Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                              Protokoll 1889

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                   År 1889.

 

                   Sammanträdet

         Tisdagen den 1.Januar

                   Nyårsdagen

     Efter de sedvanliga nyårsönskningarne

som man egnade Präses och hvarandra

kastade Präses en åteblick på föreningens

verksamhet under det förflutna året.

Präses tackade först de medlemmar, som

i föreningens namn på förmiddagen

önskat honom ett godt nytt år, samt

äfven de medlemmar, som under det

gångna året visat nit och intresse för

föreningen. Sorgligt var att någras ifver

dock hade kallnat, och alldenstund ju

föreningen var den samma som förr,

 

vore det väl värdt att söka orsaken

hos sig sjefva; glädjande vore att en spar-

kassa kommit till stånd och under

en kort tid många besparingar insatts,

samt att äfven sjukkassans ställning vore

gynsam, så ju ingen anlitadt sjukhjelp.

Präses hoppades att äfven under det nyss

påbörjade året finna bland medlemmarne

sådana, som med lust och glädje hän-

gåfvo sig åt föreningen och ifrade för

dess framåtskridande, samt att alla

medlemmar i år måtte vara med om,

att på ett anslående sätt fira föreningens

tioåriga bestånd. Till sist bad Präses

medlemmarne om att alla fort sig göra

lät måtte genomläsa föreningens reglemente.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 6 Januar.

                   Trettondagen.

Åter var bordet i qväll liksom annandag

Jul fullsatt med tallrikar, hvilka voro

belagda med frukter, mandlar o.s.v. De

öfrigblifna julklapparne utdelades

efter Lottdragning och erhöll en heders-

medlem en stor och väl konstgjord

gris, som väckte allmän munterhet.

Bland hedersmedlemmarne hade Hr

F.Stocklassa och I.Degen infunnit

sig.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 13 Januar.

    Präses återupptog i qväll föredragen om

helsovårdsläran och talade särskildt om

eldning och belysning af rummen. Efter

slutad föredrag tillkännagaf Präses att en

medlem, som önskade blifva onämd

till föreningskassan skänkt en summa af

femtio kr. i anledning af sin 50 åriga

födelsedag. Ute i det yttre rummet

höllo ett par medlemmar några spiritist-

iska seancer hvilka på Präses tillsägelse

snart förflyttades till föreningsalen.

Man letade med förbundna ögon efter vissa

föremål och lyckades försöken i allmänhet.

Bland hedersmedlemmarne syntes Hr A

Roesler och E. Popp. Äfven en fyrfoting hade med sin herre

infunnit sig men syntes je skänka föredragen

någon intresse.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 20 Januar.

Präses fortsatte föredragen om helsovårds-

läran och behandlade denna afton frågan

huru man bör kläda sig både sommar

och vinter, samt ytterklädernas och linne-

lädernas olika värmeförhållanden. Efter

föredragets slut påminde Präses skukkassa-

delegarne om den allmänna samman-

komsten 1sta söndagen i februar.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 27 januar.

    Sedan man sjungit Julsången ”Heliga

Natt” plundrade man Julgranen, hvarvid så

tillgick att Präses en i sänder aftog konfekten

af Julgranen, under det en medlem med

 

bakvända ögon fick säga hvem som

skulle erhålla det aftagna stycket.

En i qväll närvarande gäst, som länge

vistats i Amerika roade medlemmarne

med några muntra negervisor, jämte

 sina försök till den allmänt kända neger-

skodansen, hvilket sistnämda dock ej aldeles lyckades

men som dock väckte allmänn munterhet.

Äfven gjorde nämde Herre kraftansträngningar

med en annan med fingrarne och armarne

och som lockade flera af medlemmarne

att äfven försöka.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 3 Februari.

Sedan sjukkassaförhandlingarne afhandlats

upplästes revisionsberättelsen öfver sparkassans

ställning:

 ------ Efter verkstäld granskning af den    

inom härvarande katolska handtverkarförening

den 1 Oktober 1888 bildade sparkassa ställning

och förvaltning få undertecknade aflemna

följande berättelse:

Sparkassan räknade intill årets slut sju

insätare med ett sammalagdt belopp af

508 kr. af hvilka 485 voro insatta i en bank-

inrättning och 23 kr befunnos kontant i

kassan.

Revisorerna kunna endast lyckönska

handtverkarföreningen till att numera ega

en sparkassa, som med den kraftiga och

 

nitiska ledning under hvilken den står

måste blifva till stort gagn för dess delegare.

     Stockholm den 31 Januari 1889.

Josef Müller      A.Roesler

 

Protokollet öfver flera sammankomster

upplästes.

Till definitiva medlemmar upptog Präses

i qväll läraren A.Rosenberg och båtmodel-

lören G.Tigerhjelm. Färska munkar och

hvitt Bordeaux-vin hade dagen till ära

blifvit framsatta. Präses föreslog en

tacksamhetskål för revisorerna af sjuk-

kassan och sparkassans granskning nemligen

Hr. Dr. Müller och A.Roesler, hvilken

sednare dock var frånvarande samt en välgångs

skål för de ny upptagna medlemmarne. Bland

öfriga hedersmedlemmar hade Hr.E.Roesler och I.Degen

infunnit sig. Till sist meddelade Präses att den lilla

krubban i Josefinahemmet inbragt 25 Kr.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 10 Febr.     

I anledning af Ansgarii festen, som i

dag firats afsjöngs Ansgarii sången. En

provisorisk medlem beklagade djupt det

han sistlidne Söndag varit förhindrad att

infinna sig i föreningen och fördenskull

icke blifvit upptagen till definitiv

medlem, men tröstade Präses honom

med Josefsdagen nästkommande

månad. Såsom ordnare för denna

månad fungerade Hr. G.Tigerhjelm.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 17 Februari

I sitt föredrag framhöll Präses nyttan

af varma och kalla bad, samt de försigtighets

 

mått, som vid badandet bör iaktagas. Då i

matrikeln de sist upptagna medlemmarnes

namn inskrefvos ville några veta under hvilket

nummer de voro införda i matrikeln och

fruktade en och annan att hafva No 13, hvilken

fruktan Präses tillbakavisade såsom ogrundad.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 24 Februar.

Hedersledamoten af föreningen i Altona Hr.

Directór V.Carly bevistade sammankomsten

och deltog i sången med samma intresse

som förr. Han önskade sig till och med

en afskrift af sångnumret ”Stilla Skuggor”

hvilket särskilt slog an på honom, så att

han icke tröttnade att höra den sjungas

flera gånger.

 

 

 

                   Sammanträdet.

         Söndagen den 3 Mars.

    Föredraget handlade om sättet att sköta

liktorn, naglar, håret och tänderna. Efter

föredraget serverades glögg med munkar, som

förtärdes med bästa apetit. Som det

i dag var den helige faderns försonings-

dag afsjöngs ”Leohymnen”. Äfven till-

kännagaf Präses att den i kapellet brukliga

andakten till den heliga Josefs ära på

Söndagarne i Mars i år skulle bortfalla

men uppmanades medlemmarne att i

stället infinna sig till den på hvarje

onsdag i fastlagstiden anordnade afton-

sången i härvarande St.Eriks kapell.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 10 Mars.

Som några medlemmar ännu ej under-

rättadts att de måste hafva en bok för

afstämpling af sina månadsbidrag, upp-

manade Präses dem att genast skaffa

en sådan, på det att en hvar måtte vara

i stånd att när som helst läsa stadgarna

samt veta huruvida han resterade för

några månadsafgifter.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 17 Mars.

Präses väckte förslag om att såsom föregående

åren fira Josefsdagen på Söder genom

att tåga i prosession in i kapellet och

genom att utföra några sånger under

nio messan, som Apost. Vicarien i år

 

godheltsfullt erbjudit sig att hålla, samt

att på qvällen vid ½ 8 tiden arrangera en

kort aftonsång. Några nya medlemmar

skulle då upptagas. Kontoristen A.Öhrhammer

upptogs till pröfning.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 24 Mars.

    Föreningsmedlemmarne tågade på morgonen

med sin fana in i kapellet för att bevista

den h. messan, som dagen till ära sjöngs

af Apost.Vicarien, och hvarunder föreningens

quartett utförde några sångnummer.

Sedan man på qvällen samlats i förenings-

salen gick man ned i kapellet där Apst.

Vicarien höll en kort aftonsång åtföljd

af välsignelsen. Sacramentsången och

 

    Josefssången afsjöngos. Föreningssalen, erbjöd

en vacker anblick med sina många ljus, samt

den h. Josefs staty, kring hvilken stodo tvenne

armstakar med ljus. Till definitiva med-

lemmar upptog Präses ångåtsbefälhafvare

Hr. I. Elfving och kammarskrifvaren E.

Blomquist, samt till provisorisk med-

lemm maskinarbetaren S. Antoniazzi,

hvarvid Präses uttryckte den förhoppningen

att de nya medlemmarne måtte tillföra

sundt blod i föreningskroppen, hvilket

desto mer behöfdes då några medlemmars

intresse för föreningen hade kallnat. Man

drack de nya medlemmarnas skål med

hvitt Bordeaux vin, hvilket af en af med-

lemmarne utbyttes mot filtreradt årstavin.

En större torta, som skänkts till föreningen

delades broderligt. Tvänne premier bestående

 

af vyer från Stockholm och ett dussin

Cigarrer bortlottades samt vunnos af Hr.

Sandahl och Hr. Elfving. Apst vicarien

hedrade föreningen med sin närvaro.

Bland hedersmedlemmarne hade Hr. F.

Stocklassa infunnit sig.

 

                   Sammanträdet

         Maria Bebådelsedag den 25 Mars.

    Ett vackert lottospel bestående af 24 kort

öfverlemandes till Präses af Hr.F.Comery

hvilket tacksamt emottogs och lofvade

Präses att låta inviga detsamma instundande

Söndag. Medan under gårdagen föreningen

var nästan fulltalig besökt war i qväll ett

mindre antal medlemmar närvarande.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 31 Mars.

    Präses fortsatte i qväll föredragen om

helsovårdsläran, huru man bör sköta sina

fem sinnen, isynnerhet synen och hörseln,

såsom de omtåligaste och vigtigaste. Det

från förra Söndagen erhållna lottospelet

invigdes och drog många spelare då

cigarrer voro utsatta som pris. Lyckan log

företrädesvis emot Hr. Rosenberg. Till

ordnare för April månad utsågs Hr. S.

Antoniazza.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 7 April.

    Af det sorgliga slut som en långvarig

medlem Gravören F.Jacquin fått, tog

Präses anledning till att rigta några

allvarliga ord till medlemmarne.

    Den sorgliga händelsen visade huru

maktpåliggande det vore för människan att

vara fast grundad i sin religion för att i

lifvets strider kunna från religionen

hemta den erforderliga kraft att uthärda

dem, och att erfarenheten ännu i dag

visade huru iaktagandet af fjerde budet

hade välsignelse med sig och motiatien samt

slutligen huru vigtigt det vore för med-

lemmarne att i goda tider lära sig att

försaka och spara, så att man i nödens

stund ej må gå till grund för de ekono-

miska bekymmer. Efter denna sorg som

 

drabbat föreningen, och som kanske djupast

 kändes af Präses sjelft, måtte medlemmarne

genom att mangrant infinna sig instundande

Söndag, då de skulle begå sin Påskcommunion,

göra föreningen heder och gifva Präses en liten

tröst i hans sorg, hvilket jämte annat gjorde

Präsesbördan honom tung.

Präses ord syntes göra ett djupt intryck på

föreningsmedlemmarne, som i ett ovanligt 

stort antal bevistade sammankomsten.

 

 

                   Sammanträdet

         Palmsöndagen den 14 April.

    På förmiddagen hade flertalet med-

lemmar begått sin påskcommunion i

hufvudkyrkan på nor. Präses höll i

afton föredrag om lifsförnödenheterna,

deras  beståndsdelar samt deras olika

näringskraft, smat huru man föder sig

godt och billigt. Ett ganska stort antal

medlemmar hade i qväll infunnit sig

och då man skildes åt önskade man

hvarandra en god Påsk.

 

 

                   Sammanträdet

         Påskdagen den 21 April.

Präses framstälde för medlemmarne

den frågan hvar man i år ville fira

Josefsdagen i kyrkan på norr eller på

söder. En liflig discusion uppstod hvari

flera medlemmar talade om norr andra

för söder. Sedan en medlem lofvat

skaffa tillräckligt med platser enades

man om att fira dagen som hittills

på norr. En kaka vigd påskbröd

och en torta utdelades. Äfven bort-

gåfvos genom lottdragning några

cigarrer.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Annandag Påsk den 22 April 1889.

Då Präses något sent anlände hade

redan flera medlemmar begifvit sig

hem. De få som varo qvar undfägnades

af bakelser och frukt, som Präses med-

fört. Äfven ofverlemnade han en krona

till föreningskassan, som han vunnit

genom äggslag. Man afsjöng ännu några

glada bitar innan man åtskiljdes.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 28 April.

Präses behandlade i afton i sitt före-

drag näringsmedlens olika inverkan

på matsmältningen, särskildt köttmat

 

och animalisk föda. Efter slutad före-

drag uppmanade Präses sårngarne att

flitigt infinna sig till sångöfningarne

för att på Josefsdagen i kyrkan på

norr kunna utföra några vackra

sångnummer. Några medlemmars

farhågor att sången icke skulle lyckas

ansåg Präses för ogrundad blott en

hvar ej misströstade.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 5 Maj 1889.

Präses fortsatte föredragen om matsmält-

ningen behandlande denna gång fisk,

vegetabilier, bröd och vattnets inverkan på

matsmältningen. Derefter uppmanade Präses

medlemmarne att mangrant infinna sig

till den sedvanliga processionen, så att

församlingen kunde se att föreningen var

lika lifskraftig nu som förr. Äfven på

qvällen hoppades Präses se medlemmarne

som gäster omkring sig och uttalade den

önskan att ingen måtte komma för

sent.

 

    

    

 

      

     

  

 

 

 

                       KATOLSKA

                       HANDTVERKARE-

                       FÖRENINGEN

 

                 

 

                      PROTOKOLL

 

                      1889-94

 

 

 

 

 

                                  1889

 

                          12/5 -  3/10

 

 

 

 

                   Sammanträdet

         Josefsfesten den 12 Maj.

    Enligt föregående årens bruk firade

föreningen  äfven i år Josefsfesten med

procession in i kyrkan på norr kl 9

och elfva förmiddagen. Under nio messan

utförde föreningens quartett några sång-

nummer såsom: ”St.Josef helga timmerman,

O Sanctissima, I himlar sjungen den

Eviges ära, Benedictus, O salutaris”,

och till sist ”Himlars konung” hvilket

alt efter opartiskes utsago utfördes till

allmän belåtenhet. Det stora antal

medlemmar, som intågade i procession

i kyrkan gjorde på församlingen ett

mycket gynsamt intryck.

På aftonen kl ½ 8 samlades man i yttre

föreningssalen och bidade under väntan

 

 

stunden då man skulle få inträda i

stora salen. Efter en half timmes väntan

öppnades dörrarne och den festligt

smyckade föreningssalen med de dukade

borden erbjöd en hemtreflig och till-

talande anblick. Sedan man intagit

sina platser och aftonmåltiden begynt,

hvarvid några medlemmar tjenstgjorde

som kypare, uppläste Präses årsberättelsen

för år 1888 som följer:

    Undertecknade af härvarande katolske

handtverkarförening utsedda revisorer hafva

granskat styrelsens räkenskaper och få

härmed afgifva följande berättelse:

 vid årets slut räknade föreningen 35

 ledamöter, af hvilka 10 hedersmedlemmar.

 De med erforderliga veri-

 fikationer försedda räkenskaper visa:

  

                             Inkomster    

         Inträdesavgifter Kronor                7.00

         Årsafgifter af 8 Hedersledam.     60.00

         Månadsafgifter af öfriga ledam.  63.00

         Diverse Inkomster                      158.25

         Donation mot lifränta                 400.00

         Gåfvor                                          38.20

         Räntor                                         238.71

         Från krubban                                50.00

         Från kägelbanan                         105.39     1.120.55

         hvilka med föregående årets behållning     4.806.74

             utgöra Kronor                                         5.927.24

 

                             Utgifter

         Diverse utgifter   Kronor          29.37

         Bränsle och ljus                        22.25

         Hyra för lokalen                      120.00

         Inköpta Obligationer             5260.00

         Ränta å donationen                    16.00

         I Kassan                                  479.67           5927.24                   

 

 

Föreningens tillgångar uppgingo vid årets

slut till Kronor 5739.67 öre som befunnits

placerade dels i värdepapper och dels i kontant

i kassan.

Räkenskaperna voro förda med noggranhet

och föreslå revisorerna att bevilja styrelsen

full decharge för 1888 års förvaltning.

          Stockholm den 7.Maj 1889.

E.Roesler                    A.Lindner

                  Jos. Müller

 

     Präses utbragte derefter en skål för

Apost Vicarien och framhöll särskildt

det lofvande och kraftiga intresse, han

hemligen och obemärkt hyst för för-

eningen.

Hans högvördighet Apost. Vicarien tog

 

derpå till orda och rigtade några vältaliga

till hjertat gående ord till medlemmarne

de borde alltid hålla sitt valspråk ”bed

och arbeta” högt i ära, stärka föreningens

ära och anseende genom en oförvitlig

vandel, samt arbeta på och vecka

intresse för föreningne både hos sig sjelfva

och andra och främja dess ädla mål

som består i att förädla sina med-

lemmar genom pligtuppfyllelse och

genom äkta fromhet.

Festmåltiden kryddades genom sång

hvaribland ”Schöna maj välkommen”

fann ett välförtjänt bifall.

I sitt skåltal för hedersmedlemmarne

omnämde Präses tacksamt att en heders-

ledamot godhetsfullt lofvat skänka

föreningen en billard.

 

Efter flera skåltal, isynnerhet hr. Pastor

Stålbergssom väckte åtskillig munterhet

undanröjdes borden och fick man ett

gemytligt lag, under hvilket en med-

lem på Östgötatungomål utförde ”Anders

Person” som skulle köpa snus åt länsman

samt sålde lotter för en gris, som han tog

med till staden. Under sång och muntert

samtal drog aftonen hän.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 19 Maj. 

    Då nu den vackra årstiden inträdt

frågade Präses huruvida medlemmarne

voro hågade för en utflygt Christi

Himmelfärdsdag eller den första Söndagen

i Juni. Flertalet uttalade sig för första

Söndagen nästa månad, ju mer man.

som en medlem anmärkte den sista

i månaden hade mindre pengar än i

början deraf. Angående stället voro

Djurgårdsbrunn och Nacka föreslagna

men då fletalet röstade för Nacka be-

stämdes utflygten dithän och hoppades

man på vackert väder.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 26 Maj.

Det sista föredraget före sommarferierna

handlade om några regler att iaktaga

vid födans intagande såsom tiderna,

matlagningen, omvexlingen, hvila efter

maten o.s.v. Samtalet vände sig kring

den nya kyrkobyggnaden, samt svårigheten

vid läggandet af en säker grund då

vid borrningen på ett ställe befunnit

vattensjuk grund till ett ansenligt djup.

Man sjöng i qväll den mycket om-

tyckta sången ”Sköna Maj välkommen”

hvilken emotogs med applåder.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Cristi Himmelfärdsdag den 30/Maj.

Man gladde sig åt instundande

Söndags utflygt till Nacka och hoppades

man på många deltagare och vackert

väder. Det härliga vädret hade

lockat ej så få medlemmar ut i

den blomsterdoftande aftonqvällen

och stod där kägelbanan öde och

öfvergifven och till och med i

föreningsalen fans en viss tamhet.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 2 Juni.(Utflygt till Nacka)

Dels per ångbåt dels per roddbåt begåfvo

sig medlemmarne till Nacka, hvarest man

vid fem tiden då Präses anlände, begaf sig

till kegelbanan som blifvit hyrd i tre

timmar. Man roade sig med kegelspel

och log lyckan emot flera spelare. Vid

åtta tiden efter väl förrättadt arbete in-

togs en gemensam sexa som mundade

väl och syntes alla vara vid den muntraste

sinnesstämning, hvartill efter supén

kaffe och punsch ej minst bidrog.

Vid uppbrottet beslöto sig nästan alla

för vandringen hem till fots, som man

derifrån nästan alltid plägat göra. Under sång

och muntert skämt anlände man vid 11tiden

till staden belåten med den härliga utflygten.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Pingstdagen den 9 Juni.

    Kegelbanan hade i dag lockat ej så få

spelare; då dess vackra läge i trädgården

de många träd som nu stodo i sin

blomstring ej minst bindrog. Man

skildes ogerna från den vackra platsen

för att begifva sig upp i föreningsalen.

Präses tillkännagaf för medlemmarne

att den billard, som af en heders-

medlem blifvit skänkt under veckans

lopp skulle hemtas, hvilken under-

rättelse emottogs med allmänn

glädje.

 

 

                   Sammanträdet

         Annandag Pingst den 10 juni.

    Präses tillkännagaf i qväll för för-

föreningen,  att han ämnade företaga en

utländsk resa och bad seniorn, som

redan flera gånger tillkännagifvit sin

önskan att att lemna sin befattning

att han under Präses frånvaro ännu

måtte förestå sin plats, hvilket han

äfven berdevilligt lofvade Präses. Sedan

ett par buteljer rhenskt vin uppslagits

drack man Präses afskedskål. Han upp-

manade än en gång medlemmarne att

de fortfarande måtte visa föreningen sitt

upprigtiga intresse och bevisa det genom

att äfven under hans frånvaro bevista

sammankomsterna och sångöfningarne.

 

Han hoppades att Gud skulle föra honom

tillbaka till hans kära förening och att

det vore honom förunnadt att efter

sin återkomst se billarden intaga

sin plats i rummet. Man skildes

från Präses med ett af hjertat gående

”lycklig resa” och snar återkomst.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 16 Juni.

    Han högvördighet Apost. Vicarien

hade i qväll å Präses vägnar infunnit

sig i föreningen. Af föreningsmedlemmarne

hade fyra infunnit sig; månne man

antagit , det intet möte skulle ifrågakomma

eftersom Präses rest?

Emellertid samlades de tillstädeskommna

medlemmarna i trädgården, där Apost.

Vicarien underhöll de närvarande med

sitt älskvärda och behagliga sätt. En

medlem var dena afton mycket ifrig

att inflicka minnen från sina rön

på antikens område och skämde icke

als bort den allmänna munterheten, sedan

man tagit sig för att skänka honom

 

sin speciella uppmärksamhet. Man

åtskiljdes något före elfva, sedan Apst.

Vicarien uttalat den önskan att få återse

flera följande Söndag.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 23 Juni.

Sedan Hans Högv. Apost. Vicarien in-

funnit sig underhöll han sig en stund med dem

som efter slutadt kegelspel qvarstannadt.

Omkring ½ 11 åtskiljdes man tidigt

nog för en midsommarafton.

 

 

                   Sammanträdet

         Midsommardagen den 24 Juni.

Hans Högvördighet Apst.Vicarien

infann sig vid i trädgården vid ½ 6

tiden för att se till om några kegel-

spelare voro där, men ingen hade ännu

anländt. Ett par medlemmar voro

församlade mellan 8 och 10 samt väntade

i trädgården på flera, men hade de

glömt Stockholmarnes kända vana

att tillbringa midsommardagen i

Stockholms vackra omgifningar.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 30 Juni.

 Klocken en qvart före åtta infann sig

Apst.Vicarien och helsades af några redan

ankomne föreningsmedlemmar. Efter

hand ankommo flera, och sedan öl ned-

hemtats togo de på Apst.Vicariens anvisning

beqväm plats  som möjligt och

bad han dem hålla frikst till godo ty-

det var han som bjöd på kalaset. En

verkligen ogenerad munter stämning

rådde, hvari Hr.Apst.Vicarien med värme

deltog. I anledning af att Hr. A. Notini

dagen därpå skulle börja beväringsexercis,

lofvade Apst.Vicarien honom att om han

undginge att arrest under exercistiden,

skulle han och hela föreningen blifva bjudna

på öl Söndagen den 22 Juli.

 

Hr.  A. Notini gjorde derefter några

vackra ställningar och honnörer framför

 Apst. Vicarien, hvilka af denne efter

”en lindrig anmärkning”  i det närmaste

godkändes. Upptågen af denna art blefvo

derefter mera allmänna och det visade

sig att föreningen har många exercis

dugliga män när de bara ro fram med

sina talanger.

När munterheten lagt sig något föreslog

Apst.Vicarien att föreningen med

honom företoge en utflykt. Tid och ställe

disputerades och Nackanäs blef det be-

ramade stället. Man skildes derefter något

öfver elfva under inbördes försäkran att

”nu ha vi haft roligt”.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 7 Juli. (Utflykt till Nacka).

Kl. fyra på e.m. anträdde Apst.Vicarien i

sällskap med flera medlemmar färden till

Nackanäs. Föreningens tross som bestod av

en tät matsäck transporterades af tvenne

män ner till Barnängsbryggan och derefter

sjöledes till ort och ställe. En afdelning

i Apst Vicariens sällskap föredrogo att

på dennes önskan tåga vägen till fots.

Då Apst Vicarien med svit ankom till

Nackanäs stöttes på en fiolspelare, som

ögonblickligen engagerades att gå i täten

och spela marscher, under det färden

fortsattes ett stycke bortom de s.k. Nacka

qvarnar. Ankomna till behaglig plats

satte man sig ner vid ”smörgås och öl”,

hvarpå följde lekar och sång intill dess

 

Apst. Vicarien förestälde 6 á 7 stycken fulla

exemplar af  ”kyrkofäderna”. Det egna namnet

förklarades med en liten historia från H.

Hs vistelse i Göteborg. Som bäst deran uppkom

i något äfventyrligt hufvud längtan efter

en härligare natur. På konstigt slingrande

stigar fördes sällskapet till en lägre invid

sjön belägen bergsplatå, hvilken alla

funno förtjusande. Några medlemmar

som tränat sig på kegelbanan vid Nackanäs

ankommo nu beledsagade af en vägvisare.

Sång och sillsallat serverades och skål skulle

på sistone äfven drickas för H.H. Talaren

liksom salig ”Dumbom”, kom af sig vid

ingången, men slöt dock ej där han började

utan fortsatte och åstadkom stor munterhet.

Då nu skymningen började lägra sig öfver

nejden, bröt man upp och anträdde hemfärden,

 

och till väckandet af nytt lif i sällskapet

hade H.H. frikostligheten att under vägen

bjuda samtliga deltagare på kaffe och

punsch å Nackanäs värdshus. Apst. Vic.

föreslog dervid en skål för hr. Degen särskildt

med afseende  att hans äldste son Claes

hemkommit från sin utländska resa. En

af herrarne hade derpå den takt att i en

ny skål för Apst. Vic. ”bättra vad som

fordom brast”. Färden derifrån till

staden företogs af nästan alla till fots.

Stämningen var nu den mest friska

och sång och skämt förkortade vägen.

Kl ½ 12 ankom truppen i den bästa

förtrolighet till staden och skildes man

derefter nöjd med sin dag.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 14 Juli.

Några föreningsmedlemmar samlade

sig och slogo kägel ett par timmar.

Apst. Vicarius infann sig icke och man

skildes snart åt, endast en och annan

medlem qvarstadnade för att i skötet

af bersån njuta af den herrliga sommar-

aftonen.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 21 Juli.

    Apst. Vicarien väntade på att några med-

lemmar skulle infinna sig men blott ett

oansenligt antal motsvarade hans förväntan.

På frågan huruvida H.H. hade några

underrättelser från Präses, tillkänngaf

han att denne berest Hartz och skickat

 

ett postkort från dess högsta topp

”Brocken”, samt var vid god helsa.

Man skildes mycket tidigt utan att

uppsöka föreningsalen.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 28 Juli.

I Kegelbanan hade ett ganska stort

antal spelare samlat sig och slog käglor

så länge man kunde skönja käglerna.

Man gick upp i föreningsalen där man

öfverraskades af att se billarden upptaga

nästan hela rummet. Man beklagade blott

att bollar och köar felades. Man frågade

sig huruvida icke Präses under veckans lopp skulle återkomma

man hade så hört, men något särskildt

visste man icke.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 4 Aug.   

Man hade förhoppning att i qväll få

se Präses, och hade derför ett större antal

medlemmar än vanligt infunnit sig.

Tyvärr gick den i fullbordan, men man

fick dock veta att han under veckans

lopp skulle anlända i sällskap med

en hans vän, en framstående andlig.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 11 Aug. 1889

    Eftersom Präses nu återkommit från

sin utländska resa helsade han föreningen

med dess valspråk: Gud välsigne

det hederliga handtverket. Han öfverbragte

 

helsningar från föreningarne i Köbenhamn,

Schwerin, Magdeburg samt äfven från

Generalpräses i Cöln och lofvade Präses

sedermera att hålla en serie föredrag om

sin utländska resa. Msgr Tanti legations-

råd vid påfliga beskickningen i Lissabon

infördes af Präses och helsades af honom

välkommen, samt påminde han med-

lemmarne om dennes intresse för föreningen

hvilket han bäst bevisat genom fanan,

statyn och ljustakarne. Msgr Tanti höll

derefter ett tal på franska som efteråt

tolkades af Präses och hvari Msgr gaf

uttryck åt sin glädje att få besöka den

förening hvarom han så ofta hört talas

och hvars Präses var hans vän. Han ut-

vecklade den sociala frågan och framhöll

för medlemmarne de timliga och eviga

 

fördelar de vunno hust genom att sluta

sig tillsamman till en sådan förening

och uppmanade alla att uthärda och

lofvade att hvar honom anginge städse

bevara en särskild välvilja för föreningen.

Präses tackade derefter å egna och medlemmarnes

vägnar Msgr. för hans varma ord. Flera sånger

utfördes och vunno Msgrs fulla belåtenhet.

Då man antog att det borde intressera den

höga gästen att se fanan i dess helhet, fram-

togs den och betraktades af honom med särksildt

nöje. Billarden som genom Präses försorg blifvit

iordningsätt begagnades för 1a gången i qväll.

Af Hedersmedlemmarne hade Hr. Dr. Müller

infunnit sig.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 15 Aug.

Präses frågade om och när medlemmarne

voro hågade för en utflygt. Man beslöt

att företaga en sådan redan instundande

Söndag samt till Djurgårdsbrunn. Som det

var att förutse anlitades billarden flitigt;

ett parti betingade tills vidare 10 öre och när

tre eller fyra spelade skulle de tvenne tappande

betala 10 + 5  öre. Präses tillkännagaf att Msgr.

Tanti lemnat föreningen 10 Kr, samt att

första Söndagen i September val af ny

senior skulle ega rum alldenstund den

hittills varande seniorn afsagt sig sin befattning

enär han ämnade knyta hymens band.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 25 Aug. (Utflygt till Djurgbr.)

    Omkring vid fyra tiden på e.m. hade ett

antal medlemmar infunnit sig på Götgatan 46

derifrån de i Hr. Präses sällskap förtogo färden

till Djurgårdsbrunn pr ångbåt från Gustaf den 3djes

staty. Vid ankomsten dit påträffade man

några medlemmar, som redan förut begifvit

sig af. Man började derpå kegelspelet, men

som nästan alla voro ovanan vid banan slog

man ( äfven de skickligaste) orimligt många

bommar. För att dock till slut få bättre

kast enades man om att hvar bom skulle

betalas med ett öre. Detta gjorde väl någon

verkan, men det oaktadt inflöto många

ören. Efter slutad kegelspel begaf man

sig till pavillongen där en större sexa var

serverad. Hr. pastor Benelius, som hem-

 

kommit från Norge, hade dervid infunnit

sig för att uppsöka Präses, och helsa honom

välkommen till Stockholm. Kaffe och Punsch

serverades derefter, det förra skänkt af Präses

det sednare af tvenne medlemmar. Man

egnade Hr. Rolevitz några erkännande

ord för hans långvariga och nitiska

seniorskap. Vid tio tiden  bröt man upp

och begaf sig sjungade och vid gladt lynne

på hemvägen letande sig fram i den mörka

qvällen. Man följde derefter Strandvägen

till Norrmalmstorg, där man skildes åt

enhvar dragande åt sitt håll och belåten

med sin dag.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 1 September.

    Sedan Präses anländt företogs val af ny

senior. Enligt stadgan, som Präses uppläste,

väljes seniorn bland tvenne af förenings-

medlemmarne föreslagna helst ogifta handt-

verkare. Då röstsedlarne öppnades hade Hr.

A. Stocklassa och E. Papp fyra röster och

I. Hirsch tre röster. Präses som nu enligt

stadgan har att välja en af trenne föreslagna

utbad  sig betänketid och sade sig framdeles

vilja tillkännagifva den valdes namn.

Under det seniorvalet ännu pågick

inträdde ledamöten af  orientaliska Congressen

professor Horatjius Marucchi delegerad från

vatikanska bibliotheket, hvilken lemnat

Grand Hotels festvåning för att helsa på

föreningen. Efter slutadt val helsade

 

Präses honom på italienska välkommen till

föreningen och framhöll för medlemmarne

hans vetenskapliga betydelse, det hedrande

uppdrag han fått af den helige Fadern att

representera vatikanska bibliotheket

samt huru han visat sitt intresse för

föreningen genom att aflägsna sig från

den festliga tillställningen. Professor

Marucchi svarade på vacker italienska

att han ansåg det både hedrande och

glädjande att besöka en katolsk handt-

verkarförening i den höga norden; han

hade ej anat att han i Stockholm skulle

påträffa en sådan. Önskade att medlemmarne

med lif och själ måtte hängifva sig åt

föreningens sak, samt lofvade att åter-

komma till Rom, underrätta den helige

Fadern om föreningens tillvaro och verk-

                                                          samhet.

 

Då Professor Marucchi var egyptolog och

på förmiddagen efter messan för flera med-

lemmar visat de värdefulla och dyrbart in-

bundna böcker han från påfven och vatikanska

bibliotheket medförde till kungen och congressen

framtogs fördenskull ur föreningnes bibliothek

en gammalmodig bok med efterapade egypt.

hieroglyfer och visades för honom. Äfven

några svenska sånger utfördes till den höge

gästens ära. Han uttryckte sin fulla be-

låtenhet öfver det han sett och hört och

stadnade ända till slut.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 8 September 1889

Präses anlände vid nio tiden med sångare

som med honom gjort en utflygt till

Stafsund. En korg full med äpplen som

skänkts föreningen tömdes och utdelades så

att en hvar erhöll flera äpplen. Samtalet

vände sig om den nu afslutade orientaliska

congressen samt de festligheter som

åtföljt den. Präses tillkännagaf att

Herr Degen bjudit föreningen ut till

sig instundande Söndag

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 15 September.

Efter aftonsången vid half fem tiden

begåfvo sig flera medlemmar på väg till

Hr Degen per ångspårvagn. Präses anlände

med några andra vid fem tiden. Man

undfägnades i Hr Degens bostad med kaffe

och punsch, och begaf man sig sedan

gemensamt derifrån till Löfholmen. I en

liten berså, belägen i en liten nätt träd-

gård nära intill färgeriet intog man punsch

och afsjöng några sånger under det att

små bengaliska eldar upplyste den trefliga

platsen. Man återvände derefter till Hr

Degens bostad, där man roades af piano-

musik och violinspel utförda af Hr Degens

söner. En af medlemmarne utförde ett

 

solostycke benämd  ”Svarmödrarne”, hvari

de skildrades i bjert dager. Punsch och

vatten serverades ånyo, dansen ville ej rätt

lyckas och som värdinnan var litet opasslig

återvände man redan vid nio tiden på

samma sätt som man ditkommit.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 22 September

Präses ville vid oktobermånades an-

nalkande påminna medlemmarne om huru

hela den katolska verlden enligt den helige

faderns uppmaning genom rosenkransbönen

sökte att nedkalla Guds välsignelse öfver

kyrkan och samhället. Äfven föreningen

borde enligt de föregående åren deltaga i

denna heliga täflan och skulle man äfven

 

i år gemensamt läsa denna bön första

Söndagen i Oktobermånaden på aftonen i

kapellet. Präses började derefter den serie

föredrag om sin utländska resa, som han

förut lofvat. I qvällens föredrag berättade

han om sin resa från Stockholm till

Malmö, hvarest han sammanträffade med

Köpenhamns förening och med denna

vallrest till Lund för att bese domkyrkan

jämte andra historiska minnen; vidare

sin vistelse i Köpenhamn och i Schwerin, där

han redan flera gånger förut besökt den

katolska handtverkareföreningen samt i Ludwigslust

och i Vittenberge vid Elbe. Instundande

Söndag skulle den nya seniorns namn

tillkännagifvas.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 29 September.      

Man emotsåg med spändt intresse hvilken

af de tre föreslagna skulle blifva föreningens senior.

Präses framhöll hurusom vid seniors utnämnande

hänsyn borde tagas till ålder, personliga egenskaper

och oberoende. Han utvalde härmed Herr A.

Stocklassa, som ju också bodde ganska nära

föreningen. Instundande söndag skulle man taga

afsked af den gamla och högtidligt installera den

nya seniorn. Nästkommande söndag skulle täfling

i kegelspel komma att ega rum kl 5 e.m, då Präses

som första Pris ville skänka en silfverbägare. Till slut

föreslog Präses att föreningen skulle infinna sig till den

gemensamma aftonsången istället för till den enskilda på aftonen.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 6 Oktober 1889.

Till pristäfling i kägelspel hade ej såfå med-

lemmar infunnit sig.  Striden var mycket hård

ty föreningens skickligaste spelare vore på platsen.

Sedan täflingen pågodt två timmar, utdelades kl 7

prisen till de tvänne lyckliga vinnarne: Herr

Rollowiez som vann 1sta priset, en af herr Präses

skänkt silfverbägare; andra priset tillföll Herr A.

Stocklassa, nämligen ett duss. Cigarrer. Insatsen var

35 öre och hade Präses dessutom lofvad att betala 25ö

för hvarje kringskuren kung. En sådan slogs och,

sedan man derefter samlats i föreningsalen höll Herr

Präses ett föredrag öfver sin utländska resa från och

med Magdeburg till Quedinburg. Också meddelade

 

Präses den glada underrättelsen att pastor Bernhard

skänkt föreningen 100.Kr; och utsågs trenne medlem-

mar att i föreningens namn till den frikostlige gif-

varen framföra föreningens tack. Äfven omnämde

herr Präses att konsthandlaren Bukowsky hade er-

bjudit sig att skänka trenne felande billard-

bollarne. Tillslut påminde Präses om den sedvanliga

nattvardsgången instundnadne söndag. Äfven hade un-

der dagens lopp ett telegram blifvit sändt till herr

pastor Popp i Malmö; hvilken på samma dag fira-

de sitt 25åriga Prest-jublieum; telegramet var

af följande lydelse. Katolska handtverkareförening och

skolan sända sina gynnare och forne lärare hjärt-

liga lyckönskningar, måtte silfvret blifva guld.

Bland Hedersmedlem hade herr A.Roesler infunnit sig.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 13 Oktober.

Den ogynsamma regniga väderleken gjorde att   

föreningsalen var glät besatt. Man roade sig emel-

lertid bäst man kunde med billard – domino och

käjsarspel. Isynnerhet var det käjsarspelet som anlita-

des till mycket sent på qvällen, aldenstund en gäst

herr Direktör Schnitzler, som införts af herr Degen

visade lifligt intresse för det samma, och många

tioöringar inflöto i kassan.

   

                   Sammanträdet. Söndagen den 20 Oktober.

Herr Präses öfveraskade medlemmarne med den

glada underrättelsen att den helö Fadern gifvit för-

eningen sin välsignelse. Präses hade nämligen fått

 

bref af Professor Maraschi, som i börja af Oktober

haft audiens hos hans Helighet och omtalat för Fadern

föreningens verksamhet i Stockholm. Präses hoppades,

att den hel. Fadrens välsignelse äfven skulle visa sig

kraftig i och för föreningens framåtskridande.

1sta söndagen i November skulle Rosenkransbönen

för de döda läsa i kapellet kl ½ 8 på qvällen

samt en andra pristäfling i kägelspel ega rum

kl. 5 på eftemiddagen.

 

                   Sammanträdet Söndagen 27 Oktober.

Präses anlände något senare, alldenstund

han förrättat vigseln i kyrkan och stan-

nat en stund på seniorn Herr I. Rolewicz bröllop. Detta

 

utgjorde också till en del aftonens samtals-

ämne, medlemmarne emellan. Präses på-

minte om den sedvanliga Rosenkransbönen

för de aflidna, hvilken också instundande

söndag skulle läsas, och hoppades Präses att den

apost. Vikarien skulle gifva välsignelsen efteråt.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 3 November.

Efter slutad pristäfling i kägelspel steg

man ned i Kapellet, hvarest rosenkransan-

dakten för de aflidna förrättades af apost.-

Vikarien. Samtalsämnet i förenings-salen

utgjordes af kyrlogårdens högtidliga invigning,

som under mindre gynnsamma väderleksförhål-

landen egt rum på eftermiddagen.

 

 

 

 

 

 

 

                       StE. JF

 

                                                          16B.

 

 

 

 

                    

 

 

                   Sammankomsten Sönd. 6/10 89.

                       Förberedande möte

Behovet af en lärlingaförening hade  

sedan länge visat sig för alla

dem, hvilka ungdomens väl låg

om hjärtat. Till detta ändmål

hade herr Pastor Kiesler denna

qväll sammankallat ett par lär-

lingar som besökt St.Erikssko-

lan på Söder; nemligen  Karl Ni-

gel och Josef Bricca. Med bered-

villighet hade dessa hörsammat

kallelsen och lofvade att icke

blott för sin egen del blifva

ifriga medlemmar af den nya

föreningen, utan också för den-

samma vinna andra lär lingar

i församlingen. Herr Pastor

Kiesler, den nya föreningens

 

själfskrifne direktör, före

slog,

   1.Att man tillsvidare skulle

      sammanträda hvarannan

      Söndag i hans lokal Göthgatan 46.

   2.Afgiften för månaden skul-

      le vara 10 öre person och

      inträdesavgiften 25 öre.

 

                   Sammanträdet Söndagen 20/10 89.

Man fortsatte med att uppsätta

föreningens reglemente och faststäl-

de såsom den nya föreningens

ändamål att befrämja det

religiösa och det sällskapli-

ga lifvet bland härvaran-

de. Katolska lärlingar, och

göra dem till goda och duk-

tiga handtverkare. Såsom

lämpliga medel därtill ansågs

ändamålsenliga föredrag, läs-

ning af goda böcker och tid-

 

skrifter, gemensam nattvards-

gång, söndagens helgelse, sång,

spel, utflykter m.fl. Därefter ro-

ade man sig med Dominospel.

Till pröfning upptogs i qväll korf-

makarelärlingen Josef Matucka.

 

                   Sammanträdet S. 10/11 89.

Äfven vid denna sammankomst

rådplägades om föreningens regl-

mente och uppgjordes stadgar för

medlemmarnes upptagande i

föreningen. Hvarje katolsk lär-

ling i Stockholm som uppnått

14 års ålder, eller slutat skolan och

för en oklanderlig vandel, skulle

kunna blifva medlem i föreningen.

Har sådan lärling tillhört förenin-

gen en månad, kan han blifva

provisorisk medlem, och först sedan

han 3 månader bevistat samman-

komsterna och ingen anmärkning

gjorts mot honom, må han upptagas

 

som definitiv medlem och erhåller

ett af Preses undertecknadt kort.

Jämte dominospelet, framtogs också

schackspelet med pjeser af svarfat

ben.

 

                   Sammnaträdet Sönd. 24/11 89.

Följande stadgar uppgjordes i qväll

om medlems uteslutning ur före-

ningen.

a) Har medlem gjort sig skyldig

    till vanärande handling.

b) Under 4 månaders tid ej infun-

     nit sig i föreningen.

c)  Under 4 månader ej erlagt sin

      månadsafgift anses han vara

från föreningen skiljd. Dock

kan han i sådanan fall som b

och c omnämna, åter upptagas

mot ny inträdesafgift. Till Senior

valdes tills vidare J.Matucha.

 

 

                   Sammanträdet Sönd 8/12 89.

Jul skulle firas Juldagen och

man rådplägade om lämpligaste

dag för Julens firande och ena-

des man om följande:

Man skulle sammanträda Juldagsaf-

ton, då julgranden skulle tändas,

och Annandagen på morgonen

gemensamt gå till den hl. Kommunionen.

 

                   Sammankomsten Juldagen 23/12 89.

Sedan man efter middagen samlats,

fick man lof att betäda Präses

mottagningsrum, där en liten

täck julgran var tänd och tal-

rikar med äpplen och nötter m.

m. – ådrog sig de närvarandes

begärliga blickar. Också fick

en hvar sin lilla julklapp,

och skiljdes åt med – att näst-

följande dag gemensamt fira

Nattvardsgång i niomessan på Norr.   

 

 

                   Sammankomsten S. 5/1 90. 

Sedan man önskat Preses

och hvarandra en god fortsätt-

ning på det nya året, uttalade

Preses den förhoppningen att

föreningen under årets lopp måtte

ökas med goda medlemmar. Man

spelade domini, hvarvid insatsen

bestod af konfekt.

 

                   Sammanträdet S. 19/1 90.

Den provisoriske Seniorn hade

i det nya året ännu ej visat

sig och syntes redan hafva

tröttnat på alltsammans. Tiden

tillbragtes med nyttig läsning

och gladdes man att dagarne

blifvit längre. Man fruktade

att ej någon rigtig skridskoåkning

skulle komma till stånd.

 

 

 

                   Sammanträdet S. 2/2 90.

De närvarande uttalade sin

önskan att föreningen måtte

få ett bibliotek till stånd. Pre-

ses tröstade dem med, att böcker

med tiden skulle kunna anskaf-

fas och ville Preses tillsvidare

låna dem böcker ur sitt eget bibli-

otek, hvilket budskap med glädje antogs.

 

                   Sammanträdet S. 16/2 90.

Som de närvarande medlemmarne

voro ifriga brefmärkessamlare,

beskänktes de af preses med

frimärken, men dessutom und-

fägnades de med så kallade

Berlinermunkar. Munkarne förtärdes

med god aptit och stämningen

var den angenämaste.

 

 

 

                   Sammankomsten S. 2/3 90.

Präses höll denna gång ett föredrag

om skyddsåtgärder mot farliga

yrkan. Särskildt påpekades de

faror för hvilka äfven lär lingar

kunna vara utsatta. Den

öfriga tiden tillbragtes med

dominospelet.

 

                   Sammanträdet Sönd. 16/3 90.

Dominospelet anlitades i qväll

mycket ifrigt. Preses hade som

vinst utsatt en cigarrkopp och

en korg af socker. Också plundra-

des Präses på sina brefmärken

hvaraf de närvarande ej syn-

tes kunna få nog. Bagarelär-

lingen John Faxen upptogs

till pröfning. Angående gemen-

samt i Poskommunionen skulle

beslut fattas nästföljande Söndag.

 

 

                   Sammanträdet Sönd. 23/3 90.

Preses var i qväll borta. Men

de tillstädeskomna samlades

hos Apost. Vicarien, som trak-

terade dem med apelsiner.

De lofvade att mangrant

infinna sig nästkommande Söndag

till gemensam nattvardsgång.

 

                   Sam. Palmsöndagen 30/3 90.

På förmiddagen hade alla gjort

sin Påskommunion i kyrkan

på Norr. Äfven vid sammanträ-

det på qvällen, voro alla

samlade. Den frid och lycka

som uppfyllde deras hjärtan

gaf sig tillkänna genom det

lugn och den oskymtade glädjen

som lyste i deras ansigten och röj-

de sig i deras yttranden.

 

 

                   Sammanträdet Påskdagen 6/4 90.

Som vädret var vårlikt, inbjöd

Präses medlemmarne till en

promenad i Järnvägsparken.

Hem kommen förde Präses dem i

stora föreningens lokal där

de fingo pröfva sin konst på

billardspel, hvari dock nästan

alla visade sig vara nybörjare.

Sedan man återsamlats hos

präses, undfägnades man med

påskbröd och påskägg, hvaraf några

t.o.m. insattes som vinst vid

dominospelet.

 

                   Sammanträdet S. 20/4 90.

Byte med brefmärken. Samtals-

ämnet utgjordes af den högtidlig-

het med hvilken barnens första

heliga Kommunion firats söndagen

förut, och tänkte man väl tillbaka

på den lyckliga dag, då man

själf gjort sin nattvardsgång.

 

Också hoppades man att snart

få nya medlemmar bland de

nu utbildade skolgossarne.

 

                   Sammanträdet Sönd. 4/5 90.

En af dem som på hvita Söndagen

gjorde sin första nattvardsgång

( Erik Svensson) upptogs till pröf-

ning. Som Föreningens högtidsdag

den 18 Maj, Eriksdagen, närma-

de sig, beslöts att för densamma

gemensam nattvardsgång i

Sanct Eriks kapell skulle firas,

samt inbjöd Präses dem

till aftonvard hos sig, hvilket

med  tacksamhet antogs.

 

                   Eriksdagen 18 Maj. 90.

På förmiddagen hade alla

gemensamt samlats till nattvards

gång  i St. Erikskappell. På Efter

middagen samlades man hos Pre-

 

ses, som öfveraskade de för-

samlade med den glada nyheten

att några damer i församlingen

erbjudit sig att förfärdiga en

St Eriksfana åt den nybildade

föreningen, hvilken mycket

med glädje antogs. Efter af-

slutadt samtal och spel, und-

fägnades de af Präses med en

liten festmåltid, hvilken de gjor-

de all heder.

 

 

 

 

 

 

 

 

         27/10  1889 – 1890 27/4

                                                       17

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1889

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 27 Oktober.

Präses anlände något senare, den

stund han förrättat vigseln i Kyrkan

och stannat en stund på seniorns bröllop.

Detta utgjorde också till en del aftonens

samtalsämne medlemmarne emellan.

Präses påminde om den sedvanliga ro-

senkransbönen för de aflidna, hvilken ock-

så instundande söndag skulle läsas, och

hoppades Präses, att den apostoliske Vikarien

skulle gifva välsignelsen efteråt.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 3 November.

Efter slutad pristäfling i Kägelspel steg

man ned i Kapellet, hvarest rosenkrans-

andakten för de aflidna förättades af Ap.

Vikarien. Samtalsämnet i föreningsalen

utgjordes af Kyrkogårdens högtidliga invig-

ning, som under mindre gynsamma

väderleksförhållanden egt rum på eftermid-

dagen.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 10 November.

Präses berättade denna qväll om sin

bergbestigning på Hartz, och dröjde sär

sskildt vid Roostrappe, den romantiskt be-

lägna Bode-dalen-Hexentanz-plats.

 

Droppstenshålan vid Beumanshütte,

samt hans vistelse på Hartz största

höjd Brocken; hvarest han skrifvit ett

kort till Stockholm; Nedstigningen från

Brocken förbi den härliga Rehgraben

till Andreasberg. Såsom svar på det af

Stockholms prest-sällskap, på Gust.Adolphs-

dagen uttalade hätska angrepp mot katho-

licismen, föreslogs afsjungandet af Påfve-

hymnen, hvilken utfördes med stor

hänryckning.

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 17 November.

Präses höll i qväll föredrag om universitets-

staden Göttingen, det skönt belägna Kassel,

det romantiska Sauerland i Westfalen,

samt resan in i Belgien, der han sam-

manträffadt med herr Jean Remy.

Föredragets sista del beskref en storartad proces-

sion i Universitetstaden Löwen. I anledning

af den helige Elisabets högtid den 19 November

hade en större kaka skänkts till föreningen,

hvilken smakade (- rysligt gott ), och vitt-

nade om de ädla gifvarinnornas stor konst-

färdighet i bakning.  Underrättelsen, att den

 

Apos. Vikarien insjuknat i gastrisk feber,

väckte allmänt deltagande.

 

 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 24 November.

Föreningen hade i qväll glädjen att

återse herr Direktör Corty från Altona. 

Enligt sin vana sammanspråkade han på

det hjärtligaste med medlemmarne och del-

tog i sång. Äfven denna gång afsjungos hans

-älsklings- sånger ”Stilla skuggor” och ”lin-

nea borealis”. Präses meddelade att heders-

medlemmen, Bryggeri-egaren Herr Dölling,

betalt sin årsafgift för 1885-89 med 25 Kronor.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 1 December.

Präses afslutade i qväll föredragen om sin

utrikes resa; om sitt möte med General-

Präses, Monsignor Schäffer i Köln,

äfventyret i Dortmund, der man tviflade

om Präses var en riktig katolsk prestman

så att man knappt ville tillåta honom att

 

läsa messan, emedan åratalet i Präses

papper ej stämde. Vidare berättade Präses

om sin vistelse i Hamburg, hos den förre

Vice Präses, pastor Theissing, Utställningen

därstädes, samt trippen till Berlin, och slut-

ligen sammanträffandet med Monsig. Tonty

i Schwerin, och hemresan med denne öfver

Köpenhamn till Stockholm.

Som Ap. Vikariens sjukdom urartat sig

Till tyfoid-feber, anmodade Präses medlem-

marne att göra förböner för den sjuke.

Herr direktör Schnitzler från Reimers-

holm hade infunnit sig,

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 8 December.

Präses återupptog de afbrutna förederagen

i hälsovårdsläran, och behandlade denna

qväll det njutningsmedel som kalla theé,

dess nytta, och huru den borde tillagas;

 

efteråt sade Präses några ord om den

hel. Nikolaus, hvilkesn lifsgärning

gifvit anledning till att föräldrarne på

hans högtidsdag, den 6 December, skänka

sina barn gåfvor. Äfven föreningens stora

barn hade blifvit ihågkomna med äpplen,

nötter, och dyligt, hvilka emottogs med

begärlighet, isynnerhet äpplena. Till slut

påminde Präses om Julens firande och

den gemensamma nattvardsgången Annan dag

Jul

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 15 December.

Af den något glest besatta förenings-salen,

märkte man att Julbrådskan börjat.

I brist på bättre sysselsättning började en

föreningsmedlem att söndertaga pianot, en annan

att uppdraga speldosan; men bästa delen

 

valde nog de som spelade biljard.

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 22 December.

Som man kunde förutse, hade de gran-

na butikerna och annan grannlåt lockat

många medlemmar, så att de ej hittade

vägen till förenings-salen. Man öfvade

några Julsånger, samt fann det behagli-

gare att vara i den vara i den varam förenings-salen

än att trängas och klämmas kring butikerna och på

gatorna.

 

                   Sammanträdet

         Juldagen den 25 December.

Några stora och vackra taflor med guldramar togo

medlemmarnes uppmärksamhet i anspråk. Taflorna

voro en Julgåfva af Konsth. Bukowsky, och skulle

på någon dag bortlåttas bland medlemmarne. Den ene förestälde

ett par bedjande  barn, den andre skydsängeln

 

vakande öfver ett sofvande barn, samt

den tredje Kristi födelse.

     

                   Sammanträdet

         Annandag Jul 26 December.

När Julgranen var tänd vid 8 tiden,

hälsade herr Präses medlemmarne välkom-

na i den vackert upplysta salen. Präses tolkade

med några ord Julens betydelse, såsom en gläd-

jefest för hvarje kristet hjärta. Sedan en hvar

fått en talrik äpplen, nötter o.s.v. skreds till

julklappsutdelningen. De som flitigast bevistat

sammankomsterna , fingo äfven i år extra

julklapp. Herr  Brandt en tafla föreställande

Sofiero, omgifven af en vacker ram.

Seniorn A.Stocklassa erhöll såsom extra

prämie och julklapp ett vackert krucifix:

för flitigt öfvervarande af sångöfningarna  

 

fick herr Bloqvist ett klockställe, och för-

skolläraren Rosenberg utsågs ett cigarr-ställe.

En medlem var så lycklig att få bland annat

en snusdosa. Äfven Präses erhöll små jul-

klappar; en knölpåk, en kalender, och 2

äkta havanna-cigarrer, snyggt inlagda i

silfverpapper. Hedersmedlemmen herr

Dölling hade skickat Erlanger och Bayerskt

öl, som kom medlemamrne väl till pass. 

 

                   Sammanträdet

         Söndagen den 28 December.

Några medlemmar önskade att de af

Herr Bukowsky skänkta taflorna måtte

bortlottas. Tvänne biljard-spelare, som kom-

mit med kö in i förenings-salen, fingo

betala 10-öres plikt. Werkmästaren herr

Rymer blef till pröfning upptagen.

 

man skildes åt, önskade man hvarandra

Ett godt slut på gamla året. Det var ju i

qväll sista gången under 1889 man

samlades i förenings-salen.