Sankt Josefsföreningen    -    Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                                  Protokoll 1909

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                   Protokoll

                        För

       Katolska handtv. Fören.

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Börjad: 19/3 1909

                      Slutad:      / 26.12.1911/

 

 

 

 

 

 

 

Sammantr. fredag. d. 19 Mars 1909

 

         Förenings-medlemmarna hade

beslutat att för firandet af den s.k.

lilla Josefsfesten samlas i förenings-

lokalen på själfva dagen. Beslutet

hade lifligt hörsammats af med-

lemmarna som talrikt infun-

nit sig isynnerhet ungdomen.

         Vid sammanträdet skulle

enligt ett tidigare beslut en ny se-

kreterare väljas. Den gamle sekre-

teraren som i närmare 20 år

skött denna syssla hade näm-

ligen afsagt sig samma. – Till

kandidater utsåg Präses följande

4 unga män: Carl Getzmann, Gust.

Furuström, Axel Chevet och Teodor

Kellner. Efter en till förmån för

Hr Kellners saklifligt bedrifven

agitation blef denne också vald.

Efter åtskilligt dryftande af

frågan åtog han sig  befattningen

 

för 1 år dock med reservation för

eventuelt uteblifvande från sam-

manträden. Efter valet bjöd Präses

på vin samt bakelser. Skålar

druckos och hurrarop ljödo för före-

ningen samt den afgångne och ny-

valde sekreteraren. Den afgångne se-

kreteraren fick äfven mottaga före-

ningens tack för de gångna årens

arbete.

 

Sammantr. söndag d. 21 Mars 1909.

 

    Präses påminde medlemmarna om

den stundande påskkommunionen

som enligt gammal sedvana brukar

firas Palmsöndagen. Man drog en spa-

der och ett dussin rökares mer eller mindre

välluktande cigarrer gjorde att 4 spelare

snart nog bröto upp samt begåfvo sig

ut för att hämta luft!!       

 

 

 

Sammantr. Påskd. D. 11 April 1909.

 

    Timmarna fördrefvos medels kort-

spel, vinsten gick till föreningen.

 

 

 

Sammantr. söndag d.25 April 1909.

 

    Som gäst hade infunnit sig

Pastor J. Nahler från Gefle.

Efter en del förordnanden an-

gående den stundande Josefsfesten

hölls ett litet minnestal öfver den

nyligen bortgångne hedersledamöten

Alfred Fernlund. Beslöts inköp

af en krans åt den varmhjärtade

gifvaren. Några medlemamr

skulle äfven söka att infinna sig

vid begrafningen.

 

Sammantr. Sönd. d. 2 Maj 1909.

            Josefsfesten

 

         Som vanligt vid större fester

inom föreningen hade en stor del af

 

medlemmar infunnit sig. Dagen frirades

med procession i kyrkan på för. o eftermiddag.

På kvällen upplästes revisionsberättelsen,

hvilken visade att föreningen i ekonomiskt af-

seende gjort en god framgång. Präses höll ett fest-

åminnelsetal för såväl aflidna som i lifvet

varande medlemmar. Härefter vidtog en an-

genäm supé. Stämningen mkt hög.

 

Sammanträdet, sönd. d. 16 Maj 1909.

 

    Präses upplyste medlemmarne om

en ledamots hr A. Brandts nyvordna

förlofning. Hr. brandt hade lofvat att

vid ett af de närmaste sammanträdena

traktera med vin samt cigarrer o man

överenskom naturligtvis att mangrant

infinna sig för att fira den gamle

medlemmens högtid. ( Kvällen tillbragtes

med spel. )    

 

 

 

Sammanträdet, sönd. d. 23 Maj 1909.

 

    Till definitiv medlem i föreningen

upptogs den nyvordne studenten Hr

O. Enberg, som visserligen ej tillhörde

Katolska församlingen, men med alla

närvarande medlemamrs samtycke

dock tilläts inträde . – Kvällen till-

bragtes med spel.

 

 

 

Sammanträdet, sönd. d.6. Juni 1909