Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                              Protokoll 1887

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

KATOLSKA

HANDT

VERKARE

FÖRENINGEN

 

PROTOKOLL

 

1887-89

 

 

 

 

 

 

 

 

                     13

 

          Protokollet

 

Från d.8 Maj    den 31 Dec. 1887.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                   Sammanträdet

         458 Söndagen den 8 Maj 1887.

    Då man efter kegelspelet samlades

i föreningssalen påminde Präses med- 

lemmarne, om, hur den katolska verlden

under Majmånaden täflar om att vörda

Frälsarens heliga moder och uppmanade

en hvar af föreningsmedlemmarne att

på något sätt taga del i denna herliga

täflan, och så draga välsignelse öfver sig

och föreningen. Derefter upplästes proto-

kollet öfver några sammankomster.

Af hedersmedlemmaren hade herr

fabrikör F. Stocklassa infunnit sig.

 

 

 

                   Sammanträdet

         459. Söndagen den 15 Maj

    Jämte kegelspelet öfvade man sig

denna qväll i malskjutning. En herre vid

namn König, men som ej var någon konung,

icke ens kegelkonung såg på kägelspelet.

De vid kegelbanan planterade syrénbuskarna

visade sig redan i sin grönska. Då man

 efteråt begaf sig i föreningssalen, visade

det sig att flera medlemmar efter spelet

begifvit sig hem.

                 

                   460 Sammanträdet

         Christi himmelfärdsdag den 19 Maj.

    En stor och vacker newfoundländare

medförd af en Polack väckte kegelspelarnes

 

uppmärksamhet. Pipispelet som länge

varit undangömd togs fram, men befanns

vara i dåligt skick. En kegelkrona och

en kegla fattades, men tillverkades för till-

fället. En okynnig pojke, som från gatan

inkastat stenar i trädgården och på kegel-

banans tak. Affattades och straffades af

några medlemmar och då man hotade

honom med polisen, under tårar lofvade att

bättra sig. I föreningssalen uppläste Präses

från Katolska handtverkareföreningen i

Altena en inbjudning till frirandet af

deras 25 åriga stiftelsefest den 2 Juli.

Fast några medlemmar voro hågade

att där infinna sig, afskräcktes de af

den kostsamma resan. Dock lofvade Präses

att intätta sin tillämnade utrikes resa, så

att han möjligen kunde öfvera festligheten

 

 

                    461 Sammanträdet

         Söndagen den 22 Maj.

     Präses frågade huruvida medlemmarne

voro hågade för en utflygt. Då flertalet

af de närvarande visade lust dertill enades

man om följande: 1) Utflugten, hvars mål var

Nackanäs skulle försigå första Söndagen efter

Pingst, 2) att mat skulle medtagas å person

60 öre, och att deltagarne i utflygten skulle

teckna sina namn på en lista och att

teckningen skulle afslutas annandag Pingst.

På frågan huru man skulle forsla ut mat

till stället erbjödo sig fyra medlemmar

att bära ut den.

 

 

                    462 Sammanträdet

          Pingstdagen den 29 Mai.

     Kegelbanan hade under veckans lopp på

Herr Döllings tillsägelse förbättrats, klot-

rennan, som skymde ljuset var sänkt en

fot, och öppningarna öfver förnstren till-

täppta, samt ett nytt fönster i kegelhuset

isatt, för att bättre upplysa det. En munter

medlemm höll hvad om 25 öre, mot 6 dubbla,

ibland wann han, ibland förlorade han.

En Supskriptions lista framlades i förenings-

salen; de sångare, som voro villiga att sjönga

hvarje första Söndag i månaden i kap-

pellet å söder, anmodades att teckna

sina namn.

 

 

                    463 Sammanträdet

        Annandagpingst den 30 Maj.

    Präses påminde medlemmarne om den

sedvanliga nattvardsgången på Christi

lekamens högtid, då äfven kyrkoherden,

Herr Pastor Bernhards,  50 åriga prestjubileum

komme att högtidligen firas. Medlemmarne

hade sålunda ett tillfälle att uppoffra den

helige kommunionen för sin åldrige

kyrkoherde, till hvilken flertalet stodo

i stor förbindelse. Teckningen för ut-

flygten till Nackanäs afslutades i dag

såsom öfverenskommet war.

 

 

                    464 Sammanträdet

         Utflygt till Nackanäs.

     Wid 2 tiden e.m. anlände ett stort antal

medlemmar till samlingsstället Götgatan

46, hvarifrån utfärden skulle försiggå. De

som erbjudit sig bära matkorgarne, begåfvo

sig först åstad för att med en roddbåt

från barnängen ro till Nackanäs. Sedan

de öfriga medlemmarne af försigtighet

försett sig med öl, följde de efter dels

per ångbåt dels till fots. Präses, som

fått hålla aftonsången anlände först

vid 1/2 6 tiden, och begaf sig oaktadt några

medlemmars anmodan att taga in i Nacka-

näs Restaurant, till Nackaqvarnar dit de

öfriga följde. Vädret var så gynsamt man

kund önska  sig. Sedan man en stund

roat sig med spel i det gröna, började hungern

 

att inställa sig, och uppsökte man en

lämlig plats der man ogenerad kunde

intaga sin aftonvard, bestående af stekt

kor, kalfstek, och sillsalat. Alla åto med god

appetit, och deras belåtenhet steg i högre grad

då Präses gaf dem en dryck, som han kallade

lifselixir. Till desert fick en hvar geleé med

mjölk. Nu följde den ena sången på den

andra och snart var tiden inne för hem-

färden hvilken företogs vid 9 tiden tii

fots på den romantisk vackra lands-

vägen.

 

 

                    465 Sammanträdet

         Söndagen den 12. Juni.

         Christi lekamens högtid.

     Till den sedvanliga nattvardsgången på

morgonen, hade ett stort antal medlemmar

infunnit sig. I anledning af Herr Pastor

Bernhards 50 åriga prestjubileum bevistade

föreningen högmesan samfällt, intågande

i prossession med fanan i kyrkan. Efter

högmessans slut uppstälde sig medlemmarne

på gärden för att frambära sina lyck-

önskningar till jubilaren. På qvällen i

föreningssalen, tog Präses, som skulle före-

taga en utrikes resa, afsked från för-

eningen och uppmanade dem att lika

noggrant uppfylla sina föreningspligter,

samt att hörsamma dem, som under

Präses frånvaro intog hans plats.

 

En afskedsskål dracks med hvit Bordeaux

vin, hvarvid alla öskade Präses en lycklig

resa. Herr Pastor Popp från Malmö, som i

anledning af Herr Pastor Bernhards jubi-

leum kommit till Stockholm hedrade

också föreningen med sin närvaro och

deltog lifligt i sången.

 

                  466 Sammanträdet

         Söndagen den 19 Juni.

     Man gissade hvarest Präses nu i qväll

väl månde vara, måhända i öpenhamn

vid dervarande Svende föreningen. Herr Pastor

Popp syntes liksom ersätta Präses och

visade det lifligaste intresse för föreningen.

Hans röst ljöd klangfullt genom föreningssalen.

 

 

                    467 Sammanträdet

         Midsommardagen den 21 Juni.

     Såsom var att förutse hade på denna

dag blott få medlemmar infunnit sig.

Stora flertalet hade lockats ut i det gröna.

Trädgården, der medlemmarne roade sig,

stod nu i sin vackraste fägring och ljuste

med sina utspruckna syréner och grönskande

trän allas ögon.

 

                    468 Sammanträdet

          Söndagen den 26 Juni. 

     En medlem, som inkallats till beväring

infann sig i föreningslokalen såsom ordonans åt

Majoren iklädd stor gardesuniform: kask, vapen-

rock och bajonettbalja, görande honnör, beundrades

och respecterades han i denna ovanliga drägt af

de närvarande medlemmarne. Samtalet rörde sig

kring exercis, beväring, ladugårdsgärdet, skjutning,

krig m.m.

 

 

                  469 Sammanträdet

          Söndagen den 3 Juli.

     Till nio messan på söder hade flera

sångare infunnit sig, för att enligt

öfverenskommelse utföra några sånger

men som organisten ej infunnit sig blef

ej någon sång af. På qvällen hade

ett ovanligt stort antal medlemmar

infunnit sig ochså pastorerna Popp och

von Stolberg, den förre för att taga

farväl af föreningen innan sin afresa

till Malmö. Kegelspelet bedrefs ifrigt

i den vackra sommarqvälen.

 

 

                    470 Sammanträdet

         Söndagen den 10 Juli.

     Allmänt beklagades af de närvarande

att man förliden Söndag glömt att

afsända ett lyckönskningstelegramm

till föreningen i Altona, i anledning

af dess 25 åriga stiftelsefest, isynnerhet

då Präses lofvat öfvervara festen i

Altona. Äfven i qväll öfvade man

"Herdens Söndagssång"  hvrmed man

enligt löfte tänkte glädja Präses

vid hans återkomst.

 

 

                    471 Sammanträdet

        Söndagen den 17 Juli

     Oaktadt ett häftigt regn såg man dock

ett stort antal medlemmar anlända

hvilka framkomne voro glada att

skydd under legelbanans vänliga tak.

Sedan man slutat spelet, komm man att tänka

på att Präses nu varit borta jämt en

månad. Till en resti medlem gjordes insamling.

 

                 472 Sammanträdet

        Söndagen den 14 Juli. 1887

        Utflygten till Löfholmen.

     Flertalet af föreningsmedlemmarne afreste

med ångslup ifrån Riddarholmen redan

vid 1/2 4 tiden, de öfriga kommo något

sednare, men voro alla samlade vid 5 tiden.

Ap. Vicarien var nog vänlig att deltaga

 

i utflygten och helsades vid 6 tiden väl-

kommen af såväl värdfolket, som af förenings-

medlemmarne.

     Herr och Fru Degen visade en fre-

kommande gästvänlighet. På in-

bjudning samlades man kring ett rikt

försedt kaffebord och efter att hafva

afwjungit några sångstycken, roade

man sig i det fria, med målskjutning

hvarvid mångeen gjorde ett lyckoskott.

    Några af sällskapet begagnade sig

af ett uppfriskande bad i den närbe-

lägna sjön.

    Apost Vicarien syntes synnerligen road

af den animerade stämning som rådde,

i hvarje anlete lyste belåtenhet. Han

begärde få höra en Bellmanssång, hvilket

äfven efterkoms, hvarefter han på ett

opartiskt sätt meddelade sin uppfattning

angående Bellmans kompositioner, och

 

författarverksamhet.

Herr Gerling, som deltog i utflygten

bidrog till att höja munterheten, i det

han med herr reinartz ingick ett vad

om 2 kr, att ap. Vicarien var äldre än

han själf.

     Som ap. Vicarien själf var tillstädes, och

han ju själfskrifven skiljedomare, och

då err Geling blef gjord uppmärsksamm

på sin felräkning, var han tröstlös öfver

att möjligen genom sitt vadha förnärmad

apost. Vicarien. Denne åter hade nog

mycken möda i att försäkra hrr Gerling

om motsatsen.

      Föreningens senior hrr Rolewicz, omtänksam

som altid, hade genom anskaffandet af öl

och "rökverk" förekommit "vattuskräck" och

"myggsting" men lärer visst i följd af sin

humanitet till största delen själf fått

 

bestå dessa saker, emedan han ej var så

sträng i sitt "fögderi".      Ap. Vicarien

hade låtit förse deltagarne med ett stort

antal smörgåsar, som på aftonen kommo

väl till pass och uppskattades af lite

hvar. En hrr Larsson, sångare i för-

samlingens kyrka och inviterad af

någon bland medlemmarne bidrog

att höja stämningen.

     Omvexlande med skålar, tal och sång

förflöt aftonen på ett angenämt sätt.

Wid 11 -1/2 tiden skedde uppbrott då Apost

Vicarien jämte några af medlemmarne

landsvägen gjorde sin emfärd, under

det härligaste väder. Flertalet af sällskapet

roades ännu någon tid af pianomusik

Seppe Degen med stort nöje trakterade.

     Helt vist var hvar och en föreningsmedlemm

nöjd med sin utflygt, på samma gång

erkännande hrr Degens gästfrihet.

 

 

                473 Sammanträdet

          Söndagen den 31 Juli

     Både vid kegelspelt och i förening-

salen utgjorde utflygten till Löfholmen

förliden söndag samtalsämnet. Sångaren

Larsson som deltagit i utflygten war

i qväll ochså närvarande i föreningen

jämte körsnären Andersson. Utom "herdens

Söndagssång" öfvades man cerenaden

"Hvi skall du fjärran vara" för att också

dermed öfverraska Präses vid hans

hemkomst.

 

                    474 Sammanträdet

          Söndagen den 7 Augusti

     Herr Apost Vicarien, som denna qväll in-

funnit sig i föreningssalen helsade från och

 

lemnade underrättelser om Präses. Borst-

bindaren H.Weber från Hessen-Nassau

upptogs denna qväll till pröfning. Man

hängaf sig åt förhoppningen att nu snart

företaga den sedan länge omtalade

utflygten till Björkö.

 

                   475 Sammanträdet

        Söndagen den 14 Augusti

     Seniorn meddelade medlemmarne den

glada underrättelsen, att Präses följande dag

skulle anlända och beslöt man att gemensamt

och taga emot honom vid Central-

station. Man gjorde de sista ansträngningar

för att inöfva "Herdens Söndagssång" för

aff flefritt kuna sjuga den vid Präses

första besök i föreningen.

 

 

                  476 Sammanträdet

         Söndagen den 21 Augusti

     präses helsades hjärtligt välkommen i

föreningen och afhörde med intresse hvad

som tilldragit sig under hansfrånvaro.

Liksom under de föregående åren, så lofvade

Präses att äfven denna gång hålla några

föredrag öfver sin utrikes resa. Sedan han

bestigit talarstolen, helsade han föreningen

med dess valspråk "Gud välsigne det hederlige

handtverket" och började att behandla sin

resa från Stockhlom till Köpenhamn, sitt

besök i handtverkarföreningen derstädes, samt

annat rörande Köpenhamns sevärdigheter;

vidare resan derifrån till Schwerin, bsök

i handtverkarföreningen derstädes, samt möte

med föreningens f.d. Vicepräses, Herr astor

 

Teising i hamburg. Utflygten till Björkö;

på hvilken man sedan länge väntat,

stäldes af Präses i utsigt nästkommande

Söndag. Närmare underrättelser skulle

lemnas på Onsdagen.

 

                  477 Sammanträdet

       Söndagen den 28 Augusti

       Utflygten till Björkö.

    Som friherrinan Klinkowström önskat

att föreningen måtte sjönga några and-

liga sånger under den heliga messan, som

Präses lofvat läsa i kapellet på Marienön,

så afreste man till ett antal af 12 med-

lemmar, kl 6 på morgonenfrån Stockholm

med Ångbåten Maria. astän seniorn

förvisst sig hos den ena kapten på Maria-

båtare, om att när sällskapet af tålf

personer önskade på Bockholmssundet

                                landstiga,

 

och man brukade efterkomma deras

önskan, så gjorde kapten likväl svårigheter

emedan hans arrendator, som var med

på båten ej ville tillåta någon land-

stigning. Efter längre ordvexling, gaf han

dock efter. Man landsteg vid 7 tiden och

var efter 20 minuter på herresätet Staf-

sund, där medlemmarne i slottets vestibul

undfägnades med kaffe och tillbehör.

Medan Präses drog sig tillbaka, sågo sig

medlemmarne omkring på Stafsund.

På friherrinnans önskan besågo de ett litet

kapell i hvars mitdt sågs en madonnabild

och sjöng man " O Santissimo". För att pryda

altaret på Marienön plockades nu blommor

i slottsparken, hvarefter man i båt satt öfver

till Marienön, hvarest det heliga messoffret

skulle frambäars i Klinkowströmska graf-

 

choret. Präses hade med friherrinnan

och hennes syster i wagn begifvit sig till

ett närbeläget ställe hvarifrån man i

några minuter kunde komma till Marienön.    

Sedan alt var till gudstjänsten iordning-

stöld börjades messan, hvarvid medlemmarne

sjöngo "Alsmäktige i stoftet böjd"," O

Santissimo","Josefs-sången"," Himlars

Konung"," Ansgariussången och Cantate

domini. I predikan behandlade Präses

ämnet, att endats Gud kan, will och bör

wara menniskornas lycksalighet. Folk från

omnejden had einfunnit sig.

     Efter gudstjänsten intogs frukost på

Stafsund bestående af ägg, kött, bröd, mjölk

m.m, och afvaktade man under sång ång-

båten Najaden, på hvilken de öfriga med-

lemmarne, som lemnat Stockholm kl 9

 

medföljde. Under hurrarop och viftningar

lemnade man Stafsund och dess gästvänliga

värdinna,. Kl 1 på e.m. anlände man förenade

till Björkö. Medlemmarnes första gång var

till Ansgarius-Monumentet, som det svenska

folket år 1834 reste till minnet af den h.

Ansgarius dödsdag. Efterdet Präses, i ett

kort föredrag öfver den h. Ansgarius, om-

talat dennes ifver för Christendomens Upp-

blomstring i Norden, afsjöng föreningen

Ansgariussången:"O sant Ansgar, af

Gud bestämd för hela Norden, - Till

Kristi sändebud, - Glöm ej den svenska

jorden,  hvilken ifrigt du - Predikat

Herrens ord, - Från himlens höjd se nu -

Ned på din kära hjord.

     Den trestämmige sången afsjöngs med

 

mycken andakt, och sedan man intagit

sin måltid, gick man åter till Monumentet

och afsjöng Ansgariusången. Monumentet

har följande inskrift:" Minne af Ansgarius

kristendomens apostel i Norden".

     Minnet öfver denne härliga utflugt

skall säkert lefva länge i medlemmarnes

ihågkomst, och bidraga till att föröka

hos dem ifvern och         för vår

heliga katolska tro, som Ansgarius bragte

våra förfäder för öfver 1000 år

sedan.

 

 

                    478 Sammanträdet

          Söndagen den 4 Sept.

     I sitt föredrag om sin utrikes resa

behandlade Präses i qväll stiftelsefesten

i Altona den 2 Juli; föreningens i Altonea

utflugt till Blankenese, amst Präses resa

till Bremen och Osnabrück. I sistnämda

stad hade präses besett föreningens lokal

och gästrum, samt mästarföreningen.

     Till slut beskref Präses sin resa till Amster-

dam, hvars handtverkarförening han samma

qväll besökte. Då denna förening eger

en välordnad sparkassa så framhöll

Präses nyttan af att äfven vår förening

måtte grunda ett dylikt sparväsende,

  konsten att spara vore nödvändig

för alla, men isynnerhet för handtverkare.

 

     Pastor Carl'en från Vadstena hedrade

föreningen med sin närvaro och

sjöngos på hans begäran några foster-

ländska sånger.

 

                  479 Sammanträdet

          Söndagen den 11 Sept. 1887      

     Som föreningen bragt Präses en serenad

på hans födelsedag den 6 Sept, så ut-

tryckte han sin tacksamhet derför,

och ville anse den, såsom icke gällande

hans person, utan hans embete. I sitt

föredrag berättade Präses om sitt besök

i handtverkarföreningen i Amsterdam,

hvilken han i alla delar framhöll som en

mönsterförening, ledd af en nitisk Präses.

Härefter beskref Präses Amsterdam, dess

 

läge, handles, egendomligheter och sevärdheter

samt dess invånare, i afseende på deras

nationella egenheter. Föredraget åhördes

med lifligt intresse.

 

                  480 Sammanträdet

          Söndagen den 18 Sept.

     Präses höll sitt fjärde föredrag öfver sin

utländska resa behandlande Hollands

residenzstad, "Haag", besöket i badorten

Schemmingen med dess omgifvande skogar,

resan till Rotterdam, besöket i handtvarkare-

föreningen därstädes, vistelsen bland domini-

kanmunkarne, hvars vänlighet och göästfrihet

Präses mycket lofordade, samt stadens

sevärdheter isynnerhet hamnen, de katolska

kyrkorna, zoloogiska trädgården m.m. Såsom

minne af föreningens utflygt till Stafsund

och Björko, skänkte Präses 10 Kronor till förenings-

kassan och delgaf innehållet af friherrinnan

 

Klinkowströms bref, hvari hon tackade förenings-

medlemmarne för deras besök och sång,

som gjordt det bästa intryck på landtb-

folkningen.

 

                  481 Sammanträdet.

         Söndagen den 25 September.

     Sedan Präses afslutat sitt föredrag om

Holland, började han behandla sin resa

i Belgien hvars vigtigaste örlogshamn,

"Antwerpen" han först omnämde särskildt

dess Katredall, rådhus, bank, zoologiska

trädgård och hamn. Ochså omnämde

talaren Mecheln eller Malin sätet för

Belgiens primas ( ärkebiskop). I synnerhet uppehöll

sig Präses vid Kathedral kyrkan derstädes, fram-

hållande dess ålder, rymlighet och rikedom.

Såsom de föregående åren medlemmarne

efterkommit den heliga faderns önskan

att läsa rosenkransen, i oktober månad,

 

 

så uttryckte Präses den önskan att med-

lemmarne äfven i år på den första och

sista Söndagen i Oktober, skulle deltaga

i den sedvanliga rosenkransbönen i St. Erics

kapellet. En korg med delikata frukter,

som Präses något sent erhållit till sin

födelsedag, lockade många att deltaga i

dominospelet mot en liten insats. De lyckliga

vinnarne offrade gerna sin lilla skärf för dessa

apetitliga frukter.

 

                    482 Sammanträdet

          Söndagen den 2. Oktober.

     På morgonen sjöng föreningens quartett

i St Erics Capellet då rosenkranzbrödra-

skapet firade sin årsfest. Sångarne und-

fägnades sedermera med kaffe och tillbehör

som serverades i kegelbanan. Frestelsen var

för stor att låta gå sig nöjet ur händerna

 

att slå ett parti keglor som enligt polis-

ordningen ej finge dröja längre än kl. 11.

På qvällen hade många medlemmar in-

funnit sig för att gemensamt läsa Rosen-

kranzbönen enligt d.h. fadernsvilja. Väl-

signelsen gafs af Präses. Sedan man åter-

vändt till föreningssalen upplästes protokollet,

och påminde Präses om den sedvanliga

Nattvardsgången instundande Söndag.

     En stor kaka, samt en korg med äpplen

som blifvit skänkt af en välgörarinna ut-

delades och smakades af en hvar.

 

                    483 Sammanträdet

          Söndagen den 9 Oktober.

     I den gemensamma Nattvardsgången på norr

deltogo tyvärr ej många medlemmar. Handlande

Hr. Louis Anderson bevistade sammankomsten. För

en tillrest medlem, konstverwandten Tinferts från Ostpreussen

gjordes en insamling som kom den tillreste väl

till pass.

 

 

                 484 Sammanträdet

         Söndagen den 16 Oktober. 

     I sitt föredrag skildrade Präses Belgiens

hufvudstad Brüssel och dess sevärdheter,

såsom torg, boulevarder, saluhallar, offentliga

Byggnader, Restaurants och dess nationsfest.

präses omtalade äfven sin vistelse i Cottenberg

i St.Josefs inrättningen, dit han begifvit sig i afsigt

för att helsa på fröken Slawang f.d. föreståndarinna

för Katolska flickskolan i Stockholm. Af

hedersmedlemmarne hade herr A.Roesler

infunnit sig. Herr Pastor von Stolberg

hedrade föreningen för en liten stund

med sin närvaro. Den fruktkorg som Präses

till skänks erhållit till sin namnsdag var igen

fyld med herrliga äpplen, som nu bortspelades

i doninospelet.

 

 

                 Sammanträdet

          485 Söndagen den 23 Oktober.

     Oaktad den sena årstiden hade redan

vid 5 tiden flera medlemmar infunnit

sig till kegelspelet, hvarunder flera bataljoner

noterades. Föredraget fortsattes om Brüssels

kyrkor, eleganta bodar, folklif och herrliga

omgifningar. Efter föredragets slut inbjöd

Präses medlemmarne till rosenkransbönen

instundande sista söndag i Oktober, då

äfven i år medlemmarne hade tillfälle att

offra nämda bön för sina aflidne anhöriga.

 

                    486 Sammanträdet

         Söndagen den 30 Oktober

     Efter läsandet af Rosenkransbönen, gaf

ap. Vicarien välsignelsen. Tyvärr hade för-

eningens organist af missförstånd kommit

för sent, så att man måste sjönga utan

orgelaccompagnement. Innan protokollet

upplästs, afslöt Präses den serie föredrag

 

han hittils hållit om sin utländska resa.

Det war städerna Löven, Lüttich, Maastrich,

Aachen och Köln som Präses behandlade samt den del av vestfalen

som kallas sauerland, berömd för sina

utmärkta schinken; härefter upplästes

protokollet öfver några sammankomster.

Föreningen hade i qväll det nöjet att se

ap. Vicarien som gäst. Bland hedersmedlemmarna

märktes hr. Dr Muller, E. Roesler m.fl.

 

                   487 Sammanträdet

          Söndagen den 6 November

    En handtverkare, som besökte föreningen

trodde kunna förvärfva sig delegareskap i

sjukkassan fastän han ej var förenings-

medlem, men upplystes af Präses om mot-

satsen. Präses förevisade en fotografi

af föreningshuset i Cöln, hvilket väckte

allmän beundran; man genomögnade

äfven matrikeln af förra föreningen

 

"Amicitia", där flera kända namn åter-

funnos, tillochmed egna af äldre med-

lemmar. Till slut framdrogs åter Kejsar-

spelet som sedan länge ej begagnats.

 

                 488 Sammanträdet

         Söndagen 13 November.

     Präses upplesta några artiklar ur Gefleposten

angående Inquisitionen, hvars ändmål,

utsträckning och hårdhet blifvit origtigt

bedömd och uppfattad af lektor Wahlenström

men berigtigad af Pastor Moro. Präses före-

visade ett fotografialbum af de gossar som

under sin skoltid voro inaccorderade i inrätt-

ningen. En föreningsmedlem, af hvilken

albumet innehöll tvenne porträtter, wille med

största nöje ega en af dem och gaf sig ingen ro

tills dess Präses lofvat honom det.

 

 

                  489 Sammanträdet

        Söndagen den 20 November.

     Präses uppläste fortsättningen af artiklar

om inquisitionen. Sedan Hr. Vahlenström

upphört, hade en onämd efterträdare fort-

satt med dennes öfverdrifter och falska

uppgifter angående inquisitionen. Herr

Pastor Moro var icke sen att äfven till-

bakavisa denne nye motståndares, af orgtg

uppfattning, framgågna påståenden. Som

en medlem insjuknat och begärt sjukhjelp,

mn ej erlagt sina månadsafgifter till förenings-

kassan, tillkännagaf Präses styrelsens beslut, att

vägra nämda delegares sjukhjelps utbetalande, alden-

stund ingen, som ej fullgjort sina skyldigheter, kunde

göra anspråk på sina rättigheter. En korg med

vackra äpplen och en stor kaka hade blifvit skänkt

af Elisabethsystrarna i anledning af Elisabethdagen 19 Nov.

Såsom ett tacksamhetsbevis lofvade Präses hålla ett

föredrag om Elisabeth nästa Söndag. Förgyllaren

A Johansson upptogs till pröfning.

 

 

                  490 Sammanträdet

         Söndagen den 27 November. 

     Före föredraget tillkännagaf Präses att

han hade blifvit klandrad för att han ej hållit

noga efter att alla medlemmar punktligt

betalade sina månadsafgifter till förenings-

kassan, men att, menade han, det hvarje

medlem själf borde veta sina i stadgarne

påpekade förpligtelser, utan att liksom först

tvingas dertill. För att likväl förmå de försum-

liga att erlägga sina resterande afgifter skulle

man instundande söndag förfara med större

stränghet. Präses höll derefter sitt lofvade föredrag

öfver den hl. Elisabeth, hennes vackra lifsgerning,

särskildt hennes barmhertighet mot de fattiga

och hennes tålamod i lifvets pröfningar.

Efter föredraget, som åhördes med stort intresse

upplästes protokollet.

 

 

                    491 Sammanträdet

         Söndagen den 4 December

     I ett kortare föredrag hänvisade Präses till

den katolska werldens allmänna täflan

om att fira den heliga faderns 50 åriga prest

jubileum, och uttryckte anskvärdheten af

att också den katolska handtverkarföreningen i

Stockholm, borde så högtidligt som möjligt

firad denna dag. Föreningssalens utsmyckande

öfverlemnade Präses åt medlemmarne. För

att än yttermera styrka medlemmarnes nit

för saken, anförde Präses några yttranden

af tillochmed protestandtiska lärde angående

Påfvedömet för menskligheten. Protokollet upplästes.

Förra veckans uppmaning angående förenings-

medlemmarnes skyldigheter, hade den verkan

att 38 månadsafgifter erlades.

 

 

                 492 Sammanträdet

         Söndagen den 11 December

    Präses lofvade att snart hålla ett föredrag

om ett mycket omtaladt och förvrängt

historiskt ämne, neligen Bartolomeinatten

och att han redan denna afton ämnat hålla

nämda föredrag i fall förut vetat, att

så många medlemmar voro närvarande.

Emellertid uppmanade han de närvarande

att deltaga uti firandet af julhögtiden

Annandag Jul, både på morgonen i hufvud-

kyrkan och på aftonen i föreningssalen.

En wacker gåfva till påfvens jubilem, sade

Präses, vore attuppoffra kommunionen

Annandag Jul för den heliga fadren. Proto-

kollet upplästes harefter.seniorns fråga

huruvida man Annandag Jul och Nyårsdagen

skulle medtaga fanan, svarade Präses, att

detta Annandag Jul vid nattvardsgången,

 

berodde på antalet närvarande med-

lemmar. Då vid förfrågan härom icle

någon säkerhet vans, anmärkte Präses, att

i fall det handlade sig om föreningens

officiella deltagande uti firandet af påfve-

jubileet, på nyårsdagen, vore det hvarje

medlema skyldighet att vid ett sådant

tillfälle i processionen, och att

om en medlem utan vigtigt skäl, uteblef,

på en sådan dag, då det, handlade sig att

ära hela kristlighetens fader, ej vore värdig

att kallas medlem af katolska handt-

verkarföreningen.

 

 

                  493 Sammanträdet

         Söndagen den 18 December.

    Till inträde i föreningen anmälde sig kapten

Johan Elfving, som upptogs till pröfning.

Dominospelet och kejsarspelet aflöste hvar-

andra och anlitades så ifrigt att många

slantar tillflöto kassan.

 

                  494 Sammanträdet

         Juldagen den 25 December.

     Man inöfvade några gamla julsånger,

som skulle sjungas på aftonen nästföljande

dag, under det att seniorn var sysselsatt

med att iordningsätta alt för eclareringen

 

 

                  495 Sammanträdet

        Annandag Jul den 26 December 1887.

    På förmiddagen hade många med-

lemmar infunnit sig vid herrans bord

till gemnesam nattvardsgång uppofrande

den heliga kommunionen för den heliga

fadern. På qvällen samlades man i det

yttre rummet och afbidade det som komma

skulle. Tyvärr fick man en längre tid

vänta tills dess festen var arangerad. Först

efter 8 öppnades dörrarna till förrummet,

som strålade i rik belysning. Bland de

närvarande märkts Herr Apostoliska Vicarien.

Bordet var rikligen försedt med hvarjehanda

julläckerheter såsom åpplen, pepparkakor,

nötter, mandlar m.m.

 

Julgranen med sina små ljus och med

hvarjehanda saker behängda grenar, erbjöd

en vacker anblick.

Sedan man sjungit "Stilla Natt", och Präses

med några ord påmint om dagens betydelse,

intog en hvar sin andel af de på bordet

befindliga sakerna. Julklapaprne, som

lågo väl inpackade i en större korg, fram-

togos och utdelades. Den äldste medlemmen

Herr Reinartz skulle få den första julklappen,

men tyvärr hade man borttappadt den under

vägen, och blef så alt sökande utan resultat -

den hade borttappats under vägen från

Präses´ rum till föreningssalen.

Enligt den ordning medlemmarne voro in-

förda i matrikeln utdelades derefter jul-

klapaprne. Sryrelse medlemmar fingo en

särskild julklapp, nämligen en större

                                             fotografi

 

föreställande "Christi upsptåndelse",

deraf sex skänkta af fotografen Herr E.

Roesler.

En medlem, som erhållit plats i Holland

beslöt att dit medtaga sina presenter

såsom Minne af föreningen. Egaren af

Nürnbergs Bryggeri Herr F.Dölling hade

skänkt 25 Erlanger och 25 Bayerskt öl för

att höja festglädjen.

Föreningens julklapapr skulle förevisas

Trettonde dagen, då äfven de öfrigblifna

julklapparna skulle bortskänkas.  

På Präses fråga, huruvida alla fått sina

julklappar, anmärkte en medlem att

Apostoliska Vicarien ej erhållit någon

sådan.Denne svarade då att han gladde

sig öfver dras oskrymtade glädje och derigenom

att de dem nöjde, beredde de honom en

 

icke ringa gåfva; han tackade vidare Präses

för hans nit och faderliga omvårdnad för

föreningen.

Nu afgjordes frågan huruvida föreningen

skulle gemensamt deltaga i Påfvejubileets

fest på Nyårsdagen, och anmärkte Präses

att sådant skulle kunna försiggå i fall

ett tillräckligt antal af minst 24 medlemmar

lofvade infinna sig i processionen.

Apostoliske Vicarien önskade äfven han

att föreningen måtte liksom bilda en

hedersvakt vid festen, och förmodligen

skulle äfven hedersmedlemmarne gernaq

vilja deltaga dervid. Man had egod utsigt

af att ett antal af minst 24 medlemmar

och hedersmedlemmar skulle infinna sig.

    Man skiljdes sedan åt för sista gången

på det gamla året 1887, önskande

hvarandra ett godt slut derpå,

 

och att föreningen framdeles måtte lysa

med sina åtta djupsinniga valspråk:

           "Religion och Dygd"

           "Arbetsamhet och Flit"

           "Endrägt och Kärlek"

           "Glädje och Skämt"

och med sin vackra helsning

 

Gud välsigne det hederliga

      Handtverket!