Sankt Josefsföreningen    -    Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                                  Protokoll 1905

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Nyårsdagen 1905.

 

         Årets första sammnaträde

öppnades af herr Präses med en liten revy

öfver det gångna året. Derefter anhöll

sekret. herr A.Brandt om ordet och frambar

å föreningens vägnar till herr Präses ett

”officiellt tack” för det gamla året som

gått och som kunde inristas som föreningens

Jubelår”- samt frambar för det nya året

till herr Präses föreningens nyårsönskan.

Herr Präses tackade.

    Nyårshälsningar från fjärran vänner upp-

lästes. En kom från förening. förre v. Präses

herr p. Speckert. En från den sjuke medlem.

herr M.Sellman, en annan från den unge

medlem. Herr Reimer, nu vistande i Hamburg,

från herr Anton Antoniazzi (Köpenhamn)

 

vidare en nyårshälsning från den unge

medlemmen herr Frans Kutsch (Aachen)

och slutligen ej att förgåta ett nyårskort

från föreningens vån i Kalmar – magister

herr Svänson.

    Medlemmen herr Blomqvist bad att få

uppläsa en mycket rolig historia, häm-

tat ur jultidningen och som

handlade om notarien Calle Tulins som-

marnöje på ”Storö”.  Berättelsen väckte

allmän munterhet.

    Bland de närvarande märktes hedersl.

Grossh. herr F.Cornéry.

 

 

                             Sammanträdet

                   Trettondagen. Jan. d.6. 1905.

 

         Återigen kan man säga var

det ”Julefest” i föreningen. Julgranen var

tänd och såg så inbjudande ut. Före-

ningsbordet låg betäckt med allehanda

små presenter. Herr Präses öppnade sam-

manträdet med att säga några ord om da-

gens betydelse och hvarföre gåfvor återigen

skänkes på denna dag. Derefter afsjöngs sån-

gen för dagen ”Tre Kungar fjärran från Öster-

land”.  Så fick en hvar välja sin lilla gåfva.

    En medlem tog därefter till orda, tackade

herr Präses för hvad som skänkts, samt bad att få

utbringa årets 1sta Lefve! för föreningen

och dess Präses. Det åtföljdes af ett 3-faldigt

rungande hurra!!!    

    Till de medlemmar som sänd förenin-

 

gen sin nyårshälsning, beslöts på herr Präses

uppmaning att besvara dessa, samma kväll

med afsändandet till de beträffande ett vykort,

undertecknat af de närvarandes namn, som så

önskade.

 

                             Sammanträdet

          

                   Söndagen den 8.Jan . 1905.

 

         De närvarande fingo i afton

taga i betraktande föreningens ”Jubile-

umsporträt”, som för dess räkning blifvit

insett i ram. Jubileumsgruppen

skulle nu blifva en prydnad för förening-

salen och en ständig påminnelse om

dess lyckliga firande.

    Under aftononens lopp blef till pröfning

upptagen herr Jos. Franchi.         

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndagen d. 15.Ja. 1905.

 

         För ovanlighetens skull företogs

i afton ett gemensamt dominospel. Gam-

mal och ung deltog deri: som pris locka-

de äkta Bremercigarrer.

    Herr Präses bad att få delgifva en häls-

ning från medl. herr Max Sellmann, hvil-

ken tackar föreningen för den tillsända

nyårshälsningen.

 

 

 

                             Sammanträde

 

                   Söndag. d. 22.Jan. 1905.

 

         Man hade infunnit sig för att

deltaga i julgranens plundring. För sista

gången fingo ljusen brinna på dess gröna

kvistar: En sann fägnad för ögat.

    Efter det protokollen för Juldagarnes

sammanträden blifvit upplästa, tog

herr Präses till orda och i ett krotare föredrag

skildrade julminnet om ”Krubban” dess

införande i Kristenheten, dess betydelse,

likaså skildrades den betydelse Julgra-

nen innebär.

    Derefter upplyste herr Präses att nästkom-

mande Söndag, ämnade någon hålla ett

föredrag i föreningen öfver den, i våra

dagar rasande, ”Kulturkampen i Frankri-

ke”.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. d. 29.jan. 1905.

 

         Hr Präses öppnade samman-

trädet med att uppläsa ett bref från med-

lemmen, herr Max Sellmann, som för sin

hälsas skötande vistas på Österåsens Sanatorium. / vid Sollefteå, 1901-1960

Med en leckig penna och i causerande stil

beskrifver den sjuke medlemmen sin vistelse

i det naturskönt belägna sanatoriet.

    Därefter gaf her Präses ordet åt hr pastor

von Christiesson, hvilken lofvat at hålla

ett föredrag öfver ”Kulturkampen i Frankrike”.

Med stort interesse åhördes detta past. Von

Christiersons 1sta föredrag i föreningen.

Vid dess slut tackade en medlem föredrags-

hållaren och hoppades att detta past. von

Christiersons 1sta föredrag ej måtte

blifva det sista.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. d. 5. Febr. 05.

 

    Som det var första söndag i Febr.

dagen för sjuk-kassans allmänna

årsmöte, så upptogs största delen

af aftonen af sjuk-kassans förhandlin-

gar.

 

                             Sammanträdet

                   Söndag, d,12,Febr. 05.

 

         Protokollet för januari månad

upplästes. I anledning af det föredrag herr

past. v. Christierson nyligen hållit öfver

Kulturkampen i Frankrike, anmodade her

Präses samma föredragshållare att vid lämpligt

tillfälle säga några ord om Finland,

sitt fosterland och anledningen till den kris hvari

finska folket nu befinner sig.     

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. d. 12.Febr.  o5.

 

         De närvarande som hade väntat

sig ett föredrag om Finland i dess nuvarande

kritiska läge fingo gifva sig till tåls och

bida tiden an. Aftonen tillbragdes  ,

att ungdomen omringade biljarden och

de äldre slogo sig ned kring spel-

bordet.

 

                             Sammanträdet

         

                   Söndag. d. 26.Febr. 05.

 

         Herr Präses höll ett kortare föredrag

förklarande betydelsen af de vid fastetiden

förekommande uttrycken, som – Septuagesima,

Sexagesima och Quiquagesima. Derefter

bjöd herr Präses alla välkomna till för-

eningens nästkommande söndags Fastlagsfest.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. d. 5. Mars. 05.

 

         Till föreningens fastlagsfest

hade ett gott antal infunnit sig.

Herr Präses öppnade sammanträdet med att

hälsa alla välkomna samt bad att få delgifva

en reflexion: det gällde de intryck h.Präses

fått med anledning af f.medlem. och f.d. consulen

herr F.Trost begrafning. Efter denna h.präses för-

klaring , som var en talande bild af lifvet,

framsattes bålarna. Herr Präses yttrade några

ord om bruket, att de sista dagarne före fastan

fröjda sig och hålla en rikligare diet, då seder-

mera fastan begynt, ett stopp! måste göras och

afhållsamhet iakttagas. I den meningen klin-

gade glasen samman och en hvar drack och

njöt af den varma drycken och närvarande

känanre på bättre varor förklarade att drycken

var god och sade ej nej – till ny påfyllning.

Äfven de s.k.munkarna drogos fram,

 

utdelades och blefvo omhuldade på det

mest praktiska sätt. Hedersled. Herr E.Roesler

tackade herr Präses för den goda drycken förenin-

gen bjudits på och herr consul Cella bat att

låta till föreståndaren syster Valeria fram-

bära föreningens tacksamhet för de välsmakan-

de fastlagsbullarne.

    herr Präses upptog till provisoriska medlemmar

kontorsbiträdet herr Arthur Getzman, samt

kontrollören herr Josef Eckert jun.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. d. 12. Mars. 05.

 

         Bland de närvarande märktes föreningens

äldsta och mest vördnadsbjudande medlem, allas

farbror Reinartz. Den gamle var glad att återse

sina gamla vänner i föreningen. Den gamle

hedrades med en liten särskild gåfva af herr Präses.

Med en viss högtidlighet öppnades paketet och fram

sväfvade en dn näpnaste sockerängel, hållande

i sina utsräckta händer en lagerkrans.

Men den gamle behöfde nog ingen lager-

 

krans, ty den silfverkrans som prydde hans

hufvud vad den skönaste och mest akt-

ningsgifvande.

 

 

                             Sammanträdet

                   Söndag. d. 19 mars. 05.

 

         Den 19 Mars är och förblir en

gång för alla fröeningens lilla Josefsfest.

Man såg det på denna dag. Talrikt hade för-

eningens medlemmar infunnit sig, prydda med

förenigsmärket. Josefstatyn var smyckat och

ljusen brunno kring bilden. Föreningen före-

tädde i öfrigt en inbjudande anblick.

Den nye påfvens porträtt i smakfull ram

hade fått hedersplatsen i salen.

    Herr Präses öppnade mötet, hälsande alla

med föreningens valspråk. Föreningen kunde

yttrade herr Präsess i afton fira en dubbelfest:

Josefsfesten i förening med sin sjukkassas

20-åriga bestånd. I anledning af denna

 

sjukkassans 20-årsdag, framdrog herr Präses

en liten statistik öfver sjuk-kassans utveck-

ling under dessa tjgo år, samt frambar

sitt tack till styrelsen för sjuk-kassan.

Dagens skål gällde sjuk-kassan och

denna skål menade herr Präses borde dric-

kas ej med det tunga ölet utan med saften

af den afrikanska drufvan. De tvenne

präktiga tårtor som tronade på förenings-

bordet voro afsedda som angenämt sällskap

till Afrikas vin. Vid fyllda glas utbrag-

de så herr Präses en skål för ”sjuk-kassan”

och dess framtida  bestånd. Styrelseled.

herr H. Löhnig tackade herr Präses för det

20-åriga arbete som af sjuk-kassans ordfö-

rade blifvit nedlagd under dessa år. Derpå

uppstämdes ”Kollping-Sången”. Derefter uppläs-

te kammarskrifvaren her E.Blomquist ett

stycke, med titel – ”den lansförviste”,

uppläsningen belönades med applåder.

Den 19.Mars var till ända, man gick hem, ve-

tande att man firat ej blott sin lilla Kosefsfest

utan äfven bevistat ”sjuk-kassans 20-åriga högtidsfest”.

 

 

                             Sammanträde

 

                   Marie.Bebeådelsedag. d. 25. Mars. 05

 

    Mot ovanligheten präsiderade förenin-

gens Präses ej i afton. Den enkla orsaken var,

att han då befann sig i Gefle stad för att bistå

hr. past. von Fries under de tvänne hälgda-

garne. Föreningens t.f.o. v.präses past

v. Christiensson blef ordföraden för aftonen,

tog saken lugnt, lät ordet förblifva fritt;

lade jemte ungdomen beslag på spelbordet – ”la

carte”. De äldre medlemmarne å sin sida

togo mot ovanligheten beslag på biljarden och

aftonen försiggick i bästa harmoni.

 

 

                             Sammanträdet

                   Söndag . d. 26. Mars. 05.

 

         Interessant var  det lilla föredraget

herr Präses höll öfver sin vistelse i Gefle Marie

Bebådelsedag samt söndag. f.m. d. 26. mars.

Man lyssnade med begärlighet till

de intryck he. Präses under sin vistelse fått

af den lilla församlingen i Gefle och nyhe-

terna voro af bästa slag, allt som lände för-

samlingens kyrkoherde hr.past. von Fries

till ära och heder. Efter föredraget uttalade

en medlem ”ett officiellt tack för sist” till präses

för Josefsdagen den 19. Mars.

    En skål utbragtes för Präses åtföljd af ett

3-falldigt hurra!

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 2. April. 05

 

    Herr Präses påminte under sam

manträdets lopp om den itundande

påsk-kommunione, önskade att förenin-

gen så mangrant som möjligt borde

deltaga i denn gemensamma och officiella

akt.

    Aftonen fördrefs med sällskapspel.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. den 9. April. 05.

 

    Hr Präses uppläste ett bräf från för-

eningens f.v. Präses hr.pst. Speckert.

Med interesse följde brefskirfvaren händelserna

i Sverige samt delgaf i brefvet nyheter från

sitt eget verksamhetsområde. Brefskrifvaren

slutar med en förhoppning om att i månad Augusti

detta år göra en liten tripp till Norden, Stockholm,

och så få återse gamla vänner.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Palmsöndagen . 16. April. 05.

 

         Föreningens gemensamma Påsk-Kom-

munion egde rum forsiggick vid 8-messan

i St Eriks Kyrka och hvarvid särskild

ungdomen  sågs väl representerat.

         Aftonens sammanträde försiggick i

all gemytlighet, hvarvid en sång-ama-

tör, föreningsmedlemmen hr. Sandahl lät

höra en fosterländsk sång.

 

                             Sammanträdet

 

         Påsk-dagen. 23. April. 05.

 

    Ett godt antal infunno sig till afto-

nens sammanträde och det i sann påsk-

stämning. Genom Präses försorg undfägna-

des man med det traditionella påsk-brödet.

 Aftonen fördrefs i all gemytlight  med ge-

mensamma sällskapspel.        

 

 

 

                             Sammanträde

                  

                   Annandag. Påsk. 24. April. 05

 

    Som Josefs-festen nalkades med stora steg,

gjorde hr Präses medlemmarne uppmärksamma

på denna föreningens stora högtidsdag, samt

lade alla på hjärtat att efter förmåga bidraga

till högtidsdagens värdiga firande.

    Bland de närvarande återsåg man förenin-

gens äldsta och hädersvärda medlem den

mer än 80-årige gamle farbror Reinartz.

Samtalet för aftonen rörd sig bland annat öfver

den framstående frankse dominikanerpatern

pater Clérissae, hvilken iklädd sin domi-

nikanerdärkt alternativt under passions-

veckan hållit franska föredrags-prediknin-

gar i St Eugenia och St Eriks Kyrkor under

stort tillopp af åhörare.

    En medlem anmodade hr Präses att bjuda

den framstående predikanten till ett besök i föreningen.

  

 

 

                             Sammanträde

 

                   Söndagen. 30. April. 05.               

 

         Aftonens sammanträde hedrades

med ett besök af den framstående franska

dominikaner-patern pater Clérissae.

Den celebra gästen som nog tänkte att

vid ett besök i en svänsk förening ej fin-

na någon kännare af det vackra franska

språket misstog sig och fann sig öfverraskat

att i denna krets äfven finna fransktalande.

Föreningens sekreterare hr. A. Brandt väl-

komnade i föreningens namn den framstående

gästen med ett hälsningstal på franska

språket som mycket öfverraskade och

gladde honom. Efter hälsningstalet upp-

stämdes den fosterländska sången – ”Du

gamla du friska”.

    Pater Clérissae tackade hjärtligt för den öfver-

raskning som beredts honom, hälsande på en

hvar och underhöll sig med de som voro hem-

mastadda i franska eller engelska språket.

 

Vid den gemensamma skålen som dracks

utbragte hr Präses för den franska patern

ett svänskt lefve! åtföljd af ett 3-falldigt      

hurra!!! Än en gång tackade pater Clérissae

för den trefliga aftonstunden i Stockholms

kat. handtverkareförening och tog ett hjärtligt

farväl af en hvar och föreningen. Kände sig

stålt att hafva i sin midt fått hälsat väl-

kommen en af världens mest beryktade pre-

dikant.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 7. Maj. 05.    

 

         Man tog sina mått och steg för nästkom-

mande söndags Josefsfest. Det beslöts att

som vanligt utsända inbjudningskort till en

hvar – kypare för aftonens fesst utsågs med

herr Fix Fredrikson som öfverkypare och öfriga

förberedelser vidtogs.

 

 

                   Josefs-festen

                        

                             Söndag. 14.Maj. 05.       

 

         Föreningens stora högtidsdag

ingick med strålande sol och satte fest-

stämning hos en hvar. Under klockring-

ning och efter sin fana tågade föreningen

in i den festligt smyckade St Eriks Kyrkan

och togo plats i de främst reserverade bänkarne.

Högmessan förrättades af församlingens v.pastor

hr v. Christiersson. En manskör hvaribland

åtskilliga föreningsmedlemmar medverkade ut-

förde på ett förtjänstfullt sätt Direktör I.A.

Ahlströms vackert componerade messa, särskildt

för föreningen in honorem St Joseph:

Festpredikan hölls af föreningens Präses hr. DR. Kiesler.

Vid messans slut instämdes ”Josefshymnen”,

hvarefter man åter under sin fanan uttågade ur

Kyrkan vid en vacker utgångsmarsch och

under klockornas glädjesång.

    ef.middagen vid aftongudstjänsten samlades

 

man åter för att gemensamt öfvervara afton-

gudstjänsten, hvarvid sången äfven denna gång

utfördes af samma kör som vid högmessan.

Vid ½.8.tiden öppnades föreningens lokaler

för att mottaga sina gäster. Mangrant infunno

sig både hedersledamöter och ledamöter.

Hr. Präses besteg talarstolen hälsade alla väl-

komna till denna förenings fest; uppläste

föreningsens Revisionsberättelse, likaså

sjuk-kassans och sparkassans Revisionsberättelser,

hvarefter hr Präses inbjöd en hvar att deltaga

i aftonens festsupé i församlingsalen.

 Ett antal af 43 personer hade infunnit sig,

Deribland en representant från Gefle förening

förre medl. Hr I. Ottoboni.

  Under festens lopp tog först hr Präses till orda

och uppläste ankommande telegram, hvarvid

först det som var sänd från föreningens höge

protektor h. högsv. Biskopen. Den 1ste skålen

blef således Biskopens åtföljd af ett 3-falldigt

hurra!!!. Hr Präses talade sedan för hedersle-

damöterna och tackade dem för det inlägg de

gjort i föreningens förkofran. Å hedersledam.

 

vägnar svarade stadsfullmäktigen hr DR.Müller.

Äfven en skål och ett hjärtligt välkommen fick

representanten för föreningen i Gefle emottaga

hr I.Ottoboni.

  Supén serverades på ett förtjänstfullt sätt

af föreningens ungdom under ledning af öfverky-

paren hr Fix.Fredrikson. Då supén var slut

samlade man sig åter i föreningsalen, där

man i munterhet och gamman tillbringade

den återstående delen af aftonen.

       

 

/

      Den kände skolmannen och författaren lektor JOSEPH MÜLLER i
Stockholm fyllde den 16 sept. 65 år. Studerade i Paris och Leipzig, där han
blef fil. d:r 71. Återvände till Sverige och anställdes vid Sjökrigsskolan, där han 79 blef lektor i franska. Var sekreterare och bibliotekarie hos
änkedrottning Josephina 68—76. Ordnade efter hennes död "Konunng Oscar I:s
minnes" och "Josephinahemmets" framtida bestånd. Stadsfullmäktig sedan
93. Afsked från Sjökrigsskolan 08. Utgifvit ett flertal.läro- och läseböcker i franska. Initiativtagare till "Alliance Francaise" i Stockholm.  /Ur: hvar 8 dag 1908 /
 

/

 

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndagen. 21. Maj. 05.

 

         Söndagen, post festum efter högtidsdagen

blef äfven en liten festdag för föreningen, ty

då firade församlingens v.past.hr.v.Christersson

sin födelsedag. Hr.Präses lyckönskade Honom på

denna sin dag med några lyckönskans ord.

past v.Christiersson tackade samt talade för för-

eningens framgång och hvad som borde göras

för att få mötena mera omvexlande.

 

Pastorn föreslog att en gång samlas och närmare

dicutera och bearbeta frågan.

 I anledning af sin födelsedag hade past.v.Chris-

tiersson ställt till de närvarandes förfogande

ett litet fat pilsner öl, hvilket fick strykan-

de åtgång. Aftonens skål och öfriga skålar

gällde naturligtvis dagens man past. v.Chris-

tiersson.

 

                             Sammanträdet

                  

                   Söndag. 28 maj. 05.

                           

         Årets första utflykt, som hade

beslutits att företages Kristi-Himmelfärdsdag kom

nu allmänt på tal och lofvade de när-

varande att deltaga i densamma.

    Efter ett litet familiärt aftonsamkväm

skildes man åt för at Kristi-Himmelsfärdsdag åter

träffas, men då, på det natursköna Nacka.

 

 

                   Kristi-Himmelfärdsdag. 1.Juni.05.

 

                   Utflykt till Nacka.

 

         Föreningens 1ste utflykt företogs

på denna midt i arbetsveckan förekommande

högtidsdag. Ett ovanligt godt antal hade stämt

möte samman där man samlad vid Nacka

intog förfriskning vid dess förtjusande strand-

parti. Man beslöt nu att njuta i fulla drag af

hvad naturen derute erbjöd en. Man delade sig

för en tid. Några tog sig en sakta promenad

uppför den slingrande allén, som leder till

Nacka kvarnar och en skönare promenad-

väg finns knappt att söka i Stockholms

omgifningar. De yngre deltagarne togo sig

en liten rodtur på spegelblank sjö. Vår

gamle tullnär hr.Blomquist som medta-

git sin familj; besteg bergsluttningen vid

den slingrande promenaden, utsökte sig ett

behagligt läge och njöt så af härlig utsikt

samt af matkorgens innehåll, som nog snart

 

länsades af de medföljande små. Då man åter

samlats företogs en allmän käggelspelning.

Efter att på ett förståndigt och billigt sätt ha njutit

af friluftslifvet, återvände man till staden.

  

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 4.Juni.05.

 

    Oaktadt sommaren stod i sin fulla skrud

hade likväl ett litet respektabelt antal infunnit

sig och den mest välkomna för aftonen var för

visso past. de Fries från Gefle. Till honom

riktades de flesta frågorna och med honom dracks

välkomstskålen för att vid uppbrott med honom

dricka afskedskålen.    

 

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Pingstdagen.12.Juni.05   

 

         På denna hänryckningens dag hade

nästan alla tagit till-lösen! Ut i skogen! ut

till foglarne! och det kan ej förtänkas dem.

Vid kvällskvisten var likväl Präses på sin

post samt hans trogne senior hr.J.Rolewicz

och en ungdomens representant med det i

sommartid så välklingande ordet – Kellner.Th.

Att sämjan var god, det säger sig själf. Ty

alla tre voro de ”fridens män”. 

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 18.Juni.05.

 

         Bland de få närvarande fanns det

en, som under veckans lopp ämnade göra en

liten rekreationsresa till det lilla danska

Konungariket och fördenskull tog farväl och

bjöd sina vänner på afskedskålen. Den dracks

naturligtvis, som vänner brukar det göra, om och

om igen: med den önskan att resan måtte blifva

en sann lustresa!

 

                             Sammanträdet

 

                   Midsomamrdagen.24.Juni.05

 

         På årets skönaste dag, hvem glömmer sig

ej i skog och mark eller hos vänner på landet. Ja, t.o.m

Präses själf, som annars aldrig mankerar att ett samman-

träde glömde sig i naturens skönhet, stillhet och ro!

och hvem kan förtänka det. Likväl sågs i föreningen

tvänne medlemmar. De vore ej svänskar, ty

 

en svänsk sitter ej inom hus äfven om det regnar.

Det var tvänne representanter af det förtryckta

Polen. En fullblodig s.k. rysk polack – allas

vår Monkowski  och en representant af det mera

tysksinnade polen – vår gamle senior, herr

Rolewicz. Huru dessa tvänne polacker fördrefvo

sin kväll midtsommardagen förteljer ej historien:

men nog är det säkert att det rörde sig om den

polska frågan.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 25. juni.

                             Kristi. Lekamens fest.

         Trenne personer bevistade sammanträdet

och som man var så få, så kom man så

godt öfverens.

    I dagens högtid – kristi Lekamensfest hade

äfven Föreningen deltagit, om ock ej mangrant.

Baldakinen bars af 4-föreningsmedlemmar och

Seniorn hr I. Rolewicz stod troget vid sin för-

eningsfana och deltog med denna i den högtidliga

processionen, med denna följde äfven St Eriks

fanan, hvilken bars af hr E.Kutsh. jr.

Hälsningar från Danmark hade sänts ifrån med-

lemmen hr A.Brandt, hvilken lofvade att de som bevistade

aftonens sammanträde

fingo dricka ett glas öl

brefskrifvarens bekostnad.                Sammanträdet

                   Söndagen. 2 Juli. 05

 

                   Ensammen” satt seniorn i sin

kära föreningslokal och ställde sig den frågan?

Kommer någon ell kommer ingen mer?

Där satt han ensam i sin föreningsvrå och       

i sällskap med ett godt glas öl och en god cigarr

afbidade han lugnt tiden. Nu rör det sig vid låset –

och Sverige  är räddat! In träder hr Josef

Eckert jr. och som han är af en gemytlig natur

Så fick vår senior ett trefligt sällskap.

Nu bjuder den gemytlgie Josef sin Senior på

ett glas bier och en god cigarr och så slås

språklådan upp och de två känna sig så

hemmastadda i sin lilla vrå på Söder.       

 

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 9 Juli. 05.  

 

         Vid aftonens sammanträde väl-

komnades åter hr A.Brandt som nyligen åter-

kommit från sin danska resa och framförde

hälsningar till hr Präses från vänner därstädes.

Glad att återse sina vänner i föreningen

bjöd den återkommande de få närvarande på

ett glas öl samt en äkta dansk cigarr, hvar-

efter man slog sig ned och tog sig ett litet trefligt

Wistparti.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 23 Juli. 05

 

                  Präses och en annan trogen medlem

utgjorde de lefvandes antal i föreningne för af-

tonen. Man hoppades ännu en liten tillslutning,

men förgäfves. Ingen kom – så drogs schackbrä-

det fram och på detta lärorika spel fördref man sin aftonstund.

                             

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 30 Juli. 05

 

         En ändring till det bättre syntes

nu åter i det ett större antal infunnit sig

denna gång. Det var åter ungdom som dels

återkommit från sin semester och åter ville

visa sig, dels andra som offrade för en kväll

skogens svalka och böljor blå – kanhända

för ombytets skull.

    Medlemmar hr C.Sandahl upsptämde

sin favoritsång. ”Jag vät en vrå”. samt

”min far han var en ung soldat”.   

    Derefter upplyste hr Präses att sista sönd.

i Aug. skulle i stället för utflykt en allmän

kägelspelning ega rum med cigarrer till pris.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 6.Augusti. 05

 

         Som det var 1sta söndag i mån. erlade

en del sina månadsafgifter. Kassören herr E.Blom-

quist som äfven återkommit ifrån sin semester

välkomnades åter i dessa ”semesterns tidevarf”.

För öfrigt förflöt tiden i gemytligt samspråk.

Man hoppades att vid nästa sammanträde få åter-

se föreningens forne v.präses hr.past.Speckert, som

var på väg till gamla Sverige.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndagen.13.Augusti. 05

 

    Sammanträdets hedersgäst blef hr past.

Speckert som efter ett års frånvaro ville återse

Sverige och sina vänner i Stockholm.

Hr Präses lyckönskade i föreningens namn

Hr p.Speckert välkommen, hvarefter en hvar

åter klingade med sin forne v.präses, tilläggande

 

ett hjärtligt välkommen åter!

Drycken för aftonen bekostades af aftonens heders-

gäst hr.p.Speckert.  

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 20. Augusti. 05

 

         I afton blef hr p. v. Christiersson väl-

komnat åter af he Präses I föreningens namn.

Den unge prestmannen hade äfven återkom-

mit från en månads semester tillbragd i Frankrike.

Präses hoppades att man snart skulle få höra

ett slags föredrag om pastorns vistelse i det för

de flesta medlemmar högst obekanta land.

 För dessa välkomstord tackade p. v. Christe-

ersson samt tog tillfället i akt för att uppmana

en hvar i sin mån att försöka bidraga till mera

omvexling i föreningens sammanträden, före-

slog till slut att de i saken intresserade borde sam-

mansluta sig och närmare bearbeta detta önske-

mål.

    Äfven aftonens sammanträde bevistades af hr.p.Speckert.

 

 

 

                             Sammanträde

 

                   Söndag. 27. Augusti. 05

 

         Som det beslutat var, egdepå

e.f.m. kl.5. en allmänn pristäflan rum å

föreningens käggelbana. Många had einfun-

nit sig för att deltaga i denna pristäflan.

Vid 7. tiden afblåstes striden med föl-

jande resultat. Kägglor slagna – 3.215. –

1ste pristagare och käggelkung blef hr E.

Kutsch jr. Med 520- kägglor och erhöll 1sta

priset – 40. cigarrer.         

2dra pristagaren blef hr C.Getzmann med

510 K. och erhöll 2dra priset – 25 cigarrer.

3dje pristagare blef hr Th.Kellner med

365 k. och fick till pris 15 cigarrer.

och som 4de pristagare segrade föreningens

hedersgäst och forne v.präses hr.p.Speckert

segerns lön blef 6 stycken cigarrer, hvilka

pastorn med frikostlig hand utdelade tills det tog

slut. En medspelande tackade hr Präses för

visat frikostlighet gentemot dagens käggelspel.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndagen 3.September. 05

 

         Hr Präses höll i afton ett föredrag

öfver Sjuk-kassokonferensen i Norrköping,

hvars förhandlingar han personligen bevistat.

Det upplystes att nästa allmänna sjuk-kasso-

konferens komme att ega rum nästa år

i Stockholm och uttryckte hr Präses den önskan

att då representera föreningens sjuk-kassa

i denna kongress.

    Bland de närvarande märktes past. de

Fries från Gefle som atonens hedersgäst.

Den musikaliske pastorn satte sig vid före-

ningens antika pianot spelade en vacker

melodi och hr E. Blomquist instämde med

sin röst, visande sig som en säker sångare;

samme medlem deklamerade äfven ett stycke

ur Runebergs skrifter. -----

hvilken vann allmänt bifall.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag 10.September. 05.

 

         Ett afskedets sammanträde var

det för visso denna afton; ty föreningens

förre v.Präses, hr p. Speckert bevistade för

sista gången före sin afresa föreningens

sammanträde. Vid samma tillfälle kund de

närvarande lyckönska hr p. Speckert till

födelsedagen, som inföll samma dag och den-

na dag till ära lät past. Speckert spendera ett

fat pilsneröl. Då alla fattat sina glas

tog hr Präses till orda och i föreningens

namn lyckönskade hr.past. Speckert till födel-

sedagen, tackade honom äfven för alla de gånger

han hedrat föreningen med sitt besök och önskade

så till sist föreningens gäst en angenäm återresa,

med det fasta hopp att past. Speckert ej kommer

att glömma Sverige ej heller föreningen och utta-

lade hoppet om ett snart återseende: Präses slöt

med att utbringa för hr. past Speckert - ett leve!

åtföljd af ett 4-falldigt hurra!

 

Herr past Speckert tackade i hjärtliga ordalag för

den skål som honom blifvit utbragd, sade

att det hvart honom kärt att hafva återsett Sverige

och sina gamal vänner i föreningen och hoppades

att äfven i framtiden få återse dem, slutade

med att uttala det hoppet att föreningen måtte gå

framåt alltjemt och blomstra. De enkelt fram-

sagda orden belönades med ”bravorop!”.

Glasen klingade nu åter samman och för sista

gången tackade man åter past. Speckert för den

glädje han beredt dem med sitt besök, samt ön-

skade honom slutligen en angenäm återresa

och ett om möjligt snart återseende.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndagen den 17.September. 05.

 

         De få närvarande tillbragde aftonen

med det s.k. Wistspelet.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 24. September. 05

 

    I föreningens fråglåda hade inlagds

en fråga med följande lydelse. Hvad menas

med den sociala frågan? Hvilekn bordlades.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndagen den 1. Oktober. 05.

 

    En del medlemmar erlade sina månads-

afgifter. Hr Präses påminte om nästkom-

mande söndag : Birgitta-fest och om

samma dags nattvardsgång.

 

 

                             Sammanträdet

                 

                   Birgitta-dagen

                   Söndag. 8. Oktober. 05.

 

         Som Birgitta-dagen är en af föreningens

högtidsdagar, egde på morgonen i St Eriks-kyrkan

gemensam nattvardsgång rum, hvari likväl ett ringa

antal deltog i.

    Aftonens sammanräde försiggick med en viss

högtidlighet. I föreningsalen syntes den h.Birgittas

bild omgifven af en grubb bladväxter och brinnande

ljus. En föreningsmedlem sekr. hr.A.Brandt

höll dagen till ära ett hyllningstal öfver den h.

Birgitta, som belönades med applåder.

    Herr Präses inledde sedan den för någon tid bord-

lagda frågan – ”Hvad mena med den sociala frågan?

påpekade huru redan i forntiden denna fråga redan

gjorde sig brännade och ehuru våra förfäder redan

då sökte lösa densamma.

Angående frågans nuvarande läge i vår tid och

dess besvarande öfverlemnade hr Präses till förenings-

medlemmars eget initiatif till att både besvara och

discutera vid någodt eller några andra för ämnet       

 

passande sammanträden.

    Dagen till ära, men äfven till hedersgästen hr Dir.

Franks från Norrköping som bevistade samman-

trädet lät hr Präses hemta upp några flaskor

vin. Med denna rena ochädla dryck bad hr

Präses först att hälsa välkommen förenignens

hedersm. Hr Dir Frank hvars hälsnings-skål

dracks. Hr Präses bad äfven att få i anledning af

det hyllningstal, som hållits till den h.Birgittas

minne och i anledning af den fosterlandskärlek

som genomsyrade minnestalet, få utbrin-

ga en skål för fosterlandet. Och ett lefve foster-

landet! utbragdes, besvaradt  af ett 3-falldigt, rungande

hurra!!!

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndagen. 15.Oktober. 05.

 

         Bland de närvarande märktes en

främling, montören hr Löser från (Würsburg)

således en sohn af Bayern. Här återfann han

sitt lands språk och kände sig strax hemmastadt,

smakade på det svänska ölet, men saknade nog

sitt goda bayerska öl.        

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag.22.Oktober. 05.

 

         De få närvarande fördrefvo tiden med

gemensamt samtal. En af de närvarande barbe-

raren hr H.Straube, meddelade att han öppnat

en egen affär och sökte göra lite reklam för sin

affär, som är fullt berättigat och affärsmässigt.

 

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 29.Oktober. 05.

         De närvarande unerhöllo sig mes-

tadels med dagens brännande frågor, hvarvid

isynnerhet den stora – lockouten – i Sverige

skärskådades och beklagades, till skada för ej

blott arbetaren och principalerna, utan som

sträckte sin inverkan i alla grenar på sam-

hällskroppen.

 

                             Sammanträdet

 

                   Söndag. 5. November 05.

 

         Präses öppnade sammanträdet med

att uppläsa statistik, sänd från General-prä-

ses Schweitzer i Köln och som utgjorde en

statistik öfver de kat. handtverkarföreningarnes

verksamhet i hela världen och som stå i förbin-

delse med Kollpingsföreningarne, hvars cental-

säte Köln är, under ledning af Generalpräses Schweitzer.

 

Denna statistik åhördes med stort interesse och

en medlem tackade hr Präses derför.

    Präses tillkännagaf äfven att en ädel Dam,

friherrinnan Kondrawsky före sin afresa från

Sverige ihågkommit föreningen med en gåfva;

ofta förut hade samma dam ihågkommit för-

eningen – en offervillighet af nämda dam, som

var värd föreningens tack och dess förbön.

    Derefter bad sek.hr.A.Brandt om ordet, och

i anledning af den historiska dagen den 1sta Nov,

då Brödrafolkens öden för alltid beseglades och den

unionella flaggan nedfirades för att ersättas

med den urgamla rena svänska flaggan, att

för denna rena svänska flaggan, kring hvilken Sveriges

folk nu fyllkat sig, utbringa ett lefve! åtföljd af ett

3-falldigt äkta svänskt hurra! och så skedde.