Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

                                            Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                                            ---------------------------------------------------------------------------

/ Sjögången i tabellerna blev till vid överföring till webb-format.

/ Tomma sidor är alltid överhoppade

JS

--------------------------------------------------------------------------------          

 

S:t Josefs-

                                          föreningens

                                          protokoll

                                          1886 – 1929

                                          Allmänna

                                          handlingar

                                          Allmänna

                                          Sammanträden

 

1886

 

21.

 

 

                           Revisionsberättelse

 

Undertecknade, som i stadgad ordning blifvit

utsedde att granska härvarande katolska

Handtverkareförenings räkenskaper för år

1886, få, efter den af dem fullgjorda

granskningen, aflemna följande berättelse.

     Föreningens räkenskaps böcker visa

                           Inkomster   

 

Inträdesavgifter                    Kr    5:-

Månadsavgifter                         77:-

Diverse                                    125:22

Gåfvor                                       87:-

Räntor                                      164:18              636:24

Utgifter

 

Hyra                                      Kr.  120:-

Bränsle och ljus                             20:-

Diverse                                          52:46              192:46

Öfverskott vid årets slut                        Kr.            443:78                     

Föreningens penningmedel, vid årets slut, voro

placerade dels i säkra obligationer till ett belopp

af 4000 Kronor dels i Stockholms Stads Sparbank

med ett belopp af 250 Kronor. Återstoden, eller

 

22:

 

99 Kr.67 öre voro innestående i Kassan.

Föreningen eger således vid nämda tid

ett  kapital af sammanlagt Kronor 4.449:67.

   Bland de många bevis af välvilja, som

föreningen erhållit, må särskildt framhållas

de vilka gåfvor hvilka kommit henne till

del från Herr T.Dölling, herr G.Sellman

med flera.

   Under året räknade Föreningen 9 heders-

ledamöter och 29 ordinarie ledamöter.

Det tillkommer dessa att till styrelsen

och  främsta rummet till dess Ordförande

 frambära Föreningens tacksamhet för

den nit och omtanke med hvilke Styrelsen

vårdat hennes angelägenheter.

           Stockholm den 30 April 1887

Jos Müller                             Ernst Roesler

 

 

 

                                                                                         1888

                                                                                            25.

 

Obs. Rev.berättelse för 1887

finnes intagen i detta års protokoll

                                             d 29/9 1957 P.

 

        Revisionsberättelse

            för år 1888

 

   Undertecknade af härvarande Katolska

Handtverkare-förening utsedda revisorer

hafva granskat styrelsens räkenskaper och

få härmed afgifva följande berättelse:

 

   Vid årets slut räknade föreningen

25 ledamöter, af hvilka 10 hedersledamöter.

 

   De med erforderliga verifikationer försedda

räkenskaperna visa:

 

                       Inkomster:

 

Inträdesavgifter              Kronor    7.00

Årsafgifter af 8 hedersledamöter 60.00

Månadsafgifter af

    öfriga ledamöter         Kronor   63.00

Diverse inkomster                        158.25

Donation af lifränta                    400.00

Gåfvor                                          38.20

Räntor                                         238.71

Från Krubban                               50.00

Från Käggelbanan                       105.39         1,120.55

Hvilka med föregående års behållning            4,827.29.

 

                                                                   Transport

 

26.

 

 

                                              Transport kronor 5,927.24

 

 

                      Utgifter:

 

Diverse utgifter           Kronor    29.37.

Bränsle och ljus                        22.25

Hyra för lokalen                      120.00

Inköpta Obligationer             5,260.00

Ränta å donationen                       16.00

I Kassan                                    479.67          5,927.29

 

   Föreningens tillgångar uppgingo vid årets slut

till Kronor 5,739. 67 öre. Som befunnits

placerade, dels i värdepappaer och dels

kontant i Kassan.

 

   Räkenskaperna voro förda med noggranhet

och föreslå revisorerna att bevilja styrelsen

full decharge för 1888 års förvaltning.

          Stockholm den 7 May 1889.

 

Ernst Roesler                       R.Lindman

                       Jos. Müller

 

 

 

 

 

                                                                                       1889

                                                                                       29

 

Revisionsberättelse

 

 

 

   Af härvarande katolska

Handtverkarförening hafva under-

tecknade blifvit utsedda att granska

denna Förenings räknskaper för År 1889

och få, efter fullgjordt uppdrag, afgifva

följande berättelse.

   Under nämnda år räknade För-

eningen 35 ledamöter af hvilka

10 voro Hedersledamöter.

   Räkenskaperna visa följande

Inkomst- och utgiftsposter –

 

                      Inkomster

Saldo från föregående år                  Kr 479.67

Inträdesavgifter                                        2.”

Årsavgifter af Hedersledaöter                 95.”

Månadsavgifter af öfriga ledamöter        64.”

Diverse inkomster                                 109.13

Gåfvor                                                   254.63

Räntor                                                    206.50

Krubban                                                   25.”

Käggelbanan                                            34.”

Inlösning af aktier                                  400.”     1669.93 

                                                 Transport kronor   1669.93

 

 

 

 

30                                             Transport kronor    1169.93                                                                                                            

                      Utgifter

Diverse utgifter                              Krs  98.86

Bränsle och ljus                                    17.84

Hyra för lokalen                                  120.”

Inköpta Obligationer                         1000.”

Räntor å donation                                  16.”

Inventarier                                              26.75

Behållning i kassan                              430.48

                                                       Kr  1669,93 = 1669,93

 

 

   Föreningens tillgångar vid årets

slut voro placerade dels i värdepapper

till belopp af 5.860 Kronor och dels

ofvannämda kontanta medel i kassan

Kronor 430,48 eller tillsammans Ks. 6290

&48 öre.

 

    Enär vi funnit , att föreningens

såväl penningmedel som andra angelägenheter

blifvit vårdade på ett sätt som nogsamt

vittnar om Styrelsens nit och intresse

anse vi oss berättigade att tillstyrka

full décharge för 1889 år förvaltning.

                      Stockholm den 23 April 1890

Jos Müller   F.Stocklassa      H.Sellmann

 

 

 

 

1890                             

33

 

 

 

                                            Revisionsberättelse

 

 

 

                                            Af härvarande Katolska Handtvereförening

                                            hafva undertecknade blifvit utsedda att granska

                                            denna Förenings räkenskaper för år 1890 och få

                                            efter fullgjordt uppdrag afgifva följande berättelse.

                                            Under nämda År räknade Föreningen 34 ledamöter

                                            af hvilka 10 voro Hedersledamöter.

                                            Räkenskaperna visa följande

                                            Inkomster och Utgifter.

 

                                                       Inkomster.

 

                                            Saldo från föregående År               Kr.  430,48.

                                            Inträdesafgifter                                         3 –

                                            Årsafgifter af Hedersledamöter              70-

                                            Månadsafgifter af öfriga ledamöter        60,50.

                                            Diverse inkomster                                 135,78.

                                            Gåfvor                                                      82,72.

                                            Räntor                                                     241,25.         

                                            Käggelbanan                                             97,23.

                                            Krubban                                                    36 -          1.156,96.

 

                                                                                                        Transport Kr.   1,156,96.

 

 

 

34                                                                                                                                                                                                        Transport Kr.   1,156,96.  

 

  Utgifter.

 

Hyra för lokalen                              Kr 120. –

Bränsle o ljus                                        17,21.

Diverse utgifter                   22,51

Räntor å donation                                   16 –

Behållningen i kassan                          981,24.

                                               Kronor  1,156,96.                1,156,96.

 

Föreningens tillgångar vid Årets slut voro

placerade dels i värdepapper och dels i banker till

ett sammanlagdt belopp af Kronor 5,860. pch i

behållning i Kassan af ovanstående Kronor 981,24.

                                                                  

 

Enär föreningens alla böcker i allo öfverensstämma

Med de af oss granskade räkenskaperna och bestyrkts med erforderliga verifikationer, anse vi oss berättigade

att tillstyrka décharge för 1890 års förvaltning.

 

                       Stockholm den 18 April 1891

Jos Müller                             F.Stocklassa

 

 

 

 

 

 

                                                                                       1891

                                                                                          43

 

Revisionsberättelse.

 

  Af härvarande Kath. Hantdvereförening hafva

undertecknade blifvit utsedda att granska denna Före-

nings räkenskaper för år 1891, och få vi efter fullgjordt

uppdrag afgifva följande berättelse:

    Under nämnda år räknade Föreningen 36 leda-

möter af hvilka 11 voro Hedersledamöter.

    Räkenskaperna visa följande inkomster och utgifter.

 

                      Inkomster

Saldo från föregående år                 Kr.    981.24

Afgifter af Hedersledamöter                      95.”

Månadsafgifter af öfriga ledamöter           67.00

 Do                    restante 1890                    11.25

Inträdesafgifter                                             5.00

Diverse inkomster                                     127.”

Gåfvor                                                       108.00

Räntor                                                        226.25 

Försålt en Obligation                               1000.00  

                               Summa Kronor            2621.18

 

                      Utgifter

Hyra                                                 Kr        120.00

Bränsle och ljus                                            98.92

Diverse utgifter                                           103.46

 Räntor å donation                                         16.00

Insatt i deposition i 2ne banker                 2000.00

Saldo  till 1892                                              362.75

                                Summa Kronor           2621,18

 

 

 

 

49

 

 

      Föreningens tillgångar vid årets slut voro placerade

dels i värdepapper och dels i banken, till ett belopp

af 6860 Kronor och i kassabehållning Kr. 362.75

eller tillsammans Kr. 7222,75 öre.

    Då Föreningens böcker i allo öfverensstämma med

de af oss granskade räkningarna och bestyrkts med

erfordeliga verifikationer få vi på grund deraf tillstyrka

full decharge för 1891 års förvaltning.

 

                                            Stockholm den 3 Maj 1892.

Jos Müller                                 G.Sellmann

 

 

 

 

                                            1892                            47 

 

 

Revisionsberättelse.

 

      Af härvarande kath.handtverkareförening hafva

undertecknade blifvit utsedda att granska denna För-

enings räkenskaper för år 1892 och få vi efter fullgjordt

uppdrag afgifva följande berättelse:

    Under nämnde år räknade Föreningen 34 leda-

möter af hvilka 11 voro hedersledamöter.

    Räkenskaperna visa följande inkomster och utgifter.

 

                      Inkomster:

Saldo från 1891                                Kronor    362.75

Afgifter af hedersledamöter                             80.

Månadsafgifter af öfriga ledamöter                 55.25

     do    resterande från 1891                              .75

Inträdesafgifter                                                   3.

Diverse inkomster                                          127.86

Gåfvor                                                             135.90

Räntor                                                              309.72

                                                          Kronor   1075.23

 

                      Utgifter

Hyra                                                   Kronor     120,00

Bränsle och ljus                                                  26.07

Diverse utgifter                                                  28.76

Räntor                                                                 16.00

Insatt i bank                                                       500.”

Saldo till 1893                                                    384.40

                                                           Kronor     1075.23

 

 

 

 

48

 

 

 

   Föreningens tillgångar vid årets slut voro placerade

dels i värdepapper och dels i banker till ett belopp

Kr. 7350. och i Kassabehållning Kr. 384.40 eller

tillsammans Kronor 7.734.40.

   Då Föreningens böcker i allo öfverensstämde med

erforderliga verifikationer få vi på grund deraf till-

styrka full decharge för 1892 års förvaltning.

                                            Stockholm den 19 April 1893.

 

Jos Mûller                                   G.Sellman

 

 

 

                                                                 1893           51

 

                  Revisionsberättelse

 

   Af härvarande katholska handverkare-

förening hafva undertecnade blifvit utsedda

att granska denna Förenings räkenskaper

för år 1893, och få vi efter fullgjordt upp-

drag afgifva följande berättelse:

     Under nämnda år räknade Förening-

en 35 ledamöter af hvilka 11 voro

hedersledamöter.

     Räkenskaperna visa följande inkomster

och utgifter:

  

 

                      Inkomster:

Saldo från 1892                            Kronor  384.40

Afgifter af hedersledamöter                       113-

Månadsafgifter af öfriga ledamöter              60.75.

        do   resterande från 1892                       3.50.

 Inträdesafgifter                                         127.83

Diverse inkomster                                     320.25.

Räntor                                                        276.50

                                                     Kronor 1291-23    

 

                      Utgifter

Hyra                                              Kronor  120

Bränsle och ljus                                          12.53.

Diverse                                                         29.23

Räntor                                                           16

Insatt i bank                                                 750

Saldo  till 1894                                             363.47

                                                     Kronor   1291.23

 

 

 

 

52   

   

     Föreningens tillgångar vid årets slut

voro placerade dels i värdepapper och

i banker till ett belopp af Kr. 8100, och i

Kassa behållning Kr. 363. 47 eller tillsammans

Kronor 8463. 47.  Föreningens tillgångar

hafva således ökats under året med

kronor 729. 07 öre –

     Då Föreningens böcker i allo öfverens-

stämde med de af oss granskade räken-

skaperna och bestyrkts med erforderliga

verifikationer få vi på grund deraf

tillstyrka full decharge för 1893 års

förvaltning.

                      Stockholm den 10 April 1894

 

Jos Müller                              G. Sellmann 

 

 

 

 

 

 

                                                                 1894    55

 

                      Revisionsberättelse

 

   Undertecknade hvilka af härvarande

katholska handtverkare-förening blifvit ut-

sedda att granska denna Förenings räken-

skaper för år 1894, få nu fter fullgjord

uppdrag afgifva följande berättelse:

    Under nämnde år räknade Föreningen

36 ledamöter af hvilka 12 voro hedersledamöter.

    Räkenskaperna visa följande inkom-

ster och utgifter:

 

                      Inkomster

Saldo från 1893                           Kronor  363.47

Afgifter af hedersledamöter                    101 –

Månadsafgifter af öfriga ledamöter            60.50

         do  resterande från 1893.                    9.50

Inträdesafgifter                                            2

Diverse inkomster                                    125.65

Gåfvor                                                       131.05

Räntor                                                       324.73

Inlöst diverse depositioner                      2250

                                                    Kronor 3367.90

                      Utgifter

Hyra                                            Kronor   120 –

Bränsle x ljus                                               28.61.

Diverse                                                         43.14

räntor                                                           16

Inköpt diverse Obligationer                     3001.44

Saldo till 1895                                            158.71.

                                                   Kronor    3367.90

 

 

56

 

   Föreningens tillgångar vid årets slut voro

placerade dels i värdepappaer och dels

bankinrättning till ett belopp af Kronor

8825. och i Kassa behållning. Kronor 158.71

eller tillsammans  Kronor 8983.71 öre.

    Föreningens tillgångar hafva således ökats

under året med Kronor 520.24 öre.

   Då Föreningens böcker i allo öfverens-

stämde med de af oss granskade räken-

skaperna och bestyrkts med erforderliga

verifikationer få vi på grund deraf

tillstyrka full decharge för 1894 års

förvaltning

                      Stockholm den 14 Febr. 1895.

 

Jos. Müller                     G.Sellmann

 

 

 

                                                                 1895

                      Revisionsberättelse.              59

 

   Undertecknade hvilka af härvarande

katholska handtverare-föreningen blifvit

utsedda till att granska denna Förenings

räkenskaper för år 1895, få nu efter fullgjort

uppdrag afgifva följande berättelse.

   Under nämnda år räknade Föreningen

37 ledamöter af hvilka 12 voro hedersledamöter.

    Räkenskaperna visa följande inkomster

och utgifter.

 

                      Inkomster

Saldo från 1894                             Kronor 158.71.

Afgifter af hedersledamöter                     124 –

       d:o resterande från 1894                       20 –

Månadsafgifter af öfriga ledamöter             59.50

       do resterande från 1894 af do                 5

Inträdesafgifter                                               3

Diverse inkomster                                      105.38

Gåfvor                                                         156.10

räntor                                                           358.09.

                                                      Kronor   989.78.

 

                      Utgifter

Hyra                                              Kronor  120 –

Ljus och bränsle                                           22.83

räntor                                                           17.60

Diverse utgifter                                            18.47

Inköpt en allm.Hypoteh.bank 41/2%Obl     102 –

                                  Saldo till 1896            707.88

                                                     Kronor     989.78

 

 

64

 

 

    Föreningens tillgångar vid årets slut voro pla-

cerade dels i värdepapper och dels i Bankinrätt-

ning till ett belopp af Kronor 8927- och i

kassa behållning Kronor 707.88 öre, ( hvaraf dock

Kronor 460. äro å Upp & Afskrifningsräkning i bank

insatte) – eller tillsammans tillgångar Kronor

9634. 88 öre –

    Föreningens tillgångar hafva således ökats

under år 1895 med kronor 651. 17 öre –

     Då Föreningens böcker i allo öfverens-

stämde med de af oss granskade räkenskaer-

na och bestyrkts med erforderliga verifika-

tioner, få vi på grund deraf tillstyrka

full décharge för 1895 års förvaltning.

 

                      Stockholm den 28 januari 1896

 

Jos. Müller                           G.Sellmann

 

 

                                                                                       63

                      Revisionsberättelse                           1896

 

    Undertecknade hvilka af härvarande katholska

Handtverkare-föreningen blifvit utsedda till att grans-

ka denna Förenings räkenskaper för år 1896, få nu

efter fullgjord uppdrag afgifva följande berättelse:

    Under nämnda år räknade Föreningen 39 led-

Möter af hvilka 11 voro hedersledamöter.

     Räkenskaperna visa följande inkomster och

utgifter –

 

                      Inkomster

Saldo från 1895                             Kronor   707.88.

Afgifter af hedersledamöter                        110 –

Månadsafgifter af hedersledamöter               63.50

       do      do       resterande från 1895 ”           6.75

Inträdesafgifter                                                4 –

Diverse inkomster                                         80.85

Gåfvor                                                          154.90.

Räntor                                                           358.63

                                                         Kronor 1586.63

 

                      Utgifter

Hyra                                                Kronor      120 –

Ljus  & bränsle                                                   3.15

Räntor                                                               23.88

Diverse utgifter                                                 50 –

Inköpt en Obligation.Int.Garanti.A.Bol.           495 –

Insatt å Deposition                                           600 –

                                    Saldo till 1897              294.60

                                                         Kronor     1586.63

 

 

 

 

64

 

 

    Föreningens tillgångar vid årets slut voro placerade

dels i värdepapper, och dels insatte å deposition i

Bankinrättning till ett belopp af Kronor 10.022 och

i kassabehållning Kronor 294.60 öre. eller tillsam-

mans tillgångar Kronor 10.316. 60 öre –

    Föreningens tillgångar hafva således ökats under

Räkenskapsåret 1896 med kronor 681.72 öre.

    Då Föreningens böcker i allo öfverenstämde med

de af oss granskade räkenskaperna och bestyrkts

med erforderliga verifikationer, få vi på grund

deraf tillstyrka full decharge för 1896 års

förvaltning –

                      Stockholm den 6 Februari 1897

 

Jos.Müller                                  G.Sellmann

 

 

 

 

 

                                                                                       1897

                      Revisionsberättelse

                                                                                           67

 

   Undertecknade hvilka af härvarande

katholska Handtverkare-föreningen blifvit ut-

sedda till att granska denna Förenings räkenskaper

för år 1897, få nu efter fullgjort uppdrag afgifva

följande berättelse:

    Under nämnda räkenskapsår räknade

Föreningen 39 ledamöter af hvilka 10 voro heders-

ledamöter.  

 

 

                      Inkomster

 

Saldo från  1896                                          Kronor    294.  60

Afgifter af hedersledamöter                                        78   -

Månadsafgifter af öfriga ledamöter                            67.50

          do   resterande från 1896                                    4.50

Inträdesafgifter                                                              3  -

Diverse inkomster                                                      179.89

Gåfvor                                                                        134.90

Räntor                                                                         410.39

                                                                    Kronor    1172.78

inlöst 2ne Obligationer                                               1100

                                                        Summa kronor     2272.78

 

 

                      Utgifter

 

Hyra                                                           Kronor  120 –

Ljus & bränsle                                                         17.50

räntor                                                                        20.27

Diverse utgifter                                                        32.94

Insatt å deposition                                                  900 –

Inköpt en Obligation                                              600 –

                                                   Saldo till 1898       582.07

                                                    Summa kronor   2272.78

 

 

68    

 

 

    Föreningens tillgångar vid årets slut voro

placerade dels i värdepapper, och dels å deposition

i Bankinrättning till ett belopp af Kronor 10.420

och i kassabehållning, dels insatt å löpande

räkning och dels kontant i kassan kronor 582

07 öre eller tillsammans tillgångar Kronor

11.002.  07 öre –

    Föreningens tillgångar hafva således ökat

under räkenskapsåret 1897 med kronor 685.47 öre

    Då Föreningens böcker i allo öfverensstämde

med de af oss granskade räkenskaperna

och bestyrkts med erforderliga verifikationer

få vi på grund deraf tillstyrka full decharge

för 1897 års förvaltning –

                                            Stockholm d. 4 Februari 1898

 

Jos.Müller                                    G.Sellmann

 

 

 

                                                                                       1898

                                                                                           71

                      Revisionsberättelse –

 

    Undertecknade, hvilka af härvarande katholska

Handtverkareförening blifvit utsedda till att granska

denna Förenings räkenskaper för år 1898, få nu efter

fullgjord uppdrag afgifva följande berättelse.

    Under nämnda räkenskapsår räknade förenin-

gen 40 ledamöter, af hvilka 11 voro hedersledamöter.

     Räkenskaperna visa följande inkomster och

utgifter.

 

                      Inkomster

Saldo från 1897                              Kronor   582. 07

räntor                                                          424. 90

donationer                                                   860 –

gåfvor                                                          225. –

Inträdesafgifter                                                5 –

Årsafgifter af hedersledamöter                   118 –

Månadsafgifter                                              65. 50

         do       do  resterande                              3. 25

resterande årsafgifter                                    65  -

Diverse inkomster                                        175. 66

                                          Summa kronor    2524. 38

                       

                      Utgifter

Insatt uti bankinrättning.              Kronor     1900

räntor                                                              16 –

Inventarier                                                        4 -

Hyra                                                              120 –

Lyse & bränsle                                               15. 89.

tidningar                                                           4. 24

afgift för käggelbanan                                    10 -

Diverse utgifter                                               22. 25

                                            Saldo                 432 -

                                   Summa kronor           2524.38.

 

 

 

72

 

 

    Föreningens tillgångar vid årets slut voro placerade

dels i Obligationer till ett belopp af 7920 kronor

dels å depositioner insatte, till ett belopp af 3900 

samt insatte å kapital     Hushålls och löpande

räkning till ett belopp af kronor 900  -

och fanns dessutom kontant i kassan 32 kronor

eller tillsammans Kronor  12.752 –

    Föreningens tillgångar hafva således ökats

under räkenskapsåret 1898 med kronor 1749.

93 öre, ett i sanning mycket glädjande resultat.

    Då Föreningens böcker i allo öfverensstämde

med de af oss granskade räkenskaperna och

bestyrkts med erforderliga verifikationer, få

vi på grund deraf tillstyrka full decharge

för 1898 års förvaltning –

 

                      Stockholm den 4 Februari 1899.

 

Jos.Müller     G.Sellmann

 

 

                                                                 1899.  75.

                      Revisions-berättelse

 

   Undertecknade, hvilka af härvarande katholska

Handtverkeföreningen blifvit utsedde att granska

denna Förenings räkenskaper för år 1899, få nu efter

fullgjord uppdrag afgifva följande berättelse –

    Undernämnde räkenskapsår räknade förenin-

gen 48 ledamöter, af hvilka 12 voro hedersledamöter.

     Räkenskaperna visade följande inkomster och

utgifter –

 

                      Inkomster

Saldo från 1898                            kronor   432

räntor                                                       526. 25

gåfvor                                                      225. 50

Inträdesafgifter                                            7 –

årsafgifter af hedersledamöter                 123 –

Månadsafgifter                                          80. 25

    do  do resterande                                   11 –

Diverse inkomster                                    149. 44.

Inkomst af käggelbanan                             80. 76

Försåldt en Obligation                            2500 –

                           Summa kronor               4135.20

 

                      Utgifter

Inköpte Obligationer                kronor      3500 –

räntor                                                          33. 91

Inventarium                                                50 –

Hyra                                                          120 –

lyse & bränsle 27.91 tidningar 4.24 diverse 31.90 kr 64.05

reparationer af käggelbanan                        128.60

                                   Saldo till 1900          238.64 

                                          Summa kronor 4135. 20       

 

 

 

 

 

 

                                                                 1900              95

 

Revisions berättelse

  

      Undertecknade, hvilka af härvarande katholska

Handtverkareföreningen blifvit utsedde att granska

denna Förenings räkenskaper för år 1900, få nu

efter fullgjord uppdrag afgifva följande berättelse.

      Under nämnda räkenskapsår räknade före-

ningen 47 ledamöter, af hvilka 13 voro hedersledamöter.

       Räkenskaperna visade följande inkomster

och utgifter                          

 

                      Inkomster

Saldo från 1899                               kronor  238. 64

räntor                                                           596, 93.

gåfvor                                                           137  -

inträdesavgifter                                                2  -

årsavgifter af hedersledamöter                     198  -

månadsavgifter                                               75. 75

         do  resterande                                          7. 75

diverse inkomster                                          145. 19.

inkomster af käggelbanan                               94. 80.

                                             Summa kronor  1496. 06

 

                      Utgifter

Inköpta Obligationer                         kronor   1000 –

räntor                                                                 16 –

hyra                                                                  120 –

bränsle & lyse                                                    44. 98

diverse                                                                75. 59

                                      Saldo till 1901             239 - 49

                                                 Summa kronor  1496. 06.

 

96

 

 

      Föreningens tillgångar vid årets slut voro placerade

dels i Obligationer till ett belopp af 12.420 kronor

dels insatte i deposition i bank till ett belopp af

1900 kronor eller tillsammans kronor 14.320

      Föreningens tillgångar under året hafva

således ökats med jemnt 1000 kronor 85 öre

      Då Föreningens böcker i alla öfverensstämde

med de af oss granskade räkenskaperna

och bestyrktes med erforderliga verifikationer

få vi på grund deraf tillstyrka full decharge

för 1900 års förvaltning –

                 Stockholm den 29 januari 1901

Jos. Müller                             G.Sellmann

 

 

 

                                                                                       99

                                                                                       1901

                      Revisions-berättelse

 

   Undertecknade, hvilka af härvarande katholska

Handtverkareföreningen blifvit utsedde att granska

denna Förenings räkenskaper för år 1901, få nu

efter fullgjord uppdrag afgifva följande berättelse.

    Under nämnde räkenskapsår räknade förenin-

gen 48 ledamöter af hvilka 17 voro hedersledamöter.

    Räkenskaperna visade följande inkomster och utgifter.

 

                      Inkomster

Saldo från 1900                                   kronor 239. 49.

räntor                                                            639. 34

gåfvor                                                              97 –

inträdesafgifter                                                  3 –

årsafgifter af hedersledamöter                       183 –

månadsafgifter                                                 70. 75

resterande afgifter                                            19. 50.

diverse inkomster                                           114. 91

inkomster af käggelbanan                                39 –

Uttagit ur banken                                            500 –

                                              Summa kronor  1905. 99

Utgifter

Inköpt en Obligation                          kronor     500 –

insatt i bank å disposition                                 625 –

   do       do   hushållsräkn.                                268. 95

räntor                                                                   16 –

hyra                                                                    120 –

bränsle & lyse                                                        23 -.

diverse                                                                   49. 90                     

                                         Saldo till 1902           303. 14

                                                    Summa          1905. 99

 

 

 

 

 

   

100

 

      Föreningens tillgångar vid årets slut voro place-

rade dels i Obligationer till ett belopp af 12920 kronor

dels insatte å deposition i bank till ett belopp af

2025 kronor, och på Hushållsräkning insatte kronor

268. 95 öre, eller tillsammans kronor 15.213 . 95 öre.

    Föreningens tillgångar under året hafva

ökats med 957 kronor 60 öre.

     Då Föreningens böcker i allo öfverensstämde

med de af oss granskade räkenskaperna och

bestyrkts med erforderliga verifikationer få vi

på grund deraf tillstyrka full decharge för

1901 års förvaltning –

                      Stockholm den 31 Januari 1902

                      Jos Müller       G. Sellman

 

 

 

 

 

                                                                 103

                                                                 1902

                      Revisions-berättelse.

 

Undertecknade, hvilka af härvarande katholska

Handtverkare föreningen blifvit utsedde att granska

denna Förenings räkenskaper för år 1902, få nu

efter fullgjordt uppdrag afgifva följande berättelse:

     Under nämnda räkenskapsår räknade föreningen

45 ledamöter, af hvilka 16 voro hedersledamöter.

     Räkenskaperna visade följande inkomster och

utgifter:

                      Inkomster

Saldo från 1901.                  Kronor  572. 09.

räntor                                                659. 44

gåfvor                                               113. 42

inträdesafgifter                                     5 –

årsafgifter af hedersledamöter          138

månadsafgifter                                    69. 75

diverse inkomster                              105. 26

inkomst af käggelbanan                       52. 24

                                  Summa kronor 1715. 20

 

                      Utgifter

räntor                                    Kronor     16 –

hyra                                                    120 –

lyse och bränsle                                    12. 36

diverse                                                   75. 35

insatt i bank å Hushållsräkning           1136. 95

                                   Saldo till 1903    354. 54

                                    Summa kronor 1715. 20             

   Föreningens tillgångar vid årets slut voro place-

rade dels i Obligationer till ett belopp af 12920

kronor, dels insatte på deposition i bank till ett

belopp af 2025 kronor, och på Hushållsräkning

 

 

104.

 

1136 kronor 95 öre samt ett Saldo till 1905 kronor 354 –

och 54 öre, tillsammans kronor 16.436 – 49 öre –

     Föreningens tillgångar under året hafva ökat

med kronor 919 och 40 öre –

     Då Föreningens böcker i allo öfverenstämde

med de af oss granskade räkenskaperna och be-

styrkts med erforderliga verifikationer, få vi

på grund deraf tillstryrka full decharge för

1902 års förvaltning –

                      Stockholm d. 27 Febr. 1903

Jos. Müller                       G. Sellmann

 

 

 

 

 

                                                      1903

                                                                 107

                      Revisionsberättelse

 

     Undertecknade, hvilka af härvarande katholska

Handtverkare föreningen blifvit utsedde att granska

denna Förenings räkenskaper för år 1903, få nu efter

fullgjord uppdrag afgifva följande berättelse –

     Under nämnda räkenskapsår räknade förenin-

gen 50 ledamöter af hvilka 15 voro hedersledamöter.

      Räkenskaperna visade följande inkomster

och utgifter –

                      Inkomster

Saldo från 1902                                     Kronor   354. 54.

räntor                                                                  759. 03

gåfvor                                                                1103. –

diverse                                                                 108. 66

inträdesavgifter                                                        3. –

månadsavgifter                                                       84. 75

       do              resterande                                      13. –

årsavgifter af hedersledamöter                             118. –

inkomster af käggelbanan                                       18. 64

Sålt en Obligation                                                5000  -

                                                    Summa kronor   7562. 62

                      Utgifter

räntor                                                      Kronor        16 –

hyra                                                                         120 –

lyse & bränsle                                                           25. 32

diverse                                                                     106. 60

Insatt I bank mot revers                                         6000. –

    do     do    å hushållsräkn                                      755. –

                                                      Saldo till 1904.   539. 70

                                                         Summa kronor 7562. 62.

 

 

xxx                                                                                 

108

 

        Af Hans Högvördighet Biskop A. Bitter har föreningen

såsom gåfva fått emottaga en Obligation å Ett tusen

kronor samt af  aflidne Hedersledamoten F. Dölling ett

penningbelopp å likaledes Ett tusen kronor.

       Föreningens tillgångar vid årets slut voro pla-

cerade dels I Obligationer till ett belopp af 8920

kronor dels insatte i bank mot revers till belopp af 6000 kronor

och å disposition insatte 2025 kronor jemte å

Hushållsräkning 1891 kronor 95 öre, samt utgående

Saldo till 1904 kronor 539. 70 öre, eller tillsammans

Kronor 19.376 och 65 öre.

       Under sistlidne året hafva föreningens till-

gångar ökats med kronor 2.940 och 16 öre.

        Då föreningens böcker I allo öfverensstämde

med de af oss granskade räkenskaperna och be-

styrkts med erfoderliga verifikationer, få vi på

grund deraf tillstyrka full decharge för 1903 års

förvaltning.    

                      Stockholm d. 6 Febr. 1904.

                      Jos Müller               G. Sellmann

 

 

 

 

                                                                                       1904

                                                                                       111

                      Revisionsberättelse

    Undertecknade, hvilka af härvarande katholska

Handtverkare förening blifvit utsedde att granska denna

Förenings räkenskaper för år 1904 få nu efter full-

gjord uppdrag afgifva följande berättelse.

     Under nämnda räkenskapsår räknade förenin-

gen 52 ledamöter af hvilka 16 voro hedersledamöter.

     Räkenskaprna visade följande inkomster och

utgifter.

                      Inkomster.

Saldo från 1903                    Kronor  539. 70

räntor                                                793. 93

gåfvor                                                241 –

diverse                                               168. 25.

Inträdes avgifter                                    4 –

månads avgifter                                    90. 75

    do       do    resterande                       12 –

årsafgifter af hedersledamöter             135 –

inkomst af käggelbanan                         31. 24

uttagit ur banken                                2775 -  

inlöst en Obligation                            1000 –

                                    Summa kronor  5790. 87

 

                      Utgifter

Utbetalda räntor                      Kronor      16 –

hyror                                                      120 –

lyse & bränsle                                          33. 20

utgifter för jubileumsfästen och diverse  348. 23   / 25 årsfesten /

insatt i bank                                           4907. 02

Saldo till 1905                                         366. 42

                                      Summa kronor  5790. 87

 

 

 

112

 

     Föreningens tillgångar vid årets slut voro placerade

dels i Obligationer till ett belopp af 7920 kronor,

dels insatta i bank mot revers till ett belopp af 6000 kr.

och å deposition insatta 6025 kronor, samt å Hus-

hålls räkning kronor 23. 97 öre, jemte utegående Saldo

till 1905 med kronor 366. 42 öre, eller tillsammans

Kronor 20. 335. 39 öre –

    Under sistlidne året hafva Föreningens till-

gångar ökats med kronor 958. 74 öre.         

    Då Föreningens böcker i allo öfverensstämde

med de af oss granskade räkenskaperna, och be-

styrkts med eroderliga verifikationer, få vi på

grund deraf tillstyrka full decharge för 1904

års förvaltning.

 

                      Stockholm den 4 Februari 1905

 

     Jos. Müller                G. Sellmann

 

 

 

                                                                                       1905

                                                                                       115.

 

                      Revisionsberättelse

 

 

    Undertecknade, hvilka af härvarande katholska

Handverkare förening blifvit utsedda att granska denna

Förenings räkenskaper för år 1905, få nu efter fullgjord

uppdrag afgifva följande berättelse.

     Under nämnda räkenskapsår räknade föreningen

50 ledamöter af hvilka 17 voro hedersledamöter –

     Räkenskaperna visade följande inkomster och

utgifter.          

                      Inkomster

Saldo från 1904                     Kronor  366. 42

räntor                                                  839. 99.

gåfvor                                                 155 –

diverse                                                   94. 58

inträdesavgifter                                       3 –

månads  do                                             90. 25.

   do       do  resterande                             6 –

årsavgifter af hedersledamöter             120 –

inkomst af käggelbanan                            4 –

uttagit ur banken                                  950 –

                                      Summa kronor 2629. 24 

 

                      Utgifter

räntor                                      Kronor       16 –

hyror                                                      120 –

lyse och bränsle                                       41. 24.

diverse                                                     84. 39

insatt i bank                                         2182  -  

                         Saldo till 1906              185. 61.

                                       Summa          2629. 24

 

 

 

 

 

116 

 

     Föreningens tillgångar vid årets slut voro

placerade dels i Obliagtioner till ett belopp af

7920 kronor dels insatta i bank mot revers, till

belopp af 13.025 kronor, samt å Hushållsräkning

kronor 158. 97 öre, jemte utgående Saldo till 1906

med kronor 185. 61 öre, eller tillsammans kronor

21. 289. 58 öre.

     Under sistlidne året hafva Föreningens till-

gångar ökats med kronor 954. 19 öre-

     Då Föreningens böcker i allo öfverensstämde

med de af oss granskade räkenskaperna, och bestyrks

med erfoderliga verifikationer, få vi på grund deraf

tillstyrka full decharge för 1905 års förvaltning.

                     

                      Stockholm den 8 Februari 1906

 

         Jos Müller               G. Sellmann

 

 

 

 

                                                                                       1906

                                                                                       119

                      Revisionsberättelse

 

   Undertecknade hvilka af härvarande katotholska

Handtverkare förening blifvit utsedde att granska denna

Förenings räkenskaper för år 1906 få nu efter fullgjord

uppdrag afgifva följande berättelse.

    Undernämnda räkenskapsår räknade föreningen

51 ledamöter af hvilka 16 voro hedersledamöter.

    Räkenskaperna visade följande inkomster och ut-

gifter.

                      Inkomster

Saldo från 1905                       Kronor  185. 61 öre

räntor                                                  942. 10

gåfvor                                                 134 –

diverse                                                   50. 03

inträdesafgifter                                           3 –

månads  do                                             95. 25

    do      do  resterande                           40 –

årsafgifter af hedersledamöter              136 –

inkomst af käggelsbanan                         16. 86

uttagit ur bankinrättning                        775 –

                                      Summa kronor 2377. 85.

                      Utgifter

Hyra                                          Kronor    120 –

räntor                                                       16 –

lyse & bränsle                                          24. 46

diverse                                                      47. 56.

Reparationer                                           100 –

Inventarier                                                 55 –

insatt i bank                                            1797. 23.

                          Saldo till 1907               217. 60

                                               Summa kr. 2377. 85.

 

 

 

120

     Föreningens tillgångar vid årets slut voro placerade

dels i Obligationer till ett belopp af 7920  kronor, dels

insatta i bank mot revers till belopp af 14.025 kronor  00 öre

samt å hushålls räkning kronor 181. 20 öre, och kontant

i kassan kronor 217. 60 öre eller tillsammans kronor

22.343. 80 öre.

     Under sistlidne året hafva Föreningens tillgångar

ökats med kronor  1054. 22 öre

      Då Föreningens böcker i allo öfverensstämde med

de af oss granskade räkenskaperna och bestyrkts

med erforderliga verifikationer, få vi på grund deraf

tillstyrka full decharge för 1906 års förvaltning.

 

                      Stockholm den 9 Februari 1907

                      Jos. Müller              G. Sellman 

 

 

 

                                                                                       1907

                                                                                       127

                      Revisionsberättelse

 

      Undertecknade hvilka af härvarande

Katholska Handtverkareförening blifvit ut-

sedda att granska denna förenings räken-

skaper för år 1907, få nu efter fullgjordt

uppdrag afgifva följande berättelse.

      Under nämnda räkenskapsår räknade

Föreningen 57 ledamöter af hvilka 17 voro

hedersledamöter.

      Räkenskaperna visade följande inkomster

och utgifter.

                      Inkomster

Saldo från 1906                         Kronor   217.60

Räntor                                                   1033.79  

Gåfvor                                                     105 –

Diverse                                                      55.65

Inträdesafgifter                                            4 –

Månads  do                                                 99  -

     do      do    resterande                              7.25

Årsafgifter af hedersledamöter                 179. –

Inkomst af Käggelbanan                             20.77

Uttagit ur bankinrättning                         1000.-

                                        Summa Kronor  2722:06

                      Utgifter

Hyra                                             Kronor  120 –

Räntor                                                        16 –

Lyse & bränsle                                           59.70

Diverse                                                       50.35

Reparationer                                             142.40

Inventarier                                                   41 –

Insatt i bank                                             2043.26   

Saldo till 1908                                            249.35

                                         Summa Kronor 2722:06

 

 

 

                           

128

 

Föreningens tillgångar vid årets slut

voro placerade dels i Obligationer till ett

belopp af Kronor 7920- dels insatta i bank

till belopp af Kronor 15.249:46 och kontant i kassan

Kronor 249:35 eller tillsammans Kronor 23.418:81

    Under sistlide året hafva föreningens

tillgångar ökats med Kronor 1075:01 öre

    Då Föreningens böcker i allo öfverenstämde

med de af oss granskade verifikationerna

och bestyrkts med erforderliga verifikationer

få vi på grund deraf tillstyrka full decharge

för 1907 års förvaltning.  

 

                      Stockholm den 11 Februari 1908 –

                      Joh Müller      J. Barsieglia

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 1908

                                                                   131

 

                      Revisionsberättelse

    Undertecknade, hvilka af härvarande

Katholska Handtverkareförening blifvit ut-

sedde att granska denna förenings räkenskaper

för år 1908, få nu efter fullgjordt uppdrag

aggifva följande berättelse.

    Under nämnda räkenskapsår räknade

föreningen 57 ledamöter, af hvilka 17 voro

hedersledamöter –

    Räkenskaperna visade följande inkomster

och utgifter.

                      Inkomster

Saldo från 1907                   Kronor    249. 35

räntor                                              1144. 84

gåfvor                                               489 –

diverse                                                87. 63

inträdesavgifter                                    3. –

månads  do                                          97. 75.

   do       do     resterande                       2. 75.

årsafgifter af hedersledamöter          171. –

inkomster af Käggelbanan                  20. 82.

uttagit ur bankinrättning                   925. –

                                Summa kronor  3191. 14.

                      Utgifter

Hyra                                      Kronor  120. –

räntor                                                  16. –

lyse och bränsle                                   16. 44

diverse                                                  88.55

inventarier                                            34.50   

insatt i bank                                      2631. 52

                        Saldo till 1909            284. 13.

                                  Summa Kronor 3191. 14