S:t Josefs-

                                          föreningens

                                            STYRELSE

                                            PROTOKOLL

                                           1919 – 1941

 

                                            Anteckning å sista sidan:

                                               Till ledning för den eller de, som en

                                            gång i framtiden kanske skola ägna nå-

                                            gon tid för studier av dessa protokoll är

                                            att meddela, att en del i protokollen åberopa-

                                            de bilagor saknas och voro förkomna, när

                                            jag sammanförde föreningens handlingar

                                            i bunden form.

                                            Stockholm den 1/3 1954

                                            Johan Duintjer (?)

 

 

 

 

                                                                                                             0001

                                           

                                            Protokoll över Katolska Handtv-Föreningens i

Stockholm styrelsesammanträde, torsdagen

den 27 februari 1919.

 

                                                                 Närvarande: Präses, Vice-präses, Kassör

                                                                                      Sekreterare o Ordnare.

 

                                                                 Sammanträdet öppnades av Präses Herr

                                            Pastor J. van Gijsel som omnämnde följande

                                            ärenden för behandling.

 

                                                                 § 1.

                                                 Justeringsmän.

                                            Till justeringsmän för detta protokoll utsågos:

                                            Vice-präses jämte Herr C. Getzmann.

 

                                                                 §  2.

                                                 Nytillträdande medlemmar.

                                            Beträffande nytillträdande medlemmars upptagande

                                            i föreningen, beslöts att ej låta prövotiden bliva så

                                            lång, som exempelvis i de tyska föreningarna.

                                            Förslagsvis nämndes en månad. Avgörande

                                            häruti skall fattas å allmänt sammanträde.

                                             

                                                                 § 3.

                                                Sparkassemedel.

                                            Skrivelse daterad 30 januari 1919 samt under-

                                            tecknad Axel Stocklassa, Hugo Löhnig upplästes.

                                            Efter en stunds diskussion beslöt styrelse

                                            enhälligt att innan år och dag förlupit sedan

Rudolf Kieslers frånfälle ej fatta något av-

görande beslut angående ovannämnda

skrivelse, utan låta sparkassemedlen innestå

orörda.

 

                      § 4.

     Brandförsäkring.

Beslöts brandförsäkra såväl föreningens uti

 

0002

 

lokalen Götgatan 46 befintliga egendom såväl

som kägelbanan.

 

                      § 5.

     Minnesfond.

Beslöts anordna en minnesfest till avlidne

Präses ära, som skulle äga rum söndagen

den 16. Mars 1919. I programmet skall ingå

tal av den nye präses, upptagning av

nya medlemmar, tal av vice-präses (m

föreningens historia o föreningslivet), dekla-

mation och sång.

 

                      § 6.

Styrelsesammanträdet avslutatades av Präses, som

uttalade förhoppning om gott samarbete.                                               

                      Stockholm den 9 Mars 1919.

                                            Teod.Kellner

                                            Sekreterare

 

Justeradt enligt beslut §1.

                      Stockholm den 16 Mars 1919

                                            J. van Gijsel

                                               Ordförande

Sven Stephan Nordmark     C.F. Getzmann

 

 

 

                                                                 0005

 

Protokoll över Katolska Hantverkare-

föreningens i Stockholm, styrelse-

sammanträde fredagen den 28:de

November 1919.

 

Närvarande:

                      Pastor J.van G˙sel, präses

                      Pastor S.S. Nordmark, vice-präses           

                      A. Chevet, kassör

                      T. Kellner, sekreterare

                      C. Getzmann, ordnare

 

    Sammanträdet öppnades av för-

eningens präses med en välkomsthälsning.

    Präses tackade för styrelsens varma

intresse för föreningen, samt för troget

och angämt samarbete, som kommit

präses till del under den korta tid, det

varit honom förunnat att leda föreningen.

Detta tack framfördes på grund av att präses

nu såg sig föranlåten taga avsked av

föreningen och dess styrelse. Hans vistelse

i Stockholm är för närvarande så pass

obestämd att avresan kunde beräknas äga

rum när som helst, därför ville han ej

försumma att i god tid underrötta styrelsen,

men lovade samtidigt att bidraga i ordnande

av allt vartill hans hjälp kunde vara av

nytta.

    Därpå överlämnade präses föreningens

värdehandlingar åt vice-präses Pastor S.S.

Nordmark, allt enligt uppgjord förteckning,

som granskades och undertecknades av vice-

präses, vilket bevittnades av kassören A. Chevet

samt sekreteraren T. Kellner. Samtidigt

överenskoms att Pastor J.van G˙sel

skulle lämna fullmakt åt Pastor S.S.

 

0006

 

Nordmark att i samtliga banker utkvittera

föreningens medel med attest antingen av

A. Chevet eller av T. Kellner. Vidare över-

enskom man att föreningens värdehandlingar

skulle förvaras i bank-kassafack samt

att Pastor S.S. Nordmark skulle besitta

huvudnyckeln samt A. Chevet och T. Kellner

i egenskap av kassörer i respektive för-

eningskassan och sjukkassan var sin

nyckel.

    Efter en kort paus upptogos för-

  handlingarna.

                      § 1.

Utsågs till detta sammanträdes ordförande

Pastor S.S. Nordmark.

                      § 2.

Beslöts att protokoll skulle föras, till

sekreterare utsågs T. Kellner.

                      § 3.

Beslöts att protokollet skulle justeras den

7:de december d.å. av Pastor S.S. Nordmark,

A. Chevet och C. Getzmann.

                      § 4.

Pastor J. van G˙sel, som nu frånträtt

sin befattning som präses avtackades av

ordföranden, som frambar föreningens er-

känsla för det arbete, som förre präses

nedlagt och den särskilda omsorg för

kapitalets goda placering, som han haft,

vilket ju kommer att framgå av den

blivande styrelse-berättelsen. Pastor J.

van G˙sel tackade i sin tur och

uttalade förhoppningen att föreningen

framgångsrikt måtte stadga och ut-

veckla sig.

                      § 5.

Valdes enhålligt till föreningens heders-

 

                                                                 0007

 

ledamot: Pastor J. van G˙sel.

                      § 6.

Beslöts att fira en avskedsfest för avgångne

präses: Söndagen den 7:de december.

                      § 7.

Väckt förslag ( gm hrr H. Löhning och A.

Stocklassa av 30 januari 1919) om bidrag

till S:t Erikskyrkan ur den likviderade

sparkassans fon återremiterades på ett

år på samma grundet som vid före-

gående styrelsesammanträde.

                      § 8.

Förslag om bidrag till den utlovade katolska

tidningen i Stockholm väcktes av ordföranden,

samt beslöts att bidraga en gång för alla

med kronor Etthundra / 100 / , samt att

dessutom årligen prenumera på densamma.

                      § 9.

Beslöts att uppvakta föreståndarinnan

Syster Solina, som den 2/12 firar 50 års-

Jubileum som Elisabetssyster, och som

under alla år, isynnerhet vid Josefs-

festerna gjort föreningen stora tjänster.

                      § 10.

På ordförandens fråga om någon av de

närvarande hade något ytterliggare att

framföra eller anmärka svarades: nej!

                      § 11.

Mötet avslöts och upplöstes.

                      Stockholm den 4 December 1919

                                            Teod,Kellner

                                            Sekreterare

Justeras

  Axel Chevet

     C.F. Getzmann          Sven Stephan Nordmark

 

 

 

                                                                 0009

 

Protokoll över Katolska Hantverkare-

föreningens i Stockholm styrelse-

sammanträde fredagen den 12:te

December 1919.

 

Närvarande:  

                      Pastor S.S. Nordmark, vice-präses

                      A. Chevet, kassör

                      T. Kellner, sekreterare

 

                      § 1.

Mötet öppnades av vice-präses.

                      § 2.

På grund av att öregående styrelseproto-

koll ( av 28/11.19) ännu var ojusterat

kunde detsamma en uppläsas.

                      § 3.

Beslöts att protokollet av dato skulle

justeras av vice-präses samt A.

Chevet.

                      § 4.

Beslöts att julfest skulle firas sön-

dagen den 28 december. Överlämnades

åt Pastor S. Nordmark att ombe-

sörja festens arrangerande.

vice-präses icke såg sig i stånd

att på frivillighetens väg anskaffa

erforderliga medel, såsom under

avlidne präses levnad, beslöt styrel-

sen att förenings-kassan för dessa

kostnaders bestridande skulle anslå

ett belopp intill kronor ?

                      § 5.

Då intet vidare var att anföra

avslöt vice-präses sammanträdet.

                      Stockholm den 13 Dec, 1919.

                                            Teod, Kellner

                                            sekreterare

Justeras

Axel Chevet

Sven Stephan Nordmark                           

 

 

                                                                 0011

 

Protokoll hållet vid Katolska

Hantverkareföreningens styrelsesam-

manträde, måndagen den 17:de

Maj 1920.

 

Näravrande: Präses, Vice-präses

                     Kassör, Sekreterare och Ordnare.

                      § 1.

Till justeringsmän utsågs: hrr F.

      Kutsch, A. Chevet och E. Neander.

                      § 2.

Erforderlig reparation av förenings-

lokalen och kägelbanan beslöts.

                      § 3.

Beslöts att öppna sparkasseräkning

med Stockholms Enskilda

Banks avdelsningskontor Horns-

gatan No 1., samt att därstädes

hyra det fack, till förvaring

av föreningens värdehandlingar,

som beslöts enligt protokoll

av 28 November 1919.

                      § 4.

Styrelsen beslöt att vid uttagning

av penningmedel ur bank,

förutom präses´ kvittens

attest skall ske av kassören

eller annan styrelsemedlem.

                      § 5.

Påbörjades revidering av stadgeförslag.

                      § 6.

Vidare förekom ej; samman-

trädet  avslutades.

Stockholm den 18 Maj 1920

                      Teod,Kellner

                      Sekreterare

Justerat:

S. Nordmark

f. Kutsch

Erik Neander

Axel Chevet

 

 

 

                                                                 0013

 

Protokoll, hållet vid Katolska

Hantverkareförenings i Stockholm

Styrelsesamanträde, måndagen den

30 Augusti 1920.

 

Närvarande: Präses, Vice-präses

                      Kassör, Sekreterare och Ordnare.

                      § 1.

Präses öppnade mötet.

                      § 2.

Protokoll för föregående styrelse-

                      sammanträde ( 17/5-’20)

                      upplästes och justerades.

                      § 3.

Till justeringsmän av detta

                      protokoll utsågos: hrr

                      F. Kutsch, A. Chevet och

                      E. Neander.

                      § 4.

Avslöts granskning av stadge-

                      förslag.

                      § 5.

Beslöts att, efter resnkrivning

                      av stadgeförslaget, över-

                      lämna detsamma till

                      jurist för utlåtande.

                      § 6.

Beslöts att framlägga stadge-

                      förslaget på allmänt

                      sammanträde, första

                      söndagen i Oktober

                      månad d.å.

                      § 7.

Mötet avslöts.

Stockholm den 2 September 1920

                      Teod,Kellner

                      Sekreterare

Justerat:

f.Kutsch

Erik Neander

Axel Chevet

 

 

 

                                                                 0015

 

Protokoll över Katolska Hantverkareföreningens

i Stockholm styrelsesammanträde tisdagen den

14. December 1920.

 

Närvrande. Präses, vice-präses,

kassör, sekreterare och ordnare.

                      § 1.

Präses öppnade sammanträdet.

                      § 2.

Protokoll för sammanträde av 30.

Augusti d.å. upplästes.

                      § 3.

Till justering av dagens protokoll

utsågs hrr F. Kutsch, a. Chevet

och E. Neander.

                      § 4.

Beslöts att föreningen skulle

fira julfest, vartill anslogs

en summa stor Kr. Etthundra

/ 100 /:-

                      § 5.

Med anledning av föreningens

upplösning, beslöts att som

tack för systrarnas bästa, över-

lämna åt föreståndarinnan    

en gåva, stor Kr. Etthundra

/ 100 /:-, att användas för S:t

Eriksskolans barns julfest.

                      § 6.

Hänvisande till § 7. i styrelse-

protokoll av 4/12. 1919 ( sam-

manträde 28/11.1919 ) beslöts,

att på grund av föreningens

upplösning överlämna av-

görandet om dessa medles

användning åt ny förening.

 

 

0016

 

                      § 7.

Intet vidare förekom, och sam-

manträdet avslöts.

                      Stockholm den 31. December 1920.

                                            Teod,Kellner

                                            Sekreterare

Justerat

Stockholm 21/12 20.

S. Nordmark

F. Kutsch

Axel Chevet

Erik Neander

 

 

 

                                                                 0017

 

Protokoll över S:t Josefsföreningens styrelse-

sammanträde, måndagen den 31.sta januari 1921.

 

Närvarande: Pastor S. Nordmark, ordförande.

                      F. Kutsch, vice-ordförande.

                      A. Chevet, kassör.

                      T. Kellner, sekreterare.

                      E. Neander, klubbmästare.

Rådgivande ledamot:

                      H. Overödder.

                      Par. 1.

Ordföranden öppnade mötet..

                      Par. 2.

Till justering av protokollet utsågs

Herrar A. Chevet och F. Kutsch.

                      Par. 3.

Beslöts att fira fastlagsfest, söndagen

den 6.februari.

                      Par. 4.

Beslöts att låta trycka stadgrana,

samt anskaffa nödiga tryckalster,

stämplar etc.

                      Par. 5.

Till behandling upptogs frågan

om  disponerandet av sparkassa-

fonden, som den 31. december 1920

uppgick till Kronor  7925:39.

Styrelsen föreslår följande:

Med anledning av skrivelse, daterad

30.januari 1919 från herrar H. Lönig

och A. Stocklassa, överlämnas åt

S:t Erikskyrkan som gåva, och till

minne av kyrkans förste kyrko-

herde Dr. Rudolf Kiesler Kronor

2000:- att ställas till högvördige

biskopens disposition för eget av-

görande om dess användning.

 

0018

 

resterande summa avsättes som

grundplåt vid bildandet av den i

stadgarna omämnda understöds-

fonden under namn ” Doktor

Rudolf Kieslers minnesfond”.

                      Par. 6.

Vidare förekom ej och sammanträdet

avslöts.

                      Stockholm den 2.dra febr. 1921

                                            Teod,Kellner

                                            Sekreterare

Justeras.

      Stockholm den 1 Mars 1921

                      S. Nordmark

                      Axel Chevet

                      f. Kutsch