Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                              Protokoll 1883

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                            1883

 

 

                      197 Sammanträdet.

                      Nyårsdagen den 1 Januari 1883.

           Sammankomsten var

ganska talrikt besökt och de an-

kommande helsade hvarandra med

de sedvanliga nyårsuttrycken, lyck-

önskande hvarandra ett godt nytt

år och en god fortsättning. Sedan

framsattes några buteljer Bordeaux-vin

och glasen fyldes, hvarpå ”Präses” tog till

ordet och lyckönskade alla de närvarande

till ett godt nytt år och nedkallade Guds

välsignelse öfver dem och föreningen

samt påpekade huru som det gamla

året varit för föreningen i hög grad

tillfredsställande och uttalade den för-

hoppningen att det nya äfven måtte

visa sig vara det. – På samma gång

upptog ”Präses” till definitiva  med-

lemmar förgyllaren herr Nolze,

studeranden herr Axel Stocklassa,

 

till provisorisk medlem stuckatören herr

Axel Hallberg samt till pröfning f.d.

eleven herr Hanson, hvarpå man drack

ofvannämda herrars skål. Därpå af-

sjöngs några lofsånger såsom ” Cantate

Domine”, ”Laudate Pueri” samt bönen

Himlars konung.

     Mot slutet af sammankomsten, då

man granskade konto för månadsaf-

gifterna skyndade sig alla de af de när-

varande, hvilka ännu ej erlagt dessa

att betala sina resterande månadsaf-

gifter för att därigenom slippa några

obehagliga hågkomster från det nu

förflutna året.

   Af hedersmedlemmarne hade herrar

Popp och Reinertz infunnit sig.

 

                      198 Sammanträdet.

                      Trettondagen den 6 Januari

Äfven denna sammankomst

var talrikt besökt. De öfverblifna äplena,

nötterna och pepparkakorna utdelades

 

och hvar och en af de närvarande

fick var sin beskärda del. Äfven de

julklappar, som blivit öfver bortlottades.

Under lottdragningen hände det sig

att en medlem som ville

se på en annans julklapp, på skämt

tillegnade sig denna, hvarvid han kom

att förstöra densamma. Detta var ej

som man lätt kan förstå, i garens

smak, hvarför denna yrkade på att

brottslingen skulle bestraffas och be-

tala böter. Efter långa underhand-

lingar och sedan man hotat att

ställa honom inför en jury och sedan

”Präses” förklarat att, om han ej erlade

bötena, han ej skulle få taga del

i lottdragningen betalade slutligen

den skyldige sin pligt, hvilken från

början bestämd till 2 kr, genom

”Präses” bemedling hade blifvit sänkt

till 25 öre.

    Efter lottdragningen slut föranstaltade

 

en medlem en auktion för ett välgöran-

de ändamål, det som auktionen in-

bringade skulle nämligen användas

till hjälp åt en i föreningen till

pröfning upptagen arbetare som nyligen

hitkommen ännu ej lyckats få arbete.      

     Auktionen blef liflig, dess goda

syfte inverkade tydligen på de bjud-

ande; buden följde raskt på hvar-

andra och gingo till en dittills

ökänd höjd. Så betingade ett äple

1 Kr 50 öre, en cigarr 50 öre, en nöt 25

à 30 öre och så vidare. Vid auktionens

slut hade äfven ordnaren den till-

fredssällelsen att i föreningens namn

öfverlämna till den ifrågavarande

arbetaren en summa af 7 Kr. 50 öre,

som säkerligen var honom ganska

kärkommen. Med anledning af

detta yttrade ”Präses” att en sådan

välgerning helt visst ej skulle blfva

obelönad samt medföra Guds väl-

 

signelse öfver föreningen.

 

                      199 Sammanträdet.

                      Söndagen den 7 Januari 1883.

        Denna qväll hade ej många

infunnit sig, hvarför sammankomsten

förflöt tämligen tyst. Speldosan upp-

drogs och lät höra för första gången

under detta år sina vackra melodier.

Innan julgranen, som denna afton

skulle plundras, blef beröfvad sina

härligheter, påtändes den för att

ännu en gång glädja de närvarande

med sin glans. Denna afton fick

den en ytterligare upplysning af

bengaliska tändstickor med röd och

grön färg, hvilka tändes af några med-

lemmar. Skenet från dessa tog sig

särdeles vackert ut, på ena sidan om

julgranen lyste den gröna färgen,

på den andra den starkt skimrande

röda färgen och i midten julgranen

själf med sina påtända ljus.

 

   De närvarande uttryckte äfven sin

förtjusning öfver den ovanlig ekläring-

en, hvarefter julgranen beröfvades sina

bästa dyrbarheter, hvilka gömdes för

att åter uppträda vid nästa julhögtid.

     Hedersledamoten herr Reinartz

hade äfven denna gång infunnit sig.

 

                      200 Sammanträdet.

                      Söndagen den 14 Januari

     Innan föreningens qvartett denna

afton som vanligt skulle afsjunga

några sånger, beklagade sig flera af

sångarne öfver heshet, hvarför de

hoppades att om någon disonnans

under sången skulle uppstå, åhör-

arne skulle ursäkta dem. Det

märktes äfven under sången att

allt ej stod rätt till, men den fortfor

likväl utan några större missöden.

      En fordom elev i härvarande

 

Inrättning för gossar, Frank, som idkar studier

i Danmark, bevistade sammankomsten.

                ”Präses” tillkännagaf att man upp-

dragit åt en snickare att åt föreningen

förfärdiga en kateder samt beskref för

de närvarande huru den skulle

komma att se ut. Man öfverlade

sedan om hvilken färg katedern

helst borde hafva för att passa till

lokalens öfriga möblemang.

 

                      201 Sammanträdet.

                      Söndagen den 21 Januari

           Innan ”Präses” fortsatte sina

föredrag om ”fader Kolping” redogjorde

han för kassans tillstånd. Denna

var vid 1882 års början 1504 Kr och

65 öre. Under 1882 års förlopp utgjorde

de influtna medlen 1287 kr. 31 öre

och utgifterna 443 kr. 85öre, hvilket

således visade en nettobehållning af

843 kr. 46 öre. Kassan utgjorde således

 

vid 1883 års början 2348 kr. 11öre.

tillika omnämde ”Präses” att han

lyftat räntan för ett halft år af de

på riksbanken insatta medlen. Denna

belöpte sig till 35 kr. 47öre.

        Härefter återtog ”Präses” sina före-

drag och behandlade denna gång ut-

vecklingen af föreningen i Bayerns

hufvudstad München. Denna förening

hade alt från början legat ”Kolping”

mycket om hjärtat, hvarför ”Präses” äfven

ansåg den böra omnämnas i skildring-

en af ”Kolpings” lif och verksamhet.

särskilt framhöll talaren huru som

det endast genom försynens synnerliga

nåd blef en möjlighet att det vackra

och storartade föreningshuset i München

på en kort tid kunnat uppföras och

iståndsättas. Alla stånd och klasser

hade kommit med bidrag till byggningens

uppförande och särskildt omnämdes

att en rik dam testamenterat sin

 

förmögenhet på 64000 gulden åt

föreningen, hvilket naturligtvis högst

väsentligt bidragit till husets snara

uppbyggande.  – Vid invigningsfesten

infann sig Kolping i München

och ur det tal, som han då höll,

uppläste ”Präses” det vigtigaste samt

omnämde vidare att konungen af

Bayern mycket gynnade föreningen

och skänkte åt densamma 10000

gulden samt att han en gång besökt

föreningshuset och tagit det i när-

mare skärskådan.

      En föreningsmedlem hade

med sig i sällskap en handt-

verkare, konditor de la Haye, hvilken

upptogs till pröfning för inträde i

föreningen.

 

 

                      202 Sammankomsten.

                      Söndagen den 28 Januari.

    Protokollet öfver några samman-

komster föredrogs, hvarefter ”Präses”

uppläste ett bref från Jean

Rémy, hvari denne bland annat

beklagade is öfver sitt missöde att,

efter flera försök likväl ej kunnat

träffa monseigneur Tonti, en af före-

ningens välgörare, för att aflägga

hos honom sin nyårsvisit, hvartill

herr Jean Rémy, såsom föreningens

representant i Paris, ansett sig vara

förpligtigad. Därefter påminde ”Präses”

dem af föreningens medlemmar, som

tecknat sina namn, men ännu ej

erlagt missionsbidragen, att ställa

sig denna hans vänliga påminnelse

till efterrättelse.

     Katedern var nu färdig och målad,

samt prydde ganska bra sin plats mellan¨

de båda fönstren och öfverenstämde

 

såväl till färg som till storlek med lokalens

öfriga möblemang och utseende.

 

                      203 Sammanträdet

                      Söndagen den 4 Februari 1883

             ”Präses” höll denna afton sitt

föredrag från den nya katedern, hvar-

igenom densamma nu invigdes till

sitt ändamål. Äfven en ny ring-

klocka, som stod på katedern be-

gagnades denna qväll för första

gången och hvarmed ”Präses” gaf

tecken, då han började sitt föredrag.

             Det heliga messoffret var

valt till ämne, hvartill ”Präses” sade

sig hafva anledning, såväl genom

denna dags firande af nordens första

apostel, den helige Ansgarius som

utaf fastetidens annalkande. ”Präses”

skildrade offrets betydelse i allmän-

het, dess historia såväl bland det

gamla testamentets rättfärdiga som

 

hos de hedniska folkan. Vidare

framhöll talaren att i gamla testa-

mentet funnits så väl blodiga

som oblodiga offer, och att de blodiga

offren voro en förebild af Kristi

korsoffer, men de oblodiga af det

heliga messofret, som är en fortsätt-

ning och förnyelse af korsoffret.

Efter talets slut lofvade ”Präses” att

under fastesöndagarna i sina före-

drag vidare behandla det heliga

messoffret. Ringklockan ljöd nu för

att förkunna att föredraget var slut.

     Strax därpå tog ”Präses” åter till

ordet, denna gång för att utnämna

tvänne herrar, nämligen lektorn vid

Kgl. Krigshögskolan Doktor J. Möller

och fabrikören herr F. Stocklassat

till föreningens  hedersmedlemmar.

sedan cognac, vin och s.k. munkar

framtagits och all hade fattat sina

fylda glas, föreslog ”Präses” de nya

 

hedersmedlemmarnas skål, hvarvid ”Präses”                      

 bland annat uttalade den önskan att

de måtte hafva arbetarnes väl på hjärtat,

och efter förmåga bidraga till före-

ningens bästa. Sedan glasen tömts

och ånyo blifvit påfyllda, önskade

herr K. Müller att besvara ”Präses” skål

i sitt och den andre hedersmedlemmens

namn, samt begärde därför en stunds

uppmärksamhet. I sitt tal lyck-

önskade han sig öfver att som he-

dersmedlem hafva blifvit upptagen

i katolska handtverkarföreningen

och sade att det skulle vara en glädje

för honom att någongång infinna sig

här bland arbetarne och lära sig

det förtroende till Gud, som alla här

syntes hafva. Vidare önskade han att

föreningen måtte utveckla sig som

ett kraftigt träd, hvilket skjuter djupa

rötter ned i jorden för att sedermera

med väldiga grenar sträfva uppåt.

 

Därefter dracks skålen i botten.

Körsnären herr Rolevitz, som af en

medlem införts i föreningen hade

på samma gång blifvit upptagen till

pröfning.

     Lokalen var uppfyld af ett så stort

antal medlemmar, som kanske aldrig förut

varit händelsen. Aftonens högtidlighet

förökades ännu mera genom tvenne

dyrbara och konstrikt arbetade baner,

föreställande det ena den heliga

jungfru Maria, det andra den he-

lige Josef med Jesu barnet. På baksi-

dan voro deras namnskiffer insydda.

Dessa tvänne baner, hade nu af kyrko-

herden blifvit skänkta till föreningen.

En kopia av Thorvaldsens Kristus

som äfvenledes blifvit skänkt för-

eningen, var uppsatt på en pied-

estal ofvanför katedern.

 

                      204 Sammanträdet.

                      Söndagen den 14 Februari.

      ”Präses” höll sitt andra före-

drag om det heliga messoffret, i

hvilket han behandlade uppkomsten,

ändamålet med och betydelsen af

messkläderna. Af hedersmedlemmar-

ne hade herrarne Rössler infunnit

sig och deltogo de båda i sången.

 

                      25 Sammanträdet.

                      Söndagen den 18 Februari.

    I sitt tredje föredrag om det

heliga messoffret, behandlade ”Präses”

ämnet om messklädernas färger

och deras betydelse, vidare altaret och

dess tillbehör, samt messans delar ifrån

början till och med Gloria.

      Flera nyinbundna böcker

lemnades denna qväll i bibliote-

kariens vård. Tre stycken prydliga

spottlådor hade föreningen blifvit

 

tillegnade af kakelugnsmakaren

herr Dolatkowsky. En ringklocka

(”Timbré”) hade äfvenledes blifvit anskaffad.

En ny sång, ”Gud som styrer folkens

öden”, sjöngs för första gången i

föreningen, hvarunder åhörarne

syntes mycket roade af basstämman

hvilken ljöd lik ljudet af en trumma

i en krigsmarsch.

 

                      206 Sammanträdet

                      Söndagen den 25 Februari 1883.

        Föredraget, som denna afton börja-

de något senare än vanligt afhandla-

de Messan från Gloria till Evangeliet

Således Kollekten, Epistlen och Graduale.

Föredraget var denna gång kortare än

de föregående, alldenstund ”Präses” sade

sig vara något trött.

       Då sången, ”Gud, som styrer

folkens öden”, vid den förra samman-

komsten väckt allmänt bifall, an-

 

höll man äfven nu att ånyo få                      

höra den. Den uppväckte äfven-

ledes denna gång samma munterhet

och tillfredsställelse som förra gången

 

207 Sammnaträdet

Söndagen den 4 Mars. 1883.

      Föredraget behandlade denna

Gång Messan från Evangeliet till

Orate Fratres, eller Evangelium, Credo,

offringen och handtvagningen. Rökelsen

omnämdes äfven och förklarades när-

mare.

       Den medlem, som under

sommaren fört protokollet hade före-

gående Söndag lofvat att påpföljande

Måndag lemna protokollen öfver de

sista sammankomsterna, somhållits

i den gamla lokalen och då ”Präses”

tviflade därpå, förband han sig att med

25 öre betala för hvarje dag utöfver den

bestämda tiden. Nu hade han först 

 

denna afton lemnat de ifrågavarande

protokollen, hvarför han således borde

plikta en summa stor 1 Kr 50 öre.

”Präses” yrkade därför att den försum-

lige skulle erlägga bötena, men då

denne beskärmade sig här lfver, ned-

satte man böterna till hälften.

Fortfarande dröjde han likväl att

vilja betala, hvarför man skred till

rättegång. Den anklagade sökte nu en

försvarare för sin sak, men då alla in-

sågo att saken var sjuk, fann han ingen

benägen att föra hans talan, hvarför

han slutligen måste finna sig i att

betala den sist omnämda summan.  

 

 

 

                      6

                      1883

                      11/3 – 5/8

 

                     

                      208 Sammanträdet

                      Söndagen den 11. Mars. 1883.

        Präses fortsatte föredragen om

det heliga messofret och började vid

”Orate Fratres”, dit han förra gången hunnit,

samt fortsatte till förvandlingen. Före-

draget innehöll ”Orate Fratres”, ”Stilla

bönen”, Prefationen med Sanctus samt

slutligen början af Canon.

      Då detta var slutadt tillkänna-

gaf ”Präses” att styrelsen vid sin sista

sammankomst diskuteradt frågan

om man ej under ett föredrag, hvilket

behandlade ett religiöst ämne borde

upphöra att röka, och då detta af

styrelsen ansetts vara önskvärdt och

passande, anmodade därför ”Präses”

vänligen medlemmarne att iakttaga

denna föreskrift.

       Då nästkommande Söndag vore

virgildagen för den helige Josephs högtid,

 

i dess bästa betydelse och i denna

förhoppning höjde ”Präses” sitt glas

för dem.

Såväl före som efter föredraget hade

en ny Josephsång blifvit sjungen.

andre ordnaren herr Jaqvin, införde

under sammankomsten en nyligen

till Sverige anländ fransman,

hvilken han presenterade för medlemmarne.

         Undertiden förevisade en medlem

något, som han gömdt bakom en dörr,

för de öfriga medlemmarne, hvilka fingo

erlägga en viss avgift därför. För at få

dem att bese saken, skröt förevisaren med

att det var något hitills osedt och ovan-

ligt. Nästan alla läto öfver locka sig

och fingo efter afgifven betalning, kasta

en blick bakom den hemlighetsfulla

dörren. Sedan ingen mera ville se,

framtogs saken och befanns vara en på

papper väl utförd teckning af den

 

lede själf, hvilken sedan bortauktione-

rades -  teckningen välförståendes ej

originalet - hvarpå man ytterliggare

hade månget skämt och upptåg med

densamme.

 Hedersledamoten herr Reinartz hade

infunnit sig.

 

                      210 Sammanträdet

Söndagen den 25 Mars.

                      Påskdagen

    I föredraget om det heliga mess-

offret behandlade ”Präses” messans

tredje del från Pater Noster t.o.m.

Communionen, hvarvid han fästade

uppmärksamheten på bönen om freds-

kyssen.

  Tvenne påskbröd och några pås-

ägg utbjöds och betingades  ovanligt

högt, sannolikt därför att de inropa-

des och ånyo utbjöds flera gånger å rad.

 

Några påsksånger med halleluja

Uppstämdes och åhördes af de tal-

Rikt församlade medlemmarne med

Stort intresse.

Bland hedersmedlemmarne hade

Fabrikören herr Stocklassa infunnit sig. 

 

                      211 Sammanträdet

                      Annandag Påsk den 26 Mars.

        Fastän ”Präses” fruktadt, det icke

vara möda värdt att Annandag Påsk

hålla sammankomst af det skäl att

äfven följande dag var en högtids-

dag ( Maria Bebådelsedag), hade det

oaktadt många medlemmar in-

funnit sig och roade sig under aftonens

lopp af bästa förmåga.

     ”Präses” frågade huruvida någon

af de medlemmar, som idkade

körsnärsyrket var hågad att till-

skära och iordningsätta den länge

 

sedan köpta waxduken för förenings-

bordet. Två af dem sade sig vara

beredvilliga därtill och togo genast

mått samt lofvade att göra den i

ordning till nästkommande söndag.

 En och annan medlem gjorde skämt-

ande en anmärkning öfver att ofvan-

nämde körsnärer på en helgdag

afpassat och tagit mått på vaxduken

efter bordets storlek, samt synts håga-

de att anställa en rättegång däröfver.

 

                      212 Sammanträdet

                      Maria Bebådelsedag den 27 Mars

    Att man i dag, som var den

tredje på hvarandra följande högtids-

dager, icke kunde vänta sig att finna

många medlemmar i föreningslokalen

var helt naturligt. Den föregående

aftonen påtänkta rättegången mot

körsnärerna var ej bortglömd och

 

upptogs därför änuo. Men då ”Präses”

anmärkte, att då de endast afmätt

men ej verkställt arbetet, han nog

skulle kunna försvara dem mot

anklagelsen af helgdagens skändnande

och då ”Präses” därtill hotade åklagar-

ren med rättegångskostnaderna, bi-

lades saken i godo.

Speldosan uppdrogs och lät höra

sina vackra toner, hvarefter aftonen

tillbragtes under sång.

 

                      213 Sammanträdet

                      Söndagen de 1 April

För första gången lät en klocka, som

blifvit anbragd öfver dörren till

föreningslokalen, denna qväll höra

sitt klinande ljud för hvarje gång

en medlem inträdde.

Efter en stunds samtal föll talet

på Irlands laglösa tillstånd,

 

hvarvid ”Präses” förklarade de orsaker,

som framkallat ett så bedröfligt till-

stånd, att nöden nästan tvungit

irländarna att bryta mot lag och ordning.

      Därefter tillkännagaf ”Präses”

Att val af ny senior nästa söndag

Skulle ega rum.

 

                      214 Sammanträdet

Söndagen den 8 April.

            ”Präses”,afslöt sina föredrag om

det heliga messofret med att göra

ett tillägg till den förra gången af-

slutade afhandlingen om commun-

nionen, hvari skildrades huru våra

förfäder begått Herrans heliga natt-

vard; som följer efter communionen.

Talaren slöt med en uppmaning

till medlemmarne att addrig utan

något vigtigt skäl försumma den

 

heliga messans åhörande hvarje sön-

och helgdag, hvilket ju vore en af

människans förnämsta pligter.

    Efter slutadt föredrag skred man

till val af ny senior, då den hitills-

varande genom ingånget giftermål var

förhindrad att sköta en seniors åliggan-

de. Man verkställde valet enligt stad-

garnas föreskrifter, hvarvid tillgick så, att

alla närvarande medlemmar på en lapp

nedskref dens namn han önskade

blifva vald. Sedan detta var gjordt,

samlades lapparn och två medlemmar

uppläste de namn, som stodo därpå.

Däraf syntes att tre Herrar voro valda,

högsta röstetalet hade herr Hirsch,

därnäst her F. Jacqvin och sist herr

K. Monkovsky, Enligt stadgarne till-

kom det nu ”Präses” att bland dessa

tre Herrar utse senioren. ”Präses” förbehöll

sig därför, sedan valet var bekannt, att

 

nästkommande söndag tillkännagifva

den valdes namn.

     Redan länge var uppmärk-

samheten fästad vid ett stort paket, som

stod nära katedern. Efter slutad val-

förrättning fick man sin nyfikenhet

tillfredsställd, i det att ”Präses” omtala-

de att paketet innehöll en gåfva från

hedersledamöten jerr A. Roesler.

Paketet öppnades nu och befanns inne-

hålla ett nytt vackert s.k. kejsar-

spel, hvilket genast afprofvades och

hvarmed man sysselsatte sig intill

sammankomstens slut. ”Präses” utsåg

tvänne medlemmar , hvilka skulle

framföra föreningnes tacksamhet till

den frikostlige gifvaren.

       Till slut uppmanade ”Präses”

de närvarande att infinna sig nästa

söndag, Josefsdagen, iklädda förenings-

bandet i hufvudkyrkan på norr, för

 

att öfvervara den heliga messanbåde

kl. 9 och 11. till den helige Josephs ära.

På qvällen skulle på föreningslokalen

Serveras supé för alla medlemmar.

 

                      215 Sammanträdet

                      Söndagen den 15. April.

        På morgonen, Josefsdagen

hade nästan alla af föreningens

medlemmar infunnit sig i hufvud

kyrkan på norr, i hvilken man, vid

9 messans början, intågade företrädda

af föreningens fana. Föreningens

qvartett afsjöng några sånger bland

andra en ny Josephsång, enkom

komponerad af Vürtembergska

kammarmusikens herr Schutticky,

för katolska handarbetarföreninen.

Efter messans slut tågade man i

procession ut ur kyrkan. Kl 11. intåga-

de man ånyo för att öfvervara hög-

 

messan, under hvilken ”Präses” predika-

de om arbetarfrågan. Sedan hög-

messan var slutad utbars fanan,

hvilken sedan fördes till förenings-

lokalen, för att där på qvällen pryda

salen.  

Vid sju tiden på aftonen infunno

sig både hedersmedlemmar och

medlemmarne till stort antal. Äfven

apostoliska vicarius hade mottagit

inbjudningen. Man samlades till

en början i sidorummet, där man

roade sig med kejsarspelet tills supén

var serverad. Strax efter halv åtta

var denna färdig och man inträdde

i den rikt belysta och med blommor

samt vackra växter prydda salen.

Sedan ”Präses” åt hvar och en anvis-

sat honom hans plats, satte man

sig kring tvänne större och ett

mindre bord, hvilket förenade de två

 

större. Sedan glasen voro ifyllda före-

slog ”Präses” första skålen för aposto-

liska vikarien, hvarvid han fram-

höll dennes nit för ungdomens

uppfostran och lifliga intresse för

föreningen. Den därpå följande

skålen utbragte ”vice Präses” för he-

dersmedlemmarne, bland hvilka

märktes doktor Müller, fotograferna

E. och A. Roesler, fabrikör F. Stocklassa

Körsnären J. Popp samt herr J.

Reinert. I talet yttrade ”vice Präses”

bland annat att hedersmedlemmarne

måtte hålle till godo med den

lilla undfägnad som bjods dem.

Vidare framhöll talaren medlem-

marnes sträfvan att kunna uppnå

samma mål, som hedersmedlemmarne

dade, samt att dessa i sin mån borde

bidraga till föreningens bästa. Skålen

därnäst utbragtes af apostoliska

 

vicarien  för föreningen och dess ”Präses”.

Särskildt framhöll han huru arbetar-

na förr i tiden förenat sig för att

ernå samma mål, som det den i

detta århundrade bildade handt-

verkarföreningen hade. Äfven beto-

nade han dylika föreningars nytta

så väl i religiöst som borgerligt afse-

ende. Därefter föreslog ”Präses” en

skål för herr E. Volder, som i och

med denna afton lemnade sin be-

fattning som föreningens senior, och

tackade ”Präses” honom för alt det

han gjort för föreningens bästa

under nära fyra år han inne-

haft sin befattning. Därefter ut-

nämde ”Präses” till senior herr J.

Hirsch, hvilken han uppmanade

visa sig värdig det förtroende, som

skänkts honom. Å hedersmedlem-

marnes vägnar bevarade doktor

 

Müller den för dem utbragta skålen

i det han sade att det vore dem en

glädje, att tillhöra en sådan för-

ening, i hvilken alla lifvades af

samma religiösa åsigt och vackra

ändmål. Vid supén slut riktade

”Präses” några hjärtliga ord till

medlemmarne. Han framhöll

därvid huru som i de senast förflut-

na dagarna många välgörare visat

föreningens sitt intresse för den-

samma genom alla slags gåfvor, så

väl i penningar som användbara

skänker och särskildt uppläste ”Präses”

ett bref, som han fått samma dag

från föreningen i Mainz, hvilkens

Herbergsvater erbjöd föreningen att

såsom en gåfva välja mellan ett af

två påskägg, tio tyska mark, sex

buteljer rhenskt vin eller några

exemplar af fader ”Kolpings” lefverne.

 

Allt detta borde väcka föreningens

förtroende samt uppmuntra dem

att hedra föreningen genom en oklan-

derlig vandel. Därefter lästes tack-

sägelsebönen och borden blefvo af-

dukade.

Några sånger utfördes af en talrik

kör i den gladaste sinnesstämning.

medan kejsarspelet, ute i sidorum-

met var i full gång, till stor förmån

för föreningens kassa, var en af he-

dersmedlemmarne verksam på annat

sätt, i det han bortauktionerade ett

halft dussin apelsiner, hvilka till-

sammans  inbragte kassan den o-

troliga summan af nära 50 ( femtio)

Kr. Några sånger sjöngos ännu en

gång, hvarefter man vid half

elfva tiden åtskiljdes, glada och

nöjda med sin dag.

 

216 sammanträdet 

                      Söndagen den 22. April.

      Under sammankomsten för-

lopp, utgjorde Josephsdagens fest

ett intressant ämne för medlem-

marnas konversation. ”Präses” fram-

lade lyckönskningsbrefvet till

biskop monsigneur Mermilord,

på det att medlemmarne måtte

påteckna sina namn.

      Intresset för kejsarspelet var

ännu lika stort, som alt ifrån dess

mottagande och anlitades oupphör-

ligt samt bragte många ören till

kassan.

 

                      217 Sammanträdet.

                      Söndagen den 29 April.

   ”Präses” återupptog denna afton

sina föredrag om ”fader Kolping”,

och skildrade särskilt föreningens

 

i Wien utveckling samt ”Kolpings”

många besök därstädes och hans

resor till andra föreningar i Öster-

rike-Ungarn och Saschen, samt

omnämde ”Präses” huru som ”Kolpings”

intime vän, nuvarande armébiskopen

doktor ”Gruscha” varit Kolpings högra

hand i de österrikiska föreningarnas

stiftande och befrämjande.

”Präses” uppmanade därpå de med-

lemmar, som ännu icke påtecknat

sina namn i brefvet till monsigneur

Mermillord att göra det.

 

                      218 Sammanträdet

Kristi Himmelsfärdsdag den 3 Maj.

     Af medlemmarne hade endast

styrelsen infunnit sig och tillkänna-

 

gaf ”Präses” att styrelsens ordinarie

sammankomst för Maj skulle ega

rum instundande Måndag den

7de . För öfrigt sysselsatte kejsarspelet

medlemmarne från början till

slut.

 

                      219 Sammanträdet

                      Söndagen den 6 Maj.

     ”Präses” fortsatte sina föredrag

om ”fader Kolping” och redogjorde

om Kolpings plan angående en kon-

gregations- och präses-skola i Köln,

hvilken plan likväl ej kom till ut-

förande. Föreningens i Köln blom-

strande tillstånd, Kolpings tal

på katolikernas möten i Köln och

Freiburg, samt hans möten med

föreningspräsides därstädes och

slutligen den för föreningen glädje-

rika tilldragelsen af österrikiske

 

kejsarens besök i Wiens hufvudföre-

ning utgjorde tillsammans det öfriga

af ”Präses” föredrag.

Af hedersmedlemmarne hade doktor

Müller infunnit sig och qvarstannade

till sammankomstens slut.

 

                      220 Sammanträdet.

                      Pingstdagen den 13 Maj.

      I sitt föredrag om ”fader Kol-

ping” skildrade ”Präses”  ”Kolpings”

resor till Frankfurt am Main,

hvarest Lasalle kort förut sökt göra

propagande för sina socialistiska

läror, till Stuttgart, München

och andra städer i Bayern samt

till Schweitz, hvarest han lifligt beun-

drade landets storslagna natur och

studerade de sociala förhållandena.

”Präses” anförde ”Kolpings” tanke om

schweitzerfriheten on anstälde några

 

betraktelser däröfver. År 1864

lade Kolping den 20 Juni under

stora högtidligheter grundstenen

till annexet till föreningshuset

i Köln. ”Präses” uppläste den ur-

kund, som vid detta tillfälle

lades under grundstenen. Huset

blef färdigt påföljande höst och

invigdes då till sitt ändamål.

           ”Präses” upplyste medelemmar-

ne om att den gemensamma natt-

vardsgången skulle ega rum på

sakramentsdagen i stället för Josephs-

dagen, såsom under de förra åren

varit brukligt. Angående processionen

kunde ”Präses” icke leman några

närmare underrättelser.

          Till definitiva medlemmar

upptogs tunnbindaren herr Schrödl

och bryggeriarbetaren herr Javorsky.

Man drack deras skål sedan ”Präses”

 

uppmanat de nye medlemmarne 

att alltmer och mer tillegna sig

den anda ”Kolping” städse sökt

bibringa handtverkarföreningens

medlemmar.

           Den första utflykten för

sommaren trodde ”Präses” sannolikt

skulle komma att ega rum den

första söndagen i Juni.

 

                      221 Sammanträdet

                      Annandag Pingst den 14 Maj.

         Kejsarspelet tog hela aftonen

i anspråk och inbragte föreningens

kassa många ören. Detta inträffade

i synnerhet då två stycken sins

emellan slogo vad om högsta

pointantalet, hvarvid den tapp-

ande fick erlägga vissa ören

till kassan.

 

 

                      222 Sammanträdet

                      Söndagen den 20. Maj       

       ”Präses” höll ett kort föredrag

om Kolpings vistelse i Ostende

där han på högsommaren under

några veckor hemtade nya krafter

efter att hafva under vintern an-

strängt sig i föreningens tjänst.

”Präses” uppläste Kolpings skildring

öfver både det stora intryck åsynen

af hafvet gjorde på honom samt

hans iakttagelser och klander öfver

badgästerna, af hvilka de flesta, som

han sade, mera vore ditkomna för

nöjet än för nyttans skull.

               Senioren hade medfört till

föreningen en mekanikus herr Götz-

man, hvilken han förestälde för

”Präses” och medlemmarne och som

upptogs till pröfning. Den ny-

komne deltog i sången, där han

 

sjöng förste tenor, och af hans sång

kunde man förstå att han esatt en

vacker tenor, hvilken skulle komma

att blifva en god tillökning i förening-

ens qvartett.

Angående nattvardsgången nästfölj-

ande söndag öfverenskoms nu närmare

och det bestämdes att föreningens

qvartett skulle afsjunga några sånger

under nio messan, då medlemmar-

ne med sin fana skulle i procession in-

tåga i kyrkan. Till högmessan af-

stod man likväl att deltaga i pro-

cessionen, då denna ej skulle komma

att utsträckas utom kyrkan och det

således skulle blifva brist på ut-

rymme för föreningen.

 

                      223 Sammankomsten

                      Söndagen den 27 Maj

       På morgonen annammade

flera medlemmar Herrens natt-

 

vard. Föreningens qvartett afsjöng under

orgelackompanjemang några sångnumm-

er, hvaribland ”O salutaris Hostia”

och, Himlars Konung”.

       På qvällen samlades man åter

i föreningens lokal där ”Präses” höll ett

föredrag om ”Kolpings” Romresa. ”Präses”

berättade först om den föregående påf-

vens stora intresse och den verksamhet

han egnat arbetareståndet och isynnerhet

för den af Kolping grundade föreningen

och hurusom påfven dessutom till de

stora föreningarna i Wien och München

sändt uppmuntrande skrifvelser och

inhemtat närmare upplysningar om

föreningens organisation och dess ädla

syftemål. Kolping som för länge-

sedan önskat personligen delgifva

planen och ändamålet med sitt

verk, fick först tillfälle att genom

ärkebiskopen av Köln, skriftligen

 

göra detta, hvarpå han genom samme

ärkebiskops bemedling, fick sig öfver-

lemnad en skrifvelse af påfven, hvari

denne uttryckte sin glädje och belåten-

het med Kolpings verk och gaf  ho-

nom samt alla föreningsmedlemmar

den apostoliska välsignelsen.

       Till sist år 1862 fick Kolping

sin önskan uppfylld att komma till

Rom. Han lyckades erhålla två

privataudienser med kristenhetens

fader, den första den 28 Maj och den

andra omedelbart föra afresan. ”Präses”

uppläste med Kolpings egna ord

förloppet därunder och det intryck

påfvens personlighet gjorde på honom.

vid afskedsaudiensen öfverlemnade

påfven till Kolping en dyrbar mess-

hake, som ännu finnes förvarad i

hospiciet i Köln i ett för denna eget

afsedt skåp.

 

     Hemkommen till Köln öfver-

raskade föreningen honom med       

öfveremnandet af en vackert utar-

betad minnestafla, samt med en

ny, med den helige Josephs bild prydd

messhake, hvilken påkläddes ho-

nom af seniorn i sakristian till

Minoriterkyrkan.

      Då ”Präses” därefter till defi-

nit medlem upptog körsnären

herr Rolowiez underrattade han de

närvarande, att en af föreningens

medlemmar, herr Fritz Stocklassa

aflagt sin maturitetsexamen, och

då denne denna qväll var närvaran-

de förslog ”Präses” att man äfven

skulle dricka hans skål, jämte den nya

medlemmens. Sedan glasen blifvit

fyllda framhöll ”Präses” att den

vördnad och kärlek, som Kolping

alltid visat kyrkans öfverhufvud

 

äfven borde finnas hos hvar och en

af hans föreningsmedlemmar,

hvilka med rätta kunde kallas

Kolpings söner, och därför äfven hos

Den nye medlemmen, hvilken borde

visa detta genom lydnad för kyrkans

föreskrifter. Därpå vände sig ”Präses”

till föremålet för den andra skålen,

och i det han lyckönskade honom i

föreningens namn, bad an honom

att äfven framdeles sköta föreningens

protokoller samt  önskade honom

helsa och krafter.

Den tillämnade utflykten uppsköts

till den andra söndagen i Juni.

 

                      224 sammankomsten

Söndagen den 3 Juni.

        Det öfverlades närmare om

den, nästkommande söndag till-

ämnade utflykten, som bestämdes

 

komma att ske till Lidingöbro. Senioren

skulle medelst telefon på förhand

försäkra sig om kägelbanan åt för-

eningens begagnande på eftermidda-

gen. Till följd af den vackra

väderleken var lokalen mindre

besökt än vanligt.

 

                      225 Sammanträdet

                      Söndagen den 10 juni.

     Den första utflykten för året

egde denna söndag rum. Väderleken

var likväl tyvärr mindre gynnsam. På

förmiddagen regnade det nästan

hela tiden, men omkring vid 2 tiden

upphörde regnet. Himmelen bibehöll

likväl sitt mörka och gråa utseende

hvilket sedermera visade sig hafva

afskräckt mången från att deltaga

i utfärden. K ½ 4 anlände ”Präses”

och ”Vice Präses” samt hedersledamoten

 

herr Reinertz till mötesplatsen Lidingöbro.

Ingen hade då ännu infunnit sig,

men efter en kort stund kommo

några och till sist hade ungefär ett

dussin anländt. Man begaf sig nu

till kägelbanan och knappast dit-

kommen började det åter att regna.

regnet hade likväl den fördelen

med sig, att stället var tämligen

litet besökt, så att man därigenom var

mera ogenerad. Kl 8 upphörde

man med kägelspelet och det beställdes

smörgåsbord samt varm mat. Mål-

tiden serverades i enskildt rum.

”Präses” utbragte en skål för ”Vice Präses”,

hvilken nästa söndag skulle afresa

till utlandet, hvarest han skulle qvar-

blifva minst tvänne månader, om ej

för beständigt. ”Präses” önskade honom

i föreningens namn en lycklig resa

och uttalade den förhoppningen att

 

snart få återse honom i föreningen.

         Kl. 10 återvände man med

ångbåten till staden. Himlen hade

nu uppklarnat och luften var ren

efter regnet, så att hemresan var den

angenämaste. Alla voro belåtna

med sin dag.

 

                      226 Sammanträdet

                      Söndagen den 17 Juni.

          ”Präses” tillkännagaf att en

välgörarinna skänkt föreningen 100

kr. samt underrättade tillika att en

medlem, bryggeriarbetaren herr Javorski,

till följd af iråkad sjukdom, afrest

till utlandet. Några medlemmar

anlände litet senare, alldenstund de

hade följt ”Vice Präses” till bangården

och där tagit afsked af honom samt

lyckönskadt honom lycklig resa.

 

                      227 Sammanträdet.

                      Midsommardagen de 24 Juni.

 1)           ”Präses” upplyste, att den andra

utflykten för året skulle företagas

den 8 Juli, sannolikt till Fjäder-

holmarne.

3)          På grund af dagens högtid,

hvilken så allmänt firas och hög-

tidlighålles i hela Sverige och ej

minst i Stockholm, var antalet af

de medlemmar, som ej lockats ut

i det gröna, ovanligt litet. De när-

varande roade sig emellertid med

kägelspel, schack, damm o.s.v.

2)        Vidare tillkännagaf ”Präses” att

han denna morgon till broderföreningen

i Stollberg, hvilken denna dag skulle

inviga sitt nya föreningshus, afsändt

ett telegram lydande sålunda:

   ”Gesellenverein Stockholm sendet

 

dem Brudervereine zu Stollberg herz-

lichen Gruss und Glückwunsch.

Gott segne das neue Haus und sein

Bevohner. ”

 

                      228 Sammanträdet.

                      Söndagen den 1 Juli.

   Nästa utflykt för sommaren

bestämdes denna qväll skulle

till Fjäderholmarne nästkomman-

de söndag, hvarför ”Präses” anmodade

senioren att därför vidtaga åtgärder

så att föreningen skulle få en af

kägelbanorna. Man hoppades att vä-

derleken skulle denna gång  vara dem

gynsammare än förra gången. Senioren

lofvade att, fastän litet opasslig, likväl

ombesörja sitt uppdrag.

      Efter all sannolikhet skulle

denna utflykt komma att blifva

mera besökt än den förra, enligt

 

hvad de underrättelser man hört tycktes

gifva vid handen.

 

                      229 Sammanträdet.

                      Söndagen den 8 Juli.

              Äfven denna gång syntes det

som om deltagarne i utflykten skulle

blifva tämligen få, alldenstund det

regnade på morgonen och en del af

förmiddagen. Vid fyra tiden, då

man samlades vid Räntmästartrappan,

kom åter en skur, hvilken likväl vid

framkomsten till Fjäderholmarne

upphörde och efter en knapp timmes

förlopp syntes solen, upplysande och

spridande sin glans öfver saltsjöns

klara vågor och de vackra omkring-

liggande med villor klädda stränder-

na. Medlemmarne betraktade det

vackra skådespelet från kägelbanan

och uttryckte lifligt sin förtjusning

 

öfver detsamma. Vid ½ 5 tiden an-

lände ”Präses”med några medlemmar

och bland dessa hedersledamoten herr

Reinartz, och emottogos de af de först

anländna. Under kägelspelets lopp

utlofvade ”Präses” en belöning af

en bundt cigarrer åt den bäste kä-

gelspelaren. Denne visade sig vid

spelets slut vara slagteriarbetaren

herr Knopf, hvilken deltagit i utflykt-

en med medlemmarne. Då likväl

ofvannämda herr Knopf ej var rökare

blefvo cigarrerna utdelade bland

herrar rökare.

En medlem, hvilken tyckta att den

mörka cognac, som serverades ej var

god nog, beställde en toddy med

ljusare cognac. Detta kom honom

likväl att stå dyrt, enär han vid be-

talningen upplystes om att den ljusa

cognacen var vida dyrare än den mörka.

 

Sedermera hade samma medlem ett

annat missöde, ty då man därpå sjöng

några sånger, lockades till stället en

fredlig ko, hvilken syntes vilja lyssna

till sången. Medlemmen i fråga, före-

tog sig nu att försöka mjölka kossan,

hvilket likväl snart tog en snöplig

ända, då djuret innan kort började

undfägna honom med en annan vätska,

som det gaf ifrån sig, hvarför han, under

de andra medlemmarnes lifliga mun-

terhet, skyndsamt tog till reträtten.

          Kl. 8 intog man sexa i tältet.

Under måltiden anlände färgerifabrikö-

ren herr Degen. Vid sexans slut fyldes

glasen med punsch, som bestäldts af

”Präses”. Innan man drack tog ”Präses”

till ordet och påminde att det denna

dag var fyra år sedan föreningen stifta-

des och sade att om man kastade en

blick på det förflutna angående för-

 

eningens utveckling kunde man af

dess resultat icke vara annat än nöjd

och sade sig  hafva all anledning att

hoppas att föreningen äfven framde-

les skulle komma att både i yttre och

inre afseende förkofra sig och uppma-

nade därför de närvarande medlem-

marne, hvilka han trodde sig kunna

betrkta som föreningens kärna, vara

honom därtill behjälplig och skulle

man i denna förhoppning dricka

skål därför.

Under hemfärden visade det sig, hvilket

gladt intryck medlemmarne erhållit

af sin lilla utflykt, ty man kände

sig allmänt böjd för att gifva luft åt

sin glada känsla genom afsjungande

af sång på sång. Flera sånger utfördes

och vunno passagerarnes och t.o.m. kaptens

stora bifall och belönades med

lifligt applåderande.

 

Kl 11 var man i staden, hvarest man

åtskiljdes och hvar en begaf sig hem

till sig.

 

                      230 Sammanträdet

Söndagen den 15 Juli

     Denna afton var lokalen bättre

besökt än tillförne under sommaren.

”Präses uppläste ett bref från körsnären

herr Faxen, hvilken från Brooklyn i

Förenta Staterna sände föreningen sin

helsning och närmare redogjorde för

sin resa öfver Atlanten.

       Det bestämdes att den tredje

utflykten skulle ega rum första sönda-

gen i Augusti.

       Hedersledamoten herr Reinartz

bevistade sammankomsten. En kakel-

ugnsmakare från Saxen, herr Richter, var

äfven vid sammankomsten och bad att,

ehuru ej katolik, likväl få bevista desamma. 

 

                      231 Sammanträdet.

Söndagen den 29 Juli.

           Sammankomsten var talrikar be-

sökt än de närmast föregående. Med

anledning häraf upptog ”Präses” åter

sina föredrag om ”fader Kolping”.

Denna gång skildrades ”Kolpings” sjuk-

dom och huru som denna hotade

 

att förhindra honom från att fullända

sin kalender, hvilken han sedan flera

år plägade utgifva. Han tillfrisknade

likväl och hann fullborda densamma.

Detta vardt ”Kolpings” sista arbete, enär

han strax därpå åter insjuknade. ”Präses”

uppläste några stycken ur denna, då

det kunde vara af intresse att höra

något detta Kolpings sista verk.

         Senioren hade varit på Nackanäs

och ombestäldt hyrandet af kägelbanan,

och hade fört med sig några växter, hvilka

han företog sig att examinera för några

medlemmar, som lyssande till hans

föredrag i botanik.

         Perukmakaren herr R. Rudzock

från Malmö upptogs till pröfning.

         Protokollet upplästes till fjor-

året slut. 

              

 

                      233 Sammanträdet.

                      Söndagen den 5 Augusti.

                 Utflykten till Nackanäs.

         Det vackra väder, som denna dag

gynnade föreningens utflykt, hade lockat

ett större antal medlemmar att deltaga i

densamma. Då ”Präses” ½ 5 anlände till

stället började man strax med kägel-

spelet i den af lite hvar af Stockholms

innevånare bekanta banan vid Nackanäs.

Antalet af de spelande var tolf. ”Präses”

utlovade åt den bäste spelaren en belö-

ning af en hel butelj vin. Detta eggade

upp de spelande och intresset steg ju

närmare man nalkades slutet. Slutligen

då ordningen kom till den, som hitills

visat sig vara den bäste, slog denna bataljon,

hvilket afgjorde spelet till hans förmån.

På detta lyckliga kast och i betraktande

af spelarns, herr Reinartz, höga ålder, han

var nämligen den äldste af sällskapet,

följde ett allmänt jubel och då därtill

 

det utlofvade priset framtogs och befanns

vara, en visserligen hel butelj och fyld med

vin, men ovaligt liten till sin volym, så att

dess innehåll knapt räckte till et glas, steg

jublet ända därhän att man höll på att

i triumf kissa den raske kägelspelaren.

Detta afböjde denne likväl genom att

skyndsamt draga sig undan och först åter-

komma sedan jublet lagt sig.

Under kägelspelet roades medlemmarne

dessutom af några sångnummer, som

utfördes af en därstädes tillfälligtvis va-

rande sångförening. Några medlemmar

roade sig äfven med att pröfva sin skjut-

skicklighet i en därvarande skjutbanan,

men huruledes denna utföll blef ej be-

kant för de öfrige.

         Efter slutadt kägelspel intogs en

gemensam sexa, som dukades för 18

personer. Under måltiden föreslog

”Präses” en skål för de föreningsmed-

 

lemmar, hvilka begifvit sig utrikes,

nämligen för herr Jean Rémy i Paris,

från hvilken ett bref delvis upplästes,

och för herr Faxen i Neywork.

         Klockan ½ 10 fördes man af

ångbåten åter till staden. Under

färden utförde den ofvannämda sång-

föreningen några vackra sånger. Då

man ankom till staden, såg man

saltsjöns stränder och Mosebacke

praktfullt illuminerade, med an-

ledning af Stora Segelsällskapets

väntade hemfärd. Några medlem-

mar ämnade därör begifva sig

upp till Mosebacke och där åse segel-

sällskapets hemkomst och fyrverkeri-

et, men uppgåfvo detta på inårdan

af ”Präses”.

 

 

       

                                       7

 

                      1883

                      12 Aug.  -  1 Jan 1884.

 

 

 

                      234 Sammanträdet.

                      Söndagen den 12 Augusti.

         Man rådgjorde om denn

qväll hvarthän man skulle begifva

sig vid en nästa utflykt. Några

föreslogo Stallmästargården, hvarför

”Präses” uppdrog åt ordnarne att när-

mare undersöka huruvida stället

var lämpligt för en utflykt.

 

                      235 Sammanträdet.

                      Söndagen den 19 Augusti.

         ”Vice Präses” hade efter en två

månaders frånvaro återkommit från

sin resa, och infann sig denna qväll

åter i fröeningen, hvadan de far-

hågor man hyst vid hans resa, att

han ej skulle återkomma, blefvo

skingrade.

         Ordnarne, som något sent

återkommo från Stallmästargården

 

uttalade som sin åsigt att sället

ej vore lämpligt för en utflykt.

Denna bestämdes därför ånyo kom-

ma att ske till Fjäderholmarne,

Söndagen den 2 September.

 

                      236 Sammanträdet

                      Söndagen den 26 Augusti

         Protokollet för Januari månad

upplästes. Auktionstiden syntes nu

åter komma att börja alldenstund

några äplen försåldes af föreningens

välkände auktionist. Apostoliska

Vikarien infann sig närmare slutet

af sammankomsten och deltog i

kejsarspelet.

 

                      237 Sammträdet

                      Söndagen den 2 September

         Utflykt till Fjäderholmarne.

Till denna väl belägna o, som

 

visat sig vara en både lämplig och

angenäm utflyktsort för föreningen,

ankom man omkring kl ½ 5. Sedan

man stigit i land, begaf man sig

till kägelbanorna, hvilka likväl

båda befunnos upptagna af främ-

mande personer; ingen af  ordnarne

syntes heller till, ”Präses” samt de

med honom ankomna funno sig

därör vara de förstkomna. Emeller-

tid blef den ena banan, som varit

upptagen af några i sina brokiga kostym-

er klädda medlemmar af roddklubben,

snart ledig, hvarför man begaf sig deit

och började med kägelspelet. Äfven

denna gång utlofvade ”Präses” en

låda Bremer-cigarrer åt den bäste

spelaren. Vid ½ 7 tiden anlände

med ångbåten flere medlemmar,

bland dem en af ordnarne, samt he-

dersmedlemmen herr Pisani.

 

         Då man ännu ej vid den för

sexan utsatta tiden hunnit komma

till önskadt resultat och lyktorna

i banan måst tändas, begåfvo sig

några, för att påskynda spelet, mer

under förevändning att hjälpa den,

som reste käglorna, bort till honom

och började att med snören och

benen, oförmärkt af de öfriga kullslå

de käglor klotet ej träffade, hvarför

snart äfven de sämste spelarne slogo

bataljen. Detta märktes slutligen och

spelet slutades i full oreda och förvirring.

emellertid hade hedersmedlemmen

fabrikör herr F.Stocklassa visat sig

vara den styfvaste spelaren, hvarför

han tillerkändes priset. En låda

cigarrer i miniatyr framtogs och öfver-

lemnades åt pristagaren, hvarefter

man omedelbart därpå begaf sig till

en berså, där sexan var serverad.

 

Den intogs under gladt samqväm

och till allas belåtenhet. Sedan

räkningen uppgjorts och kyparen

samt uppasserskan fått sina dricks-

penningar, begaf man sig till ång-

båtsbryggan. En af medlemmarne

hade där det missödet att komma

med en fot i vattnet och

kunde hafva skadat sig rätt illa,

men undkom med en våt fot

och blotta förskräckelsen.

 

                      238 Sammanträdet.

                      Söndagen den 9 September

         Denna sammankomst hedra-

des med pastor Lichtles af Odensee

närvaro, hvilken under aftonen

yttrade sig särdeles fördelaktigt öfver

lokalens inredning och möblering.

pastor Lichtle deltog äfven en stund

i kejsarspelet. ”Präses” beklagade att

 

föreningens qvartett ej kunde låta

höra av sig, alldenstund en af sångarne

ej var tillstädes.

 

                      239 Sammanträdet.

                      Söndagen den 16 September

                      ”Präses” anmodade seniorn att

för de närvarande medlemmarne

uppläsa ett till föreningen an-

kommet bref från en af dess med-

lemmar, som vistades i Tyskland,

nämligen från herr Axel Stocklassa,

I brefvet skildrade brefskrifvaren

sina besök i Katolska handtverkare-

föreningens lokaler i Hamburg och

Hannover, i hvilken sistnämda

stad han befann sig vid brefvets

afsändande.

 

 

                      240 Sammanträdet

                      Söndagen den 23 September

         ”Präses” återupptog denna afton

sina, sedan en tid afbrutna föredrag

om fader ”Kolping”. I föredrget

behandlades Kolpings plötsliga in-

sjuknande i hjärt- och bröstlidande,

hvilket så när hindrat honom från

att inviga annexet till föreningshuset

i Cöln. Det förunnades honom likväl

att personligen öfvervara den nya fanans

invigning i Minoriterkyrkan och

sedermera på aftonen den nya lokal-

ens högtidliga invigning. Högtids-

talet höls af honom själf, hvilket

blef på en gång det första och

sista tal, han där höll, samt öfver-

hufvud det sista tal han någonsin

skulle komma att hålla, ty redan

andra natten därpå, återkom hans

onda med större styrka än förut,

 

”Präses”  uppläste ett referat ur Kolpings

högtidstal, uti hvilket Kolping fram-

håller de faktorer, som han ansåg

hafva bidragit till den nya lokalens

uppkomst, såsom Guds välsignelse,

den helige Josephs faderliga beskydd,

medlemmarnes trogna medverkan

samt isynnerhet mödrarnas beständi-

ga böner för sina söner.

         Därefter upplästes protokollen

för Februari månad, hvarefter ”Präses”

tillkännagaf, att en af de närva-

rande i morgon, Gerhardsdagen,

firade sin namsdag, och för den

skull skänkt föreningen några

buteljer pounsch och rödvin, hvilka

nu skulle öppnas och drickas.

Präses anmodade därör serniorn att

slå upp dem och fylle glasen. Då

detta var gjordt, föredrog Präses gifva-

rens skål, hvilken var ej någon annan

 

än Vice Präses. I sitt tal sade   

Präses, att han för att ej synas

partisk kunde hålla något egent-

ligt loftal öfver sin ämbetsbroder,

men att säkerligen alla skulle

instämma i den glädje man kände

öfver att vice Präses återkommit från

Tyskland, hvarförutan medlem-

marne ej skulle haft nöjet tömma

vice Präses skål. Sedan skålen var

drucken föreslog Präses att till vice

Präses ära sjunga den nyinlärda sång-

en ” Integer vitae”.

         Bland hedersmedlemmarne var

herr doktor Müller tillstädes och

qvarblef intill sammankomstens slut.

         Kejsarspelet var denna afton ovan-

ligt mycket anlitad. Vad efter vad

ingingos och inbragte kassan mycket

penningar, nära 3 Kronor.

 

”Präses”  föreslog därpå en skål för

den helige fadren och för Sverige,

för påfven nämligen, som upp-

muntrat den katolska kristenheten

att under denna månad genom

rosenkransbönen läsande tillskynda

sig de andliga förmåner och nåde

skatter, som han såsom kyrkans

öfverhufvud öpnat för oss; för Sverige

som uppfostrat sådana ädla qvinnor

som t.ex. den heliga Birgitta,

hvilkens minne föreningen i dag firade.

         Därefter upplästes ett bref från

Herr Faxén. Mot slutet af samman-

komsten tillkännagaf seniorn, att

han skulle resa till Upsala och där

vistas för någon tid, hvarför han nu

så länge bjöd föreningen sitt farväl.

 

                      243 Sammanträdet   

                      Söndagen den 14 Oktober 1883

         ”Präses” beskref denna afton

Kolpings högtidliga begrafning och

ingick i närmare detaljer däraf, upp-

räknande de corporationer och förening-

ar, som följde liket till minoriter-

kyrkan och begrafningsplatsen, samt

beskref kistans utseende. Då begraf-

ningen anländt till minoriterkyr-

kan, hvilken knapt kunde rymma

den mängd människor, som följde

liktåget, hölls själamessan af dom-

prosten därstädes och liktalet af

de. Vosen, hvilken skildrade den

hädangångnes lif i de mest gripande

ordalag. Därefter gick begrafningen

ut till kyrkogården, där liket högtid-

ligen nedsänktes i grafven, hvarefter

alla trängde sig fram för att uppfänga

en sista blick af kistan och kasta

 

den sedvanliga skofveln jord på

densamma.     

         Sedan tillkännagafs att näst-

kommande söndag var årsdagen af

föreningslokalens invigning, hvarföre

denna komme att högtidligen firas.

         Bröderna Krahé infördes i

föreningen af her F. Stocklassa.

         ”Präses” öfverlämnade 5 Kr,, som

en välgörande person skänkt föreningen.

 

                      244 Sammanträdet.

                      Söndagen den 21 Oktober 1883.

         Denna afton firae föreningen

årsdagen af den nya lokalens invig-

ning och i anledning däraf var

denna illuminerad och besökt af

talrikare medlemmar än vanligt.

Sedan Jospfsången sjungits höll

”Präses” sitt siste föredrag om fader

Kolping, hvari Präses uppläste

 

Kolpings sista vilja. I detta gaf den

 aflidne hela sin förmögenhet åt förening-

en och önskade att blifva begrafven

i Minoriterkyrkan; hvilket seder-

mera äfven verkstäldes, efter det att

regeringen därtill lemnat sitt bifall.

”Präses” tog sedan en återblick af Kolpings

hela lif och karakter, och uppmanade

medlemmarne att de si sin mån och

stälning måtte eftersträfva att likna

Kolping.            Sedan ”Präses” därefter

tillkännagifvit att en välgörande

person skänkt äplen och päron satt att

herr Getzmann denna qväll skulle

upptagas som provisorisk medlem,

firade man årsdagen af lokalens in-

vigning. Några buteljer vin uppdrogos

och glasen fylldes, hvarefter ”Präses”

i sin skål för föreningen betonade

huru af de enskildes uppförande,

 

lefverne och duglighet föreningens

blomstring  och tillvaro  berodde i

samma mån som ett samhälles

förfall eller framåtskridande är be-

tingadt af dess individers försämring

eller förbättring. Den nye medlem,

som nu upptogs i föreningen, måtte

därför visa sig vara en sådan, som an-

stode föreningen. I denna förhoppning

föreslog ”Präses” att man skulle dricka

hans och föreningens skål.     

         Den nye medlemmen besvarade

efteråt skålen och lofvade att hvad på

honom berodde uppfylla en medlems

pligter och åligganden.

         Några sånger sjunges därefter och

rådde det altigenom en glad sinnesstämning.

         Hedersmedlemmarne herrar

A.och E. Roesler och herr I. Popp

hade infunnit sig.

 

 

                      245 Sammanträdet.

                      Söndagen den 28 Oktober 1883

         ”Präses” tillkännagaf, att han

af kyrkoherden i Augustinerkyrkan

i Paris, Faillandier, fått emottaga

100 frcs. Såsom gåfva åt föreningen

samt af en välgörande person, madame

de Koudriaffsky, 15 Kronor.

         Medlemmen herr I. Mais till-

kännagaf sin tillämnade resa till

Tyskland. Ett äple, som han mottagit

af Präses sade han sig skola bevara och

gifva det åt Präses i den förening till

hvilken han först skulle komma.

 

                      246 Sammanträdet.

Söndagen den 4 November.

         ”Präses” öfverbragte en helsning

från herr Becker, som denna dag

firade årsdagen af sitt bröllop.

Några exemplar af en broschyr om

 

Luther framlades och utbjöds.

         Då en medlem frågad om

ett och annat angående Luther och

reformatorerna, lemnade Präses

upplysningar därom och framhöll

att den bild af Luther man gaf

i dessa dagar icke var den historiske

Luther, sådan han visat sig i sitt

lefverne och sina skrifter utan en helt

och hållet skef framställning af honom.

         Några aplen och päron, som

blifvit öfver från föregående gång, utdelades.

 

                      247 Sammanträdet

                      Söndagen den 11 November 1883

         ”Präses” höll med anledning af

Lutherfesten som den 10 Nov firades på

grund af den 400årigea årsdagen af

Luthers födelse ett föredrag om Luther,

och uppläste ur en svensk broschyr

några stycken, som, enligt historiska

 

källor, framhöll honom i en helt annan

dager än den de protestantiske fest-

talarne i Sverige och utlandet hållit

öfver honom.   Tvänne bref från

herr Remy i Paris upplästes och hvari

denne tillkänngaf sitt besök hos kyrko-

herden Taillandier för att i föreningens

namn tacka honom för gåfvan af 100 frcs.

         Därefter upptogs herr Duke till

provisorisk medlem. Protokollet för

Josepfsdagen upplästes till sluts.

         Af hedersledamöterna voro fabri-

kören herr Stocklassa och körsnären herr

Popp närvarande.

 

                      248 Sammanträdet

                      Söndagen den 18 November 1883

         Föreningen öfverraskades denna

qväll genom pastor von Stolbergs besök,

hvilken, ehuru han ofta besökt samman-

komsterna i föreningens gamla lokal,

 

nu först besökte den na lokalen.

Före detta senioren herr E Volder till-

kännagaf sitt beslut att resa till Ame-

rika och skänkte såsom minne några

böcker till föreningens bibliotek.

 

                      249 Sammanträdet

                      Söndagen den 25 November 1883.

         Föreningen had fått emottaga

några ovanligt vackra äplen, hvilka

bortauktionerades åt de mestbjudande.

Under qvällen kom en medlem att fråg

huru många kyrkor, som funnos i Rom,

af hvilken anledning Präses berättade om

Roms kyrkor, i synnerhet om den berömda

Peterskyrkan med Petersplatsen samt om

den storartade procession, som hålles vid

Christi Lekamens Högtid, då påfven själf

bär det heliga sakramentet under den breda

och storartade pelargång, som omsluter

platsen framför kyrkan.

 

Präses tillkännagaf att han äfven denna

jul skulle komma att bygga en krubba

och förmodade att en och annan medlem

måtte komma att vara honom behjälplig

därvid, hvilket äfven lofvades af några.

 

                      250 Sammanträdet

                      Söndagen den 2 December 1883.

         Präses uppläste ett referat ur

en tidning angående några föreläsningar,

som i dessa dagar hållits af en luthersk

professor med ämne ”huruvida bibeln

vore Guds ord”. I referatet anmärktes

huru som föreläsaren bevisat detta

genom att stödja sig på ens egen erfa-

renhet och den katolska kyrkans aukto-

ritet. Tidningen anmärkte detta såsom

oegentligt att stödja sig på den katolska

kyrkans auktoritet, då man i 1600 århundra-

det skiljt sig från henne och sade att det

vore, sett från den katolska kyrkans syn-

 

punkt, som hr den historiska continuite-

ten för sig, berättigadt att stödja sig på

kyrkans auktoritet, men ingalunda vore detta

berättigadt för den lutherska. ”Präses” yttrade

med anledning af detta några ord om den

katolska kyrkans auktoritet och sade, att det

var hufvudsakligen genom denna, man nu

kunde veta, att bibeln verkligen vore Guds

ord. Vid bortgåendet sneglade en medlem

på de vackra äplen, som voro upplagda på

talarestolen och luktade på dem, tydligen vi-

sande att han vore glad att hafva ett sådant.

Då Präses märkte detta, utdelade han åt

hvar och en ett af de vackra och begärliga äplena.

 

                      251 Sammanträdet

                      Söndagen den 9 Dec 1883.

         Vid denna sammankomst, till

hvilken herdersmedlemmarne doktor

Müller och fabrikören herr Stocklassa

infunnit sig, upplästes ett bref från

 

föreningsmedlemmen herr A. Stock-

lassa, som för närvarande vistades i

Berlin. Brefvet, i hvilket skrifvaren

berättade om sin resa och sina besök i

föreningarne vittnade om attt hans in-

tresse för föreningen var oförminskadt,

hvilket äfven Präses under läsningen fram-

höll såsom ett osvikligt och glädjande tecken

att medlemmen vidblef de grundsatser

föreningen hyllade.    Protokollet

öfver några sammankomster upplästes,

hvarefter Präses tillkännagaf att föreningen

skulle komma att fira Julen, Annandag

Jul, genom en gemensam nattvardsgång

om morgonen och julklapparnes utdelning

på qvällen.     Nägra äplen bortlottades,

hvarvid köplusten var synnerligen stor.

         Vid kassans justering, upplyste Präses

att han sålt den af kyrkoherden i Paris

skänkta 100 frcs sedeln för 71 Kr.60öre.

 

 

                      252 ammanträdet

                      Söndagen den 16 Dec 1883.  

         Föreningen var denna qväll be-

röfvat nöjet att roa sig med kejsarspelet,

alldenstund snurran till detta var hemtaget af heders-

medlemmen fabrikör Stocklassa för att

repareras, hvadan man måste vända sig

till dominospel, som ej spelats på lång tid,

men denna qväll åter kom till heders och

hvarmed medlemmarne voro sysselsatta

intill sammankomstens slut.

         Då det gamla året nu nalkades sitt

slut, kände sig några medlemmar manade

att betala sina resterande månadsafgifter

 

                      253 Sammanträdet

Söndagen den 23 Dec. 1883.

         Vice Präses, som var återkommen från sin

resa till Gefle, hade nu infunnit sig i föreningen.

Präses anlände i sällskap med en gammal

medlem, modellören herr Vetter, som, allden-

stund han bodde på Gustafsberg, endast sällan

 

kunde infinna sig i föreningen. Äfven med-

hade Präses ett brefkort från herr Volder,

som unerrättde föreningen om sin fram-

komst till Amerika. Då snurran till

kejsarspelet ännu icke var återskickad, sändes

en medlem till den, som åtagit sig att

laga honom, för att efterhöra om den ej

vore färdig, men fick till besked att till

följande dagen tvänne snurror skulle för-

färdigas och sändas till föreningen. Med

detta fingo medlemmarne trösta sig denna

qväll. Af hedersmelemmarne hade

herr Reinartz infunnit sig.

 

                      254 Sammanträdet

                      Juldagen den 25 Dec. 1884.

         Den nya snurran var kommen och

befanns vara mycket bra. Fabrikören herr

Stocklassa hade själf infunnit sig för att

pröfva dess användbarhet. Densamme drog

äfven det bästa slaget under qvällen i det

han i tre slag uppnådde 230 points. Med

 

anledning häraf bestämdes att sådana säll-

synta slag skulle protokollföras. Endast några

medlemmar hade, af lätt begripliga skäl, infunnit sig.

 

                      255 Sammanträdet

                      Annandag Jul den 26 Dec. 1883.

         Såsom föregående år var Annandag Jul ut-

sedd till Julens firande af föreningen. På

morgonen annmmade man därför Herrans

heliga nattvard hvari icke så få medlemmar

deltogo. Föreningens qvartett kunde därunder

tyvärr ej uppträda, då flera bland sångarne saknades.

         På qvällen samlades man i sidorummet af

föreningens lokal, där man qvarblef tills förber-

delserna i salen var färdiga. Då dörren till

denna öpnades stod,som vanligt julgranen

itänd sin glans och på bordet funnos talrikar

fulla med äplen, nötter, pepparkakor m.m.

Mången medlem kastade äfven längtansfulla

blickar på julklapparne, som, väl inlindade,

lågo uppstaplade i ett af salens hörn. I det

Präses med några ord förklarade julens

 

kristliga betydelse framhållande huru juldagen

vore en verklig glädjekälla för mänskligheten, som

blott genom Frälsarens födelse åter kunde glädjas

och hoppas, inbjöd han medlemmarne att taga

hvar och en sin del af det goda, som fanns på bordet.

Därefter skred man till julklapparnes utdelenade,

hvilket försigick efter den ordning medlemmarne

voro inskrifna i matrikeln. Präses utdelade gåfvorna,

af hvilka hvarje närvrande erhöll en; därefter

tillkännagaf Präses att hedersmedlemmen herr

E. Roesler tillsändt honom 20 kr. samt fyra kort,

hvilka berättigade innehafvaren att i hans atelier

få utfördt tolf styck. Porträtt. Dess fördelning

bland medlemmarne bestämdes af Präses så, att

ett kort skulle tillfalla föreningens protokollförare

herr Fritz Stocklassa och de öfriga åt dem, som flitig-

ast besökt föreningen, såväl bland de gifta som

ogifta medlemmarne. Blan de förra befanns herr

Rolewicz vara den första, bland de senare herr I. Hirsch.

Det fjärde kortet skulle sedermera bortlottas.

         Bland de närvarande denna qväll voro

 

äfven tvänne söner af en hedersledamot, stude-

randen C. och I. Krahé, hvilka äfven fingo

sig en julklapp tilldelad.

         En en angenämt tillbragd afton

skildes medlemmarne åt, efter den vanliga tiden.

 

                      256 Sammanträdet

Söndagen den 30 December m1883.

         Hedersledamoten herr F. Stocklassa

hade infunnit sig och hade med sig ett

helt nystan segelgarn, af hvilkt afskars

en mängs snören, så att hvarje spelare

till kejsarspelet skulle få sitt eget snöre,

för detta skulle de emellertid betala ett öre

hvardera, hvilket tillföll föreningskassan.

Man spelade hela qvällen med kejsarspelet.

         Hedersledamoten herr Reinartz

var äfven tillstädes.