Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                              Protokoll 1881

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                            År

                                        1 8 8 1

 

 

 

 

Katholska Handtverkare

Föreningens Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         84 Sammanträdet

      Söndagen den 2 Januari 1881.

    Sedan medlemmarne önskat

Präses och hvarandra ett gott nytt

år inöfvades en ny julsång ”Adeste

Fidelis” och sedan julgranen blifvit

antänd omringades densamma under

utförande af nyssnämda sång.

    Äfven denna gång hade en

medlem medfört några skämt-

samma julklappar som nu skulle

utdelas. Märkes må: En lök som

likväl snart förtärdes, en enkel

fingerborg och ett litet käggelspel

förfärdigadt af morötter.

    Herrar Pastor Hausser och

Hupe gjorde föreningen ett kort

besök dervid önskande medlemmarne

Godt nytt år”.

    Äfven Apostholiske Vikarien

infann sig vid kl 9 i samma

ändamål, men qvarstannade en längre

tid för att deltaga i sången.

    Man skildes ej förr än kl.

 

något öfver ½ 11.

    Kassans justering skulle försiggå

Trettondagen.

 

         85 Sammanträdet

      Trettonde Dagen

      torsdagen den 6 januari 1881.

    Det första som tog föreningens

uppmärksamhet i anspråk var

kassans kontrollering och afslutandet

af  kassaboken, hvilken utvisade ett

saldo stort kronor 310,89 i kassans

Debet. Fråndrages härifrån de vid

årets början från år 1879 salderade

Kronor 33,95, återstår en tillökning

under år 1880, stor Kronor 276,94.

I sanning respektabelt.

    Sedan kassa således blifvit

reglerad samt ordnaren och kassaboks-

föraren från alt ansar frikallats

såg man medlemmarne rikta sin

uppmärksamhet på Präses rum

 

hvars dörr ofta öppnades. Man viste

nämligen att julklappar äfven

denna dag skulle utlottas.

 

                

    Präses intågade slutligen med

medlemmarne. Julgranen strålade

då redan i en ännu större glans

än vid julen tack vare en medlems

försök att förvåna föreningen med

sitt stora uppfinningsnille, idet

han konstruerade ljushållare väl

värda att patenteras.

    S.k. ”munkar” spredo en vällukt

i rummet; de lågo jämte äpplen,

nötter och mandlar på tallrikarna.

     Innan man skred till julklapparnas

utlottning anmärkte Präses följande:

Trettondagen , juldagens gåfvor skola

påminna oss om de gåfvor som

Frälsaren i sin födelse skänkt

menniskorna, hvad som ock antyddes

af den med ljus och allehanda

småsaker prydda grönskande

julgranen: ljusen skulle nemligen

påminna os om den sanna upplysning

 

frälsaren bragt till världen. De små

prydnaderna om de många gåfvor

frälsaren tilldelat menniskorna

och julgranens gröna färg om det

kristliga hoppet.

    Trettondagens gåfvor skola vara

en åminnelse af de gåfvor menniskorna

likt de 3 vice männen skola fram-

bära till Frälsaren.

     Man skred nu till julklapparnas

bortlottning. Sedan enhvar fått sitt

paket återstod ännu 4 julklappa

hvilka likaledes bortlottades.

    Medlemmarnas uppmärksamhet

hade länge riktats mot 2ne förseglade

kuvert som buro inskriften ”Till den

flitigaste medlem i ”Handtverkare

föreningen” och ”Till den redbaraste

medlem i handtverkarföreningen”.   

     Präses tillkännagaf nu att

Hedersmedlemmen Herr Rob Roesler

till honom öfverlemnat dessa presenter

till utdelning enligt Präses godtfinnande.

”Den flitigaste medlem i handtverkare-

föreningen” sade Präses sig sjelf

vilja bestämma och öfverlemnade

 

densamme under allmänt bifall

till Ordnaren Herr Ernst Volder.

Präses derimot gaf medlemmarna

att sjelfva genom votering bestämma

den ”redbaraste”.

    Så gjordes ock. Då flesta röster

stadnade på Hedersmedlemmen Herr

C Pisani, som tackade föreningen

för den honom bevisade uppmärk-

samheten.

    Kuverterna innehöllo ett kort

som berättigade dess innehafvare

att gratis låta förfädiga å 1 dussin

porträtt hos den ädle gifvaren

Herr Rob Roesler.

    Till sist plundrades julgranen

och sedan man druckit en skål

för föreningens välgång upplöstes

sammanträdet.

 

            86 Sammanträdet 

      Söndagen den 9 Januari 1881.

    Präses inledde samman-

trädet med att anmärka hurusom

 

 

då nu julhelgen var förbi föredragen

åter borde upptagas.

    Det ämne Präses nu ämnade

afhandla vore ”Orsakerna til Irlands

bedröfliga tillstånd” framställde af

en opartisk Fransk vetenskapsman.

    De förnämsta orsakerna dertill vore

nemligen att söka i Irlands geografiska

läge, jordmånens beskaffenhet och

Englands orättvisa behandling af

systerlandet.    

    I föregående dagens tidning

stod att en af föreningens

medlemmar konstsvarfvaren Herr

J Brandt blifvit af HM Konungne

upptagen till Svensk Medborgare.

Allmän glädje! Den nye svenske

medborgaren hissades 3 gånger och

Präses öfverlämnade åt honom de

äpplen och nötter som från Julen

qvarblifvet.

 

 

            87 Samanträdet

      Söndagen den 16 Januari 1881.

    Präses gjorde medlemmarne

uppmärksamma på Påfven Leo XIII

rundskrifelse till den Katholska

verldens biskopar och trogna.

    Påfven uppmananr deri till befräm-

jandet af de katholske missionsverksamheterna

genom bön och materiella understöd.

    Präses väckte förslag om att äfven

föreningen måtte i viss mån

bidraga till ett så ädelt mål genom

att månatligen erlägga en liten

frivillig afgift af några öre.  

    Förslaget väckte allmänt bifall.

En mängd tidningar som Präses

några år samlat ämnade an låta

försälja till kassans förmån.

    Hedersmedlemmen Herr Vetter som

i affärer en kortare tid vistads

i Tyskland hade nu åter för 1e

gången infunnit sig i föreningen

och hälsades vid sitt inträde

välkommen.

 

 

            88 Sammanträdet

      Söndagen den 29 Januari 1881.

    Präses tillkännagaf att

krubban reden nu inbragt

50 kronor som föreståndarinnan

för Josephinahemmet öfverlemnat

Präses för föreningens kassa.

     Då krubbans förevisande ännu

pågår funnes utsigt att föröka

beloppet.

    Ett af en medlem förfärdigadt

damspel erbjöds föreningen till

inköp hvilket Präses likväl afstyrkte,

emedan föreningen ju redan egde

flera spel hvilka likväl sällan

begagnades.

    Men om några medlemmar

önskade ett sådant spel måtte

de genom en särskild insamling

inköpa detsamma så att föreningens

kassa dervid ej behöfde anlitas.

    Sagdt o gjordt! Kronor 2,25

tecknades genast. Det öfriga

 

hoppades man skulle snart

inflyta af de nu frånvarande

medlemmarne.

 

            89 Sammanträdet

      Söndagen den 30 Januari 1881.

    Protokollet öfver det förflutna

årets ännu återstående sammanträden

upplästes. Härefter tillkännagaf präses

att Herr Pastor Moro ånyo skänkt

föreningen 10 Kronor.

    Det beslöts att de medlemmar

som väl iförts till pröfning men

ännu ej upptagits, ej skola få

cigarrer eller öl på ”kredit”.

    Spelen anlitades ovanligt flitigt

och bidrogo följaktligen att öka

kassan.        

     

 

        

         90 Sammanträdet

      Söndagen den 6 Februari 1881

    Präses fortsatte föredraget om

Huru en handtverkare bör uppföra

sig vid umgänge med högre

ställda personer” och anförde präses

särskildt de regler man bör iakttaga

ved besök.

    Härefter upptogs hattmakaren

Herr Pillig till provisorisk

medlem och förpliktigade sig till

stadgarnes iakttagande.

     En flaska Rhenskt vin

framsattes och mna drack den

nye medlemmens skål hvarvid

Präses förmanade honom till

stadgarnas iakttagande och  

sammanträdenas flitiga besökande.

    3ne hedersmedlemmar voro

nu tillstädes.

 

 

         91 Sammanträdet

      Söndagen den 13 Februari 1881.

    Protokollet från årets början

upplästes, hvarefter protokollföraren

anmärkte att föreningen nu redan

haft 90 Sammanträden och att

således endast 10 återstode till det

hundrade. Detta senare beslöt man

särskildt sätt fira hvarföre nu

beräknades å hvilken dag detsamma

skulle inträffa. Då vi nu får hafva

söndagen Septuagesima således 70 dagar

före påsk = 10 Söndagar måste det

hundrade sammanträdet följakt-

ligen inträffa å Påskdagen.

    Man fann likväl inom denna

tid en helgdag Maria Bebådelsedag

som faller å en fredag.

    För att nu å Påskdagen kunna

fira det hundrade sammanträdet

beslöts inställa sammankomsten å

Marie Bebådelsedag.

     Präses tillkännagaf att en välgö-

rande person lofva å nästkommande

Söndag servera Toddy, s.k. Pfannküchen.

  Alla lofvade infinna sig.

 

 

            92 Sammanträdet

      Söndagen den 20 Februari 1881.

    Präses höll å anledning af

Den 3årige åminnelsedagen af påfens

tronbestigning ett föredrag om

historiens vittnesbörd om påfvens

inflytelserika ställning i den kristna

kyrkan, hvad de allmänna kyrko-

mötena, de kristna konungarna, irlärarna

& t.om. påfvens fiender anfört derom.

Toddar & Pfannküchen som en

välgörare skänkt föreningen, serverades.  

    En medlem insjuknade, men

återställdes snart då han af 2ne

medlemmar utfördes i friska luften.

    Till sist uppstod en ordvexling

emmal tvänne Rhenländare om

betydelsen af orden mått / på tyska

Maas / och quart i Rhenprovinserne

huruvida näml. mått vore detsamma

som qvart. Den af motståndarne som

påstod det sistnämda höll genast

ett vad å 100.000 Kronor hvilken

summa han likväl snart reducerade

till 10 öre.

 

    Präses  lät enhvar uppteckna sina

påståenden, underteckna detsamma

för att vid ett blifvande samman-

träde framkomma med bevis.

 

         93 Sammanträdet

      Söndagen den 27 Februari 1881.

    I anledning af en förfrågan

huru det förhöll sig med longitud

och latitud, graderna, förklarade

Präses med tillhjelp af en jordglob

benämningarna  longitud latitud

equator meridian ecliptikan.

    Hedersmedlemmarne  Herrar A o R

Roesler hade infunnit sig.

    Präses gjorde medlemmarne

tillsist uppmärksamma derpå att

den katholska kyrkan egnar Mars

månad och särskildt onsdagarna i

denna månad åt den hl. Joses

vördande och uppmanade i anledning

deraf medlemmarne att om möjligt

mangrant infinna sig om onsdagarne

för att öfva de sånger som på den

denna månads inträffande

 

Josefshögtiden skola utföras.

    Af Herr Pastor Moro hade

föreningen fått mottaga en

låda cigarrer.

 

         94 Sammanträdet

      Söndagen den 6 Mars 1881.

    Präses höll ett föredrag om

påfvevalen samt om de cere-

monier som dervid bruka

iakttagas samt beskref särskildt

den s.k. conclave.

    Herr Stentryckaren Schöll som

för första gången infördes upptogs

till pröfning.

    Den för 14 dagar uppkomna

ordvexlingen angående mått & qvart

bilades nu derigenom att båda

motparterna till kassan erlade

10 öre, alldenstund ingendera

kunde bevisa alla sina gjorda

påståenden.

     Hedersmedlemmen Herr Krahe

samt Herr Reinarz hade infun-

nit sig.

 

 

         95 Sammanträdet

      Söndagen den 13 Mars 1881.

    Man började genast med

sångöfningen för instundande

söndag på hvilken man

beslutat fira Josefs högtiden

som inträffar redan lördagen den 19de.

Isynnerhet inöfvades den under

fastetiden brukliga Mariasången

”Ave regina caelorum”.

     Färgaren Herr Degen hade för

första gången infunnit sig och

tillkännagaf sin önskan att snart

blifva upptagen i föreningen.

     Till sist spelades domino hvarmed

fortsattes till kl ½ 10 då ännu

några sånger utfördes.

    Präses uppmanade ännu en

gång de närvarande medlemmarne

att punktligt infinna sig till den

kl 7 nästa söndag börjande Josefs-

andakten.

   

         96 Sammanträdet

      Söndagen den 20 Mars 1881.

    Något efter kl. 6 såg man medlem-

marne skynda till föreningens lokal.

 

 

 Bland dem äfven en ny medlem

körsnären Herr Andretsky, som genast

upptogs till pröfning. Kl 7 gingo

alla ned i kapellet; blott 2ne

ordinarie medlemmar fattades.

Sångerna utfördes såsom det syntes till

allmän belåtenhet.

    Efter aftonsångens slut och sedan man

åter samlats i föreningens lokal öfver-

raskade Präses föreningen med vin

och tårtor. Då man som bäst höll på

att fylla glasen ringdes vid dörren

och tvenne stora allrikar med äpplen

blefvo synliga, hvilket af medlemmarne

utpressade ett utrop af beundran.

    Man åt, drack, sjöng och var glad.

Präses gjorde nu medlemmarna uppmärk-

samma derpå att å Fredagen Maria Bebådelse

Dag sammanträdet inställes.

    Präses gjorde äfven den anmärkning

att man för att undvika större tidsut-

drägt vid sammanträdets slut, borde

till ordnaren genast erläggas liqvid

för cigarrer öl etc.

 

 

 

                          3

 

 

 

 

 

 

         97 Sammanträdet

      Söndagen, den 27 Mars 1881.

    Präses höll ett föredrag om den

Jubileums Aflat som Påfven utlyst.

Ur en tysk tidning uppläste

Präses anledningen till Jubileums

aflatens meddelande och vilkoren

för dess vinnande och anmodade

Präses medlemmarne att under

jubileumstiden tillskynda sig dess

förmåner.

    En ny sång Laudate Pueri inofvades.

    Som påsken börjar med PalmSöndagen

uppmanade Präses medlemmarne

att nästa Söndag mangrant

infinna sig för att närmare

öfverlägga om såväl ordningen som

tiden för påskkommunionens firande

på Palmsöndagen.

 

 

         98 Sammanträdet

      Söndagen den 3 April 1881.

    Präses framsatte en större

vacker tårta som han sade

sig hafva fått för föreningen.

Den delades, och var snart

förtärd hvarför några medlemmar

som något efter kl 8 infunnit sig

gingo sin del förlustiga.

     Bland dessa var äfven en Herr

N.N. som af en medlem infördes

och lät föreställa sig för föreningen.

Sedan Präses en längre stund

talat med honom och underrättat

sig om hans karaktär o.s.v. märkte

Präses tillfälligtvis att han tillhörde

ett af kyrkan förbjudet hemligt

sällskap, hvilket nämde Herre äfven

medgaf då han derom efterfrågades

af Präses. På hans fråga huruvida det

vore of olåfligt att tillhöra detta

hemliga sällskap, tog präses sig den

friheten att med oförtäckta ord

 

visa honom det lättsinniga och

farliga i att sluta sig till ett

sällskap hvars ändamål för

honom är alldeles obekant och

som är fiendtligt emot kristendomen.

nämda Herre försäkrade

att detta varit honom obekant

samt att han trott sig kunna

vara en god katholik, fastän

han tillhörde det ovannämda

sällskapet, svarade Pråses att han

nu åtminstone visste hvad

som vore att göra.

    Detta uppträde som uppmärk-

samt följdes af medlemmarna

hade låtit tiden fort förflyta

så att Präses nu till sist,

innan man skildes, föreslog att

medlemmarne måtte iakttaga

följande ordning då de nalkas

Herrens bord påföljande söndag

hvilket förslag  och allmänt

antogs.

     Medlemmarne intaga första

 

bänken å ömse sidor af altaret

men likväl så att de gifta

placeras till höger och de ogifta

till venster.

    De till venster först

och de andra från motsatta sidan

placeras på ett kort afstånd

bakom dem. Så snart de förra

emottagit Herrens nattvard återgå

de gemensamt till sin plats, hvarefter

de andra komma fram och göra

detsamma.

 

         99 Sammanträdet   

      Söndagen den 10 April 1881.

    På bestämd tid såg man

14 medlemmar nalkas Herrans

bord. Frukosten intogs gemensamt

såsom vanligt och hvartill tvenne

bord måste anlitas.

     Nästan alla medlemmar

hade infunnit sig till samman-

trädet på qvällen.,

 

  

     Präses höll då ett föredrag

om biktens, nytta såväl för den

enskildes andliga väl som för

samhällets bästa.

     Herr G.Faxen som redan på morgonen

deltagit i den gemensamma

nadtvardsgången samt Herr Kakel-

ugnsmakaren C.J.Matzinger infördes

i föreningen.

     Präses frågade medlemmarne

i hvilken dag de helst önskade  

fira föreningens 100 sammanträde

antingen  å Påskdagen eller 2an dag Påsk.

Sedan alla afgifvit sina röster

visade sig de flesta för 2. D Påsk

och blef detta föreningens beslut.

     Sångöfningen å Onsdagen inställdes

i anledning af förberedelserna till

Påskens högtidliga firande.

 

 

            100 Sammanträdet

      2dag Påsk Måndagen den 18 April 1881.

    Såsom öfverenskommits skulle

denna sammankomst den hundrade sedan

föreningen stiftelse firas på ett mer

högtidligt sätt. Medlemmarne hade också

alla utan undantag infunnit. Bland

hedersmedlemmar syntes utom Herr

Pisani, Herr Körsnär Popp. Lokalen visade

sig i vacker belysning.

    Protokollet öfver några föregående

Sammanträden upplästes.

    Den allmänna glädjen förökades genom

3ne provisoriskda medlemmars upptagande

nemligen Herr Körsnär Andretkey, Herr

Sterhoff o Herr Stentryckar Schell.

    Olika slags bakelser hade af en välgörare

skänkts föreningen. Präses gaf ordnaren

ett tecken att framtaga några butsitter

vin och föreslog i anledning af dagens

betydelse en skål för föreningens fram-

gång. Herr Pisani hade medtagit

något såsom skänk till föreningen

men viste ej hvad det var, det var

 

likväl något något att gödas och

frågade om enhvar efter sina krafter

vore beredd att bidraga dertill.

Man lofvade det. Omhöljet borttogs

och det befans vara en vacker

 - gris !!?!! i form af sparbössa.

Gödningen började genast  och

Präses frågade hvartill den gödda

grisen skulle tjena svarade gifvaren

att de deri samlade penningarna

måtte användas enligt Präses

godtfinnande.

     Nu såg man ordnaren i fullt

arbete vid uppdragningen af 2ne

buteiller rhenskt vin.

     Vid skålen framhöll Präses dagens

betydelse och uttryckte den önskan

att de nu upptagna såväl som alla de

andra medlemmarne måtte

vinlägga sig om att blifva pligttrogna

medlemmar och sålunda göra föreningen

heder.

    Sångöfningen bestämdes till thorsdagen

i stället för onsdagen å anledning af

Biskopen Herr Mermillands ”Conferences”.

 

 

         101 Sammanträdet

      Söndagen den 24 April 1881

    Präses höll det första a f en serie

föredrag, som han lofvat hålla om

frimureriets ändamål och tendenser

isynnerhet hvad de menade med

ordet humanitet  och bildning samt

påpekade några villfarelser hvarpå

frimureriet grundade sig.

    Herr Kakelugnsmakaren C.J. Matzinger

broder till Herr A.T.Matzinger infördes

i föreningen och upptogs till pröfning.

Herr Degen och snickarmästaren

Herr Ljunker hade infunnit sig; Den

sistnämda för första gången.

    Sångöfningen förlades äfven nu till

thorsdagen och uppmanade Präses

medlemmarne att infinna sig alden-

stund Josefsdagen snart inträffar.

 

         102 Sammanträdet

      Söndagen den 1 Maj 1881.

    Präses som anländes något efter

kl 9 gjorde medlemmarne uppmärksam

på föreningens instundande största

högtidsdag ”Den hl Josefs beskydd”

och uppmanade alla att deltaga i den

i föreningens stadgar påpekade natt-

vardsgången på morgonen samt att

infinna sig till Josefsandakten som

skall äga rum kl ½ 7 på aftonen.

    Präses inbjöd äfven medlemmarne

efter gudstjensten till supée; fastän

präses befarade att platsen vore för

inskränk för att kunna rymma alla

I så fall anmärkte präses skulle

naturligtvis de redan upptagna medlem-

marne hafva företräde framför de

ännu icke upptagna. Äfven gav präses

medlemmarne den förhoppning att

måhända Biskop Mermilland sjelf

skulle utdela nattvarden åt medlemmarne.

På samma gång gjordes medlemmarne

 

uppmärksamma på den  hos alla

goda katholiker brukliga seden att

ännu en qvarts timme stadna qvar

i kyrkan för att tacka Gud för

den undfägna stora gåfvan.

     Tvenne sångöfningar borde hållas

i denna vecka, nemligen om tisdagen

och thorsdagen.

 

         103 Sammanträdet

      Söndagen den 8 Maj 1881. 

    Den gemensamma nattvardsgången

försiggick i bästa ordning kl 9 på

morgonen & hvari nästan alla med-

lemmar deltogo. Biskop Marmilland

utdelade den hl. Nattvarden. Tvenne

af medlemmarne undfingo bekräftelsens

hl. Sakrament. Aftongsång hölls kl ½ 7 på

aftonen & hvarefter medlemmarne

återsamlades i lokalen och protokollet

 

upplästes. Herr Pastor Moro som af Präses

blifvit inbjuden, Herr Pastor

Theissing som hållit aftonsången samt alla

hedersmedlemmar med undantag af en  

voro närvarande. Klockan ½ 8 serverades

supéen för ca 25 personer. Herr Pastor Moro

utbregte en skål för präses som besvarade

densamma upptog Herr Pastor Moro såsom

hedersmedlem & hvarför denne tackade.

Sedan Herr Pastor Moro än en gång höjt

glaset utbragte Herr Ernst Roesler en

mycket sinrik skål för föreningen och

uppmanade alla att enhvar på bästa sätt

bidraga till föreningens framgång och för-

kåfran. En af medlemmarne hade till supéen

tillagat trenne utmärkta tårtor.

Efter slutad supée utfördes några sånger

i den lifligaste stämning.

 

         104 Sammanträdet

      Söndagen den 15 Maj 1881

    Präses höll et föredrag om frimureriets

uppkomst och grader. 2ne nya handt-

verkare Herrar …….

upptagos till pröfning. Oktaven af

 

josefsfesten manade Präses borde också

firas och framtog derför en fin från

supéen öfverblifven tårta föreställandes

en bok med påskriften ” Gud välsigna

det hederliga handtverket”.

     Grisen som framtogs fick äfven sin

portion.   

    

         105 Sammanträdet

      Söndagen den 22 Maj 1881

     Präses uppläste ett från handtverkare-

föreningen i Brunn honom tillsändt

inbjudningsbref, ett uppmanande att deltaga

i den i nämda stad den 5 Juni försig-

gående invigning af föreningens fana.

Då deltagandet vid festen icke kunde

äga rum hvarken från Präses elle medlem-

marnes sida beslöts att härifrån till

festligheterna den 5 Juni afsända ett

lyckönskningstelegram. Kostnaden

härför skulle bestridas af privata bidrag.

En medlem som varit intagen i

flera utländska föreningar isynnerhet

i Tyskland omtalade huru dervarande

katholska handtverkarföreningars

medlemmar gemensamt deltaga i

 

kyrkliga processioner isynnerhet på

”Kristi lekames högtid” och då bära

ett särskilt märke eller skärp

af vissa bestämda färger & med föreningens

valspråk ”Gud välsigne det hederliga

handtverket”. Präses menade att vår

förening också kunde gå tillväga på

dylikt sätt vid

processionen å instundande ”Kristi

lekamens högtid” och tillade att det vore

önskligt och nödvändigt at Katholska

handtverkare i Stockholm vid dylika

tillfällen offentligen och högtidligen

bekänna sin tro. Alla biföllo Präses

förslag. Man beslöt att kännemärket

skulle bestå af ett band med de påfliga

och Svenska färgerna förenade: Blått,

gult och hvitt, Herr Stentryckaren Schell

erbjöd sig att på banden kostnadsfritt

trycka Föreningens valspråk.

    Präses tillkännagaf vidare att en

utflykt sannolikt komme att äga rum

 nästkommande Söndag. Närmare

upplysning derom komme att erhållas

instundandeTorsdagsChristi himmelfärds

dag” sammankomst.

 

 

         106 Sammanträdet

      Söndagen den 29 Maj 1881.

    Hedersmedlemmen Herr Krehe hade

denna dag åt föreningen upplåtit käggel-

banan & nu såg man vi tretiden

medlemmarna rikta sina steg till Tanto.

Präses kl ½ 5 anlände var medlem-

marne redan ifrigt syselsatta med

käggelspel.

     Man öfverenskom nu att dela sig

i tvenne partier Mecklenburgare och

Hamburgare och bestämde att alla i det

förlorande partiet skulle hvar

för sig betala 5 öre till kassan.        

Mecklenburgarna hvars anförare Präses var

vunno spelet hvadan Hamburgarne

måste plikta och då nu dessa fordrade

revansche börjades spelet ånyo men

med samma resultat.

    Hedersmedlemmen Herr Krahe var

nog frikostlig att severa öl, och på Präses

anmärkning att medlemmarne icke

kunde fordra sådant förklarade Herr

Krahe sig beredvillig att lemna ölpen-

 

ningarna 5 öre f glas till föreningens

kassa.

     Man skiljdes kl ½ 11.

 

         107 Sammanträdet

      Söndagen den 5 Juni 1881.

    Den af föreningen emottagna inbjudningen

från Katholska  Handtverkare föreningen

i Brunn ( Mähren ) besvarades genom

att ditsända ett lyckönskningstelegram

af följande innehåll:

    Gesellenverein sendet seine herzlichsten

Glückwünsche zur Fahnenweihe

    som Präses öfversatte.

Medlemmarne bekostade sjelfva tele-

grammet.

     Talet föll nu på telegrammers

expedierande huru nemligen de å

de särskilda telegrafverken anstälda

embetsmännen kunde veta huru

det ena eller det andra af de passerande

telegrammen vore bestämdt för deras

emottagande.

    Präses förklarade detta för medlemmarna.

 

 

         108 Sammanträdet

      Söndag Pingst den 6 Juni 1881.  

    Man talade om likförbränning; några

medlemmar gillade detsamma, men 

 större delen , därtiland äfven Präses ogillade

densamme isynnerhet från religiös

synpunkt.

    Präses uppmanade de närvarande

att till nästa söndag infinna sig aldenstund

ett och annat före Präses resa till utlandet

då vore att afgöra.

 

            109 Sammanträdet

      Söndagen den 12 Juni 1881.

    Präses tillkännagaf att en af hans

vänner som nu vare sekreterare

vid den påfliga beskickningen i Paris

lofvat tillsända föreningen en fana

med den hl. Josefs bild och menade

henne anlända begagne densamme

vid processionen på Kristi

 

lekamens högtid. Glädjen och för-

hoppningarne voro allmänna.

Fanans invigning bestämdes i så fall

till nästkommande söndag kl 9 fm.

men skulle medlemmarne sednare

närmare underrättelse derom.

    Man afgjorde också huru och i

hvilken ordning medlemmarne skulle

deltaga i processionen.

    Präses gjorde sin resa till Tyskland

beroende på fanans ankomst i rättan

tid. De band som medlemmarne enl.

öfverenskommelse kommo att bära

skola utdelas på onsdagen.

 

            110 Sammanträdet

      Söndagen den 19 Juni 1881.

    Fanan hade anländt under

veckan och blifvit så att säga ”färdig i

grefvens tid” . Kl 9 på morgonen invigdes

den af Präses efter messans slut.

Alla medlemmarna samlades under

vigningsceremonien vid altargallret.

     Efter förrättad invigning gick ordnaren

 

fram till präses för att emottaga

fanan som Präses öfverlemnade åt

honom med orden ”Tagen emot detta

”baner såsom ett tecken af enighet 

”och styrka. Bären det till Guds ära och

”till den hl. Josefs åminnelse. Akten på

”korset, som kröner det och sen på bilden

”som pryder det. Korset säger Eder

hvems lärjungar I ären; bilden visar

”Eder den man i hvilkens fotspår I

skolen vandra. Blygens aldrig för korset

förloren aldrig ur sigte Edert skydds

”helgon, då skolen I blifva sanna

Katholska kristna, hederliga handt-

”verkare och detta baner skall i all

”sanning blifva hvartill det idag

invigts nemligenKatholska Handt-

”verkare föreningens baner”.      

     Senare beledsagad af tvenne med-

lemmar emottog fanan och bar den

under eskort till sakristian.

     Nu ½ 11 hade nästan alla medlemmar

samlats för att deltaga i processionen.

Alla voro prydda med föreningsbandet.

Fanan framtogs och väckte allmän

 

beundran.

    Den var af blått siden med stor hvit

brodering; i midten syntes den hl. Josefs

bild med liljan i handen såsom staf.

Öfverst på stången syntes ett förgyldt

klot med små sittande kors.

Tvärstångens ändar voro äfven förgylda.

tofsarna till antalet …. stora och … små

voro af hvitt silke blandadt med blått.

medlemmarne följde fanan i bästa

ordning till allmän uppbyggelse. 

      qvällen prydde fanan föreningens

lokal och togs nu i närmare skär-

skådande. Som Präses  följande dag

skulle anträda sin resa till utlandet

framsattes några buteljer vin såväl

till firandet af faninvigningen som

äfven till avskedshelsning.

     Präses tolkade med några ord dagens

betydelse och framhöll dervid hurusom

medlemmarne efter förmåga borde

vara Präses behjelpliga med att

befordra föreningens framgång och

 

lofade Präses att å sin sida uppbjuda

alt för att befordra föreningens sak såväl

i materielt som äfven i andligt

hänseende men att han dertill behöfde

deras enträgna medverkan; under hans

frånvaro

måtte de än ifrigare bevista

sammankomsterna samt bidraga till

ömsesidig trefna och sammanhållning

så att Präses vid sin återkomst kund

vara nöjd.

 

            111 Sammanträdet

      Söndagen den 26 Juni 1881.

    Som Präses rest till utlandt

ersattes han af vice-präses Pastor G. Theising som höll en

föreläsning ur Germania om slafhandeln

i det inre af Afrika.

 

            112 Sammanträdet

      Söndagen den 3 Juni 1881.

    Vice-Präses höll ånyo ett intressant föredrag

om Zar Peter den Store af Ryssland.

 

 

            113 Sammanträdet

      Söndagen den 10 Juni 1881.

    Föredraget från föregående söndag om

zar Peter Den Store fortsattes af vice präses.

    Man öfverlade om en utflykt, hvars   

mål sednare närmare skulle bestämmas.

 

            114 Sammanträdet

      Söndagen den 17 Juli 1881.

    Med glada ansigten skyndade

medlemmarne till föreningens lokal;

en utflykt skulle företagas. Målet

var Nackanäs och Järla-sjön, som

med sina vackra omgifningar fägnade

de lustresandes ögon. Glädjen förökades

ännu mer vid åsynen af 8 1/1 buteljer

bordeaux vin och 25 ½ buteljer öl

som af vice-präses bekostades.

 

            115 Sammträdet

      Söndagen den 24 Juli 1881.

    Ämnet för samtalet var som man

lätt kan tänka sig utflykten ä före-

 

gående Söndag  och de intryck desnsamme

inpräglat i de deltagandes minnen.

 

            116 Sammanträdet

      Söndagen den 31 Juli 1881.

    Medlemmarne tycktes

hysa stort intresse för utflykten att

döma af samtalet, som äfven

denna gång riktades deråt.

    För att nu tillfredsställa allas önskan

beslöts att företaga en ny utflykt. Den

af medlemmarne som mest förordade

denna var snickaren Herr Zingler. Som

äfven lofvade att ombesörja alla förbe-

redelser dertill.

 

            117 Sammanträdet

      Söndagen den 7 Augusti 1881.

    Som vice-präses äfven rset bort

nemligen till Gefle för att öfvervara

och ministrera vdi den nya kyrkans

invigning, måste medlemmarne utan

Präses företaga den beslutade utflykten

dervid det  visade sig att Herr Zingler

 

hållit ord aldenstund han anskaffat

båt och 50 ½ but öl. Båten tedde sig

afstånd utmärkt vackert, prydd

som den var med löf och en flagga

som var förfärdigad af Herr Zingler

och som sedan af honom skänktes

föreningen. Den lifligste stämning

syntes råda och som vid buteillernas

öppnande och tömmande alt mer

och mer förökades tills man slutligen

skiljdes.

 

            118 sammanträdet

      Söndagen den 14 Augusti 1881.

    Många hade förmodat att Präses

redan anländt eller åtmintone

hoppats att få öra dagen eller tiden

för hans ankomst.

    Han anlände först Lördagen den 20de.

Man frambar Herr Zingler sin tack

för det utmärkta sätt på hvilket han

föregående Söndag trakterat och roat

medlemmarne. Herr Pastor Hupe var

äfven närvarande.

      

 

            119 Sammanträdet

      Söndagen den 21 Aug 1881.

    Präses som jemt 2 månader varit

borta helsades af medlemmarne väl-

kommen och började nu redogörelsen för

sin resa med valspråket ”Gud välsigne

det hederliga handtverket”.

     En glädjefull nyhet sade sig Präses

hafva att meddela.

    Genom insamling i utlandet och

här i staden hade sammanskjutits

1000! kronor. Gud syntes sålunda hafva

välsignat de små bidrag medlemmarne

esomoftast lagt i kassan.

    Präses lofvade att göra sin resa

till ämne för de nästa föredragen.

    Ene utflykt var Präses rdo företaga

och som sannolikt komme att blifva

till Vikdalen.

 

            120 Sammanträdet

      Söndagen den 20 Augusti

    Präses hade före sin afresa lofvat

Herr Chaquin som inbjudit medlemmarne

 

till sitt sommarställe på Vikdalen

att villfara hans önskan om han

vore närvarande vid fanans invigning.

Präses infriade nu sitt ord.

     Medlemmarne afreste kl 3 em. med

ångbåten. Präses anlände kl 5 em. och

helsades af värden välkommen.

Präses sammanträffade med de öfriga

medlemamrne voro de ifrigt sysselsatte

med att leka blindbock.

     Vid skymningens inbrott begaf man

sig till en klippa hvarifrån man

hade den vackraste utsigt öfver stadens

omgifningar och isynnerhet fjäderhol-

marne. Man intog quällsvard

klippan och drack det af Herr Chaquin

bekostade ölet. Vid återkomsten till

landtstället var det vackert illumineradt.

Flera sånger utfördes och det hela

slutade med en presentation af Herr

Zingler som som sjöng med piano-

ackompanjement  en rolig tysk sång

och hvarifrån man blott med svårighet

kunde aflägsna honom.

 

    Vid afresan uppfördrades medlem-

marne att fortsätta att med sång  &

hvarmed man ännu fortsatte på

bryggan t.om. i ångbåten som vid

utläggningen kringsvärmades af s.k.

vattendrakar, hvilket tedde en

skön anblick.

 

            121 Sammanträdet

      Söndagen den 4 September 1881.

    Präses redogjorde för en fråga

han vid sin vistelse i Cöln förelagt

General-präses Herr S. Scheffe

nemligen i hvilken ställning gifta

medlemmar böra intaga i föreningen.

De skola betraktas såsom extraordinarie

såsom det brukas i Cöln.

     Präses berättade sedan om sin resa

från Stockholm till Fluelen vid ändan

af Vierwaldstättersjön och lofvade att

nästa gång redogöra för hemresan

samt derefter hålla särskildta föredrag

om det märkligaste han sett under

sin resa nemligen Strassburgs domkyrka,

 

Vallfartsorten maria Einsiedlen Rigi

och Rhenfallet vid Chaffhausen.

Kakelugnsmakaren Herr Carl

Matzinger och färgaren Herr Degen

upptogos till medlemmar den förra

till ordinarie och den senare till

extraordinarie.

     Man drack de nya medlemmarne

skål hvarvid präses framhöll

hurusom medlemmarne måtte

kärleksrikt bemöta hvarandra

och ej onödigt omatla eller yppa

hvarandras fel och svagheter.

 

            122 Sammankomsten

      Söndagen den 11 September 1881.

    Präses tillkännagaf att han för

första gången måste tillämpa den

honom af stadgarne inrymda rättig-

heten att utesluta en medlem ur

föreningen nemligen Herr Götz, alden-

stund nämda Herre af domstolen

blifvit dömd till böter och hvilkeet

utslag af tidningarne blifvit bekantgjordt.

 

    Präses fortsatte sedermera

berättelsen om sin resa, särskildt

hans hemresa från Vierwaldstätter-

sjön till Stockholm. Medlemmarne

frågades huruvida de ännu ytterligare

ämnade göra en sista utflykt.

Man enades därom.

 

            123 Sammanträdet

      Söndagen den 18 September 1881.

    Utflykten hvarom man enats

kom ej till stånd aldenstund båten   

afgått en ½ timme före den uanliga

tiden utan att medlemmarne viste

något derom. Regnet som sedermera

ymnigt föll gjorde att man icke ångrade

det inträffade hindret.

    Provianten förtärdes till en del i

föreningens lokal.

 

            124 Sammanträdet

      Söndagen den 25 September 1881.

    Präses fortsatte med sina

föredrag. Han berättade om helgedomarna

i Aachen och beskref närmare fest-

 

ligheterna vid deras förevisande

samt förklarade huru de kommit

till Aachen. Han föreslog gemensam

nattvardsgång påföljande Söndag

Skydsenglarnes högtidsdag å hvilken

dag alla katholska handtverkare-

föreningar hålla gemensam natt-

vardsgång ty denna dag kan anses

för moderföreningens i Eberfeld

stiftelsedag emedan den på denna dag

för första gången gemensamt begått

Herrans Nattvard; Det visade sig

emellertid att nästa söndag ej lämpade

sig dertill i anledning af festligheterna

vid kronprinsparets intåg på lördagen.

Den gemensamma nattvardsgången

uppsköts följaktligen till Söndagen

den 9 Oktober då äfven aftonsång

skulle hållas.

 

            125 Sammankomsten

      Söndagen den 20 Oktober 1881.

    De ännu pågående festligheterna i

anledning af Kronprinsparets intåg

hade säkert afhållit flera medlemmar       

 

från att bevista sammankomsten

Ämne för samtalet var naturligtvis

gårdagens festliga anordningar, deras

Kongl. Högheter storartade emottande

och fyrverkeriet på qvällen.

    Då vid sammanträdets slut flera buteljer

öl voro orörda yttrade en medlem att

man derå tydligt sågo att den Tyska nationen

denna afton var föra representerad.

 

            126 Sammanträdet

      Söndagen den 9 Oktober 1881

    Den gemensamma nattvardsgången

försiggick på morgonen. På aftonen

hölls aftonsång af vise-präses.

    Till andra ordnare valdes nästan

enstämmigt gravören Herr F. Chaquin.

Präses behagade framsätta några buteller

vin och uppmanade föreningen att

dricka den nyvalda ordnarens skål

uttryckande sin såväl önskan som

förhoppning att den nya ordnaren måtte

förelysa de öfriga medlemmarne

såsom en pligttrogen katholik och

handtverkare.

 

 

            127 Sammanträdet

      Söndagen den 16 Oktober 1881.

    Präses uppläste ur nya Dagligt

Allehanda en artikel som handlade

om handtverkets betydelse i national

Ekonomiskt hänseende. Artikeln som

förordade skyddstullar framhöll särskildt

medeltidens skråväsende såsom något

storartadt och för vår tid lärorikt.

att nemligen i vår tid något dylikt

och måtte företagas för att skydda

de svagare producenterna nmot de

starkares konkurens; likväl med

hänsyn till nutidens förhållanden

på det att handtverkareståndet

återigen måtte intaga den ställning

i samhället som tillkommer densamma.

En herre som för första gången infunnit

sig i föreningen och var ifrig anhängare

till frihandelssystemet ogillade artikel-

författarens åsigt oh särskildt hans

mening om återställandet af

medeltidens skråväsende.

Präses gjorde honom uppmärksam

på att författaren icke menade

 

samma skråväsende som i medel-

tiden utan detsamma omdanade

och afpassadt efter nutidens förhållanden.

 

            128 Sammanträdet

      Söndagen den 23 Oktober 1881.

    Präses tillkänagaf att en af föreningens

medlemmar snickaren err Zingler

afrest och nu genom Präses frambar

hjertliga helsningar till föreningens

medlemmar.

 

            129 Sammanträdet

      Söndagen den 30 Oktober 1881.

    Präses underrättade styrelsen

att den nästkommande fredag skulle

hålla sin första ordinarie samman-

komst i Präses lägenhet kl. 7 e.em.

och att dessa sammankomster

hädanefter komma att äga rum

en af de första dagarna i hvarje

månad.

 

 

            130 Sammanträdet

      Söndagen den 6 November 1881.

    Präses omtalade hvad som förekom-

mit och beslutades att styrelsens

sammankomst & att insamlingen

i såväl Stockholm som Tyskland

inbragt en summa stor Kronor 1002.

Hvarefter Präses höll ett föredrag

om det märkvärdiga uret i Strassburgs

domkyrka. Vid föredragets slut uppläste

Präses en del af det tal som f.d. kyrko-

herden i Straburg, nuvarande biskopen

af Trier doktor Korum hållit i

Handtverkarföreningen i Trier.

    Bland hedersmedlemmar hade Herr

A Roesler infunnit sig.

    Violin spelet inbragte i kassan

2 kronor.

 

            131 Sammanträdet

      Söndagen den 13 November 1881.

    Präses höll ett föredrag om Rhenfallet

och omnämde också dervid niagarafallet

 

    Tvenne nya medlemmar som redan

en längre tid bevistat sammankomsterna

blefvo efter en lång pröfning upptagna

i föreningen nemligen sockerbagaren

Herr Steioff och Körsnären Herr

G. Faxen.

    Präses föreslog en skål för de nya

medlemmarne och framhöll dervid

huru skönt och nyttigt det vore att

alla medlemmar sluter sig tillsammans

och hålla ihop: det gör föreningen stark.

 

            132 Sammanträdet

      Söndagen den 20 November 1881.

    Det ringde oförmodat på dörren

och in trädde en Herre med väldiga

böcker under armen och anhöll att

blifva upptagen i föreningen. Präses

begärde först att få se hans prectbevis

som ock lemnades. Det utvisade att

nämde Herre vore Pastoren Herr

Grefve af Stålberg från Schlesien.

 Präses anmärkning att föreningen

vore stiftad för handtverkare sade

 

nämde Herre sig ock vara en sådan

och framtog ett gesällbref såsom murare.

brefvets äkthet icke kunde

bestridas och muraren ej var frimurare

anmodades han att berätta något

om sina lefnadsöden som han ock

gjorde och hvaraf framgick att an

mycket rest och alltid hyst det varmaste

intresse för det Katholska handtverks-

lifvet. Särskildt framhöll han föreningens

nytta och upphöjda ändamål. Präses

bad Herr Grefve af Stålberg ofta

infinna sig och hedra föreningen

med sin närvaro samt roa med-

lemmarne med berättelser från

hans vistelse i andra föreningar.

     Till en krubbas förfärdigande

sade sig några medlemmar

vilja vara Präses behjälpliga.

 

 

         133 Sammanträdet

      Söndagen den 27 november 1881.

    En Fransk bok rikt illustrerad

hade af en välgörande person skänkts

föreningen.

     Präses framvisade ett utkast

till ett fondstycke afsedt för krubban

och som förbättrades af Gravören

Herr Felix Jacquin.

 

 

 

            134 Sammanträdet

      Söndagen den 4 Dec 1881

    Af den glest besatta lokalen kunde man se

att jultiden med sina många bestyr var nära,

och afhållit flera medlemmar från att bevista

föreningen. Präses tillkännagaf att Styrelsens

andra ordinarie sammanträde skulle ega rum

lördagen den 10 Dec. Dominospelet anlitades

flitigt.

 

            135 sammanträdet

      Söndagen den 11 Dec 1881.

    Den första i föreningen sig infinnande

medlemmen, öfverbragte ett sorgligt budskap,

en Föreningen mycket omhuldadt person,

Fröken von Bogen hade för en timma

sedan plötsligen aflidit. Präses tillkännagaf

styrelsens beslut, att den i Stadgarne påpekade

attvardsgången skulle försiggå Annandag jul,

och på aftonen samma dag Föreningen fira sin

Jul, hvarhvid Präses upplyste medlemmarna

om att äfven lärlingarna skulle inbjudas aftonen

Annandagjul, samt att redan 22 julklappar blifvit

                                                    honom tillsända

 

 

            136 Sammanträdet

      Söndagen den 18 Dec 1881

    Präses höll ett föredrag om Vallfartsorten

Maria Einsiedeln dess Kloster, Kyrka, och be-

rycktade kapell skilldrande deras Historia,

hvarvid Präses särskildt framhöll Klostren

i allmänhet och Benediktiner Klostrets

i Einsiedeln isynnerhet verksamhet i

Andligt och Vettenskapligt henseende.

Till slut uppfordrade Präses de närvarande

medlemmarna att underrätta de frånvarande

om den gemensamma nattvardsgången och

Julens firande Annandagjul.

 

            137 Sammanträdet

      Juldagen den 25 Dec 1881

    Präses tillkännagaf att krubban nu var färdig.

Tvenne lärlingar hade redan denna afton af

misstag infunnit sig i Föreningens Lokal för de

efterlängtade julklapparne, Präses underrättade

dem om misstaget, men erbjöd dem att

stanna qvar till sammankomstens slut.

 

 

            138 Sammanträdet

      Annandagjul den 26 Dec 1881.

    Flera Medlemmar deltogo i den i Stadgarna

påpekade gemensamma Nattvardsgången.

qvällen hade Föreningslokalen både

utanför vid ingången och i det inre genom

tvenne medlemmars frikostlighet blifvit          

vackert belyst, jemte medlemmarne hade

åtta lärlingar infunnit sig. Vid half

åtta tiden tändes julgranen i präses lägenhet

på borden sågos nitton tallrikar med Äpplen

Nötter och dyligt 26 Julklappar lågo der

väl ihopvecklade och numrerade utgörande

tre afdelningar. Festen inläddes med julsången

Stilla Natt, som sjöngs kring Julgranen,

hvarefter Präses  tog till ordet och framhöll

med några ord Juldagens betydelse i Kristen-

domens ljus, hvarefter alla närvarande

inbjödos till att taga hvarochen sin tallrik.

Vice Praeses och Herr Reinartz hade infunnit

sig. Före julklaparnes bortlottande sjöngs

sången ”Adeste Fidelis” och Praeses tog åter till

ordet yttrande sin glädje öfver att flere med-

lemmar genom d.h. Nattvardens begående

 

på morgonen firat den Religiösa sidan

af Julen, ty de bästa julklapparne kommo

ofvanifrån. Alla skulle emellertidmnu

sin julklapp, den vackraste af alla en gåfva

af Biskoepen Marmillad för föreningen sjelf

vara ännu på väg, de inmatrikulerade

medlemmarne drogo nu efter ordning sitt

nummer, hvarefter lärlingarna drogo sitt.

Sedan kungjorde Praeses att tvenne

medlemmar som flitigt bevistat hvaresig

sammankomsterna eller sångöfningarna

skulle få särskilda julklappar, de förre voro

Senior Herr E. Voldter Svarfvaren Hr I. Brandt

och Sockerbagaren Herr W. Steihoff; de senare

Gravör Herr F.acquin Stentryckaren herr O. Schell

och Konstförvadten Herr J. Hansen. En julklapp

var bestämt för Föreningen, en Sparbössa

som snart ökade på vigten derigenom att

tvenne medlemmar framvisade lyckans

stjerna nemligen en allt annat än vacker

gumma. Sång och roliga tillställningar

upptogo den öfriga tiden. Tillslut tillkänn-

gafs att några medlemmar ämnade

 

på Nyårsdagen bortskänka några skämt-

samma julklappar samt att resten af de

Praeses tillsända julklapparna kommo att

bortlottas Trettondagen. Alla åtskiljdes

i den gladaste stämningen.