/**/

Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                              Protokoll 1890

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                       1890

 

                    Nyårsdagen

 

     Sedan de sedvanliga nyårsönsk-

ningarna utbytts, föll samtalet snart

på de händelser, som skulle tima under

det nyss började året. Präses anmärk-

te särskildt att föreningen i år, om Gud

ville, komme att fira tionde årsdagen

af sin stiftelse. Den omtyckta sången

”Himlars konung, du som leder”

blef afsjungen för att redan på årets första

dag, anförtro Föreningen och medlem-

marnas ö-den åt Guds nådiga försyn.

 

 

                   Sammanträdet

         Den 5 Januari!

    På en medlems frågan, när de

af herr Bukowsky skänkta taflorna

skulle bortlottas; lofvade Präses att sådant

skulle ske i morgon (Trettondagen),

och önskade han en hvar lycka.

En medlem, Herr A. Brandt, som syntes särskildt förtjust i en

af taflorna, gjorde sig den föreställ-

ningen, att han ovillkorligen skulle bli dess

vinnare.

 

                   Trettonde-Dagen

                   den 6 Januari

    Det fullsatta bordet  med fyllda tall-

rikar, visade, att föreningen icke från-

gått sina goda vanor. Innan händerna

utsträcktes efter de goda sakerna, ville

 

Präses kasta en blick tillbaka på förenings-

lifvet under det gångna året. Ljusa sidor

fanns väl, men också ”skuggsidor” yttrade

Präses. Bevistandet af sammanträdena, hade

åtminstone under den tid, Präses var i

Stockholm, varit tillfredställande. Intresset

för föreningn hade af åtskilliga församlings-

medlemmar, ej minst genom gåfvor ådagalagts.

Såsom en skuggsida ansåg sig Präses föran-

låten att framhålla, hvad han ville kalla

brist på kåranda, som den sista tiden

visat sig, och hoppades Präses en förbättring

i detta afseende, i synnerhet att medlem-

marne mera mangrant måtte deltaga vid alla

de tillfällen då föreningen som sådan upp-

trädde. Sedan en hvar tagit sin beskärda

del af nötter och pepparkakor, äpplen, mandlar,

 

russin, m.m., börjades bortlottningen utaf de

tvänne af herr Bukowsky skänkta taflorna,

och den första vinnaren var Präses själf, som

därföre hade att välja, men som afstod detta

företräde åt herr Axel Brandt, som

valde den tafla, som framställde två bedjan-

de barn, i stället för Kristi födelse i koppar-

stick, hvilken den andra taflan förestälde.

Herr Axel Brandt hade således gissat

rätt, att han skulle vinna taflan, och syntes

ganska nöjd med att hans önskan hade godt

i fullbordan.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen 12 Januari.

Föredraget i qväll handlade om Kaffet,

dess historia, tillagning, verkningar, nyt-

ta och skada. Efter slutadt föredrg fram-

stälde en gammal föreningsmedlem frågan,

huruvida det vore hälsosamt att slå så kallade

skeppargrädde  in i Kaffet? Och om detta

vore ett botemedel mot reumathisme?

Många funno denna fråga mycket roande,

och försvarade den på olika sätt. Bäst svarade

kanske den, som tviflade på bränvinet som

botemedel, alldenstund många ledo af Reu-

mathisme, oaktadt de ofta hälde bränvin

i sitt Kaffe.

    

 

                   Sammanträdet

         Söndagen 19 Januari.

Den mycket regniga och blåsiga väder-

leken hade nog afhållit mer än en med-

lem  att infinna sig; men att få se rit-

ningarne till den nya kyrkan, som

möjligtvis komme att att byggas på Söder

ifall grundläggningen ej blefve allt för kostsam.

Ritningarne vunne allmänt bifall. Kejsar-

spelet anlitades flitigt i afton, och på herr

Degens begäran tillföll vinsten sjukkassan.

Herr Degen införde också glasetsaren

Vogel.

 

 

                   Sammanträdet.

         Söndagen den 26 Januari.

Protokollet, som sedan länge ej blifvit

uppläst, började med Josephs-Dagen

den 12 Maj. På fleras önskan plun-

drades Julgranen, sedan ljusen nedbrun-

nit. Präses påminte om att instundan-

de söndag, Sjuk- och Begrafningskassans

delegare hade sin första allmänna

sammankomst för året.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 2 Februari.

Sedan sjukkassförhandlingarna afslutits,

höll Präses ett föredrag om brännvinet. Präses

visade, att brännvinet hvarken är något nä-

ringsmedel, skydds- eller läkemedel;

men att dess omåttliga bruk fastmer gör

 

alkoholen till mänsklighetens största

fiende. Sammanträdet var denna qväll

ovanligt talrikt besökt: Främmande

inberäknade voro 27 personer närvarande.

Bland Hedersmedlemmarne hade herrar

Doktor Müller, A. Roesler och I.Degen infunnit sig.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 9 Februari.

Präses föredrag handlade om ölet såsom    

varande ett både födoämne  och njut-

ningsmedel, samt om vinets lifvande och

stärkande Kraft. Att föredraget gorde

god verkan på medlemamrne, syntes däraf att

flera i praktiken ville tillgodose sig med

det beprisade njutbara ölet, och fick detsam-

ma denna qväll en strykande afgång. Bland

hedersmedlemmarne hade herr A.Roesler infunnit sig.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 16 Februari.

Föredraget för denna qväll, handlade om

tobaken och visade särskildt dess skad-

lighet för unga och klena  prsoner; äfven om-

talades de försiktighetsmått, som vid rökning

böra iakttagas. Som denna söndag var Fast-

lags-söndag, hade en korg med utmärkt goda

berliner-munkar uppstälts i förenings-

salen. Dertill dracks en dryck som kallas Bischoff 

bryggt i köket vid Götgatan 46. 7de in-

gången till höger. På allmänn begäran af-

sjöngs den så omtyckta Påfve-Hymnen.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 23 Februari.

Vid sammankomstens början omnämde

Präses med några ord, den nu började

Fastetidens allvar och betydelse. Det därpå

följande föredraget handlade om motion

eller rörelse efter arbete; isynnerhet

för de arbeten hvilkas yrken medför en sittan-

de ställning; Nyttan af promenader på

Söndagarne i den fria naturen, samt

försiktikhets-mått att iakttagas, när man

vid arbetet blifvit varm och svettig, samt

då Kläderna blifvit genomvåta.

Efter föredraget bortspelades ett dussin Havanna

Cigarrer, som Präses erhållit för Föreningen.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 2 Mars.

Föredraget i afton behandlade de olika

slag af yrkes-farliga arbeten,

och påpekade några medel, huru arbeta-

ren bör skydda sig mot dessa faror. Efter

föredraget påminde Präses medlemmarne om

att Mars-månaden ju vore egnad åt den hel.

Joseph, och föreslog Präses, att man för den

skull måtte bevista fastlags-gudstjänsten

Fredagarne å Söder eller Onsdagarne å

Norr. Angående Josephs-dagen anmärkte

Präses, att den ej fick firas i Högmessan,  söndagen

 

efter den 19 Mars, som ju vore Passions-söndagen,

bäst vore, att den genom sång i kapellet på

söder, Söndagen före d. 19 Mars; men ville

Präses på samma gång föreslå, att Josephs-festen

också firades på själfva dagen, den 19

Mars, som i år föll på en Onsdag. I stället

för den sedvanliga sångöfningen på Onsdagen

kunde ju kl.8 på qvällen en aftonsång arran-

geras, hvarefter man skulle mötas i förenings-

salen. Alla de närvarande gillade förslaget

och uttaldade Präses den förhoppningen, att

så många medlemmar som möjligt skulle

infinna sig.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 9 Mars - 1890     

Kring den hel. Josephs vackra staty hade

ljusen blifvit tända enligt sedvänjan.

Präses påminte om föregående söndagens

beslut: att under Högmessan i St Eriks-

Kapellet näst följande Söndag förhärliga

skydds-helgonet. På qvällen skulle ock

de tvänne öfverblifna taflorna bortlottas.

 

                   Sammanträdet

       Söndagen den 16 Mars 1890.

Dagens sammankomst började med af-

sjungandet af Josephs-sången, hvarefter

Präses höll sitt sista föredrag i hälsovårdsläran:

Sömnen, dess vigt och tid, sofrummets och

 

sängklädernas beskaffenhet m.m. behandlades.

Efter slutadt föredrag inbjöd Präses alla

medlemmar till Onsdagens Aftonsång i

Kapellet och mötet i Förenings-salen.

Sedan skreds till utlottningaf de tvänne

återstående taflorna och vans

den ena af herr Hirsch, den andra af seniorn.

A. Stocklassa och S.Antoniazzi, hvarefter

genom lottdragning tillföll taflan den sednare.

Taflan förestälde den hel. Skydsdsängeln

vakande ett barn. Återstoden af från Jul

öfverblifna nötter, mandlar, fikon m.m. ut-

delades.

 

                   Den helige Josephs Högtidsdag.

         Onsdagen den 19 Mars.

Aftonsången i Kapellet bevistades af

flertalet medlemmar. Josephs-sången och

en Sakraments-sång afsjungos, hvarefter

Apost. Vikarien gaf välsignelsen med det

hel Sakramentet. Sedan man kommit

upp i Förenings-salen öfverraskades man af

en vacker anblick. Den hel. Josephs-statyn

hade af välvilliga händer blifvit smyckat

med blommor och grönt och en mängd ljus

brunno kring den samma: hvarför Präses

särskild tackade arrangören. Allt mer med-

lemmar infunno sig, så att denna veckodags

sammankomst var en af de bäst besökta under

hela året. En fin välsmakande tårta

 

och vidt Bordeaux-vin serverades. Präses

uttryckte med några ord sin glädje öfver

att hans kallelse så mangrant åtlydts, och

omnämde de dygder i hvilka hvarje med-

lem borde efterlikna föreningens stora

Skyddshelgon. Stämningen som under

hela aftonen var den bästa, höjdes genom

afsjungandet af några sång-nummer som

vunno lifligt bifall. Präses och många

med honom fingo af dagens högtidlighål-

lande det intryck  att den 19 Mars

hvarje år borde och kunde firas.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 23 Mars.

Präses påminde medlemmarne om

den föreskrivna Påsk-kommunionen in-

stundande Söndag och uppmanade För-

eningsmedlemmarne att mangrant infinna

sig. Då talet föll på antiqviteter fingo

medlemmarne höra ett slags föredrag af

någon som vörmar för antiqviteter.

Föredraget började med Kalk-sten –

gick sedan öfver till sand-sten och

afslöts med några Kyrkänglar af trä,

hvilka befanno sig i talarens ego.

Lifliga applåder belönade talaren.

 

 

                   Marie-Bebådelsedag         

          Sammanträdet den 25 Mars.

Som Präses lofvadt börja en serie fördrag

öfver Roms helgedomar och antiqviteter,

ville han såsom en inledning tala om ett

”Brödraskap” som kallas la miserikordia,

och som i Rom och flera i Italiens städer

utöfva barmhertighetsverk mot de döda.

Präses skildrade detta brödraskaps ringa början.

Det bestod först af vanliga kroppsarbetare som

hade sitt tillhåll i en fuktig källare våning,

och att spelet som bland dem första ej varit

det finaste: men huru de småningom aflagt

vanan att svärja, derigenom att bestämma

en plikt för en hvar som felade med sin

tunga. Den penning-summa som på så sätt

 

uppkommit, blefvo grundplåten till en

Begrafningskassa. Sedan hade fram-

stående furstar, baroner, professorer blifvit

 medlemmar af detta Brödraskap som nu

ofta anträffas på Italiens landsvägar för

att begrafva medellösa stackare. Men för at

ej skryta med sin ädla uppoffring, och för att

deras namn måtte blifva okänd, begagnades

en särskild drägt som höljde äfven deras

ansigten. Nämda Brödraskap räknade

ännu fortfarande många medlemmar.

Efter slutat föredrag rinrades ännu en gång

föreningsmedlemamrne att så mangrant som

möjligt infinna sig i och för Påsk-kommu-

nionens firande instundande Söndag, så att de med ett

rent hjerta kund öfvervara den gripande Gudstjänsten under

                                                                              Påskveckan.

 

 

                   Palm-Söndagen

         Sammanträdet den 30 Mars.

Sin sedvänja trogen gjorde föreningen

denna dag sin Påsk-kommunion. Flertalet

medlemmar deltogo i den heliga akten.

Under sammanträdet på qvällen höll

herr Präses ett sinnrikt och med spänd upp-

märksamhet åhörd föredrag om Palminvig-

ningens betydelse, hvarefter val af ny sekrete-

rare företogs i stället för herr Axel Stocklassa

som nu blifvit senior. Som bland de gifta

och i synnerhet ny-gifta medlemmarne ingen

utsigt fans att fylla luckan, så föll her

Präses ögon på ett vid bordet sittande ungdom-

Ligt klöfverblad nemligen herr Corméry –

Antonijazzi och Brandt. Den af de tre

som var mest hågad och lämpslig för befatt-

ningen, herr Axel Brandt, valdes medelst

acklamation till föreningens sekreterare.

Präses hoppades att den nyutnämde sekrete-

raren måtte visa sig värdig det förtroende

som skänkts honom. Samma dag var

Josephs-statyn rikt illuminerad påminnande

om att det var sista söndagen i Mars. 

 

 

                   Påsk-dagen      1890

         Sammanträdet den 6 April.

Herr Präses började med att hålla ett i an-

ledning af dagens betydelse vackert föredrag

om ett af sina minne från Rom.

”Påfven från logean välsignade staden

och hela verlden var ämnet af detsamma.” 

 

Herr präses lät derefter tillkännagifva att

S:t Josephs-dagen nalkades med stora steg, och

frågan blef hvarest och på hvilket sätt, dess kyrk-

liga firande skulle ega rum. Man enades om

att äfven i år följa gammal sedvänja.

Som påskägg och påskbröd hade blifvit skänkta       

utdelades det bland de närvarande , hvilket med

god aptit förtärdes. Några muntra sånger

höjde stämningen och man åtskildes nöj-

da med sin Påskdag.

 

                   Annan-dag Påsk

Det strålande och milda vädret hade bestämt

lockat många medlemmar att njuta af det-

samma, och kanhända att också det ömsesidiga

påsk-bjudandet hade afhållit dem att på

qvällen infinna sig i förenings-salen.

 

Likväl viste de närvarande att förströ sig och

gjorde sig aftonen behaglig. Billard-spelet an-

vändes flitigt. En liten gåfva erhöll förenin-

gen samma dag utaf en af sina yngre med-

lemmar, som ehuru oansenlig, dock vittnade

om hans omtanke för sin förening: det bestod

nämligen utaf ett patenterat bläckhorn med

bläckflaska, som skulle fylla ett längre

känd behof. Herr Präses uppläste ett bräf

som han erhållit af general-Präses i Köln,

i anledning af den adress som af föreningens

Diöcesanpräsides riktats Central-präses för

(Österrike-Ungern) Dr. Guscha, hvari

General-präses i Köln på ett lakonsikt sätt

ursäktade sig för olyckan han haft att fel-

skrifva herr Präses namn under adressen,

bedjande likväl att om namnet var fel-

 

skrifvet, så låge personen i fråga honom

lika kärt om hjärtat. Derefter utdeladedes

de från gårdagen öfverblifna påskäggen.

De omtyckta sångstyckena ”Vi skall du fjärran

vara”, samt Jag vet ett Land afsjungos

med lust och glädje.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 13 April!

Herr Präses fortsatte sitt föredrag om Rom,

beskrifvande särskildt Peters-Kyrkan med

dess härliga konst-skatter samt heliga  min-

nen. Föredraget åhördes med stort interesse.

Några vitziga berättelser utaf en och annan

animerade den glada stämningen: men den

almänna belåtenheten nådde sin höjdpunkt

då en af föreningen omtyckt (sångare)

 

på allas begäran, ämnade sjunga det af honom

så omtyckta stycket ”(Der undersköna Dal)”.

Han stod redo med sångboken i handen:

en almän tystnad rådde. Sångaren känner

sig för aftonen emellertid ej säker, stänger

boken, samt önskar alla en god natt. Reflex-

ionerna gorde sig själfva. I revanche

afsjunges några qvartett-sånger som fingo

röna ett lifligt bifall.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 20 April!

Som Josephs-dagen var mycket nära, så

vidtog man de förberädelen, som dertill

syntes nödvändiga. Herr Präses tillkänna-

gaf en skrifvelse, från föreningens Präses i

Schwerin som tvungen att inköpa den tomt

 

föreningen hitills förfogadt öfver, men sak-

nade medel dertill, vädjande till brödra-för-

eningarne att bispringa den nödstälde för-

eningen  med en liten schärf.  En god förhopp-

ning om den blomstersköna Maj-månadens

inträde gjorde sig kännbar, i det att dess Maj-

sång i år för första gången blef afsjungen.

 

 

                   ?Josephs-dagen? 27 April

Dagen inträdde med en strålande mor-

gon-sol, som bebådade för föreningen en lyck-

lig årsfest. Man samlades kl. 9 på mor-

gonen för att liksom de föregående åren fira

sin höge Skyddspartrons-fest genom procession

i kyrkan. Under Orgelns toner tågade

medlemmarne, in corpore med sin fana i spetsen

in i kyrkan. Föreningens Sång-kör utförde

under messan några Sång-nummer, såsom

Salve Pater – Ave Maria – Jesu Dulce

Memoria – Benedictus – O salutaris och

slutligen Påfve-sången.

Äfven under Högmessan, intågade förenin-

gen i procession med sin fanan. En ståtlig

in och utgångsmarsch spelades af herr

Ahlström. Det hela tycktes göra ett godt

intryck på församlingen. På aftonen

 

( kl.half. åtta ) samlades man i förenings-

salen och bidade det ögonblick då man skulle

få tillträde till den stora salen. Efter en kort

väntan öppnades dörrarna, och den festligt med

ljus och blommor smyckade förenings-salen

samt de med ganymedisk skicklighet dukade

orden, erbjöd åt de inträdande en både

hemtreflig och ståtlig anblick. Sedan man

intagit sina platser uppläste Präses öfver

året 1899

                 Revisionsberättelsen

    Af härvarande Katolska Handt-

verkareförening hafve underteck-

nade blifvit utsedda att granska

denna förenings räkenskaper för år

1889 – och få, efter fullgjordt upp-

drag, af-gifva följande berättelser:

    Under nämnda år räknade

 

Föreningen 35 ledamöter. Af

hvilka 10 voro Hedersledamöter.   

    Räkenskaperna visa följande

Inkomster- och utgifter.  

 

         Inkomster

 

Saldo från föregående år                Kr.479,67

Inträdesavgifter                                      2, ”

Årsafgifter af Hedersledamöter            95, ”    

Månadsafgifter af öfriga ledamöter      64, ”

 

Diverse inkomster                                109,13

Gåfvor                                                  254,63     

Räntor                                                   206,50

Krubban                                                  25, ”

Kägelbanan                                             34, ”

Inlösning af Aktier                                100, ”           1669-93

                                                       Transport Kronor  1669-93

 

                    Transport Kronor        -     1669-93  

                              Utgifter

Diverse utgifter              Kr    58,86

Bränsle och ljus                      17,84

Hyra för lokalen                   120, ”

Inköpta Obligationer           1000, ”

Räntor å Donation                   16, ”

Inventarier                               26,75

Behållning i Kassan               430,48

                                        Kr   1669,93  = 1669-93

Föreningens tillgångar  vid årets slut voro place-

rade dels i värdepapper till ett belopp af 5,869 Kro

och dels ofvannämnda kontanta medel i kassan

Kronor  430,48 eller tillsammans

Kronor  6290 & 48 öre

 

         Enär vi funnit att

föreningens såväl penningmedel som

 

andra angelägenheter blifvit vårdade

på ett sätt som nogrant vittnar om.

Styrelsen nit och intresse, anse vi

oss berättigade att tillstyrka fall

décharge för 1889 års förvaltning

                 Stockholm den 23 April 1890

Dr. Müller,  F.Stocklassa  G Sellmann

 

Präses utbragte den första skålen för Apost.

Vikarien och framhöll huru det gladde

honom att under en sådan dag se honom i

föreningens krets, i synnerhet som en lång-

varit sjukdom hade fjättrat honom vid sängen.

Herr Präses önskade att den af hans högvördig-

het tillämnade badresan måtte återskänka

honom hans  fulla krft, på det att han hädan-

efter måtte fortarande kunna arbeta till

 

missionens välsignelse.

Hans hövördighet Ap.Vikarien tog

derpå till orda och riktade några till hjärtat

gående allvarliga ord till medlemmarne. De

borde alltid hålla sitt valspråk, ( bed och arbeta)

högt i ära. Den önskan Präses uttryckt för

hans hälsas återställande, lyckönskade han

äfven föreningen till, på det  att de äfven

måtte alltid ega den hälsa, som städse

blomstrar i en Arbetarförening, nemligen

hvarje medlems fromma och okrymtade Krist-

liga vandel samt ett lifligt intresse för

föreningen. Festmåltiden kryddades ge-

nom sång, hvaribland ”Schöna Maj” 4stäm-

migt afsjungen, fann ett välförtjänt bifall.

Snart derefter utbragte Präses en skål för

Hedersledamöterna, bland hvilken många

 

vore närvarande. Präses tillkännagaf dervid att

han ämnade till hedersledamot utnämna före-

ningens afgångne senior herr Rollowicz, som

genom sin outtröttliga ifver och uppoffring gjord

sig välförtjänt deraf, och hoppades Präses att alla

gillade denna utnämning. Ett Lyckönsknings-

telegram från past. Stolberg i Gefle upplästes nu

och hälsades med lifliga applåder. I hdersleda-

möternas namn tackade Disponenten Spellman Präses,

påpekande särskild den osparda möda som herr

Präses slösade på föreningen samt hoppades att föreningen

Under hans ledning måtte altlid gå framåt.

Derefter unanröjdes borden och fick man ett gemytligt lag

under hvilket en auktionist med biträde på ett lockande sätt

förmådde genom sina förespeglingar draga rätt många

kronstycken, isynnerhet ur hedersledamöternas fic-

kor in i föreningskassan. Under sång och muntert

samtal afslutades denna fest, som efter hvad det syntes af

den tillämnade kyrkobyggnaden var den sista i denna sal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      18

 

 

                        Protokoll

                             För

fr 4 Maj            1890     - 2 Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 4 Maj 1890

    Den af alla så länge efterlängtade

Vårstunden, den nu milda och åter leende

Aftonstunden framlockade tanken på en

första utflykt i det gröna. Herr Praeses lät

genom röstflertal afgöra, hvilket ställe man mest

vore hågad att besöka. De välkända ställe-

na som Nacka, Ulriksdal, Drottningholm

vore mycket lockande, och frågan blef, om

hvilket man skulle enas. En liflig debatt upp-

stod mellan Ulriksdal och Nacka, och syntes

förslag utfalla för Nacka med ett röstan-

tal af 10 mot 9, som vore hågade för Ulriksdal,

em ej i sista timmen herr Dir. Schnitzler infunnit 

sig, och idén kom att falla på Reimersholm.

 

Herr Schnitzler syntes intressera sig för saken

och hyste den önskan, att föreningen måtte be-

söka Reimerholm, samt lofvade att ordna

alt till föreningens nöje och trefnad.        

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 11 Maj.

I Kägelbanan, som hitills under Söndagarne

legat öde och tom, härskade åter ett rörligt lif.

Det var första gången för året man roade sig med

Kägelspel. Stort juble uppstod, när den 1sta

Batiljonen slogs. Föreningssalen var dock glest

besatt: detta hindrade dock ej ett par Sångar

som infunnit sig, att i duett afsjunga de

flest  sång-numren.

 

 

                   Kristi Himmelfärds-dag

         Sammanträdet den 15 Maj. 

Kägelspelet hade för Säsongen tagit ny fart, och

De spelande syntes föra klotet med säker hand.

I förenings-salen fortsatte herr Praeses sitt föredrag

om Rom; han framhöll de pittoreska och

lifliga syn, som främlingen möter på torget vid

Pantheon. Den glada Italienaren med sin sva-

jiga hatt, sitt lockigt utstyrda, den skö-

na brunögda och med smycken klädda

Italienskan, utbjudande för den besökande seina

”Kastanietter”. Seende detta glada skådespel,

kan man få en ide af Söderns folk, värdt

att se för vandraren, men lärorikt att beakta

för folkkännaren. Dessutom skildrade Praeses

sevärdheterna ag Panthen, dess historia och

minnen af store män, såsom den store konstnären

Raphael. En medlem, som hade utnämts

 

till Föreståndare för ett Waxkabinett och inom

några dagar skulle resa till Eskilstuna, kände

sig manad att såsom en afskedssång sjunga

”Den undersköna Dal”. Att döma efter applåder-

na och det bifall han fick röna, visade det sig,

att sångaren ännu stod på höjden af sin konst.      

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 18 Maj

Kägelbanan hade redan på förmiddagen besökts

af några Förenings-medlemmar, som bevisat

den högtidliga messan i St Eriks-Kapellet

der den hel Eriks högtid firades. Spelet fortsatte

på eftermiddagen där de stridande parterna

syntes temligen jemnstarka. Spelet pågick

ungefär till kl. (half nio). Då man trädde

ut ut Kägelbanan hade man tillfälle att få se

 

Luftseglaren Kapten  Rollos uppstigande i

luftbalong som följdes med stort intresse och

tycktes nedfalla i närheten af Kägelbanan.

Det diskuterades om den höjd balongen uppnådt.

En gissade 1000 meter en annan 2000 m. osv.

Då slutligen en medlem med hjälp af sitt artis-

tiska öga och sin beräknande Kännarblick,

med tvärsäkerhet bekräftade att den stod på

en höjd af 2.284 och 1/8 meter. Saken var svår

att afgöra men beräkningen rönte ett almänt

skratt. Vid skymningen begaf  man sig

i föreningsalen der man genom afsjungandet

af några sånger slutade sin afton.

 

 

                   Pingstdagen

         Sammanträdet den 25 Maj

Den regniga väderleken hindrade medlemmarne

att njuta af den fina naturen i trädgården; hvar-

före de begofvo sig tidigt i förenings-salen.

Samma dag hade Bryggaren Sellman skickat

sitt ”Salvator-öl” som hade strykande afgång

Mot 5 öre som skulle erläggas i ljuskassan

fick man i qväll dricka det utmärktaste öl.

 

                   Annan-dag-Pingst.

         Utflykten till Reimersholm.

På eftermiddagen mellan 5 och 6 begåfvo sig

ett begränsadt antal medlemmar ut till herr

Schnitzler på Reimerholm, som mottog sina

gäster på det hjärtligaste. Vid ankomsten

undfägnades man rikligt me Münchener

 

fat-öl som Direktören enkom bestäld för

föreningen. Alla de sånger som utfördes vittnade

om att stämningen var den hemtrefligaste.

Tillmötesgående medlemmarnes stora intresse

besvärade sig herr Schnitzler att visa för dem

Reimersholms Yllefabrik och Etablisementer,

och förklarade för dem noggrant den olika

tillverkningen af Fabriksalstren hvilket

syntes mycket intressera gästerna som ej nog

kunde beundra menniskans snille och uppfin-

ningsförmåga i utförandet af sådana jette-

verk. Vid återkomsten undfägnades medlem-

marne med ett välförsedd dukad bord. Herr

Schnitzler visade sig mycket vänlig och talade

godhjärtligt med hvar och en. Aftonen hade varit

mycket angenäm och man skildes åt med tacksamhet

i hjärtat för värdens frikostlighet och hjärtlighet.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 1 Juni.

Herr Präses påminde medlemmarne att års-

dagen för förenings-fanans invigning inträff-

de instundande söndag, Kristi Lekamens hög-

tid, och uppmanande medlemmarne att enligt

sedvänja, den dagen gå till Herrens hel. Nattvard,

såsom en tacksamhetsgärd för all den välsignelse

och framgång föreningen erhållit alt sedan sin

tillvaro. Herefter fortsatte Präses sina föredrag

om Rom, hvarvid särskild framhölls torget

Piazza-del-populo- såsom särdeles egendom-

lig i hela sin complex, med Obelisken på

torgets centrum, samt de symetriskt bygda

kyrkorna som omsluter detta torg och de härliga

målningar som pryda de samma. Äfven

 

den härliga promenaden på monte Pincio

i torgets omedelbara närhet omnämdes.

Ehuru den sköna blomstermånaden hade gjort

sin rond för året, och dess välkända hälsnings-

sångs afsjungande (Schöna Maj välkommen);

syntes komma ett steg för sent, så kunde den

dock ej hindra att upplifva minnet för ett

snart återseende.

 

                   Kristi Lekamens högtid.

         Sammanträdet den 8 Juni.

På morgonen hade flere medlemmargemensamt

gådt till Herrens bord. Det var ju Sakarments-

söndagen. På eftermiddagen hade man tidigt

infunnit sig för att roa sig med Kägelspelning.

Hitills hade det lyckats våra kägelspelare

att slå sig fram med Batailloner eller hvad

 

sällan händer, Kringskuren Kung. Men att slå

Kungen allena, dertill var han alt för väl

Skyddad af sina underordnade. Likväl stupa-

de Kungen ensam, och hans omkringstående

lifvakt stod spörjande och öfvergifven.

Liksom alt som oftast de små göra största väsen

af sig, så var det det minsta klotet som

allena kunde utföra detta mästerstycke.

I föreningsalen tycktes Dominospelet roa de

närvarande, isynnerhet som en välsmakande

kak altjemt frestade de spelande.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 15 Juni.

En medlem, ångfartygsbefälhafvare till yrket

berättade om sjölifvets stormar och obehag för

hvilka sjömannen är utsatt. Seniorn infann

 

sig först mycket sent, aldenstund  ( fem båten med

hvilken han velat komma till staden gådt förbi

honom, lemnande honom qvar på en enslig ö

till hvilken han rodd för att följa med båten.

Mer än två timmar hade han fått stannat

såsom Robinson på sin Ö.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 22 Juni.

En viss tomhet märktes vid denna sammankomst.

Månne någon föredragit en stilla aftonstund i en

lummig skog, eller på landet hos fränder och bekanta.

De få närvarande roade sig emellertid med kägelspelning

och syntes striden dem emellan rätt liflig.

Föeningens seniorer, både den nuvarande och

Den afgångne visade sig särskild skickliga i att

få käglorna att ramla    

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 29 Juni.

En af de närvarande medlemmarne, socker-

bagaren Jos. Hirsch som många år tillhör

föreningen såg mycket klen och sjuklig

ut. En åkomma i magen och lunga ned-

satte mycket hans krafter, fast han förr

alltid haft en god hälsa. Man tröstade ho-

nom så godt man kunde. Han hade ofta

kallat sig för en ett öring och tillade att

Ett öringen nu blifvit möglig. Bland de när-

varande märktes också herr direktör Schnitzler

från Reimersholm, hvilken man hjärtligt tackade

för sist, d.v.s. för den angenäma afton han annan-

dag Pingst i sitt hem beredd föreningsmedlemmarne.

På Präses förfrågan om föreningen andra söndagen

 

i Juli ville göra en utflykt, samtyckte de när-

varande och beslöto sig för Nacka.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 5 Juli.

Som en mulen himmel  altjämt herskade och

dDet muntra lifvet i det gröna derigenom omin-

tetgjordes, så hittade vissa medlemmar bättre

vägen till föreningen. Kägelspelet utgjorde drag-

ningskraften och bataillorer hörde ej als till det

ovanliga och syntes för öfrigt Käglorna dansa åt

alla håll. I föreningsalen öfverraskade Präses

medlemmarne, genom att framlägga för dem

ritningarne till den nya kyrkan. Att döma

efter en och annan medlems architecktiska smak

hvarvid särskild en yngre medlem framstälde

 

ovanligt många frågor och anmärkningar, så

lofvade kyrkan enligt ritningarna blifva en vär-

dig prydnad för platsen. Medan förenings tvän-

ne bästa biljardspelar kämpade med vinst och

förlust om vad hållna cigarrer, så satte de öfriga

i all gemytlighet lyssnande till en någodt äldre

medlem, hviilken fastän sjuklig och klen, genom

sin kvicka infall och ett och annat godt råd

viste att roa sin omgifning. En uppmaning af

herr Präses att försöka med ( sköna Maj ) strandade

aldenstund samma medlem af sin sjuklighet

var hindrad att deltaga i sång. Som dagen snart

nalkades då möjlighetvis för alltid föreningsalen

skulle rifvas framlade f.d. seniorn sina be-

kymmer öfver, var man hädanefter skulle samlas:

2 rum och kök påstod han funnos lediga bredvid

 

hans bostad, men replikerades af den först omnämde

sjuke medlemmen, att det vore alt för bekvämt för

den först talande att hafva föreningsalen i samma

ingång som hans bostad. Anmärkningen rönte ett

allmänt skratt. Vid mörkrets inbrott åtskildes

man i den glada förhoppningen  att nästa söndag

träffas och tilbringa aftonen i det så ofta besökta,

men dock alltid hemtrefliga och natursköna Nacka.

 

                   Söndagen den 13 Juli

         Utflykten  till Nacka

Den gynnande väderleken bebådade en treflig

utflykt. Det var ju och första gången för året  som

föreningen kunde göra sin tripp ut i det gröna.

Strålande stod solen på Himmlen och log åt

de lustvandrande och lustfarande föreningsmedlemmarne.     

 

Oaktadt Nacka varit ett oftast af förenings

medlemmar besökt sommarställe, så tyckte

man ändock att den je ännu förlorat nogodt

af sin dragningskraft. För dem som föredrogo

att till fots begifva sig dit ut, erbjöd vägen den

härligaste och mest omvexlande promenade.

Den pittoreska sig slingrande landsvägen, å

ena sidan omgifven af den klara sjön, å andra

sidan af en vild natur, omvexlande med

sluttande bergsklippor, grönskandeskog eller

blommande äng; en vandringsväg, der äfven

en turist från det bergiga Schweiz, eller

en Tyrolare från sitt natursköna hemland,

skulle för ett ögonblick återfinna en liten

afbild af sin fädernejord. Vid framkomsten

begaf man sig till den förhyrda Kägelbanan

 

och började slå med godt hopp om batailloner.

Banan syntes till en början trotsa allas ansträng

-ningar, ty bommen hörde till det vanliga

någodt som kägelresaren tycktes mycket be-

låten med. Sedan en och annan uppmuntrat

sig med litet punsch syntes förhoppningarne

ljusna. Hedersmedlemmen herr Degen ut-

märkte sig särdeles i främsta ledet någon tid,

men öfverträffades af herr Schrödl som sist

anländ var den förste att slå bataillon och upp-

repade det rätt ofta. Det ifriga Kägelspelan-

det åsågs en tid af tvänne herrar. Som de

hörde att det talades tyska vågade de fråga

en medlem hvad det var för sälskap som spe-

lade? Underrättat att det var Katolska

hantverkareföreningen, vände sig en af dem till

 

herr Präses med det kända valspråket, Gott

segne das ehrbare handverk. Denne hade

varit medlem af moders-föreningen i Köln, der

han till och med haft föreningens stiftare Colping

till Präses. Det faller af sig själf att han blef en kär-

kommen gäst. Hans följeslagare ett köngl. Kam-

marråd gjorde också Präses bekantskap. Men det

visade sig snart att Präses för många år sedan

lärt känna honom. Begge deltogo muntert med

i spelet. Den öfverblifna inkomsten var ämnad

för föreningen i Schwerin och inbragde ett paar

kronor. Som man en längre tid hade ansträngd

sina krafter, började och aptiten reta en hvar

och begaf man sig för att intaga en gemensam

Sexa.) Under måltiden gjordes den ene af gästerna

herr Kleme  föreningen ett stort nöje, genom att

 

berätta sina minnen från fader Colpings tid,

hvar vid han äfven meddelade för den gifta-

lystne ungdomen, ett af föreningens stiftare Col-

ping gifvet råd. Gossar! Hde fader Colping

sagt till dem, gossar, önsken i välja en god och

praktisk följeslagare genom lifvet, så sen ej

en flickas utpyntade hår eller öfverdrifna klädsel,

utan läggen väl märke till om strumporna äro

hela och skodonen i godt skick: öfver berättelsen

kom man visserligen att skratta, men rådet var

alvarligt och värd att beaktas. Efter intagen

måltid bad herr Degen herr Präses om tillå-

telse att bjuda föreningen på kaffe, hvilket

med största nöje bifölls. Man flyttade sig

nu ut på Verandan och intog med största

tacksamhet för herr Degen det framsatta kaffet.

 

De tvenne gästerna syntes mycket belåtna med

sitt sälskap. Klockan 10 anträddes återfärden och

och som det största antalet var med om att fara med

båten, så fingo de få som voro hågade för en marsch

föja med. En färd i skymningen på den spe-

gelblanka sjön var visserligen både hvilande

och angenäm. Ankommen till staden skildes

man åt, hvart och en åt sitt håll, och nöjd

med den lyckade utflykten.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 20 Juli.

Ett parti socker-beströdda blåbär utdelades,

väl inlagda i en strut; men vid utdelningen

hände den olyckan att den siste mottagaren

fick nöja sig med den tomma struten hvil-

ken han emottog med anmärkningen ( man

muss nöjd waren) Derefter framhöll

 

herr Präses huru vida vore hågadt för en

större utflykt. Pastor Stolberg i Gefle hade

upprepade gånger uttryckt önskan att se föreningen

hos sig. Förslaget vann till en början mångas bifall.

Men en utaf de gifta medlemmarne framstälde

antagligen i sina gifta kamraters namn, me-

nade att 2 nätter i rad vore mycket att

vara skild från sin hustru. Äfven det dyra

priset och obeqvämligheterna m.m. under

resan omintetgjorde tillsvidare denna plan

och syntes man enhälligt enas för Södertelge.

Dagen skulle frameles bestämmas.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 27 Juli.

Föreningssalen var denna afton gläst besatt,

ett strålande väder utgjorde en stor dragnings-

kraft för mången sig roande medlem. Egendom-

ligt nog infann sig denna afton endast föreningens

 

sångare och läto de oförskräkt höra sin

röster.  Hör jag forsens vilda fall afsjungas

flerfaldigt och förtjente den säkerligen att höras

af ett större antal medlemmar. Det gemen-

samma samtalsämnet utgjordes delvis af den

nyligen timade branden i Hammarfest, hvar-

vid man gladde sig öfver att katolska missio-

nens Kyrka och hospitalet der Elisabethsystrarna

verka blifvit förskonade. Samma dag erhöll

föreningen en gåfva af 5 Kr skänkta af herr Bukowsky.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 3 Augusti.

Man skulle naturligtvis som en äkta stockhol-

mare på en dag såsom sägelsälskapets årsfest,

ut och åse samt bedöma täflingarne. Medan

många rodade sig som bäst på sjön, eller med

tålamod väntade sägelsälskapets hemkomst

 

vid stranden och vara ögonvitne till alt det Lal-

lull som uppslungades i rymden dem till ära, så

var sammankomsten föra besökt. Men äfven

der få äro församlade kan det och stundom vara

roligt. En domstolsförhandling i Berlin

som upplästes af herr Präses syntes mycket roa de

närvarande och mången frånvarande skulle

ha varit glad att få höra den. Den ämnade

utflykten till Södertälje som skulle före-

tagas näst följande söndag uppsköts ännu

åtta dagar aldenstund ej alla voro no-

ga underrättade om densamma.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 10 Augusti.

Det nästan bortglömda Pippin-spelet uptogs åter

igen första gången för året. Att slå käglor och

spela Pippinspel var ej sak samma, det insåg

slutligen Seniorn, ty hans motståndare vunno

alltid partit i Pippinspelet. Uppe i föreningssalen var samtalet

om den på ett så sorgligt men ändock på ett så

menniskooffrande sätt omkomne medlemmen

Tunnbindare mästaren herr Kellner. Såsom ett

bevis på deltagande och ädel kärande föreslogs

att med föreningsfanan in corpore närvara vid

begrafningsakten i kyrkan. Frågan för insamling

för en krans afgjordes ej denna qväll utna upp-

sköts tills vidare. Något egendomligt för den-

na söndag kan anmärkas, att det var första

gången för året som Pippi-spelet spelades –

det var första gången för året som lampan åter

 

tändes för aftonen. Det var första gången efter

Josephs-dagen som protokollet öfver sammankoms-

terna upplästes.  Det var första gången slutligen som

döden skördade en medlem af sjukkassan och till

hvilken begrafningspengar fingo utbtalas.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 17 Augusti.

         Utflykten till Södertelge!

Den för tillfället så obestämda samt blåsiga

väderleken skrämde en och annan medlem

att medfölja, tycktes det. Men de få som

gåfvo sig i väg, funno resan alt igenom treflig

oaktat den starka blåsten som rådde, och som

var så envis att man från ångbåten fick vara

vittne till en kullsegling. Herr Präses som

var förhindrad att mefölja båten redan kl.

10. lofvade att komma senare med 1 tåget.

Ankommen till Södertelge gladdes man öfver 

 

den vackert belägna staden. Genom slumpen

hamnade man i Bad-societetns park, der

man gratis undfägnades med musik. Vid half

tu(1/2) tiden beslöt man att gå och mottaga Präses

vid bangården som anlände kl.2 i sälskap med

Direktör Schnitzler. Att i den goda staden är

ont om Kafféer fick man erfara, och efter ett

grundligt sökande uppfann man slutligen ett

förfrisknings-ställe i ändan af kanallen. Man

intog med begärlighet det af herr Präses bjudna

Kaffet och enades man om att genom en färd

i kanalen taga dess naturskönt belägna strän-

Der i skärskådandne. Denna färd i den lilla

ångbåten vari alla afseenden den angenemaste.

Efter en liten promenade genoms tden intog man

Gemensam Sexa på stadshotellet och appetiten

syntes vara den mest strykande. Långsamt

styrdes färden sedan till ångbåten som var

 

omgifven af en skara Södertelge-bor samt bad-

gäster hvilka ville säga de ”långväga” resanden

ett sista farväl. Det blåsiga morgonvädret hade

förvandlats till det lugnaste aftonväder.

Magestetisk gled ångbåten  ångbåten på den klara

mälaren och vid skymningen  fick man den

mest förtjusande  tafla af sommarvillor de-

korerade med culörta lycktor eller upplysta med

bengaliska eldar, och det som ej minst bidrog

till hemfärdens trefnad var den molnfria

himmelen som med sina glittrande stjernor

hvälfde sig öfver det hela.   

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 24 Augusti.

Herr Präses medförde denna afton en talrik sock-

rade hallon blandade med vinbär. Som en och

kände sig frestad att utstrecka handen efter

det samma, enades man om att bortspela den me-

delst lottospelet. Herr Zydow Antoniazzi som bä-

ren tillfullo var nog förståndig och frikostig att

bjuda sina medspelare, hvilka ej läto sig bedja två

gånger och funno dem mycket välsmakande. En

andra vinst var en jette-stor-havanna cigarr som

vanns samtidigt af herrar Hirsch och Brandt: för att ej

någon bataille skulle uppstå mellan de tvänne vinnarna

enades de om att bortauktionera dem till de mest bjudande,

hvarvid pengarna tillföllo kassan. Äfven en sista utflykt

kom på tal och syntes man vara hågad för Drottningholm

eller Nacka, hvilket skulle närmare afgöras nästkommande söndag.    

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 31 Augusti.

Den bebådade pristäflingen tycktes ej ha

lockat många att infinna sig. De täflande

fyra till antalet redde sig ganska godt

och syntes en längre tid jämnstarka. Lyckan

lutade emellertid  alt mer åt Erik Popp

och spelet afslutades, då 1sta priset tillföll 

Erik Popp, en plånbok. Andra priset till-

föll Z. Antonniazza, en cigarr-aschette.

I förenings-salen roade man sig en del  med domi-

nospelet, en annan med Biljard-spel efter

egen metod och godtycke. Då en utflykt

åter kom på tal blef Drottningholm definitift

bestämd och skulle man taga eftermiddags-

båten. 

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 7 September

Max und Mauritz, se där hjältarne

för aftonen. Ett skalde-stycke om två

oförbätterliga pojkslynglar upplästes af Präses

på tyska. En berättelse som kom en och annan

medlem att eftertänka sina egna pojkstreck. De

väl utförda karikatyrerna som åtföljde den-

samma tycktes särskild roa en hedersledamot som

kanske tänkte på sina egna pojkar hvaraf han hade

ett ½ dussin. De öfriga medlemmarne syntes och

deltaga i skrattet. En portion sockrade hallon

som egentligen skulle bortspelas, köptes för alt

rampris af 25 öre utaf en medlem, som utan

att vara socialdemokrat broderligt delade dem

med sina kamraater och funno de dem ganska

billiga och välsmakande.

 

 

                   Söndagen den 14 September

         Utflykten till Drottningholm.

Den sista utflykten för året visade sig som en

af de gynsammaste, icke blott i afseende på vä-

derleken utan också på den kamratanda som

hela tiden syntes råda. Utflykten företogs först

kl.4. aldenstund man först ville bese John

Eriksons likfärd från Carl den tolftes torg till

Central-stationen. Ångfartyget Tessin förde de

i utflykten deltagande medlemmarne i mindre än

¾ timma till Drottningholm. Ankommen

önskade ett paar medlemmar bese slottets olje-

målningar, hvarför herr Präses åtföljde dem

medan de öfriga skulle njuta af den friska luften

och vänta lite tills det behagade de förstnämda att

återkomma. Som hans majestät Konungen vis-

tades på slottet och ändrat en del af slottet kunde

 

beses, så tycktes att man kund uppskuta besöket

till en annan gång och återvände de med oförättad

ärende. Nu skulle man gå uppsöka de öfriga

medlemmarna; men förgäfves spejades efter dem,

de voro försvunna. Slutligen både trött och törs-

tig med springandet intogs ett glas öl på en liten

täck berceau i granskapet af värdshuset. Entligen

fick man sikte på de förrymda som i all gemyt-

lighet sutto och drack kaffe, samt diskuterade

mycket ifrigt med hvarandra om de framstäl-

da bakelsernas olika priser. Herr Degen som vid

sådana tillfällen alltid visar sig vara frikostlig, önska-

de bjuda sina meningsfränder på Punsch: men

som ångbåten redan kallad sina passagerare,

så måste tyvärr punschen inställas. Kl. ½ 8 tog

man farväl af Drottningholm. Magistätisk

gled den ståtliga ångren öfver den spegelblanka

sjön i den lugna aftonstunden. Ankommen till

 

staden öfverenskom man att intaga en sexa på

Strömsborg. Appetiten var styrkande och den sjuka

medlemmen herr Hirsch syntes denna afton äta för

två, någodt som bevisar hvad en tripp i det gröna

kan åstadkomma, i synnerhet för sjukliga.

Midt under det lifligste samtal som rådde bör-

jade herr Degen att nysa tätt och tätt: men som

det syntes gick herr Degen till råds med sig själf,

funderande på om han möjligtvis genom att intaga

alt för mycket flytande ämnen vore orsak till den-

na retande åkomma. Det var visserligen den sista

utflykten för året, men man kan tillägga den

trefligaste, ty man satt gemytligt tillsammans i

ett enskild fint rum genom hvars fönster musikens

ljufva toner trängde till öronen, under det att

ögonen fägnades af de läckra rätterna på bordet.

Vid tie tiden bröt man opp och skildes på jern-

vägsbron några åt norr några åt söder.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 21 September.

Präses och de få närvarande undrade hvad skälet

månde varda, att så få medlemmar infunnit sig.

Vid hösten annalkande brukade annars föreningen

vara mer mangrant besatt. Delvis förkalrades förhål-

landet af den sent ankommande seniorn som med nå-

gra andra medlemmar gjort en utflykt på egen hand:

hvarföre Präses med rätt tillkännagaf sitt missnöje.

Man borde arrangera sådana privata utflykter så

att man i rättan tid kunde öfvervara sammankomsten

i förenings-salen.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 28 September.

Med några medlemmar, som vid middagstiden

kommit i och för ett ärende till Präses, hade denne vid

fyra(4) tiden begifvit sig till föreståndarinnan för

Josephina Hemmet syster Valeria, i anledning af

 

att hon denna dag fyllde 60 år, för att å

föreningens vägnar gratulera den ärovördiga sys-

tern, som altjemt hyst och fortfarande hyser

det största intresse för föreningen. Af en med-

vackra äpplen fyld korg och en större kaka som

prydde föreningsalens bord, tog Präses anedning

till att meddela  föreningen de vid middags-ti-

den framförda lyckönskningarne till Jubilaren.

Att den vackra årstiden hade gjort  sin rond för

året märktes nog deraf att sammankomsterna började

blifva bättre besökta. Aftonen var altigenom  roan-

de för hvar och en. Herr Präses påminde om den

sedvanliga Nattvardsgången som inträffar  andra

söndagen i Oktober i anledning af den h. Birgittas

högtid samt om rosenkransbönen. Som deta söndagen i oktober i år skulle

läsas i kapellet på söder. En sista pristäfling i Kägelspel

skulle ega rum nästkommande söndag, hvarefter några    

fyrverkeripjeser skulle afbrännas.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 5 Oktober.

På eftermiddagen kl.6. infunno sig de medlem-

mar som vore hågde för en pristäfling. Banan strå-

lade denna qväll i rik belysning

som lemnades af culörta lyktor anbragta under

kägelbanans tak. Att skickligheten var stor hos de

spelande syntes nog deraf att under en timma föllo ej

mindre en 3.475 Käglor – i medeltal 579 per man.

En god siffra som länder de täflande till heder.

Af de tre(3) utsatta prisen tillföll herr Schrödl

1sta priset en med mycken konst tillverkat klädes-

borste skänkt af seniorn. Andra priset tillföll

herr Rollowisch: en ask kopp jemte ryska cigaretter

förseglade i ett Etui. 3dje priset vans af herr E. Votini

ett Fothographi af Kyrkogården inlemnad af fotho-

graphie amatören herr Cornéry. Efter pristäflingen

företog sig en medlem att upptända fyrverkeripjeser,

som en stund roade de närvarande , hvarvid

särskild den lilla Lärlinga-föreningen fann ett riktigt

nöje. Kl.8 begaf man sig i Kapellet der herr Präses

förättade Rosenkransandakten åtföljd af sången -

O Sanctissima – samt Aftonbönen. Vid inträdet

i förenings-salen öfverraskades man af en präktig

kaka samt tvänne korgar äpplen och päron hvilka

ej finge länge stå orörda. Herr Präses påminde

om den sedvanliga Nattvardsgången instundande

söndag, samt uppmanade medlemmarne att man-

grant deltaga, gifvande, så lärlinga-föreningen

som också skulle deltaga i samma hel. Handling

ett godt föredöme. Sångarne syntes denna

afton väl disponerade. Många sångnummer

afsjungos, bland hvilka (Långt bort till Vatikanen)

  

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 12 Oktober

På morgonen hade flera medlemmar infunnit

sig till den gemensamma nattvardsgången, som på

denna söndag då den h. Birgittas högtid firas af

Kyrkan, är i förenings-stadgarna omnämd.

Det väckte på kvällen harm hos de först kommande

att Präses fick tända lamporna, emedan ordnaren

för månaden ej var tillstädes, ej heller bedt någon

annan förenings-medlem , att sköta hans åligganden.

Blandt de närvarande märktes herr Direktör Schnitzler

som efter en utrikes resa åter hälsade på föreningen

och dess Präses.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 19 Oktober.

Den uppkomna eldstriden i Johannis nya kyrka,

som timade mellan lördags och söndags natten väck-

te allmän förvåning: och  som i all lycka en förenings-

medlem under vägen hade köpt ett exta söndagsblad,

 

upläste Präses den i bjärta färger skildrade till-

dragelsen. Tvänne medlemmar af det unga och glada

slägtet roade sig med biljardspel, för att uppöfva

sig synnerligast i att ernå en skicklig biljardspelares

fasta, säkra, och beräknande stöt, samt stötta öfver de

vunna resultaten, vågade de upptaga striden mot herr

Präses på full alvar. Lyckan stod de unga spelarna

bi, och herr Präses fick denna gång sitta emellan,

men till Präses heder kan anmärkas att han stod

ensam mot två.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 26 Okt.

Samtalsämnet för denna qväll rörde sig kring

den för så kort tid sedan omkomna medlemmen

tunnbindarmästaren Kellner. Som en deltagare

i den hemska tilldragelsen, underbyggmästaren herr

Heppe infunnit sig i föreningen, utryckte herr Präses

den önskan att han skulle i detaljer beskrifva den

timade händelsen och det sätt hvarpå han själf

 

undkommit mördarens hand. Genom att noga afrita

på ett papper Bryggargårdens läge, så kunde herr Hepp

på ett tillfredställande sätt förklara för medlemmarne

hvilken väg och hvilka mellanhänder mördaren haft

för att utföra sin hemska gerning. Met ett stort del-

tagande åhördes beskrifningen och syntes medlemmarne inte-

resserade för att i sin krets se den man som i detta ödets

skickelse undgick den fara, hvari herr Kellner oskyldigt

omkom. Herefter upplästes protokollet, som tycktes

en längre tid ha legat i glömska, eftersom året

1889 först med denna qväll blef slutläst.

Den omtyckta afskedsången ”(Vi skall du fjerran vara”)

tycktes denna qväll vara tillägnad på den så

sorgligt omkomne, nu i grafven hvilande medlem-

men, men äfven de sista slutorden i sången, som upp-

repade gånger lyder ”Nu god natt, min vän!”

ljödo såsom en uppmaning att skiljas åt.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 2 November.

Herr Präses höll i qväll åter ett föredrag, som behnad-

lade den sociala frågan. Herr Präses framställde

de vigtigaste punkter i den skrifvelse, som den

h.fadren hade riktat till Erkebiskopen i Köln.

Herr Präses bemötte det oriktiga i den meningen

att antingen staten ensam eller Kyrkan ensam kunde

lösa denna nu så brännande fråga, och framhöll,

att både staten och kyrkan gemensamt ålåge det frågans

lösning; men dessutom borde hvarje medborgare

i sin mån dertill medverka. Efter föredraget

upplästes protokoll hvarefter en liflig Domono-spel-

ning företogs, alldenstund några rara äpplen och

päron frestade en hvar. Som spelet alltid tvärs afstängdes

och ingen kunde anse sig för vinnare af frukten, fann en med-

lem ett bättre råd, i det han köpte ett päron för det billiga

priset af 25 öre. Bland de täflande dominospelarna

märktes direktör Schnitzla samt hedersm. Herr Roesler.

 

 

 

 

 

 

 

19

 

                                         Protokoll

                                             för

         fr 9 Nov           år 1890 – 1891             - 15 Mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 9 November 1890.

På eftermiddagen infunno sig ett antal

medlemmar i Kägelbanan för att sista

gången för året mäta sina krafter.

Som kägelbannas nuvarande läge

hindrar byggnadsverksamheten, måste hon

nämligen för en tid afstängas och delvis sön-

dertagas, för att sedermera flyttas.

Det var derföre med ännu större ifver

som banan togs i anspråk. Spelet inbragte

fem Kronor, alldenstund man enats om

två öre Käglan.

I förenings-salen uppläste herr Präses ett

utdrag ur Svänska-Dagbadet med titeln

 - Arbetarens hustru -, som är skrifvet

af den bekante fransske Arbetare represen-

tanten Jules Simon. Författaren skildrar

en arbetare, som måste arbeta i sitt arbetes

svätt för sin hustru och sina barn, dock gör

 

det med glädje, samt vid skymningen efter

slutad arbete ilar hem, glad att hvila och

förströ sig hos de sina. Hustruns fromhet, hen-

nes arbetsamhet i hemmet, hennes renlighet och

goda smak i alt som rör hushållet, kan ej an-

nat än uppfylla hans hjärta med tacksamhet

för henne och af kärlek till de små.

Glädjen och friden i ett sådant hem kan

nog ej jemnföras med den rikes. Det synes

som om ingenting skulle fattas i ett sådant

hem. Jo, tillägger Jules Simon ett sandkorn

ett ingenting kan tvärs afsluta denna familjs

gemensamma lycka, och det är döden som

oförhoppad kan skilja fadren från de sina.

Det är denna framtids-pension som fattas ar-

betare hustrun; men det oaktat vät hon ofta

sin mans död arbeta för sitt och sina barns

uppehälle och då Söndagen kommer skyndar

hon ut till Kyrkogården, för att gemensamt med

sina barn fälla en tår på den torfva som

omhöljer stofter af den oförgätliga, sedan hon

 

i messan med sina barn bedit för hans sjä-

laro. Efter uppläsningen af artikeln, som åhör-

des med spänd intresse, gaf klockan tecken till

protokolls-uppläsning, men syntes tvänne med-

lemmar i ett hörn ej alls gifva akt på signa-

len, utan gestukelarade fortfarande under sitt

vigtiga samtal allt under ringklockans ackom-

pagnering samt uppmaning att sluta. De beskå-

dades med stort intresse af de närvarande.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 16 November.

Oaktadt nu kägelbanan var illa ram-

ponerat med bräden och verktyg och fönstren

och dörrar redan uttagits, så kunde tvänne

passionerade spelare ej låta bli att ännu

en gång under dessa ogynnsamma förhål-

landen roa sig med Kägelspel. Med en

 

lyckta i handen lätade de sig en väg öfver gropar

och brådjup för att komma fram till Kägel-

banan, der de fingo läta efter lamporna

käglorna och kloten som voro begrafna un-

de nedtagna brädorna; men de gåfvo sig

ej i ro för än allt var åter i ordning. Medan

dessa två höllo på med Kägelspel samlades

de öfriga i förenings-salen, och undrade när

de två passionerade kägelspelarne skulle sluta.

De låto länge vänta på sig, så att Präses fruk-

tade att de skulle möjligen fortsätta efter

kl.-tio och sålunda komma i konflikt med

polisen. Vid tio-tiden syntes de till och deras

händer kunde jemföras med en kålbärares.

De lämnade den upplysningen att den såsom

oöfvertrefflig ansedda kägelspelaren blifvit sla-

gen af sin medtäflare, hvilket väckte med glädje

blandad förvåning. Bland de närvarande

märktes Kägelkonungen fabrikör Stocklassa

samt Direktör Schnitzler.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 23 November.

I förenings-salen öfverraskades medlemmarne

af de klangfulla toner, som klingde från

Pianot. En pianotillverkare hade nemli-

gen under veckans lopp stämd detsamma

så att det nu åter försatts i ett godt skick.

Som den h. Elisabeths högtid hade firats under

veckans lopp, så hade de goda  systrarne äfven det-

ta år ihågkommit föreningen. En präktig tårta

samt en korg med utsökta äpplen utdelades bland

medlemmarne och smakade alt utmärkt godt.

Hör jag forsens vilda fall afsjungs derefter flera gånger.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 30 November.

Stor munterhet  rådde denna afton i föreningen

i anledning af att herr Dahl återkommit

från en resa i mellersta och norra Sverige.   

Man var mycket intresserad af att få höra

någodt af herr Dahls omvexlande färd, och

tillmötesgående medlemmarnes önskan utveck-

lade talaren sitt föredrag i en stil och med

en ton som kund täfla med en erfaren

Professors. Såsom de vigtigaste ställen som

talaren besökt, och som han syntes mest inte-

resserad för var Westerås samt dess DomKyrka

och antika minnen från den katolska tiden:

De talrika stenarne med dess inskriptioner

vittnade derom; äfven beklagade talaren 

 

den vandalismen man gjort sig skyldig till

vid Reformationen gemt emot dessa minnen.

Talaren omnämde äfven den mängd af såg-

verk, som hans ett under hela sin resa, men

dessa syntes ej intressera honom, man insåg

att talaren lade betydelsen af sitt föredrag i

allt som var antikt men ej nytt. Efter

föredragen belönades talaren af det tacksamma

auditoriet med lifliga applåder. Herr Dahl

lofvade att en annan söndag hålla ett nytt

föredrag om det ”Wax-kabinett” hvilkets

föreståndare han varit. Derefter börjades en lif-

lig domino-spelning och hvari vinsten utgjordes

af en jette-cigarr skänkt af herr Präses.

Den lycklige vinnaren var Seniorn, hvilken

Känd för en god rökare, cigarren kom väl till pass.  

 

Äfven biljarspelet var denna afton oafbru-

tet upptaget, hvilket vittnar att ifvern för

detta nyttiga sällskapsspel ej aftagit utan

snarare tilltagit. Inkomsten genom biljard-

spelet utgjorde denna afton öfver 1. krona.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 7 Desember.

Såsom vanligen på 1sta söndagen i må-

naden var sammankomsten talrikt

besökt. Herr Präses började med att

tillkännagifva att han erhållit svar på

den sändning af pengar, som hade blifvit

skickat ”handtverkareföreningens Präses i

Schwerin, hvari denne tackade hjårt-

ligt för den frikostliga gåfvan ställande

föreningens i Stockholm bidrag i främsta

lädet bland dem han erhållit från 40

 

andra föreningar samt väntande ännu

bidrag af 270 föreningar, som hitills sla-

git döföra. Derefter tillkänangaf herr Präses

att han erhållit den årliga gåfvan af 15 kr.

från mdam Koudriaffski hvarvid 5 kr

skulle tillfalla sjukkassan samt 10 för-

eningskassan. Derefter anmodade herr

Präses den från söndag så be-

prisade Talaren att hålla sitt andra före-

drag om Waxkabinettet. Af föredraget

inhämtade man bland annat att figurer-

na framställde vigtiga drag ur Frälsarens

lefverne såsom till exempel, ” den sista

Nattvarden och Korsfästelsen. Talaren

framställde äfven de intryck förevisnin-

gen gjort på honom själf och på andra.

Det som förut misshagade honom, var den

musik som vid förevisningen spelades

men som ej syntes för det allvarliga ämnet.

 

Äfven den blandande känslan af publiken,

som bestod i att en del fingo ett godt intryck

af det de åsogo, hvaremot andra sökte att

förlöjliga det hela. Efter föredraget gjorde

herr Präses en anmärkning på talarens sista

anförande nemligen om den blandade käns-

lan hos publiken, betonande dervid Propheten

Simeons ord till Maria. ”Din son skall

vara till fall och uppståndelse för många”,

nämligen at många emottaga Christi nåd,

medan andra motsätta sig densamma.

Herr Präses tillkännagaf derefter att den

Hel. Nikolaus hade hälsat på föreningen

lemnande qvar efter sitt besök en påse

fylld med pepparkakor nötter m.m. hvil-

ket skulle utdelas bland föreningens stora

 

barn. Sedan den störande nötknäppnin-

gen egt rum kunde protokollet för måna-

derna Juli och Augusti uppläsas. Tiden var

redan långt skriden hvarföre en och annan

vände sina steg hemåt och Nikolaus-dagen

blef slutligen blott ett angenämt minne.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 14 December.

Som Julhelgen nalkades med stora steg

så tog Präses anledning till att påminna

medlemmarne om föreningens gamla sed

att fira sin Jul, genom att på denna dag

gå till Herrans hel. Nattvard, betonande

dervid att Julens glädje egentligen skulle

ej sökas i de profana förströelserna som

 

äro hopknutna vid denna fest, utan skulle

Julens glädje först och främst för ett

Kristet hjärta vara längtan att förenas

med Frälsaren. Efter att protokollet

för September månad blifvit uppläst,

afsjungs den vackra sången Integer vitae.

Som Präses denna qväll också medtagit

Föreningens stora frimärksalbum blef det

snart genombläddrad af intresserade fri-

märksamlare, hvilka med stor förtjus-

ning åsågo samlingens många rariteter.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 21 December.

Samtalsämnet för denna qväll rörde

sig kring den sist aflidne  medlemmen

sockerbagaren herr Hirsch. Herr Präses

framhöll  för medlemmarne de förtjenster

som den afgångne haft för föreningen.

Ett stöd för sången hade han alltid va-

rit is sin Krafts dagar, gemom att regel-

bundet bevista sammankomsterna hade han

visat sin tiigifvenhet  för föreningen.

Men herr Präses antydde också för medlem-

marne det oförståndiga  deruti att ej i rättan

tid begagna sig af en sjukassas fördelar.

Fattig och fjärran från sina närmaste

hade vår medlem dödt, men glömmas

 

skulle han dock ej och minst af sina med-

bröder i föreningen. Fast än Präses höll sig

fjärran angående begrafningen, tecknades

dock af de närvarande sådana bidrag

att en vacker begrafning kunde ega rum

och lofvade herr Kapten Elfwing att taga

begrafningen om hand. Såsom den lämp-

ligste dag dertill ansågs annan dag Jul

på efter middagen. Angående Julens

firande i förenings-salens, skulle förfaras

på samma sätt som de föregående

åren.

 

 

                   Sammanträdet

         Juldagen den 25 December.

Samtalet rörde sig kring den stilla

Messan som Julnatten kl 12 lästes i

St Eriks-kapellet. Den högtidliga tystnad

som rådde, den vackra belysningen på

Altaret och den lilla Krubban hade gjort

på alla ett fördelaktigt  intryck och försatt

dem i den rätta julstämningen. Som

ej många medlemmar infunnit sig i före-

ningen, hvilket var att förutse afsjungos

några Julsånger, såsom ”Stilla Natt

och En stjerna gick på Himlen fram”.

Angående den aflidne medlemmen I. Hirsch

begrafning upplyste Kapten Elfwing att allting

var iordningstäld och föreningsmedlemmarne tillsagda

om tiden.

 

 

 

                   Annan dag Jul

Angående herr I.Hirsch begrafning hade

på eftermiddagen kl. 2. ett stort antal

medlemmar jemte herr Präses infunnit sig

vid Karolinska institutets bårhus för att

visa den aflidne medlemmen den sista tjänsten.

Herr Präses hade yttrat några minnesord öfver

den aflidne, hvarvid särskild de ord citera-

des som den döde upprepad gånger sagt

sin omgifning; nemligen att han hade före-

ningen att tacka för att han återkommit

på den goda vägen och att han nu hunnit

sitt lyckliga mål. Äfven framhölls hans tåla-

mod i sjukdomen och hans berdevillighet

att dö. Kistan hade sedan burits af sex

förenings-medlemmar ut till likvagnen

 

för att föras till Kyrkogården. Äfven der

hade vänner till den aflidne infunnit sig

för att säga honom ett sista farväl och se

honom nedsänkas i den kalla men fridfulla

grafven der alla mödor och strider upphöra.

Föreningsmedlemmarne hade också lagt på

den aflidnes kista en vacker krans klädd

med hvita doftande rosor samt ett kors äf-

ven det prydd med blommor. Slutligen

hade man tagit farväl från den aflidnes graf

och sport hvem bland hans närvarande kam-

rater skulle först följa honom efter. Det hade

ju redan varit den 6 medlemmar af föreningen

som gått hädan. Alt detta utgjorde till

en början samtalsämnet för i afton, men en

gladare stämning gjorde sig gällande då

medlemmarne fingo inträde i den vackert

upplysta förenings-salen der en näpen julgran

hälsade en hvar välkommen. Likt de före-

gående åren låg bordet betäckt med talri-

kar fyllda med äpplen pepparkakor och

dylikt. Herr präses antydde med några

till hjärtat gående ord Julens Kristliga bety-

delse. Äfven kunde herr Präses ej afhålla sig

att ihågkomma den aflidne, som nu då

vi fröjdades fick bäddas i jordens sköte.

Ej hade väl den döde anat att han ej denna afton skulle

vara med i föreningens krets. Men han hade

dock fått sin julklapp nemligen den vackra

begrafning som föreningen föranstattat för

honom. Ärefter började Julklappsutdelningen

hvarvid först extra pris tilldelades till dem

 

som flitigst bevistad föreningens  sam-

mankomster och deltagit vid alla offent-

liga tillfällen och hvilka tillföllo herr. A

Brandt, A. Stocklassa samt Zydow

Antoniazzi. Ett extra pris tilldelades

också den som flitigast bevistad sång-öf-

ningen på Onsdagarne, nemligen herr

Blomqvist. De öfriga Julklapparne

följde i tur och ordning alt efter den tid

man tillhört föreningen, och hvilka be-

stodo mestadels af nyttiga saker, så som

yllevaror och dylikt och syntes hvar och

en nöjd med sin Julgåfva; särskild

belåten syntes vara en medlem som ehöll

en antik pappersknif prydd med blommor

och mycket väl passande att uppskära alla

 

kataloger öfver antika föremål. Äfven

tvänne träskor som liksom de hvilka an-

vändes af resande i Polentrakterna, utgjorde

hans julklapp. De voro fordrade med bleck-

plåt och sågo oförstörbara ut. Det var

nog en ny pjes hvarmed hans antiquitets-

skåp i hemmet kunde ökas. Den kända

julsången Heliga Natt blef afsjungen

samt jag väl ett land. Stämningen var

hela aftonen den lifligaste, hvartill kan-

ske icke minst bidrog det gratis Salvador

ölet hedersledamoten herr Sellamn hade

skänkt föreningen.

 

 

                   Samanträdet

         Söndagen den 27 December.

Vid denna sammankomst, den sista

för året utryckte en medlem den önskan

att höra speldosan som sedan länge

ej mera låtit höra sina vackra klangfulla

melodier ringa för det gamla årets slut.

Äfven påminte Präses de närvarande

om att man vid årets slut tänkte på sina

skulder, månadsafgifternas erläggande,

hvilket en och annan syntes lägga på hjär-

tat. Man skildes åt med att tillönska

hvarandra ett godt slutpå det gamla året.