan ordföranden öppnat sammanträdet,

uppläste sekreterarern protokollet från föregående sty-

relsesammanträde. Torsdag.d.14.Sept.1905.

    Protokollet godkändes och justerades.

Kassörens räkenskaper, som därefter granskades och

befanns i bästa ordning utvisade i –

 

                          Inkomster

Saldo

från Januari 1904.                   Kr.      38.19

183 månadsafg.á75öre                   137.25

    3 Inträdesafgift.                             9.-

Gåfva.                                                5-

Räntor                                              10.50

uttagit ur StStads Sparb.              2489.62

                                          Summa 2689.56

 

 

                                                                                           vänd

 

 

                          Utgifter

Sjukhjelp                                        30.-

Diverse                                             1.90

Stämpelafgift                                   1.50

Insatt i bank                               2375.-

Kontant i Kassan                            81.16.

                                        Summa 2689.56.

 

 

     Herr Ordförande meddelade härefter att till styrel-    

sen hade inlemnats en skriftlig motion.

Motionen i fråga är i original bifogat protokollet-

I den ifrågavarande motionen som är undertecknad

af hr. Th.Kellner – anhålles hos Styrelsen, att

taga i öfvervägande huruvida månadsbidragen böra

sänkas eller sjukbidragen höjas eller förlängas eller

begrafningshjelpen ökas eller och båda delarna i fall

sjuk.kassans kapital uppgår till c:a 5000.-Kr.

                          Stockholm den 4/2.-06-Teodor Kellner

    På ordförandens fråga huru de närvarande stälde

sig till saken, anhöll hr Rollewicz om ordet och ansåg

för sin del att det fördelaktigaste i motionen, var punkten

om sjukhjelpens höjande från 10. Till 12. Kr.

Hr.Blomquist talade för den 1sta delen i motionen, som hand-

lade om månadsbidragets sänkning. Hr Roesler instämde

med hr Blomquist.

Hr Brandt som därefter fick ordet, menade att som sjuk-

Kassan på grund af sitt uppnådda kapital stort 5000 Kr.

nu är i stånd att göra en lättnad i en eller annan riktning

för kassans delegare, fann äfven månadsbidragets sänkning till-

talande, så att äfven de friska derigenom kommo i åtnjutande

af en liten förmån, ansåg likväl att om så skulle ske att

motionen i denna punkt skulle bifallas – en förhöjning

 

af inträdesafgiftern samtidigt måtte ega rum.

Hr Ordföranden biträdde det sistnämda förslaget

med den motiveringen – att vare sig månadsbidra-

get sänkes eller sjukhjelpen höjes – att inträdesaf-

giften äfven borde höjas, på grund af de större för-

måner, som de inträdande nu kommo i åtnjutande

af. På hr Blomquists fråga om man ej kunde både

sänka månadsafgiften och höja sjukhjelpen samti-

digt?, blef med nej besvarat. Styrelsen ansåg öfver-

hufvud, att antingen blott månadsafgiftens nedsättande

kunde komma i fråga eller sjukhjelpens höjande.

Angående begrafningshjelpens höjande, fann styrel-

sen ej skäl att orda om, utan skulle begrafningshjel-

pen fortfarande förblifva vid det fastställda beloppet.

   Som motionen nu var slutbehandlat, tackade hr

ordföranden de närvarande och afslöt sammanträdet.

 

                                               Stockholm.Tisd.d.6.Febr.1906.

Justeradt                                                       A.Brandt

den 12 Dec. 1906                                         sekreterare

        RKiesler

           ordförande                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Protokoll

Fördt vid kath.Handtverkareföreningens Sjuk-

& Begrafningskassas- Styrelsesammanträde.

                          Onsdagen den 12 Decemb.1906.

 

                          Närvrarande voro

 

Ordförande Herr Dk. Kiesler

(Vice.ordf.    ” )

Kassör              E.Blomquist

vice kassör       E.Roesler

sekreterare        A.Brandt

 

     Sedan ordföranden öppnat sammanträdet

uppläste sekreteraren protokollet från föregående

Styrelsesammanträde – Tisdagen d.6.Feb.1906.

      Protokollet godkändes och justerades.

Kassörens räkenskaper granskades och utvisade i

 

                          Inkomster

Saldo

  Januari 1906-                        Kr. 99.16

an 150 månadsafg. A 75 öre     112.50

       4 Inträdesafg. A 3.Kr.         12.-

                                       Summa 223.66

 

                          Utgifter

an. Sjukhjälp                                 Kr. 66.-

    tryckning af kallelsebref                2.40

    frimärken för kasans räkning          -20

    Insatt i Bak.(St Öfre Norrland) ”   75.-

Kontant i Kassan                                80.06

                                               Summa 223.66

 

 

 

     Herr ordföranden tillkännagaf derefter att en motion

inlemnats till styrelsen.

Motionen, so är i original bifogat protokollet, var

af  följande lydelse.

     Till Styelsen för K.H.F.Sjuk&Begrafningskassa.

 

   Undertecknat anhåller om ändring i den del af § 8. där

det står.- Delegare som ådragit sig en obotlig sjukdom, som

medför fortfarande arbetsoduglighet, förlorar efter 12. veckors

tid sin rätt till sjukhälp, men får under det derpå föl-

jande året änu half sjukhjelp, hvarefter han varder från

kassan skild. I stället för denna sistnämda sats. – Hvar-

efter han varder från kassan skild – anhålles att dessa ord

ändras till – hvaefter all sjukhjelp upphör för ifrågava-

rande sjukdom: Inbetalas dock fortfarandeafgiterna,

eger den sjuka likaså rätt till Begrafningshjelp.

 

                                               Stockholm den 12. Decemb.1906

                                                           Axel Brandt

 

     På ordförandens fråga hvad de närvarande hade att

anföra till skrifvelsen? bad motionären själf, herr Brandt

om ordet och påpekade det orättvisa i denna paragraf,

nemligen att utesluta en medlem på grund af sjukdom

från rättigheten till Begrafningsshjelpen. Herr Brandt

menade att, om man och nekade den obotligt sjuke vidare

sjukhjelp, så egde man ej rätt att fråntaga honom hans be-

grafningshjelp, föutsatt att han fullgjorde fortfarande

sina skyldigheter.

    Samma uppfattning mot denna rättvisa anmärkning

hade även öfriga ledamöter. En liflig discussion förekom

emellertid öfver  -”Hvad menas med obotlig sjukdom, som är

att tillämpa ” vid ifrågavarande paragraf.

 

I anldening af detta spörsmål påpekades  särskildt af

herr Roesler, att de sista orden i omnämda paragraf –

”hvarefter vidare sjukhjelp upphör”.

Denna mening delades af de öfriga, likaså betonades på

nytt, att enligt motionären, den obotligt sjuke egde sin fulla

rätt till Begrafningshjelp, såvida han fortfarande full-

gjorde sina skyldigheter mot kassan.

  Som nu frågan var slutdebatterat och intet vidare före-

låg till behandling, afslöt ordföranden sammanträdet.

 

                          Stockholm den 12. Decemb. 1906.

                                              Axel brandt

                                                Sekreterare

Justerat den 4 Febr. 1907

                          RKiesler

                          ordförande                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll öfver Allmänna Sammanträdet

         Söndagen den 10.Februari – 1907.

 

                                               Vänd

 

 

 

 

Protokoll

    fördt vid Katolska Handtverkareföreningens

Sjuk o Begrafningskassa. Allmänna samman-

träde Söndag d.10 Febr.1907.

 

    Närvarande Styrelseledamöter

    Hr. Dk: R.Kiesler ordförande

              H.Löhnig  vice ”

               E.Blomquist kassör

                E.Roesler  vice ”

                A.Brandt sekreterare

 

    Närvarande Ledamöter.

Hr. Reinartz      Hr. Kellner

     Steioff             W.Getzmann

      Chevet             C.Getzmann

 

             Hr. Ordföranden öppnade mötet och välkom-

nade de  närvarande, samt uppläste derefter Revisions-

berättelsen för året 1906 – hvilken härmed följer i afskrift.

 

                          Revisionsberättelse

 

         På grund af erhållet uppdrag hafva undertecknade

granskat den inom härvarande Katolska Handtverkare förening

befintliga Sjuk o Begrafningskassans räkenskaper

för år 1906 och få häröfver afgifva följande redo-

görelse.

 

   Antale delegare i Kassan uppgick under året

till 22  personer. Kassans ställning i öfrigt framgår

af följande tablå.

                                                                     Vänd

 

 

Inkomster

  Saldo från 1905. . . . . . . . . . Kr. 99.16

   4 inträdesafgifter à kr.3.           12.

   250 månadsafgifter à 0,75      187.50     Kr. 298.66    

 

Utgifter

 

Sjukhjälp                                Kr   90

Insatt i Bank (S.Ö.N)                   75

Diverse                                           3.85

Kontant hos kassören                   129.81     Kr. 298.66

 

     Vid ifrågavarande års slut var kassans kapitalbe-

hållning Kr. 5512.18, som framgår af nedanstående

uppställning.

Insatta i Stockh.Intecknings Garanti Akb,. Jämte ränta Kr.3764.35

            Bank Aktb.Öfre Norrland                                   451.42

            Atb. Nordiska Kreditbanken                               963.49

             hos C.G.Cervin                                                   123.11

 Kontant hos Kassören                                                            129.81

                                                                                        Kr. 5512.18

 

 

Kassan har således under år 1906 ökats med

Kr. 337.83

 

    Under erkännande af den omsorg med hvilken Sjuk-

o Begrafningskassans all intressen blifvit tillgodosedda

och bevakade, få undertecknade tillstyrka tacksam

decharge för förvaltningen under den tid revisionen om-

fattar.

                                Stockholm den 6.Februari 1907

Jos Müller                                                 F.R.Corméry

 

 

  Som derefter styrelseval skulle företagas, uppläste

ordföranden § 17 som handlar om val till styrelse.

 Efter företagen röstning utföll valet så, att den gamla

styrelsen enhälligt återvaldes.

   På ordförandens fråga om de nyvalda antog kallelsen?

önskade både hr. Blomquist och hr Löhnig att ej blifva

ihågkomna, utan att någon af de yngre krafterna måtte

insättas i styrelsen. Ehuru ordföranden ansåg denna

önskan berättigat, anhöll ordf. dock att de båda gamla

styrelseledamöterna måtte åtminstone kvarstå ännu

detta året. Denna hr. ordförandens önskan efterkoms.

Som suppleant valdes hr Chevet, hvilken och på ordförandens

fråga, antog valet och tackade för förtroendet.

   Till revisorer återvaldes enhälligt herrar Dk:Jos.Müller

och F:R.Corméry.

  Hr Blomquist bad ordföranden att till de återvalda

Revisorerna framföra delegarnes tack.

På ordförandens anmodan uppläste derefter sekreteraren

protokollet öfver – Extra Sammanträdet. Söndagen

d. 1.April 1906. – Det godkändes och justerades.

 

   Vid val af sjukbesökare erbjöd sig på nytt hr.A.Brandt

samt anmälde sig frivilligt hr E.Blomquist. Som suppleant

anmälde sig hr.Th.Kellner.

    Härefter tillkännagaf ordföranden att till styrelsen

blifvit inlemnat en motion af följande lydelse.

 

      Till styrelsen för K.H.F. Sjuk o Begrafningskassa.

 

  Undertecknat anhåller om ändring i den del af § 8 – där

Det står – Delegare som ådragit sig en obotlig sjukdom,

som medför fortfarande arbetsoduglighet, förlorar efter 12 – veckors

tidsin rätt till hel sjukhjälp, men får under det derpå följande

året ännu half sjukhjelp, hvarefter han varder från kassan skild.

I stället för denna sistnämda sats- hvarefter han varder

 

från Kassan skild – anhölls att dessa ord  ändras till –

hvarefter all sjukhjälp upphör för ifrågavarande sjukdom:

inbetalas dock fortfarande afgifterna, eger den sjuke likväl

rätt till begrafningshjälp.

                                    Stockholm den 11.December 1906

                                                                  A.Brandt

                                                                    Medlem

 

      Hr Ordförande uppläste ur reglementet hela parag. 8 –

och på frågan,  om någon ahde någodt att anföra för eller emot

den inlemnade motionen, begärdes ordet af motionären själf hr.

Brandt. I sitt anförande framhöll motioären det orättvisa

i denna paragraf, som skiljer en svårt sjuk medlem från vi-

dare delaktighet i Kassan, blott och bart derföre att han lider

af en obotlig sjukdom. Om man och ej kan göra någon ändring

i att den sjuke går miste en gång för alla från vidare sjukhjelp,

så eger sjukkassan ej rätt, betonade talaren att frånta den

sjuke rätten till sin begrafningshjälp, förutsatt att han full-

gjorde sina förpliktelser till kassan: Men äfven framhöll motio-

nären, att fastän em medlem ådragit sig en obotlig sjukdom,

så fanns det dock sådan s.k. sjukdomsfall, som gå under

benämningen obotlig, men som dock ej inverka direkt på den be-

rtäffanddes hälsostånd, som sådan sjukdom ansåg talaren, t.ex.

ögonsjukdom, som medförde total blindhet: För ett sådant fall

gällde ju paragrafen så, att den blinde ej mera vore berättigad

att utfå mer sjukhjelp än hvad i paragrafen delgifves, men för

den skull antydde talaren kunde den beträffande blinde medlemmen

vara fullt frisk och försörja sig under flera år. Skulle den blinde

angripas af en annan sjukdom, som t.ex. lunginflammation

eller dylikt, så ansåg honom motionären fullt berättigat till

sjukhjälp för detta fall.

 Herr Löhnig bad om ordet, instämmande till fullo i motionen

samt betonade att de i paragrafen stående orden – ”samt

varder från kassan skild” – borde ändras, så att den sjuke blifver

berättigat till begrafningshjälp.

 

 Herr Chevet som anhållit om ordet, ansåg äfven det rätt-

visa i motionen, att den sjuke, som angripits af en s.k. sjuk-

dom, som ”blindhet –” eller dylikt –”, äfven skulle hafva rätt till

sjukhjälp, om någon annan sjukdom tillstötte.

     Hr Löhnig ansåg att motionen borde delas eller fullt speci-

ficeras, så att ej någodt missförstånd eller oklarhet skulle kunna

yppa sig om ett dylikt fall skulle inträffa och motionen

genomdrifvas samt vinna laga kraft.

  I denna mening instämde äfven hr Ordförande och bad

motionären att inlemna en ny skrifvelse, där de ifrågavarande

sjukdomarna stodo specificerade, så att ej någodt missförstånd

kunde ega rum vid dylika fall.

Hr Löhnig bad motionären efterhöra huru andra sjuk-kassor

ställa sig i den frågan.

   Då ingen mera had någodt att anföra, frambar her ordförande

ett tack till den gamla Styrelsen  och Revisorerna för det gångna

arbetsåret, samt afslöt sammanträdet.

 

                                        Stockholm den 10.Februari 1907

                                                       A.Brandt

                                                           Sekreterare

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Protokoll

Fördt vid Katolska Handtverkareföreningens

Sjuk o Begrafningskassas- Allmänna sam-

manträde Söndagd.9.Febr.1908.

 

    Närvarande Styrelseledamöter

         Hr. Dk.R.Kiesler, ordförande

              E.Blomquist   kassör

               A.Brandt        sekreterare

               A.Chevet        suppleant

 

    Närvarande ledamöter

Herrar – Schroedl, Kellner, C.Getzmann

Fr.Degen-

 

 

       Sedan hr Ordföranden öppnat mötet och

välkomnadt de närvarande, uppläste sekreteraren

protokollet öfver Allmänna –Sammanträdet

i Febr.1907.

       Ordföranden uppläste sedan Revisionsberättelsen

för året 1907 – hvilken härmed följer i afskrift.

 

                          Revisionsberättelse

 

        På grund af erhållet uppdrag hafva underteck-

nade granskat den inom härvarande Katholska handtver-

kareföreningen befintliga Sjuk-o Begrafningskassans rä-

kenskaper för år 1907, och få häröfver afgifva föl-

jande redogörelse.

        Antalet delegare i Kassan uppgick under året

till 22 personer. Kassans ställning i öfrigt framgår af

följande tablå.

                                                                     Vänd

 

Inkomster

Saldo från 1906          Kr 129.81

1 inträdesafgift                    3.-

252 månadsafgifter à0,75  189      Kr          321.81.

 

Utgifter

Sjukhjelp                      Kr.   36.

Insatt i Bank(S.ÖK)          160.

Diverse                                  5.

Saldo till 1908                    120.81             321.81

 

 

 

Vid ifrågavarande års slut var kassans kapitalbehållning.

Insatta i Stockh.Intecknings Garanti.Akt.jämte ränta Kr.3957.68

           Bankakt.Stockhl.Öfre-Norrland                       657.40

           Akt. Nordiska Kreditbanken                           1007.52

            hos C.G.Cervin                                                    211.23

Kontant hos kassören                                                          120.81

                                                                                 Kr.    5934.64

Kassan har således under år 1907 ökats med

Kr. 422.46.

 

       Under erkännande af den omsorg med hvilken

Sjuk- Begrafningskassans alla intressen blifvit tillgo-

dosedda och bevakade, få undertecknade tillstyrka

 tacksam decharge för förvaltningen under den tid

revisionen omfattar.

                          Stockholm den 6.Februari 1908

   

          Jos Müller                                F.R.Corméry           

 

 

Hr Ordföranden upplyste derefte att enligt stadgarna val aaf ny

Styrelse borde företagas. Sedan kandidater till ny styrelse blifvit

uppsatta, företogs valet medelst slutan sedlar. Resulatet af valet

blef – att den gamla styrelsen helt återvaldes. – nemligen

    hr Dk.R.Kielser som ordförande

       H.Löhnig             vice ordf.

        E.Blomquist        kassör

        E.Roesler            vice kassör

        A.Brandt             sekreterare

        A.Chevet             suppleant

 

    På frågan af hr Ordförande om den gamla styrelsen

åtager sig återvalet? bad  kassören hr.E.Blomquist om ordet,

antog valet för detta  år, men frånsade sig bestämd återval, som

kassör för nästa år.

     Till Revisorer blefvo herrar Dk.Jos.Müller och F.

R.Corméry enhälligt återvalda

     Till sjukbesökare förm året, anmälde sig frivilligt hr

E.Blomquist och hr.A.Brandt och till suppleant hr Th

Kellner.

 

     Som nu de olika valen blifvit vederbörligen afslutade

och gillade, öfvergick mötet till förhandling.

hr Ordförande upplyste att den motion, som af hr Brandt blifvit

framlagd för styrelsen och är daterat d.11.Dec.1906 samt vid

Allmänna sammanträdet 1907 i Febr.månad blifvit väderbörli-

gen diskuterat borde vid detta möte nu afgöras.

   Motionens lydelse var.

      Undertecknat erhåller om ändring i den del af §8 – där

det står. Delegare, som ådrager sig en obotlig sjukdom, som

medför fortfarande arbetsduglighet, förlorar efter 12.veckors tid

sin rätt till hel sjukhjälp, men får under det derpå följande

året ännu half sjukhjälp, hvarefter han varder ur kassan

skild.

     I stället för denna sistnämda sats- hvarefter han varder

 

från kassan skild – ändras till följande lydelse –”

hvarefter all sjukhjelp upphör för ifrågavarande sjukdom.

Inbetalas dock fortfarande afgifterna, eger den sjuke likväl

rätt till Begrafningshjälp.”

 

     På ordförandens fråga om någon hade någodt att anföra,

bad motionären själf om ordet och betonade starkt, nödvän-

digheten af paragrafens ändring i följande mera ” humana

men framför allt rättvisare form.

     Vid ordförandens fråga om de närvarande gillad än-

dringsförslaget och om motionen skulle antagas i den mening

och form som motionären åsyftat, blef af de närvarande

änhälligt antagen.

Som mu mötets förhandlingar voro afslutade, tackade hr

Ordföranden de närvarande, samt riktadeett särskild tack till

den gamla styrelsen för det gångna årets arbeten.

 

                                               Stockholm d.9.Febr.1908

                                                            A.Brandt

                                                            sekreterare            

   

 

 

 

 

 

 

Protokoll

Kath.Handtverkareföreningens Sjuk o Begravnings.

Kassas Allmänna SammanträdeSöndagen

den 14.Februari 1909.

 

                          Närvarande Styrelseledamöter

                          Ordförande herr Dr.R.Kiesler

                          Kassör              E.Blomquist

                          Sekreterare       A.Brandt

                          Suppleant          A.Chevet

             samt     Revisor              F.Cornéry

 

  Öfriga ledamöter voro. Herr i.olewicz,

C.Olsson, I.Steiof, Th.Kellner C.Getzmann

G.Furuström –

          Sedan herr ordföranden förklarat 1909 års All-

männa sammanträde öppnat, anmodades sekreteraren

att uppläsa protokollet för år 1908.

Herr ordföranden uppläste Revisionsberättelsen

för år 1908, hvilken härmde följer i afskrift.

 

                          Revisionsberättelse

 

 

              På grund af erhållet uppdrag hafva un-

decknade granskat den inom härvarande Katolska

Kassas räkenskaper för år 1908, och få häröfver afgifva

följande redogörelse.

     Inkomster.

          Saldo från 1907                                 Kr.  120. 81

246 månadsafgifter à 75 öre                              184. 50

del af Donation af Friherrinnan Klinkowström   100   -   Kr . 405.31

 

Utgifter

    Utbetalt Sjukhjelp                                    Kr      36. 00    

 

 

  Kapitalbehållningen den 31.Dec.1908

 

Insatt i Stockh.Inteckn.Garant.Aktieb.jemt.ränta Kr. 466,75

           Bank.Akt.Stockh.Öfre Nordand.                   895,01

           Akt. Nordiska KreditBanken                       1055 -

           hos C. G Cervin                                               219. 67

Kontant hos Kassören                                                   149. 31

                                                                 Summa Kr 6,485. 74             

 

Kassan har således under år 1908 ökats med

Kronor 551.10

 

    Under erkännande af den omsorg med hvilken

Sjuk o Begravningskassans alla intressen blifvit till-

godosedda och bevakade, få undertecknade tillstyrka

tacksam decharge för förvaltningen under den tid

revisionen omfattar.

                               Stockholm den 10.Februari 1909

                               Jos. Müller, F.R.Corméry

 

 

                                                                    

     Enligt stadgarna skulle nytt Styrelseval företagas.

Sedan kandidater till nytt val blifvit uppsatta och valet för-

siggått enligt ”reglementet” – blefo följande herrar valda

som ”Styrelseledamöter” nemligen

som Ordförande hr.Präses (Dr R.Kiesler) med 10 röster

       vice ordf.   hr H.Löhnig    med 6 – röster

       sekreterare ”   A.Brandt           8    röster

       kassör            E.Blomquist ”    5   röster

       vice kassör ”    E.Roesler         11 röster

  Suppleanten herr A.Chevet som erhöll 5 röster till

kassörsbefattningen lika med förutvarande kassören

herr E.Blomquist, föredrog att kvarstå som suppleant

så att nytt val dem emellan ej behöfde företagas, allden-

stund hr Blomquist för detta år ännu åtog sig befatt-

ningen som  kassör.

     Till Revisorer valdes enhälligt herr Dr.Jos.

Müller och hr F.R.Corméry och som suppleant

hr I.Barsuglia.

   Då sjukbesökares val skulle företagas, anmälde sig

frivilligt herr E.Bloquist och hr A.Brandt och till

suppleant utsågs hr G.Furuström.

   Sedan valen blifvit reglementsenligt fullbordade, frå-

gade Ordföranden om någon önskade ordet.

  Herr Brandt anhöll om detsamma och förordade

nyttan och lämpligheten om tryckning af nya Sjuk-

Kassoböcker, framhållande de förändringar af vissa

paragrafer som egd rum, samt nyttan af att i de nya

böckerna införa mer praktiska och kontrollerande blad

i och för månadsafgifternas inbetalande samt för Sjuk-

och Begrafningshjelp utbetalande.

   Herr E.Blomquist som derefter fick ordet, instämde

till fullo med hr Brandts förslag, likaså hr C.Getzmann.

Hr. G.Furuström talade äfven varmt för tryckning

af nya sjuk-kassoböcker.

  Herr Ordförande ansåg förslaget ej så brådskande, allden- 

 

stund det ännu funnos tillräckligt med sjuk-kassoböcker

kvar och ansåg att tryckning af ett supplemente voro

tillräckligt.

Hr. Brandt, som derefter erhöll ordet, ansåg herr oreförandens

förslag mindre lämlig och ur ekonomisk synpunkt

ej stort billigare, än om man toge steget fullt ut och

läto trycka nya böcker.

Sedan herr G.Furuström förordat att man kunde att

börja med inhämta kostnadsförslag innan man när-

mare bestämde sig för någon tryckning af vare sig det

ena eller det andra slaget och herr Brandt ej gjorde någodt

bestämd yrkande på sitt förslag, utan framhöll att

man kunde afbida tiden, afslöts 1909 års Allmän-

na Sammanträde.

                 Stockholm den 14.Febr.1909

                              A.brandt

                                Sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll

 

 

 

                Katolska Handtverkareföreningens Sjukkassa

Års-sammanträdeSöndagen den 13.Febr.1910.

 

               Närvarande Styrelseledamöter

 

Präses – E.Blomquist – H.Löhnig – A.Brandt – A.Chevet.

Närvarande ledamöter. I.Rollewicz, C.Getsmann

G.Furuström, I.Steiof, Th.kellner, C.Olsson.-

 

   Innan hr Ordföranden öppnat mötet och välkom-

nat de närvarande, uppläste hr Ordförande Revisions-

berättelsen för år 1909, som följer i afskrift( se tredje sidan )

Sekreteraren uppläste derpå Protokollet öfver års-samman-

trädet 2dra söndagen i Febr. 1909.

 

   Innan man skred till val af ny Styrelse, anhöll

Styrelseledamoten hr. H.Löhnig att få frånsäga sig sin befatt-

ning i Styrelsen, framlade sina skäl, samt tackade

hr. ordföranden för de år han fått samarbeta i styrelsen,

samt önskade till sist Kassan all lycka och framgång.

Äfven kassören hr.E.Blomquist önskade att samtidigt

frånsäga sig sin befattning. På hr ordförandens vädjan

att ännu kvarstå detta år, återtog hr.Bloqusit sin afsägelse.

 

Styrelsevalet, som företogs medelst slutna sedlar, utföll

sålunda – ordförande Dk.R.Kiesler    med 9.röster

                vice-ordf.    hr. G.Furuström ”    6.röster

                kassör          hr. E.Blomquist ”    9.röster

                vice-kassör  hr. E.Roesler          8.röster

                sekreterare  hr. A.Brandt           9.röster

                suppleant     hr. A.Chevet          9.röster

 

 

  Vid val af Revisorer, återvaldes enhälligt herrar

Dk. Jos.Müller och F.R.Cornéry, samt till supple-

ant. Hr.I.Bassaglia.   

 

Sedan valen nu blifvit afstlutade, uppstod discussion om

uppbördens inbetalande i rättan tid. Hr Chevet ansåg att

man borde hålla sig till systemet, nemligen 1sta söndag

 månaden. Hr Brandt instämde i samma tankegång,

dock betonande att uppbörden borde ske blott 1sta söndag

i månaden och ej som skick blifvit, hvilken söndag som

helst, detta för att underlätta kassörens åligganden och så  noga

följa reglementet.

Hr Furuström föreslog kvartalsinbetalning, ansåg det

både bekvämare och mera ändamålsenligt.

Hr ordföranden instämde med hr Chevet och Brandts

tankegång.

Som ingen mer begärde ordet afslutades förhandlingarne.

Hr ordföranden tackade till sist hr H.Löhnig, som nu

lemnat sin befattning för den tid han verkat i Kassans

tjänst och allt arbetet han nedlagt däri. Hr ordföranden

hoppades att hr Löhnig, fastän ej mera i styrelsen, dock

skulle fortfarande visa samma intresse för sjuk-kassan

som tillförne.

Hr Löhnig tackade hjärtligt för de ord hr ordförande

riktat till honom och lofvade att visa sitt intresse för

sjuk.kassan.

Till slut riktade hr Ordförande ett tack till den gamle

styrelsen för det arbete de utförd under det flydda året

 samt hoppades att sjuk-kassan, äfven under det nu

började året skulle gå stadigt framåt.

 

                              Stockholm den 13.Febr.1910

                                           A.Brandt

                                           Sekreterare

 

 

 

                 Revisionsberättelse

 

 

                 På erhållet uppdrag hafva underteckande granskat

den inom härvarande Katolska Handtverkareföreningen

befintliga Sjuk o Begravningskassas räkenskaper för år 1909.

och få häröfver afgifva följande redogörelse.

         Antalet delegare i kassan uppgick under året till

22 personer. Kassans ställningi öfrigt framgår af följande

tablå.

      Inkomster

Saldo från 1908                                           Kr: 149. 31

1.Inträdesafgift                                                                           3. –

204 månadsaft. à 75 öre                                    153. –

6. dto från 1908                                                    4. 50   309,81

 

      Utgifter

Insatt i bank (Stockh.Öfre Nord.)               Kr. 180. –

Diverse utfgifter                                                   2. 45

Saldo till 1910                                                   127. 36   309. 81

Kapitalbehållning den 31.Decb.1909.

Insatt i Stockh, Intecknings.Garanti Aktb(jemte ränta)    4342. 92

        i Bank aktb Stockh.Öfre Norrland                      1114. 16

        i Aktb. Nordiska Kreditbanken                            1097. 30

           hos C.G.Cervin                                                        228. 47

Kontant hos Kassören                                                           127. 36

                                                                        Summa Kr. 6.910: 21

 Kapitalet har således under år 1909 ökats

med Kronor 424. 47.

  

     Under erkännande af den omsorg med

      hvilken Sjuk o Begrafningskassans alla inte-

      ressen blifvit tillgodosedda och bevakade,

 

få undertecknadetillstyrka full och tacksam

decharge, för förvaltningen under den tid revisionen

omfattar

              Stockholm den 16 Febr. 1910

              Jos. Müller            J.Barsuglia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protoll

 

 

          Katolska Handtverkareföreningens Sjuk o Begrafnings-

Kassas års-sammanträde. Söndag. den 12. Februari 1911.

 

 

Närvarande Styrelseledamöter

Dkt. R.Kiesler, E.Roesler, E.Blomquist, A.Brandt

Närvarande ledamöter

Hr I.Rollewicz, I.Steios, C.Olsson, Th.Kellner

Fr.Degen.

 

        Sedan Ordföranden förklarat mötet öppnat, upplästes

af densamme Revisionsberättelsen för år 1910. ( som följer

i afskrift)”se tredje sidan”(.

  Derefter ombads sekreteraren att uppläsa protokollet

öfver årssammanträdet 2.dra sönd. i Febr. 1910.

  hr Ordförande bad att få anmärka i anledning af

det upplästa protokollet att inbetalning af ett kvartal i

förväg vore lika fördelaktigt, samt betonade, samt för

erhållande af sjukhjelp äfven föreningsafgiften böra

i vederbörlig tid varda erlagda.

Så skreds till nytt styrelseval.

Hr Brandt, som då bad om ordet, ansåg de närvarandes

antal alltför få för att välja ny styrelse, samt föreslog,

att förenkla det hela; genom att höra efter, om de gamla

styrelseledamöterna önska kvarstå på sina platser? och

 så undvika onödig tidspillan. På ordförandes fråga till

styrelsens ledamöter, var det ingen somafsade sig, hvarför

de närvarande enhälligt återvalde den gamla styrelsen.

   Äfven de gamla beprövade Revisorerna återvaldes

enhälligt.

 

 Som sjukbesökare valdes hr.E.Blomquist

och hr. Th.Kellner.

    På ordförandens fråga om någon önskade ordet?

anhöll hr.Brandt om detsamma, önskade komplettera

den af ordföranden gjorda anmärkningen angående protokollet

som handlade om afgifternas erläggande. Talaren ville

betona att enligt protokollets mening, afgifterna ej blott

kunde ske i förväg kvartalsvis, utan det borde som i pro-

tokollet betonats, uppbörden för sjuk-kassan blott af kassören

emottagas 1ste söndag i månaden och ej som bruk blifvit

hvilken söndag, som hälst, detta för att följa Reglementet,

men äfven för att underlätta kassörens åligganden.

 I hr. Brandts tankegång instämde tillfullo Kassören

hr.E.Blomquist.

 Hr Roesler, som därpå begärde ordet, föreslog med an-

ledning af uppbördens erläggande i vederbörlig tid, att

sådant kunde genom anslag i föreningslokalen tillkänna-

gifvas.

      Som ingen mer begärde ordet tackade hr.Ordförande

den gamla styrelsen för det gångna årets verksamhet

samt välkomnade den återvalda styrelsen.

 Härmed afslöts 1911. års sammanträde.

                      Stockholm den 12 Februari. 1911

                                A.Brandt

                                   Sekreterare

 

   Justeradt 16 Nov 1911

 

                  R Kiesler

                   Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Årssammanträdet för K.H.F. Sjuk och

Begrafnings.Kassa. Söndag. den 16.Februari.1912.

 

                  Närvarande Styrelseledamöter.

 

 Dokt. R.Kiesler, hr. E.Bloquist, A.Brandt

och A. Chevet.

Närvarande Ledamöter voro.

Herrar I.Rolewicz, C.Olsson, I.Ottoboni

Th. Kellner, C.Getzmann.

 

  Herr Ordföranden öppnade mötet med upp-

läsandet af Revisionsberättelsen för år 1911., som

följer i afskrift.

   Sekreteraren anmodades härefter att uppläsa

Sjuk.Kassans protokoll för årsammanträdet 1911.

 

          På Ordförandens fråga om ledamöterne

hade någott att anföra angående protokollet, anhöll

hr I.Rolewicz om ordet och fann att paragraf.     I

stadgarna, som handlade om inbetalning i förskott,

vore för strängd jemnförd med andra sjukkassor,

där man kunde, menade talaren, restera i flere

månader, utan att blifva struken ur Kassan.

  Sekreteraren svarade hr Rolewicz med att på nytt

uppläsa ur protokollet just den punkt, som an-

märkningen gällde och antydde att hr Rolewicz ej

riktigt uppfattadt protokollets innehåll, samt

framhöll at förskottsbetalning vore en frivillig

sak, men ville särskild betona att för erhållande

af sjukhjälp, fick enligt Kassans reglemente den

sjukanmälde restera för högst trenne (3) månader.

 

för att blifva berättigat till sjukhjelp.

   Härefter företogs val af styrelse och Revisorer.

 

   Som ingen af den gamla styrelsen bestämd

afsagt sig, blef den på nytt enhälligt återvald.

   Revisorerna återvaldes äfven med undantag

af hr Dk. I. Müller, som frånsagt sig uppdraget

och på en medlems förslag föreslogs i den afgångnas

ställe hr A.Chevet.

  Som den nyvalde Revisorn hr A.Chevet varit

suppleant i Styrelsen, blef frågan att i hans ställe

välja en ny suppleant, men ledamöterna hr Th.Kellner

och C.Getzmann yrkade afslag mot val af suppleant.

   Hr Chevet och Brandt förordade likväl väljan-

det af ny suppleant.

     Som åsikterna voro delade, lät ordföranden

företaga omröstning, som utföll så att 5 ledamöter

röstade för en ny suppleant och äfven 5 röster afgåfvos

mot suppleantval. Med hr. Ordf. utslagsröst, som

röstade för suppleantval, segrade det senare således

med 1. röst majoritet.

  På ordf. fråga om hr Kellner åtoge sig

uppdraget? afsade sig densamma af principskäl,

aldenstund han personligen talat mot en suppleant

i styrelsen och framhöll att vid någon styrelsemedlems

sjukdom, någon af de öfriga i styrelsen kunde

ersätta honom vid ifrågavarande fall.

Som det yrkades proposition, lät hr ordförande

företaga ny omröstning i den mening hr Kellner

framhållit; hvarvid 5 röster afgåfvos för hr Kellners

åsilkt mot slopandet af suppleantbefattningen och

4. röster afgåfvos för.

  Hr Clevet fann det oförklarligt att man ovillkorli-

gen ville slopa suppleantbefattningen, isynnerhet

 

som ingen utgift därvid förelåg för Kassan och

att en suppleant alltid vore en passande representant vid

val af någon ny Styrelseledamot, men efter valets gång

fick det dock bero vid det fattade beslutet.

        Slutligen utsågos af hr ordförande. Tvänne sjuk-

besökare för året – nämligen hr I.Rolewicz och Th.Kellner

hvilka frivilligt åtogo sig uppdraget.  

    Som förhandlingarna nu voro afslutade tackade

gr Ordförand. den återvalda Styrelsen för det  gångna årets

verksamhet, samt tillönskade sjukkassan all fram-

gång äfven under det nu började året, samt afslöt

härmed förhandlingarna.

 

                              Stockholm den 16.Februari 1912

                                             A.Brandt

                                                Sekreterare

                  

                     Justeradt 11 Oktober 1912

                                      R Kiesler

                                      Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kat. Handtverkareförening. Sjuk.o Begraf-

ningskassans Års-sammanträde.

                Söndagen den 9.Febr.1913.

 

Närvarande Styrelseledmöter

 

Dkr. R Kiesler, E.Blomquist, A.Brandt.

 

Närvarande Ledamöter

 

Hr F.Cornéry, I.Rolewicz, Th.Kellner

                  C.Getzman.

 

     Sedan ordföranden förklarat årsmötet öppnat

upplästes af ordf. Revisionsberättelsen för året 1912 –

( se Revisorernas berättelse.)

Sekreteraren uppläste derefter sjukkassans –

Årsprotokoll för år 1912.

 

                             Val af Styrelse

 

     Enligt reglementet skulle nytt styrelse-

val företagas.

På deltagarnes önskan att den gamla styrelsen

skulle kvarstå, frågade hr.ordföre den om den

i tur afgående styrelsen vore villig att kvarstå

på sina poster. Kassören hr E. Blomquist frånsade

sig emellertid bestämd återval. Som de öfriga

ledamöterna voro villiga att kvarstå, så återstod

blott val af kassör.

Valet skedde meddels slutna sedlar och resultatet

 

Blef att de flesta rösterna tillfullo hr Th.Kellner

såsom sjuk.kassans kassör.

  På ordförandens fråga om hr Kellner åtogo sig

uppdraget, tackade denne för visat förtroende, men

på det villkoret att uppbörden af månadsafg. Skulle

ske blott 1ste söndag i mån. och ej som brukligt senare

tid, hvarje söndag.

 

                                  Val af sjukbesökare

 

  Som sjukbesökare för det nya året åtog sig på

nytt hr Rolewicz uppdraget. Hr Kellner som blifvit

invald i Styrelsen ersattes som sjukbesökare med

hr. Fr. Degen.

  På ordförandens fråga om någon af delegarne

önskade ordet, anmälde sig ingen.

Ordföranden uppläste så senaste styrelseprotokoll

därvid man behandlat frågan om förtydligande

af par.4.mom.1.isynnerhet.

Under denna frågas behandling förordade hr Brandt

att ett förtydligande af denna paragrafs olika mom.

voro rätt önskvärd, på grund af den misstolkning, som

på senare tid förekommit.

  Efter en stunds discussion, där det insågs nödvän-

digheten af att förenkla par.4. så att ej någodt

 missförstånd kunde yppa sig, beslöts dock att på

grund af de få dlegarne som närvoro att tillsvidare

bordlägga frågan.

  Härmed voro förhandlingarna afslutade.

Hr Ordföranden tackade så den gamla styrelsen

för det gångna årets arbete, samt välkomnade

den nya kassören. Slutligen riktade hr.Ordförand.

ett tack till den agångna kassören hr Blomquist

 

för många års troget och nitiskt arbete för

Sjuk-kassans sak.

   Hr Blomquist tackade hr. ordföranden för de till

honom riktade orden.   

 

                    Stockholm den 9.Febr.1913

                                      A.Brandt

                                         Sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katholska Handtverkareförening. Sjuk- o Begraf-

ningskassa – Allmänna Års-Sammanträde

Söndagen den 8.- Februari – 1914.

 

                   Närvarande Styrelseledamöter

 

Herr Drn R. Kiesler, herr Th.Kellner, herr A.Brandt.

 

                   Närvarande Ledamöter.

 

Herr Past. Nordmark, herr I.Rolewicz, herr E.Blomquist.

 

§.1.  Sedan Ordföranden förklarat mötet öppnat

och välkomnat de närvarande, upplästes af Ordfö-

randen – Revisionberättelsen för år 1913.

 

                                       §.2.

Sekreteraren uppläste derefter Protokollet för all-

männa Årssammanträdet i Febr. 1913.

 

                                       §.3.

Val af styrelse.

  På ordförandes fråga om de närvarande önskade

nytt val af Styrelse – blef med . Nej! Besvarat.

På ny frågan af Ordföranden om den gamla Styrelsen

önskade kvarstå blef de närvarande Styrelseledmö-

terna jakande besvarat.

Ordföranden frågade då om de närvarande voro eniga

om att åtevälja den gamal Styrelsen? Frågan  blef

med ett enhälligt – Ja! besvarat.

Ordföranden frågade då om de närvarande voro eniga

om att återvälja den gamla styrelsen? Frågan blef

med ett enhälligt Ja! Besvarat.

 

 

 

 

                                       §.4.

              Val af Revisorer.

Som ingen af Revisorerna undanbett sig åter-

val, blefvo de förutvarande enhälligt återvalda.

Herr Ordföranden önskade emellertid af viktiga skäl

att man äfven borde välja in Revisor-Suppleant.

Som kandidater till Suppleantbefattningen uppsattes

herr E.Blomquist, herr I. Rolewicz och herr Past. Nordmark.

  Herr Brendt förordade af praktiska skäl herr past Nord-

mark.

Vid företaget val medelst slutna sedlar, erhöll

herr E.Blomquist de flesta rösterna och ansågs vald

hvarvid herr Bloquist tackade för visat förtroende.

 

                                       §.5.

                      Val af sjukbesökare

På Ordförandens fråga om de förutvalda sjukbesökar-

na önskade kvartå? besvarade herr Rolewicz för

sin del – frågan med. Ja!

Herr Fritz Degen, som var frånvarande, men ej

vare sig muntligt till ordföranden eller skriftligt

undanbedt sig återval, blef på en medlems an-

märkning, att den frånvarande får nöja sig med de

närvarandes beslut – ävfven enhälligt återvald.

 

                                       §.6.

 

 Herr ordförande uppläste så en till Styrelsen

inlemnad motion af följande lydelse –

 Till Styrelsen för Kat.handtv.Föreningens

Sjuk.kassa – Stockholm.

 

     I anslutning till mitt förslag af den 8.Okt.

 

1913 får jag härmed inkomma med ytterliggare

två alternativ för ändring af omförmälda para-

grafer, hvilka Styrelsenefter pröfning kanske finner

lämpligare. §.4.punkt I. Sista meningen som börjar.

om sjukdomen varar o.s.v. bör strykas –

i stället insättes följande:” sjuk medlem är äfven

skyldig att inbetala stadgade afgifter och ägerKas-

sören rätt att vid sjukhjälpens utbetalande afdraga

det belopp, hvarmed den sjuka öjligen häfdar

i skuld till kassan.

 Förslag till ändring af §.4.punkt.2.o.3.

    Som punkt 2. sedan flera år tillbaka af Kassans

medlemmar, ej mer respekteras och då den bland

annat äfven är till obehag för Kassören, föreslår un-

dertecknat att den strykes.

Punkt .3. I samma paragraf föreslås få följande

Lydelse. Medlem som tre på hvarandra följande

månader ej betalt sina afgifter förlorar

alla anspråk på sjukhjelp och om reserande

afgifter ej äro erlagda före årets slut förlorar han äfven sin

delaktighet i Kassan, men kan mot ny inträdesafgift, åter

vinna inträde i Kassan. Se för öfrigt Para 13. moment III.

Alla inbetalningar kvitteras af kassaförvaltaren

eller hans ställföreträdare.

 

Förslag till ändring af parag.5.

I anslutning till ändring af närmast föregående

paraf. Föreslås par 5. att få följande lydelse –

Delegare, som är utan arbetet, kan af ordföranden

få uppskof med inbetalningen under högst två

månader, men bör efter erhållet arbete vid 1sta

månadsuppbörd återbetala sina resterande må-

nadsafgifter.

 

Förslag till ändring af §.13.

I följd af ändring af par.4.punkt.2. föreslås

att nästa punkten, som ju ifall att förslaget god-

kännes blir helt och hållet öfverflödig, äfven

må strykas.

Denna borttagning af ”Bötes”paragrafen

bör väl emellertid ske i samband med en lik-

nande förändring af .K.H.Föreningens paragrafer

i berörda hänseende.

                           Stockholm den 30.Jan.1914

                                           Thed. Kellner.

 

     Som mötet var så fåtaligt besökt, kom

någon diskussion angående motionen ej i gång

utan ansåg herr Ordförande det bäst att bord-

lägga den till nästkommande sammanträde.

    Härmed var all diskussion afslutat och

herr Ordföranden tackade den gamla och åter-

valda styrelen för det uppoffrande arbetet

under årets lopp.

     Herr Hellman tackade å styrelsend och med-

lemmarnes vägnar herr Ordförandens oegennyttiga

arbete för sjuk.kassans bästa.

     Herr Ordförande tackade för de tacksamma orden,

samt afslöt sammanträdet.

                  Stockholm den 8. Febr.1914.

                             A.Brandt

                                Sekreterare

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

   Protokoll öfver Kat.Handtv. Fören.s i Stockholm

Sjuk och Begrafningskassas allm. sammankomst

Söndagen den 21 Mars 1915.

 

Närvarande  Dr R. Kiesler, Ordförande

                     A.Brandt, Sekreterare

                     T. Kellner, Kassör

                      G.Furuström, Suppleant

samt ledamöterna: Pastor S.Nordmark, F.Rolewiez

      Sammanträdet öppnades af ordföranden, som

oaktadt sin sjukdom infunnit sig i föreningssalen

 för att leda förhandlengarna. Protokoll öfver senaste

styyrelse- och allmänna sammankomster, samt re-

visionsberättelse upplästes, och befanns utan anmärk-

ning. -  Härefter vidtog en diskussion angående en med-

lem hr A. brandts begäran om sjukhjälp oaktadt mer

än 6 månader förflutut sedan stadgade afgifter erlades.

Ordförandens mening var att här fick man ej låta

känslorna tala utan måste strängt hålla sig till

regelementet. – Präses lät för den skull uppläsa 3:ne

äldre protokoll ur hvilka tydligt framgick att medlem

som 3 på hvarandra följande månader ej erlagt sina

afgifte också därmed vid sjukdomstillfälle förlorar alla

anspråk på sjukhjälp. – Hr Brandts första sjuk-

betyg var dateradt 9jan. 1915. Någon vecka härefter

hade hr Brandt erlagt resterande afgifteråt tillfällige

kassören hr E.Blomquist, vid detta tillfälle me-

nade hr Brandt sig vara fullt återställd, och skulle då

åter börja arbetet. Då uttalade sig hr Brandts chef

hr Becker, som menade att hr Brandt fortfarande

var i behof af hvila och rådde honom på nytt att

söka läkare. Detta gjordes den 25 Jan. samma år

med påföljd att nytt sjukbetyg utskrefs för hr

Brandt. På detta betyg ansåg hr Brandt som

sin rätt att utfå sjukhjälp för 4 veckors sjuk-

 

dom. Flertalet af de närvarande stodo på hr Brandts

sida och ansågo honom rätt till omtalade 4 veckors sjuk-

hjälp. Kassören ramhöll emellertid att man här

måste skilja på hvad som är rätt och orätt, och att man

borde akta sig för att häraf skapa ett prejudikat.

      Vid votering beslöts emellertid med öfver-

vägande ja-rop att hr Brandt borde komma

i åtnjutande af omskrifna 4 veckors sjukhjälp,

hvilket äfven skedde.

      En skrifvelse från hr A.Brandt hade äfven

anländt i hvilken han afsade sig sekreterarbefatt-

ningen.  Vid valens början förklarade sig hr Brandt

emellertid  att ännu ågot år kunna kvarstanna

såsom sekreterare.

      Härefter skreds till val, och blef den gamla

styrelsen enhälligt åtevald.

      Ordföranden afslöt härefter sammanträdet

i det han tackade styrelsen för det gångna årets

arbete, samt blef själf aftackad.

                        Stockholm den 21.Mars 1915

A.    Brandt

Sekreterare            

    

 

 

18.3.1935 finns det kvar 6 medlemmar i denna kassa. De tecknar denna dag ett nytt avtal med S:t Josefsföreningen som i fortsättningen förvaltar dess tillgångar.