Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                              Protokoll 1894

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                         1894

 

                   Sammanträdet

 

                   Nyårsdagen  1 Januari

 

    Denna afton fick man höra utom

den sedvanliga devisen – ”Gud välsigne det

hederliga handtverket” – äfven den allmänna

nyårshällsningen – ”Ett godt nytt år”.

De gamla lik de unga önskade det åt hvar-

andra. Den officiella nyårshällsningen

 utbragdes af herr Praeses, hvilken önskade

alla närvarande Guds välsignelse under

det kommande året och uppmanade en hvar

att vara trogen i sitt kall och i sina plikter.

Den första dagen på året var i allo gemytligt.

Den ena sången aflöste den andra. Alla syn-

tes vara nöjda med sin afton.

 Bland de närvarande märktes herr Knopf.

 

          

                   Sammanträdet

                    Trettondedagen 6 Januari 1894

I föreningen brukar ju Trettondagen

firas som annan dag Jul. Det märktes och

äfven i afton. Talrikt hade och medlem-

marne infunnit sig. Några voro sysselsatta

att ifylla talrikar med pepparkakor och äpplen

m.m. Hvar och en erhöll nu ett lottnum-

mer och derefter fick hvar och en sin lilla

julklapp. Det som dessutom varierade från

det vanliga programmet för föreningens sam-

manträden, var att en medlem åtog sig att

förevisa en serie scioptikon bilder. En stor

spänd duk hade som fond blifvit uppsatt i

föreningen. Alla ljus släckes. Lanternan ma-

gika kastar sitt starka sken på duken och

vänta nu alla med spänning att få se det första

stycket. Till allas öfverraskning visar sig å fon-

den Biskopens porträtt. Starka applåder och

brafvorop hördes nu genom hela salen. Man ha-

de ju i afton väntat Biskopens besök, men för-

gäfves; man fick likväl se honom

 

så vackert framstäld på denna duk.

Sedermera följde en serie bilder från tjur-

fäktningarne i Spanien. Vyer från Chicago

utställningen. Äfven rörliga figurer fram-

trädde, såsom en vs med simmande

guldfiskar, flöjtspelaren, fothografen och

åtföljdes alla dessa rörliga figurer af ett

godt skratt. Vid föreställningens slut tacka-

de man hjärtligt arrangören herr Hugo

Lönig för den trefliga aftonstund han be-

redd alla.  Sedan tände man åter kronan

och afsjöngs den för dagen lämpliga sån-

gen – ”Tre Kungar fjärran från Österland.”

Herr Praeses uppläste äfven ett bref ifrån med-

lemmen herr Blomqvist, hvari denne lyckön-

skar föreninen till det nya året, beskrif-

ver vidare sin färd till Kalmar och sitt

nuvarande hem. Den heftiga aftonen

bevistades äfven af hedersledamöterna herr

E,Roesler och I.Rollowicz.

 

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 7 januari

    Under sammanträdets lopp inbetalas

en del medlemmar sina månadsafgifter. Som

 bland e närvarande funnos några som ej sett

gårdagens skuggspel, så åtog sig herr Löhnig  /Erstag 9, Sö

att äfven i afton upprepa detsammam dock

med nya nummer, hvaribland soldatens

dröm ådrog sig särskild uppmärksamhet.

Man fick äfven vara med på en resa kring

jorden och bese de mest aflägsna länder.

Äfven i afton fick man det nöjet att få se

biskopens porträtt framträda och berömdes

allmänt den lyckade bilden. Sedermera

fortsattes sammanträdet ned de vanliga

spelen. 

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 14 Januari

    Ännu stod den vackra julgranen och

tronade i föreningslokalen. Några medlemmar

tyckte att den hade porterat länge nog och

ville redan denna qväll beröfva denna

Julens sinnebild all dess rariteter.vAndra

deremot med herr Praeses föreslog att näskom-

mande söndag först åtaga sig julgranens plun-

dring. I stället började man en liflig

dominospelning, hvartill äpplen och valnöt-

ter sporrade de spelande. Hedersledamoten

herr A. Roesler som iafon besökte för-

eningen lät en hvar dricka på hans be-

kostnad och skålade man med honom tac-

kande för den vänliga bjudningen.

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 21 Januari 1894

    I afton var ju julgranens plundring gifven.

Man tyckte att han stått länge nog med sina rara

saker och fägnade blott ögonen med sin vackra

utstyrsel, medan det vattnade i munnen. Villiga

händer funnos nog som åtogo sig att beröfva jul-

granen dess goda saker. Men ännu en gån skulle

han visa sig i all sin glans. Nya ljus påsattes

öfverallt och tändes. I denna festliga belysning

tog herr Praeses till ordet, antydane några ord

som väl passade till julgranens plundring,

liknande denna grans beröfning af dess rariteter,

med oss menniskor som slutligen äfven då vi lem-

na denna värld beröfvas all denna jordens goda.

Sedan afsjöngs den för tillfället lämpliga sången –

”En stjerna gick på himlen fram” -.

Nu nedtogs gulgranen från dess dominerande ställning

och så aftogs den ena grannlåten och läckerheten efter

den andra. Hvar och en fick sina små sötsaker,

ett ssita julminne, för de små i hemmet.

Herr Praeses uppläste ett andra bräf ifrån

 

Kammarskrifvaren herr Blomqvist i

Kalmar och deri denne finner sig nöjd

med sin nya plats, hoppandes snart få

ett besök af herr Praeses.

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 28 Januari

    Aftonen förflöt under ett angenämt

språkande om veckans händelser. Der-

ibland kom den portugissika ministern

Soto Majors begrafning på tal. Sedan

Länge hade ej någodt schackspel spelats

bland medlemmarne; men i afton syntes

ett par intresserade  för det samma. Sam-

tidigt var det alltid omtyckta dominospelet

igång liksom biljarden, Några vackra du-

ettsånger upplifvade de närvarande. Herr

Praeses påminte dessutom om nästkommande

söndags sjuk-kassosammanträde.

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 4 Februari

Som sjukassodelegarne hade sin allmänna

sammankomst för året, så hade många

medlemmar infunnit sig. Sjukassoförhan-

lingarna afgjordes och en ny styrelse invaldes.

Som brukligt undfägnades äfven föreningen

i år med fetisdagsmunkar och bischoff, en an-

genäm dryck fabricerat af de goda systrarna.

Herr Praeses utbragde en skål för den nyvalda

styrelsen och herr A.Roesler besvarade den-

samma å föreningens vägnar.

Bland de närvarande märktes hedersle-

damöterna A. och E. Roesler, V.Popp

och I.Reinhartz.

 

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 11 Februari

Innan herr Praeses anlände, roade man

Sig, isynnerhet genom lustiga berättelser.

Vid närmare nio (9) tiden anlände

herr Praeses, medförande en stor påse med

goda saker. En församlingsmedlem ha-

de skänkt dem åt herr Praeses och dess inne-

håll bestod af de finaste apelsiner och

äpplen. Under tiden som man lät sig det

godt smaka, kom samtalet på, när man

skulle uppföra den nya theaterpjesen.

En medlem föreslog Josephs-festen: men ti-

den för dess grundliga inöfvande syntes

väl kort.

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 18 Februari

 

Nöjd och belåten syntes en hvar denna af-

ton. Strax vid herr Praeses ankomst slog man

sig om bordet för att spela det aldrig trött-

nande dominospelet. Lyckan stod i afton

bi äfven de som annars ej bruka spela.

Af andra spel fick man se schack och

refspelare. Stämningen var allt igenom

den hjärtligaste.

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 25 Februari

Som nu mars månaden eller Josephsmånaden

stod för dörren, så påminte herr Praeses de

närvarande om föreningens vackra bruk att

under denna månad på ett särskild sätt

hedra den h.Joseph. Det mäst lämpliga sät-

tet vore att mangrant bevista aftonsången i

St Eriks Kyrkan om söndagarne.

 

Som bland de närvarande det fanns

en medlem som under veckans lopp skulle

göra en resa till Berlin i och för affärers

uppgörande, så intresserade man sig för sa-

ken  i synnerhet bland de som hade bekan-

ta eller släktingar i trakten. Men hvem

kände ej den i Ludwigslust anställde

past. Huppe. Den unge resenären lofva-

de at på återresan besöka honom, med-

förande hjärtliga hälsningar från hans

forna tacksamma lärjungar och kath. Handt-

verkareföreningen.

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 5 Mars.

 

Vid sammanträdets början erlade en del

medlemmar sina månatliga sjukassaafgif-

ter. I frågelådan befunnos tvänne frågor.

Den ene var en magfråga, och lydde –

”Kunde föreningen mot en afgift af tio

eller tolf öre bekomma smörgåsar i föreningen?”

 

Den andra frågan lydde: ”är likbränningen

att föredraga framför det nuvarande begraf-

ningsättet?” Begge dessa frågor bordlades

till nästkommande söndag, då man närmare

skulle discutera dem. Samspråket var för

öfrigt lifligt.

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 11 Mars

 

I afton behandlades de från föregående sön-

dagen bordlagda frågorna. Den 1sta som upp

togs till behandling var magfrågan. Herr Prae-

ses som rådfrågat om saken, tillkännagaf att

systrarna gerna ville tillmötesgå föreningens

önskan. En medlem som syntes mest interesse-

rat för frågan, föreslog att man borde under en

månad göra ett försök och lofvade han att smör-

gåsarne skulle stryka åt. Sedan öfvergick

man till den andra frågan, som lydde, är

likbränningen att föredraga framför det nuva-

rande begrafningsättet? Frågan blef rätt lif-

 

ligt debatterat. Medan en fann likbrän-   

ningen i sanitärt hänseende passande, i-

synnerhet för de stora städerna; så bestreds

detta påstående likväl af andra, som tyck-

te att äfven efter nuvarande begrafning-

sätt, om vissa försiktighetsmått iakto-

gos, vore det kanske lika lämpligt ur

sanitärt hänseende som likbränningen.

Till slut framhölls äfven att saken måste

ochså ses ur religiös synpunkt och på

 hvilkendera sidan kyrkan ställer sig i denna

fråga. Liksom Kristendomens stiftare lät

sig begrafvas: så hafver detta bruk inom

Kristenheten fortfarande egt bestånd.

Herr Praeses påminte till sist medlemmarne

om den stundande Påskommunionen, ”Palm-

 söndagen” och bad medlemmarne att man-

grant infinna sig vid Herrans bord.

 

                   Sammanträdet

                   Palmsöndagen den 18 Mars.

Enligt sedvänja hade föreningen begåt sin

Påskkommunion på morgonen vid 8-messan

i S:t Eriks-kyrkan. Samman dag på aftonen

firade föreningen den h.Josephs fest, som e-

gentligen inträffade dagen derpå. Dagen till

ära strålade den h.Joseph i rik belysning.

En vacker blomstergrupp prydde äfven hans

bild. Den så omtyckta Josephsången uppstäm-

des, under det medlemmarne stående lyssnade

dertill. Herr Praeses hade dragit försorg om

tvänne buteljer vin. En fin kaka hade

skänkts för aftonen. Glasen framsattes, och

af en van kyparehand delades den läskande

drycken. Herr Praeses ville dock först säga några

ord om aftonens betydelse, men anmärkte till

slut att han lagt märke till att den förra e-

dräkten och kårandan i den senare tiden, lem-

nat någodt öfrigt att önska. Herr Praeses hop-

pades likväl att detta med medlemmarnes goda

vilja snart skulle ändras. Så drack man den

gemensamma skålen och erhöll en hvar

 

en god bit af den läckra tårtan. Då som

past Popp i Malmö bär namnet Joseph,

så beslöt föreningen att skicka till den af-

hållne prestmannen och föreningsvännen ett –

”Lyckönskningstelegram”.

Under aftonen lopp fick man höra utaf trenne

passionerade sångare några vackra stycken,

deribland den stämningsfulla sången – ”Nu

Herrans dag det är”. Aftonen var i allo

lyckat och voro visserligen de närvarande

fullt belåtna med denna Josephsfest.

 

                   Sammanträdet

                   Påskdagen den 25 Mars.

Att det var Påsk, det märktes också i

föreningen. Samtalet rörde sig till en del

om den härliga påsk-messan i St Eriks-

Kyrkan. De symboliska påskäggen och

påskbrödet fattades ej heller dagen till ära.

Som påskbrödet var välsignat. Så erinrade

herr Praeses med några ord om betydelsen och

meningen med det vigda påskbrödet; fram-

 

hållande att liksom brödet består af flere

sädeskorn, men äro inbördes förenade till

ett bröd, så skulle och de kristna vra in-

bördes till sinnes. Derefter gaf man sig till att

smaka det vigda brödet. Var och en erhöll

dessutom tvänne ägg och blef det visserligen ett

oskyldigt nöje att förtära dem. Samma af-

ton hade föreningen äfven det nöjet att få se

direkt. Schnitzler i sin krets.

 

                   Annan dag Påsk.

 

Då herr Praeses en ¼ efter 8- anlände

hade redan flere medlemmar gått. San-

nolikt med tanken på att infinna sig dagen derpå, som

var en tredje hälgdag. De öfverblifna

påskäggen bortspelades. Många gjorde den

anmärkningen att så vackert påskväder

i mars månad ej sedan länge varit sådant,

och hoppades de på en tidig sommar.

 

 

                   Sammanträdet

                   Marie Bebådelsedagen den 25 Mars.

 

    Under sammanträdets lopp påminte herr

Praeses medlemmarne, om den stundande

Josephsfesten – tredje (3) söndagen efter Påsk;

läggande medlemmarne på hjärtat om, att

hvar och en i sin mån borde bidraga till

denna föreningsfest värdiga firande. För

sista gången under denna månad var

Josephstatyn eklärerat. Man var nöjd

att hälgdagarne vore slut och arbetet åter

 kunde börja.

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 1 April

 

Vid sammanträdets början erlade en del

medlemmar sina sjukasso och månadsafgif-

ter. Några medlemmar voro mycket interes-

serade af att väta om den nye pastorn i af-

ton skulle göra sitt första besök i föreningen.

 

Han kom och verkligen i sällskap med herr

Praeses och gjorde de närvarande bekantskap.

Herr Praeses uppmanade i afton, särskild

sångarne att med allvar förbereda sig till

Josephsdagen, alldenstund dagarne nu voro

så ’få’. I afton var biljardbordet mycket

stark anlitat. 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 8 April

Som det var sista söndagen före Josephsdagen,

så gjorde man sina förberedelser till högtiden.

Fanbärarern med assisterande bestämdes.

Föreningens sångare skulle förstärkt, sjunga

hög messan. Angående festen på aftonen

skulle samme föreningskypare som föregående

år tjänstgöra. Herr Praeses uppmanade slutligen

en hvar att göra sitt för att denna föreningens

högtid måtte blifva så lyckad som möjlig.

 

 

                   Josephsfesten

                   Söndagen den 15 April

    Den hvart år återkommande Josephs-

festen är och förblir alltid den fest som mest

kännetecknar föreningen. En klarblå him-

mel med leende sol bidrog till förenings-

medlemamrnes glädje. Vid närmare 11-

tiden  anlädnde medlemmarne samt en del af

föreningens hedersledamöter för att samlas  a

till procession. På slaget elfva(11) intågade

föreningsmedlemmarne in i kyrkan med sin fana,

under en vacker ingångsmarsch. Sången

utfördes af föreningens sångkör förstärkt

med några amatörer. Det är ju ovanligt

att högmessan sjönges af bara mans-

röster, och detta gaf åt det hela en ännu

festligare prägel. Den af direkt. Ahlström

componerade messan utfördes till allmän

belåtenhet. Predikan hölls af Praeses och be-

handlade religionens nödvändighet för fa-

milgen. Som slutsång afsjungs – ”gån

alla till Joseph”. Strax derefter uttågade

 

föreningen i samma ordning, som den in

kommit. Äfven aftonsången bevistades af

föreningen med fanan. Klockan åtta (8) sam-

lades medlemmarne i föreningsalen, som dagen

till ära tädde sig i festskrud. Den vackra eklä-

reringen samt de smakfullt dukade borden

ingaf en hvar den rätta feststämningen.

Innan man satte sig till bords uppläste herr

Praeses följande

                    Revisionsberättelse för år 1893.

 

    Af härvarande katholska handtver-

kareförening hafva undertecknade blifvit

utsedde att granska denna Förenings rä-

kenskaper för år 1893, och få vi efter full-

gjordt uppdrag afgifva följande berät-

telse:

    Under nämda år räknade förenin-

gen 35 ledamöter af hvilka 11 voro he-

dersledamöter.

    Räkenskaperna visa följande in-

komster och utgifter.

 

                   Inkomster

Saldo från 1892                            Kronor 384,40

Afgifter af hedersledamöter                      113-

Månadsafgifter öfriga ledamöter                60,75

        do      resterande från 1892                  3,50

Inträdesavgifter                                            5-

Diverse inkomster                                    127,83

gåfvor                                                       320,25

Räntor                                                       276,50

                                              Kronor      1291,23

 

                   Utgifter

Hyra                                       Kronor  120

Bränsle och ljus                                   12,53

Diverse                                                  29,23

räntor                                                     16.

Insatt i bank                                          750

Saldo till 1894                                      363,47

                                           Kronor      1291,23

 

    Föreningens tillgångar vid årets slut

voro placerade dels i värdepapper och dels

i banker till ett belopp af kronor 8,100,

och i Kassabehållning kr. 363,47 eller

tillsammans Kronor 8.463,47 Föreningens

tillgångar hafva således ökats under året

med kronor 729,07 öre.

    Då föreningens böcker i allo öfverens-

stämde med de af oss granskade räkenska-

perna och bestyrkts med erfoderliga verifi-

kationer få vi på grund deraf tillstyrka

full decharge för 1893 års förvaltning,

                        Stockholm den 10 April 1894          

      J Müller           G Sellmann

 

Som biskopen var frånvarande så preside-

rade i afton föreningens Praeses såsom biskopens

ställföreträdare. Kypare funktionen förrätta-

des af trenne föeningsmedlemmar. Under festmål-

tiden tog herr Praeses först till orda och gaf sig

anledning att under denna högtidliga stund

 

egna några ord åt den på resa till Rom

stadda biskopen. Herr Praeses hppades att han

också skulle omtala för den h.Fadern att

det fanns en Kath.handtverkareförening i

Stockholm och medföraåt föreningen

den påfliga välsignelsen. Herr Praeses upp-

manade till slut e närvarande att för

biskopen höja ett niofalldigt ”hurra!”

Under dagens lopp hade lyckönskningar och

telegram anländ: deribland märktes i främs-

ta rummet ett från biskopen, inlemnat i

Köln, äfven ett annat sådant från past.

Stolberg i Gefle och från föreningsmedlem-

men herr Cornéry som för tillfället vis-

tades i Berlin och som lydde ”Gud välsig-

ne det hederliga handtverket”.

Slutligen uppläste herr Praeses ett bräf ifrån

föreningens f.d. kassör herr Blomqvist i

Kalmar och hvari denne lyckönskade till

en heflig Josephfest, lofvande att samma

afton kl.9 dricka ett glas cherry för före-

ningen. Efter en stund bad herr Past. Be-

nelius om ordet och bad att få uttrycka

 

för herr Praeses ett tack och ett rättvist erkän-

nande för all den möda och besvär som herr

Praeses fortfarande har för föreningen, önskande

att denne måtte gå alltid jemt och säkert

framåt.

Af hedersledamöterna tog herr Roesler till orda

och önskade att herr Praeses efter så många år

oafbrutet arbete för föreningen, nu i den nya

herr past. Spechert måtte få en välbehöflig hjälp.

Strax derpå utnämde herr Praeses past. Spechert 

Till föreningens vice-praeses. De hedersledamöter

som hedrat föreningen med sin närvaro voro herr dr.

Müller, fothograferna herrar A och E.Roesler,

fabrikörerna Stocklassa och Degen samt herr

Reinhartz. Som hedersgäst närvar markis

grefve Lagergren. Efter måltiden som i

alla var lyckat, undanstökades borden i all hast

och uppträdde en medlem som en erfaren auk-

tionist. Med frikostlighet och öfver värdet betalades

de bortauktionerade sakerna. Under den återståen-

de delen af aftonen afsjöngs varierande sångstycken.

Vid 11.tiden afslöts den angenäma festen och

återvände en hvar nöjd och belåten med sin dag.

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 22 April

 

Medan några medlemmar vid ½ 8 ti-

den begofvo sig i föreningsalen, så uppsöket

några ifriga käelspelare den nästan

bortglömda kägelbanan. Ehuru den

ännu ej var iordningställdtill begagnande

så kunde de dock ej afhålla sig från att ta-

ga itu med det första kägelspelet för året.

Kägelresaren hade all möda att ställa upp

de fallne, ty kloten rullade allt jemt.

Vid 9-tiden afslutades spelet och begåfvo

sig de intresserade kägelspelarene i föreningsa-

len. Här hade en utaf de närvarande med-

tagit från ett besök en större bit tårta, hvil-

ken delades bland de närvarande och sma-

kade dem väl. Under aftonens lopp uppdrogs

speldosan och fick man sedan länge åter

höra dess vackra stycken.

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 29 April

 

Bland de närvarande för aftonen, märktes

den från sin utrikesresa hemkomna herr

Frans Cornéry. Här kunde han nog citera

Ordspråket –”Borta är bra, men hemma

är bäst.” – Konversationen för aftonen var

ganska liflig och framkallade stor munterhet.

Dominospelet var åter i afton det gemen-

Samma spelet. Som pris lockade appelsi-

ner och dadlar.

 

                   Sammnaträdet

                   Kristi himmelfärdsdag den 3 Maj.

 

Som nu våren prunkade i all sin grönska

och den sköna och blomstrande majmåna-

den inträdd, så flögo naturligtvis mångas tan-

kar ut bland skog och mark. På herr Praeses

förfrågan huruvida medlemmarne voro hågade

för en 1sta utflykt, blef det ett öfvervä-

 

gande j-a rop. Sedan ställdes frågan

hvarthän. Trenne förslag framkastades. En

medlem föreslog Fjäderholmarne, en annan

Ulriksdal. Den tredje förslagställaren var herr

Praeses själf, som kände till ett alldeles nytt

ställe. Herr Praeses frågade nemligen huruvida

man ej vore hågat att göra ett besök å för-

samlingsmedlemmens herr Schratzenthalers lil-

la täcka boställe vid Danviken. Mat och

dryck skulle spenderas å stället mot en billig

afgift. Vid detta förslag som enhälligt an-

togs strandade de tvänne öfrigas. Dagen

för utflykten bestämdes till annan dag

Pingst och tecknade sig samma afton de

af de närvarande, som ämnade deltaga.

Under sammanträdet gjorde herr Z.Antoni-

uzzi de anmärkningen att man hade svårt

att få tändsticka i föreningen samt föreslog att

å bordet alltid borde ligga en tändsticksask till

medlemmarnes förfogande. I erkänsla för det väckta

förslaget utnämdes herr Antoniuzzi till ordnare för

Maj månaden och oaktadt alla protester måste han

mottaga utnämningen under bedöfvande applåder.

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 6 Maj.

Denna aftons sammankomst var talrikt

Besökt. En del medlemmar erlade vid sam-

manträdets början sin sjukkasso och må-

nadsafgifter. Derefte uppläste herr Praeses tvän-

ne urklipp ur två skånska tidningar, som

redogjorde för det högtidliga mottagandet

och den ståt, samt alla de ceremonier som

förekommit vid biskop Bitters högtidliga

intåg i Malmö Katholska Kyrka. Hvad

som isynnerhet syntes slå an på tidningsmän-

nen vid detta tillfälle, var biskopens form-

fulländade tal, samt hans ståtliga yttre.

Begge artiklarne voro skrifna i en opartisk stil

utan gyckel och hån. Artikeln åhördes med

liflifgt interesse och gladde man sig åt det er-

kännande som kommit biskopen till del.

Efter dess uppläsande fingo alla de närvarand-

de af en medlem som nyligen ingått Hyemens

band, läska sin törst på hans bekostnad.

En hvar lyckönskade den omtänksamme vän-

nen.

 

 

                   Sammanträdet

                   Pingstdagen den 12 Maj

 

Den stora Pingstdagen hade nu randat.

Gladde man sig åt den stora helgen, så kun-

de man äfven glädja sig åt den i år så ti-

digt blomstrande våren. Allt hvad än ögat

 vände sig i den fria naturen var det full som-

marskrud. Det härligaste väder bidrog och

att höja pingst-stämningen. Men de

oaktadt att hela Stockholm var ute och njöt

i fulla drag af den rena aftonluften, så hade

likväl ett godt antal medlemmar infunnit

sig i föreningen. I afton bestämdes ännu när-

mare om morgondagens utflykt. Någodt mera

ovanligt företog man sig redan, i det man genom-

gick de föregående årens Josephsfester . allt ifrån

år 1886 för att se huru många af föreningens

medlemmar aflidit, rest eller på annat sätt lem-

nat föreningen. Antalet döde utgjorde -8-

och bortreste eller lemnade föreningen .10; så

att föreningen sedan dess förlorat närmare

18 personer.

 

 

                   Annan dag Pingst

                 Utflykt till herr Schatzenthaler vid Danviken

 

Som öfverenskommet var, begåfvo sig de

medlemmar som antecknat sig för utflykten

vid 3-tiden till Götgatan 46. Där anträd-

de man i sällskap med herr Praeses promenaden

till Danviken för att gästa öfverqvarmästaren

herr Schatzentaheler. Ankommen till stället,

mottogo värden och värdinnan de besökande

på det hjärtligaste. Inkomna i den trefliga

våningen kände man sig snart hemmastadd.

Efter den varma promenaden intogs strax litet

förfriskningar. Några sånger uppstämdes

och blef stämningen af det gemytligaste slag.

Efter ett par timmar inbjöd värden medlem-

marne att se på saltsjöqvarnen, den storartade

komplexen och de sinnriktkonstruerade ma-

skinerna. Nu följde man vägen till Nacka.

Efter en 20 minuters promenad företog man

sig en liten bergsbestigning för att der ofvan

i bergen i all sköns ro kunna hvila ut sig

litet och njuta af den rena aftonluften och

 

det vackra landskapet. Några sånger upp-

stämdes samtidigt och väckte de de förbi-

gåendes uppmärksamhet. Efter denna lil-

la retrait återvände man samma väg, och

ankommen till värdfolket, förströdde man

sig åter i den lilla näpna trädgården. En

gäst som medföljde föreningen och var af

italiensk nationalitet roade de närvarande

genom att för dem sjunga stycken och visor

från sitt hemland. De för de svänska öro-

nen egendomliga italienska sångerna, som

amatören accompagnerade med en från danviks

hospital lånat guitarr, väckte allmän

bifall. Nu bad värdfolket de närvarande

stiga in, ty borden voro dukade. Alla voro

vid godt humör och det rikhaltiga bordet

ingaf en hvar den rätta appetiten. Man

åt och drack som en familj.  Under måltidens

lopp tog herr Praeses till orda och tackade i

föreningens namn det goda värdfolket, som

visat föreningen ett så hjärtligt mottagande.

Äfven under måltiden underhöll den främ-

mande gästen sällskapet med sina italienska

  

sånger och de starka applåder och bravorop

tillkännagofvo nog, hvilka sympatier han

genom dessa sånger ådragit sig. Vid 11-tiden

bröt man upp, tackade än en gång det goda

värdfolket och aflägsnade man sig derifrån

med tanken: - ”I dag hade vi det roligt.”

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 20 Maj

     

Som nästkommande söndag Kristi Lekamens

högtid inträffade, så uppmanade herr Praeses för-

eningen att liksom föregående år in corpore del-

taga i den högtidliga processionen som då före-

tages till det h. Sakramentets ära.

Samspråket i afton var mycket hjärtligt och

vinnande. Det som isynnerhet satte skrattmusk-

lerna igång var talet om menniskans olika

sätt att begagna sig af snus och tobak. En

medlem som på ett ganska komiskt sätt

sökte att imitera de olika sätten af att an-

vända snuset eller tobaken, väckte allmän munterhet.

 

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 27 Maj.

 

    På förmiddagen deltog föreningen som

öfverensskommit var, i den högtidliga pro-

cessionen, som under högmessan försiggick

i anledning af Kristi Lekamens högtid.

Sammanträdet var ej talrikt besökt. Det

som säkerligen bidrog att en del stannade

inom hemmet, var nog den kusliga och

starkt blåsiga väderleken. Under sam-

manträdet var samspråket mycket lifligt

och gick man öfver från det ena ämnet till

det andra. Sedan någon tid hade man

observerat att tändstickor var svårt att få

till handa, i synnerhet för de cigarräl-

skande medlemmarne, och för att slut

på detta obehag, företogs en skramling

som inbragte 22 öre afsedd till inköp

af tändstickor.     

 

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 3 Juni    

 

Den så länge obegagnade kägelbanan fick

i dag åter öppna sina dörrar och började med-

lemmarne att återigen öfva sig i detta spel.

Man såg strax att de flesta voro någodt o-

vana vid kloen, ty det vel allt för gerna

till venster eller i rännan. Så småningom

inöfvade man sig igen och utmärkte sig

en af de spelande för vackra kast t.o.m.

batailloner. Efter väl slutat kägelspel-

ning begaf man sig i föreningsalen. Under

samtalen kom det på frågan huru länge före-

ningen egt bestånd? På herr Praeses upplysning

att 1sta söndagen i Juli kunde föreningen

fira sin 15 åriga tillvaro. Strax beslöt man

att på ett värdigt sätt fira densamma.

En komité tillsattes af herr Praeses, som fick

i uppdrag att taga saken om hand och lofvade

de att göra sitt bästa.

 

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 10 Juni.

De medlemmar som förs uppkommo i

föreningsalen, funno den temligen kall. En

af de närvarande gör eld i kakelugnen och

i brist på ved, fyrar han med tidningspap-

per, troende att det skulle värma upp ho-

nom. Vid herr praeses ankomst var emeller-

tid brasan utslocknat. Man fick sedan

af herr Praeses höra komiténs utlåtande an-

gående firande af föreningens 15åriga be-

stånd. Komitén bestod af 5 personer: om

ordförande herr Corenéry sekreterare herr H.

Löhmig, kassör herr A.Brandt och supple-

ant herr Z.Antoniazzi.

Herr Praeses uppläste komitene protokoll,

innehållande festprogrammet, hvilket be-

stod af 5-paragrafer.

S:1. gemensamt firande af festen kl.8-

i St Eriks kyrkan med fanan och förenings-

märket, samt gemensam kommunion

 

om möjligt äfven sång under messan.

SII – En gemensamutflykt till det vackra

Södertelge med ångbåt, der en enkel festmid-

dag skulle intagas. §:III – tillåtelse för med-

lemmarne att i utfärden medtaga bekanta

eller närmaste. §:IV och V. Festens af-

slutning i föreningslokalen efter hemkoms-

ten, hvilken dagen till ära skulle smyckas.

Herr Praeses som uppläste protokollet, hvil-

ket var skrifvet i en mycket rolig form,

tackade särskild komitén för det vackra

programmet de utfunderat och hvilket

han till fullo gillade. Man beslöt att i

närmaste dagarne tillkännagifva för de

öfriga det fattade beslutet. När detta var

afgjorttillkännagaf herr Praeses att hedersle-

damoten herr Degen skänkt föreningen tren-

ne buteljer vin. Man korkade upp tvänne

stycken och som gifvaren ej själf var när-

varande, så gällde skålen för i afton den af de

närvarande som varit längst i föreningen:

nemligen herr Cornéry hvilken nära som på

dagen tillhört föreningen i 9 år. Herr Praeses

 

önskade att herr Cornéry liksom hitills

fortfarade måtte visa samma nit och

interesse som hitills.

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 17 Juni

 

    Som bland de närvarande några funnos

som ej hört föregående söndags uppläsat

program för ett värdigt firande af för-

eningens 15-åriga bestånd, som ju skulle

firas den 1.Juli, så uppläste herr Praeses

än en gång protokollet, hvilket syntes

intressera en hvar. En lista utskrefs

till påteckning för de som endast ämna-

de deltaga i festen på morgonen i Kyrkan

och på qvällen i föreningsalen, samt

för de som ville deltaga i utflykten.

Som ännu en butelg vin återstod från

föregående söndag och som till all lyckas

äfven gifvaren var närvarande, så töm-

des denne i afton, och var man glad

 

att med en skål för herr Degen tacka

honom för hans frikostlighet. Herr Praeses

hade dessutom medfört en god italiensk

Salamikorf . Mot en afgift af 5 öre

skulle man få smaka på den. Strax er-

lades afgiften, och den rara mustiga korfven

styckades. Man förtärde den tillsam-

mans med bröd. En sångare höll stäm-

ningen uppe genom några vackra solo-

stycken, deribland den vemodsfulla

sången – ”Jag vät en vrå”-

 

 

                   Söndagen den 1 Juli

                   Föreningens 15-åriga Stiftelsefest.

Från och med denna dag kunde för-

eningen skåda tillbaka på sin 15 åriga

tillvaro. Förberedelser hade ju redan som

känd, företagits utaf en för ändamålet

särskild tillsatt komité. Enligt dagens

program började föreningen denna högtid-

liga dag med gemensam kommunion i

Sr Eriks Kyrkan kl.8. Föreningsmär-

ket prydde en hvars bröst och framför för-

eningens bänk svajade föreningsfanan.

Under messan utfördes den redan förut sjung-

na messan (Trefalldighetsmessan) Allsmäk-

tige i stoftet böjd in allo 8- nummer.

Vid messans slut sjöngs Joseph-sången,

Gån alla till Joseph”: Föreningskören

hade för tillfället blifvit förstärkt med

manskören från St Eriks Kören. Det hela

försigick på ett vackert och för föreningen

hedrande sätt. Det andra programmet

gällde ju en utflykt till Södertelge.

 

Kl. 10 skulle man ju följa med den

ståtliga ångaren Ragnhild. Ett godt

antal hade och infunnit sig i förening med

föreningens vice praeses herr past. Spechert.

Herr Praeses som var förhindrat af tjänt-

göring reste med järnväg kl.1. från södra

station. Vid half 2-tiden hade man samlat

sig vid stationen för att afhemta herr Praeses.

Strax derpå begaf man sig till stadshotellet

för att intaga en god middag, I den stora

matsalen anvisades åt föreningen det stora

midtelbordet. Det var ju den s.k. festmid-

dagen, som skulle gå af stapeln. Appetiten

var god och samspråket angenämt. Efter

måltiden intogs kaffe i en af parkens bersåer;

så att man satt helt och hållet afstängd från

den öfriga publiken och hade den blå himmeln

öfver sig. Är var ordet mera fritt och fick

man höra många små qvickheter som satte de

närvarande i den gladaste stämning. Till kaf-

fet intogs punsch som betods af herr Praeses.

I denna berså hölls högtidstalet i anledning

af festen af past. Spechert på tyska språket.

 

I ett vackert och formfulländat tal skil-

drade talaren de Katholska handtverkare-

föreningarnas nytta och välsignelsebringan-

de berksamhet. De voro, yttrade talaren,

de bästa bålverk gentemot socialismen

och anarkismen. Men talaren glömde

ej att på denna glädjefulle dag i före-

ningens namn frambära till herr Praeses

som ju stiftat denna förening i Stockholm,

alla medlemamrs tack och uppoffring,

som herr Praeses slösat på sin förening. Vid

skutet hälsades talaren med lifliga applå-

der. Herr  Praeses tackade för de vänliga or-

den och ville egna en tacksamhetskål åt

Komiten, som visat sig så intresserat för

Saken, samt åt alla dem som under dessa

15 år troget bistådt honom i föreningens

ledning och dess framgång.

Derefter vidtog man en liten promenad

längs kanalen. Medan en del hvilade sig

i gräset, så togo sig några andra ett upp-

friskande bad. Sedan man ännu stärkt sig

med ett godt glas öl vid Södertelge Tivoli,

 

återvände man sakta till ångbåten,

som nu var fullsatt med lustresande. Lik

morgonfärden var också hemfärden på

aftonen i den sommarljusa qvällen be-

haglig, ja t.o.m. förtjusande. Vid när-

mare half 10-tiden anlände man till

Riddarholmen.

Redan i Södertelge hade beslutats att an-

geående den sista dlen af programmet: nem-

ligen afslutningen i föreningslokalen skulle upp-

skutas till nästkommande söndag. Nu åt-

skildes man, önskande hvarandra ett –”wider-

sehen”.

 

                   Sammanträdet

                   Söndagen den 8 Juli. 1894

 

Hade föreninen föregående söndag i

den fria naturen firat sin 15 åriga tillvaro,

så var det meningen att denna minnes-

fest skulle afslutas i afton under förenin-

gens eget tak. Lokalen som under föregå-

ende veckas lopp blifvit upputsat, tedde

 

sig nu i ett för aftonen fullt värdigt

skick. Arbete hade utförts utaf en af för-

eningens medlemmar, dekorationsmålaren

herr Sandahl. Medlemmarne hade in-

funnit sig mangrant. Vid 8.tiden upp-

nade herr Praeses sammanträdet med ett

vackert tal, påminnande om förenin-

gens 15 åriga arbeten, strider, mot-

gångar menochå segrar. Herr Praeses som

under denna långa tid erfarit och upp-

lefvat mycket, både i föreningens med-

gångar och motgångar kund likväl

med förtröstan se framtiden an, hoppan-

des att den goda saken skulle alltjemt

gå framåt. Herr Praeses uppmanade slut-

ligen de närvarande, att liksom han själf

ej förtröttas för föreningens sak, så måt-

te hvar och en i sin mån bidraga till dess

framgång. Till dem som herr Praeses särskild

ville rikta dessa ord, voro till de unga

medlemmarne, ty dem ansåg herr Praeses, så-

som föreningens kärntrupp. Herr Praeses in-

bjöd slutligen alla att gemensamt på

 

denna afton dricka en skål för före-

ningen. Ett litet fat Bjurholms pils-

ner hade anskaffats och dt gällde nu blott

att fylla glasen. De mangrant samlade

nedlemamrne fattar nu sina glas, instäm-

mande med ett 4-faldigt hurra!

Herr Praeses uppläste tvänne till föreningen

ankomna bref. Det 1ste var från förenin-

gens gamla oh omtycka medlem, kam-

marskrifvaren herr Blomqvist  från Kalmar,

hvilken på ett humoristiskt sätt lyckönskade

föreningen till aftonens fest, beklagande

att ej personligen kunna närvara.

Det 2dra var från den kända herr Direktör

Schnitzler i Norrköping, äfven han lyckön-

skade föreningen beklagande att ej hafva

kunnat träffa föreninen i Södertelge före-

gående söndag. Det 3dje var ett brefkort

godt och godt från past Stollberg i Gefle under

den kända tittlen ”murargesällen”.

Bland de som i afton hedrade föreningen var

herr Praeses cusin, herr Kunze från Berlin.

På uppmaning af en medlem, föreslog herr Praeses

 

Äfven en skål för sing slägting, som för-

tjust öfver norden, isynnerhet Stock-

holms natursköna omgifningar, lof-

ande att ett af de kommande åren, un-

der den vackra årstiden, slå sig ned i nå-

gon vrå af Mälaren eller skärgården, för

att i all sköns lugn få njuta af dennas

stilla och fridfulla natur. Som herr Praeses

kusin ej förstod svänska utbragdes för

honom ett trefalldigt – ”hocf soll er leben”.

Alla de närvarande instämde också, med

all kraft i denna skål, som för måna

syntes vara känd. Den värderade gästen

var och fullt nöjd med denna sitt eget hem-

lands kända skål. Under aftonens lopp som

var yttert munter, afsjöngs den vackra

”sköna Maj välkommen”.Äfven den

svänska folksången afsjöngs, men unisont

både af sångare och icke sångare.

Så hade föreningen på ett värdigt  sätt

firat sin fest och skulle den nog hos de när-

varande förblifva i godt minne.