Sankt Josefsföreningen    -    Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                                  Protokoll 1912

------------------------------------------------------------------------------------

 

Nårsdagen. Präeses önskade ”godt nytt år”. Belönade sär-

                         skildt att året skulle vara lyckligt för en hvar och

                         fören. om hvar o. en gjorde sin plikt mot föreningen.

                         Föreningslifvet skulle gå framåt. 11 närvarande.

 

Sönd. 7 januari. Endast 8 st närv.

 

Trettondagen ( lörd. d. 6 jan, ) Fat med godt. – Öfverblifna

                         julklappar ( kalendrar o. cigarrer ) utdelades. Con-

                         cordia hade hemställt till Praeses om ett lån

          inge  män      en teaterpjäs. o.s.v.  / nedtill på fransig sida/ 

          

   17 st. närvarande.

 

Sönd. d. 7 januari Reaktion Nu mera talrikt besökt. Roa-

                         de sig med sång o. spel så godt man kunde.

                         Som det var den första söndagen på året passade

                         kassören på ock sökte få afgifterna till sjuk- o.

                         föreningskassan.

 

Sönd. d. 14 januari Var jag där. Czaradnik var där. Mon-

                         Kowski.

 

Sönd. d. 21 januari Agnes dagen. Kungen hade stor bjud-

                         ning. Biskopen också ditbjuden.

 

Sönd d. 28. januari Litet folk. upplästes protokoll för         / bild i marg. Av Kiesler/   

                                            sommaren Som Präses hade hjälpt sekrete-

                                            raren med. Somliga roade sig med sång och

                                            musik – under det att andra satt och läste

                                            Czakad mest läste) Pianospelet sköttes mäs-

                                            terligt af pastor de Fries. Se lappen keinma

 

               

                   Sönd. d. 4 februari Var mkt. Kallt. Hedersleda-

                                           Hr. I. Roesler var där, gick sanrt, för kallt, frukta-

                                           de för förkylning, som en man i hans ålder har

                                           allt skäl att vara rädd för. Som det ej kunde bli

                                           ngt parti priffe, så greps till dominospelet.

                                           kylan hade afhållit många medlemmar fr att inf. sig.

 

                   Sönd. d. 11 febr. Sjukkassasammanträde. Dänn

                                           känt sig intresserad. De flesta af dennas medlem-

   mar infunnit sig. Ny styrelse för densamma

   skulle väljas, och revisonsberättelsen upplästes,

   hvarvid sjukkassan visade ett betydligt öfver-

   skott under det gångna året. En långväga

   resande hade infunnit sig: Hr. I. Ottoboni från

   Gefle, delägare i sjukkassan. Seniorn, hr Ro-

   lewicz anhöll om att bli entledigad från sin be-

   fattning, men Praeses ad honom vänta tills

   Josefsfesten d. mars, då dagens förhandlingar

   kom att ta längre tid i anspråk, hvarmed se-

   niorn nöjde sig. Betr. Sjukkassans förhandl.

   se sjukkassans protokoll.  

 

Sönd. d. 18 feb. fastlagssönd. Berlinermunkar o.

                        glögg. ( se lapp. hemma.)

   

Sönd. d. 25 febr. Biljarden kom åter till heders.

                         Amadeo Bragoli upptogs till pröfning och visade sig entr.

                         intresserad af sången samt lofvade att infinna

                         sig till sången på onsdagen.

                                     

 

 

         Sönd. d. 17 mars (ha Josef)

Val af senior. Brandts förs-

slag gick igenom. Valkuap,

lyckades. Tre! Kandidater:

I.Furuström, Fr. Kutsch.

- När började fastan.

Två kolossala tårtor, surt

och sött vin. Praeses skål-

tal: hade framlagt förslag

om höjande af föreningen.

Men Praeses framhöll, att

det ej fick ske på bekost-

nad af förens syfte som

skilde sig från andra fören.

Bad medl. att hålla fast

vid detta och andra; ny-

na andra  nytagn reformer.

kuna för fören. Vin, tår-

 

ta i mängd. ( 17 deltagare)

Sedan sjöng sångföreningen

igenom hela repertoaren.

Obs! frisör, sjöngo hrr

N.o.U.Johansson en

duett af till den h. Josef

som lifligt senterades.

Under sjungande o vin-

drickande gick hela kvällen

ock tårtor åt tills man

kom till det  stadiet

gräddskumm hör till de

mest äckliga saker på viden.

Duetten måste besvaras.

Sedan Priffespel och troppa-

de man hem

 

 

     Sönd. d . 25 Mars 12

(Marie Bebådelsedag)

    När jag kom upp, sut-

to 3 ri. och spelar

domino. Efter slutad

spel börjar vi spela

priffe och med god

framgång; sedan gjorde

säj och slut för

kvällen. Mycket

tråkigt.

     Stockholm som ovan

        Nic Johansson

        Sekreterare