Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                              Protokoll 1880

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1880 KHF

 

       26 Sammanträdet.

            Nyårsdagen 1880.

   Sedan medlemmarne samlats

och man önskat hvarandra

Godt nytt år” börjades det nya

året med den vid föregående

sammanträdet aterade julsången

samt derefter såsom ett farväl

åt det förlutna året och en

påminnelse om lifvets förgäng-

liget ” Snabba äro lifvets stunder”

hvilka båda sånger utfördes

med ett djupt allvar och den

största nogranhet.

 

Derefter skred man till kassa-

bokens afslutande och befans

då Debetsidan öfverstiga

Kredit sidan med ett saldo

stort Kronor 33,95 hvilket belopp

rigtigt åtefanns i kassan.

 Präses frambar nu ett nytt

större – Kassaskåp -/ äfven

en julklapp / som skulle ersätta

det gamla som blott provi-

sionellt begagnats och nu

dessutom blifvit för litet för

de  större – penningarnas –

sorna.

 

En hedersmedlemm bad om

den förmån att få inviga

detsamma och nedsänkte

nu deri en gåfva, som gaf

ordnaren anledning å förenin-

gens vägnar frambära honom

allas tacksamhet.

   Nästa sammanträde

uppsköts till Trettondagen.

 

        27 Sammanträdet 2.

             Trettondagen 6 Jan 1880

       Alla medlemmar hade

infunnit sig ty enhvar visste

 

att idag skulle julgranen

plundras och då måste ju

alltid någon god kaka

eller vackert äpple tillfalla de

närvarande. Denna enhvars

förmodan gäckades ej heller

ty tack vare präses välvilliga

omsorger fick man nu ej

allenast plundra granen

utan enhvar fick äfven genom

lottdragning en julklapp

såsom på juldagen. Präses

framsatte dessutom 2ne tallrikar

kakor äpplen nötter mandlar

 

ett hvarom man fick draga

lott. Den bland medlem-

marne rådande vänskapen

visade sig nu idet att fastän

blott tvänne varit nog lyckliga

att vinna, fingo likväl alla

dela tallrikarnas innehåll.

  Sedan några sånger härefter

blifvit sjungna och man stod

i begrepp att skiljas införde

en hedersmedlem en gäst

Hr Körsnär Popp, hvarför

ännu ett stycke sjöngs innan

man aflägsnade sig.

 

         28 Sammanträdet 3.

         Söndagen den 11 Januar 1880.

    Präses uppläste en artikel ur

Nya Dagligt Allehanda angående

Spiritismen och gjorde några

annmärkningar i ämnet.

  Efter uppläsningen gjorde

en medlem i anledning af

den i tidningen citerade

evangelii berättelse om några

ur menniskor utdrifne

djeflar som utbedt sig tillåtelse

att infara i en svinhjord

 

den anmärkning att månne

dessa vore orsaken till triki-

nernas uppkomst i svinkött.

   Nu hade föreningen nöjet

mottaga sigillet förärdigadt

af Hr Gravör Chaquin

som Hr Chaquin hade godheten

öfverlemna såsom en gåfva

till föreningen och hvarför

Präses å föreningens vägnar

uttryckte allas tacksamhet.

 

         29 Sammanträdet 4.

              Söndagen den 18 Januar 1880.

         Sedan man vid vanlig tid

samlats upptogs till öfning

en ny alvarligare sång ” Tankar

vid Grafven.” Som en af

medlemmarna hastigt insjuk-

nade och de öfrige derigenom

blefvo upptagne med att

lindra den lidandes qval

och förskaffa honom läke-

medel hann man vid

detta sammanträde ej

 

utföra något af vigt.

 

        30 Sammanträdet 5.

             Söndagen 25 Janr 1880.

        En gäst Herr Konsertmästar

Nägel hedrade sammanträdet

med sin närvaro och åhörde

några sånger. Fastän sången

var något bristfällig, emedan

de flesta basstämmorna

saknades yttrade likväl Hr.

Konsertmästaren sin tillfreds-

ställelse med den första sången

 

och anmärkte vid den andra

att genom flitig öfning

föreningen snart skulle

få en mycket vacker

qvartett.

 

 

 

 

                   2

 Protokoll

  1 febr 1880 – 20 mars 1881

 

    Dal 11 Juli 1880

 

 

    31 Sammanträdet

         Söndagen den 1 Februari 1880

 

  Sedan man samlats uppläste Präses

en från Generalpräses i Cöln ankommen

skrifvelse hvari denne bland annat

framkastar frågan

    hvilket är det säkraste kännetecken på

en medlems trohet och hängifvenhet för

föreningen, hvilken fråga i enlighet med

Generalsammankomstens i Cöln utslag

samtidigt besvarades sålunda: Det säkraste

bevis på en medlems tillgifvenhet för föreningen

är hans regelbundna bevistande af

hufvudsammankomsterna.

    Härefter började sångöfningen hvarmed

fortsattes till sammanträdets slut.

 

              32 Sammanträdet

                   Söndagen den 8 Februari 1880

 

             För några dagar sedan hade ånyo

en artikel om spiritismen influtit i

tidningen Nya Dagligt Allehanda. Präses

begagnade sig häraf för att för

medlemmarna påpeka spiritismens

förvända åsigter; hurusom de tex för att

en antaga den Kristna läran

beträffande arfsynden samt mennisko-

själens ursprung i blifvande öde föreställa

sig att arfsynden härleder sig från ett

syndafall som enlig deras mening

skulle hafva egt rum bland andarne

före menniskans skapelse, samt att

Gud till straff deför fästat andarne

vid en kropp, så att de sålunda alt

mer och mer skulle fullkomna sig.

   Sedan tillkännagaf Präses till föreningens

stora glädje att netto beloppet från krubban

uppgick till 35 Kronor.

 

          33 Sammanträdet

               Söndagen den 15 Februari 1880

 

  Apostoliska Vikarien Huber hade till

detta sammanträde inbjudet alla medlem-

mar på supé. Alla voro redan församlade

kl ½ 8 då Hr Vikarien anlände och blefvo

nu alla medlemmar framställda för honom.

  Efter att hafva sjungit Salve Pater Salva-

toris fortsatte Präses föredragen om kata-

komberna skildrade deras utseende, indel-

ning samt beskref isynnerhet de i dem

befintliga gångarne, hvarest de kristnas

grafvar på ömse sidor i väggarne

äro belägna, samt symboliska bilder.

    Nu inbjöds medlemmarne att taga

plats ved det väl dukade bordet, man

må erkänna att alla åtminstone den

aftonen ådagalade god aptit.

   Efter måltiden tackade Präses i medlem-

marnas namn Hr Vikarien för att

han hedrat föreningen med sin

närvaro samt äfven för den förträffliga

supé man nys intaget.

   Efter måltiden på Hr Vikariens

önskan ufördes nåra af de vackraste

sångerna. Hr Vikarien gjorde några

anmärkningar beträffande takten och

bevisade derigenom sina stora kunskaper

i musik.

  Man skildes ej förr än närmare

kl 11.

 

         34 Sammanträdet

              Söndagen den 22 Februari

     Efter att hafva inöfvat en ny

sång uppläste en af medlemmarne

en artikel ur Nya Dagligt Allehanda

skildrande folklifvet i Spanien hvarefter

 

Präses tillkännagaf att en välgörare

skänkt 10 Kronor till Föreningens kassa

hvilken förkalring mottogs med stort

bifall. Hr Körsnär Faxen som för första

gången hedrat föreningen med sin

närvaro blef införd af Präses.

 

        35 Sammanträdet

    Söndagen den 29 Februari 1880.

 

Äfven vid detta sammanträde

inöfvades en ny sång ”Ave Verum Corpus”.

Präses hade ämnat hålla ett föredrag

Men som flera af medlemmarne

uterblifvit uppsköts det till nästa samman-

träde. I anledning af en fråga som en

af medlemmarne framkastade hvarföre

nemligen det ej vore tillåtet att ingå

äktenskap med slägtingar, förklarade

präses med några ord orsaken härtill

 

samt påpekade dessutom några andra

föreskrifter angående äktenskapet såsom
inledning till det föredrag som Präses

vid närmaste tillfälle lofvade hålla.

 

            36 Sammanträdet

                Söndagen den 7 Mars 1880

 

Präses påminte medlemmarne

den påbjudne påskkommunionen

och gjorde medlemmarne det förslag

att gemensamt en dag som vid nästa

sammanträde skall bestämmas

begå den Hl. Nadtvarden.

    Som påfven utfärdat en rundskrifvelse

angående äktenskapet, dess betydelse

och ngt för såväl familjen som

hela samhället förklaradede präses

i ett föredrag nämde rundskrifvelse.

 

           37 Sammanträdet

            Söndagen den 14 Mars 1880

 

Såsom vid föregående sammanträde

beslöts, skred man nu till afgörandet

af påskkommunionens gemensamma

firande och beslöt man sig för att

att begå Herrens nadtvard

PalmSöndagen. En medlem frågade

huruvida det behagade Präses att

tillåta medlemmarne att sammanträda

äfven på de helgdagar som ej falla

på en Söndag. Präses lemnade sitt

bifall härtill och uppställde såsom

regel att föreningens sammankomster

hädanefter skola ega rum såväl

Sön som Helgdagar. Derför bestämdes

nu nästa sammanträde till lördagen

Marie Bebådelsedag.

    Hr mekanikus Götz som från-

varit vid flera sammänträden hade

 

nu infunnit sig till medlem-

marnes stora glädje och lofvade

att sedermera flitigare bevista samman-

komsterna.

 

         38 Sammanträdet

           Marie Bebådelsedag 20 Mars

Som några medlemmar uttryckt en

önskan att föreningen så småningom

måtte skaffa ett bibliothek hade

präses på en bokauktion för billigt

pris inropat tvenne för föreningen

lämpliga böcker nämligen Industrins bok

och Handtverkaren och sålunda lagt

första grunden till ett blifvande bibliothek.

Sedermera bestämdes ännu närmare

huru, i hvilken ordning nadtvardsgången

skulle försiggå och hade på präses

föranstaltande frukost  blifvit förberedt

i en kyrkan tillhörande lägenhet.

 

              39 Sammanträdet

             Söndagen 21 Mars 1880

 

   Alla medlemmarne med undantag af

en hade infunnit sig sedan man på

morgonen gemensamt hållit nadtvardsgång.

   Den gladaste stämning rådde

sannolkt som följd af den hl nadtvardens

firande.

    Som fastetiden ännu pågick anställdes

icke någon festlighet, men den bästa

cigarrerna framsattes likväl ändock.

    Det beslöts af lätt förklarliga skäl

att den på onsdagen vanliga sångöfningen

skulle inställas.

 

           40 Sammanträdet

                Påskdagen 28 Mars 1880

       Medlemmarne hade på vanlig tid

samlats. Snart kom samtalet att

handla om Nordostpassagens upptäckande

 

Man talade om Nordenskjöld och

Selander deras förtjänster och stora

mödor för vinnandet af sitt mål

hvarefter samtalet snart leddes till

Columbus upptäcktresor ,präses upp-

läste en lefnadsbeskrivning öfver honom

hans bragder, upptäcksfärder samt

slutliga fångenskap.

  En af medlemmarne väckte

härefter det förslag, att för att

penningar i kassan hos de mer

bemedlade församlingsborna verkställa

en insamling.

    Präses uppmanade medlemmarne

att vid nästa sammanträde yttra

sig härom.

 

         41 Sammanträdet

         2 D Påsk den 29 Mars 1880

 

    Hr Pisani hade medfört en samling

gamla mynt och skänkte dem till

föreningen att användas enligt godt-

finnande.

   Det dröjde ej länge förrän en af

medlemmarne visade stor lust att

köpa några af dem, hvilket äfven

tilläts honom, men efter att hafva

köpt några mynt tillkännagaf han

strax derefter sin önskan att fortsätta

köpet i parti som likväl vägrades

honom. På honom kunde man

verkligen tillämpa det franska

ordspråket: ” L´aptit vient en manqiant”.

    Återstoden avf aftonen tillbragtes

med sång och spel, hvari äfen

Hr Pastor Hupé o Theussing hvilka

infunnit sig deltogo.

 

          42 Sammanträdet

        Söndagen den 4 April 1880

 

   Till detta sammanträde hade Hr

Pastor Theussing o Hr Fotograf Roesler

infunnit sig i anledning hvaraf Präses

höll ett 3dje och sista föredraget om

katakomberna hvari präses i korthet

upprepad katakombernas historia samt

de deri befintliga symboliska tecken och

och övergick sedermera till de allegoriska och

historiska framställningar som äro

anbragta i katakombernas kammare.

    Som i tidningen Schwarzes Blatt

ett upprop till den katholska

verlden blifvit infördt att samla till

ett välgörande ändamål och i anledning

de af präses uppmanat medlemmarne

att söka bidraga härtill hade Herr

Pisani medfördt och öfverlemnade nu

 

Till präses en större samling väl uppsatta

såväl stämplade om ostämplade dyrbarare

frimärken med anhållan att präses

i föreningens namn måtte insända

dessa frimärken, hvarpå präses i

föreningens namn tackade Herr Pisani

för hans uppmärksamhet mot föreningen.

    Ett konversationslexikon hade för

billigt pris anskaffats föreningen och fick

nu beses.

    Man slöt sammanträdet med några

sånger.

               43 Sammanträdet

               Söndagen den 11 April 1880

      Efter att hafva sjungit Ave Verum

Corpis påminte präses medlemmarne om

den nu förestående högtiden Den hl Josefs

beskydd. Präses framhöll hurusom föreningen

har att tacka den hl. Josef för dess hittills

så stora framgång och nu måtte anlita

hans förböner på det att föreningen äfven

 

framdeles måtte åtnjuta hans beskydd.

Präses gjorde nu ett förslag för

högtidens firande hvilket allmänt

antogs af medlemmarne.

    Det vid det 40 sammanträdet gjorda

förslaget ändrades derhän att söka på

annan väg uppnå der deri framställda

syftemålet.

             44 Sammanträdet

                  Söndagen den 18 April 1880

        Den i föreningens stadgar påpe-

kade nadtvardsgången hade på

morgonen försiggåt hvarefter

frukost gemensamt intogs.

   Enligt öfverenskommelser öfvervors

alla medlemmar för att hedra den

hl Josefs ”föreningens beskyddare”

högmässogudstjänsten.

    Kl 6 e.m. samlades alla såväl

ordinarie som äfven hedersmedlemmarne

i föreningens lokal för att derifrån

 

begiva sig till kapellet der flera and-

liga sånger utfördes till Guds och den

helige Josefs ära hvarpå välsingnelsen

följde.

    Då man härefter uppgick till

föreningens lokal fann man boret

redan dukat för 15 personer och

anvisade Präses nu åt enhvar af

medlemmarne sina platser.

    Apostoliska Vikarien som

blifvit bjuden utbragte en skål

för föreningens framgång hvarefter

Hr Ernst Roesler utbragte en

för Präses som sedermera föreslog

en skål för två nya hedersmedlemmar

Herr Fotografen Aug Roelser och

Herr Körsnär Popp. Slutligen utbragte

Präses en skål för alla gästerna

och i främsta rummet för

Apostoliska Vikarien samt tackade

honom för det han ånuo hedrat

 

f öreningen med sin närvaro.

    Präses skänkte derefter åt enhvar

af medlemmarne bönbok likväl

under vilkor att till kassan skänktes

tala 25 öre. Ett sk femton spel skänktes

åt föreningen af Hr Brandt.

    Den godaste stämningen

herrskade och förökades ännu mer

derigenom att den nya hedersmedlemmen

Herr Aug Roesler till föreningens

kassa skänkte 20 Kronor.

    Kl 10 aftågade Herr

Vikarien och kl ½ 11 de öfriga

medlemmarne bevarande ett ange-

nämt minne f denna festliga dag.

 

            45 Sammanträdet

           Söndagen den 25 April 1880

         Fastän Nordenskjöldfesten

ännu pågick hade likväl några

medlemmar infunnit sig och berättade

det intryck Nordenskjölds mottagande

förliden afton gjort på dem. Präses tog i anledning

af Nordostpassagens upptäckande

tillfälle att förklara orsaken till

jordens olika uppvärmning af solen,

härledande sig nämligen deraf att

jordaxeln lutar 23 ½ grader mot

ekliptikan d.v.s. den bana som

solen synes göra omkring jorden,

hvaraf dagarnas och nätternas olika

längd äfvensom årstiderna uppkoma.

 

    Föreningens bibliotek hade

blivit tillökadt med några af

Jules Wernes arbeten, som Präses

för billigt pris köpt i en antiquariat.

 

            46 Sammaträdet

            Söndagen den 2 Maj 1880

         Som några af medlem-

marne uttryckt sin längtan efter

en utflykt hade präses arrangerat

en sådan till Tanto på näst-

kommande Torsdag Kristi

Himmelfärdsdag, men som ännu

ej kunnat utrönas om kägel-

 

banan den dagen kunde ställas

till föreningens förfogande

anhöll präses at på onsdagen

lemna bestämt svar. ---

Snart utföll

bejakande och uphtogs af de

närvarande med stor glädje.

Som en af medlemmarne önskade vid

denna utflykt ståta i

hög hatt således en äldre sådan

för  1 Krona af föreningen som

ännu ägde denna qvar från de

klädespersedlar en välgörare för

längre tid skänkt föreningen..

 

            47 Sammanträdet

                  2 utflygten

Kristi himmelfärdsdagen den 6 Maj 1880

         Redan kl ½ 3 såg man

flera medlemmar klädda i

höga hattar skynda till för-

eningens lokal. Man märkte

att något vigtigt var å färde.

Efter att hafva i föreningens

lokal försett sig med cigarrer

begaf man sig genast på väg

till Tanto för att der kunna

inträffa kl ½ 4 em.

       Den föregående dagen

köpta hatten tronade nu på

köparens hufvud och ådrog sig

 

allas beundran.

   Utkomna till Tanto helsades

medlemmane välkomna af

Hr Ingeniör Krahe genom

hvilkens förmedling kägelbanan

upplåtits för föreningen. Kl ½ 5

anlände präses för att deltaga i

kägelspelet.

    Sedan detta afslutats gick man

under afsjungandet af några sånger

ned till stranden för att derifrån

i båt göra en utflykt på sjön.

Som man sedan den sista utfär-

den inöfvat  flera sånger återskallade

från berg och dalar många vackra

 

melodier. Man såg på höjden

af kullarne nyfikna beundrare

som alla lyssnade med upp-

märksamhet till de vackra

sångerna t.o.m. några engelska

kofferdifarare som vid Tanto

utlossat sina varor sågos från

fartygen söka uppfånga de härliga

tonerna.

    Efter återkomsten intogs

en aftonmåltid i en af de

skönaste trakterna af parken

hvarefter hemfärden anträddes

sedan Präses tackat Hr Ingeniör

 

Krahe som så frikostigt serverat

o Kl 10 skildes man på

Göthgatan åt olika håll alla

synbarligen belåtna med denna

utflykt.

              48 Sammanträdet

              Söndagen den 9 Maj 1880

              Som i hela Katholska

verlden Maj mänaden är egnat

åt den hel jungrun Maria hade

man öfverenskommit att en

dag i Maj månad i kapellet

/ liksom på den Hl Josefs dagen /

afsjunga några sånger till den hl

 

Jungfruns ära, med hvilken

akt man äfven afsåg att ära

den hl Josef Lämpliga sånger

inöfvades derföre.

         49 Sammanträdet

         Pingst Dagen 16 Maj 1880.

    Liksom föregående Söndag begagnades

äfven denna för att inöfva några

sånger, som man ämnar sjunga

i kapellet till den hl Marias ära.

     Som några medlemmar

kommit något sent uttryckte Präses

en önskan att medlemmarne icke

utan tillräckliga skäl måtta försena sig,

 

        

 

                50 Sammanträdet

                Andag Pingst den 17 Maj 1880

          Sammanträdet inleddes med

sångöfning hvarefter Präses uppläste

en artikel ur den Kath tidskriften

Schwarzes Blatt i hvilken de

beskyllningar som en framstående

statsman riktat mot det Kath.

folkets ledare i Tyskland och mot

Romerska curians hållning i

kulturkampen tillbakavisades.

      Då en af medlemmarne

helt oförmodadt såg på sin

klocka visade den redan 11

 

och det fastän endast

få medlemmar infunnit sig

tiden likväl angenämt förflutit.

        51 Sammanträdet

               Söndagen den 23 Maj 1880

      Flera medlemmar hade infunnit

sig redan tidigt för att för första

gången roa sig med det af Herr

E Roesler till föreningen skänkta

kägelspelet hvarvid kassan äfven

ej glömdes. I anledning af den påföl-

jande söndag inträffade högtids-

dag på hvilken man beslutat

hålla Rosenkransandakt höll

Präses ett föredrag hvari han

förklarade denna böns betydelse

 

och nytta.

    Efter föredraget inöfvades

några sånger som då i kapellet

skola utföras.

             52 Sammanträdet.

         Söndagen den 30 Maj 1880

            Redan kl 6 samlades

alla medlemmar i kapellet

hvarest den förut bestämda

rosenkransandakten hölls,

så att efter hvarje hemlighet

en sång till Guds o Marias ära

uppstämdes med sådan effekt

att officianten vid andaktens

slut uttryckte sin tillfredsställelse

dermed för föreningen.

 

    Sedan man åter samlats i

föreningens lokal inbjöd Präses

medlemmarne att tömma en

flaska Rhenskt vin som qvarblivit

sedan den sista fastemåltiden o

utbragtes nu en skål för föreningens

framgång.

      Sedermera anmodades intresserade

att antingen deklamera eller

sjunga en sång på sitt modersmål.

eller att betala 5 öre till kassan.

Endast en medl föredrog att

friköpa sig derifrån denna och väckte

en annan stor uppmärksamhet

genom att mycket naivt utförande

af  Marseliesen.

        53 Sammanträdet

           Söndagen den 6 Juni 1880

      Herr Pisani hade medfört

ett äldre illustreradt exemplar af

Marseilliesen, text och musik för att

 

bortauktioneras. Såsom minst

kunnat förutse uppköptes antiquiteten

af en Fransman till stor förtret

för den andre som senare infann

sig.  En artikel handlade om

 

den berömde fransmannen

Leceps upplästes o medlemmarne

åhörde med mycket intresse om den

ryktbare mannens enkla lefnadfsätt

utmärkande egenskaper o mångsidiga

verksamhet.

      54 Sammanträdet

   Söndagen den 13 Juni 1880

   Som en af medlemmarne

hade önskat en förklaring över uppkomsten

af ebb och flod höll Präses ett föredrag

härom hvari han framhöll  först när och på

hvad sätt ebb o flod inträda samt

alla företeelser som dithöra för att

sedermera härleda den från solen o

isynnerhet månens inverkan på vattnet

 

och påtalade slutligen orsakernas

mångahanda sammanhang till

alla medl. Stora belåtenhet.

   Några hattar som tjenat som

medel till förklaringen betraktades

sedermera af de respektive egarne

med en viss respekt och fingo

namnet – ” historiska”.

          55 Sammanträdet

       Söndagen den 20 Juni 1880

          Präses tillkännagaf till

föreningens stora glädje att en

välgörare ofverlemnat 25 Kronor

til föreningen samt äfven flera

små franska böcker af hvilka

några dubletter bortauktionerades

såsom och en illustrering af Kath

kyrktornets ras år 1876.

      Sedermera upplästes en

artikel om de ännu qvarstående

cederna på Libanon, om deras

 

höga ålder samt stortartade omfång.

 

            56 Sammanträdet

              Den 24 Juni 1880

 

  Vid detta sammanträde bestämdes

en 2a utflykt. Man föreslog i början

Stocksund eller Ålkistan, men som

något hinder sedermera inträffade beslöt man

att välja Ulriksdal. Vidare öfverens

kom man att gemnesamt intaga middag

på ”Norr”. Den öfriga tiden

tillbragtes med att inöfva några

sånger som skulle utföras vid utflykten.

 

           57 Sammanträdet

        Söndagen den 27 Juni 1880

             Efter högmässan intogs

middag, hvarefter man styrde

sina steg mot stallmästargården

för att derifrån medelst ångbåt

färdas till Ulriksdals allé. Färden

 

var förtjusande och gynnades

af det vackra vädret. Anlända

till Ulriksdal efter att hafva

hittat sig besågs Ulriksdals slott

med alla dess konstsamlingar.

Sedan man släckt sin törst med

1 glas utmärkt öl begaf man sig

Mot skogen för att roa sig.

Derpå genomvandrades de vackra’

omgifningarna med  herliga villor

Härefter uppsöktes en plats för

att supera, hvarvid märktes att

alla hade god aptit.

Efter att hafva superat anträddes

återfärden. Man återvände till

ångbåten som återförde alla till

Stallmästargården o något efter

kl 10 tog Präses afsked af medl.

som nu delade sig åt skilda

håll.

 

          58 Sammanträdet

             Söndagen den 4 Juli 1880

            Präses höll i anledning af

Apostlafurstarna Petrus o Paulus högtids-

dag föredrag om den verldsberömda

Peterskyrkan i Rom, skildrade dess

läge, omgifningar utseende, storlek

prydnader o konstverk.

          Som följande söndag är

föreningens stiftelsedag rådfrågade

man om huru på bästa sätt den

kunde firas o beslöts att förlägga

den kyrkliga högtiden på Söndagen

den 15 AugustiVårfrudag” o att nu

inskränka sig till det borgerliga

firandet.

     Flertalet röster förenade sig

om att hyra en båt o att dermed

ro till ”Nackanäs”.

     Präses öfverlemnade från en

person som önskade vara

okänd 10 Kronor till föreningens

kassa.

 

          59 Sammanträdet

          Söndagen den 11 Juli 1880

 

     Enlig öfverenskommelse

samlades medl. kl 3 em i föreningens

 lokal. Sedan man omsorgsfullt inpack-

at smörgåsar begaf man sig åstad.

     Tvenne medl hade redan före-

gått till barnängen för att derifrån

föra båten till Skanstull. Man såg

väldiga korgar hvars tunga innehåll

utpressade från medl.många svett-

droppar bäras till nämnda ställe.

Ankomna dit fans der ännu ingen

båt. Först efter en half timmes ventande

sågo 2ne personer i skjortärmarna

arbeta fram en stor båt, hvarigenom

dröjsmålet fick en förklaring.

Man steg i o uppstämmande några

af de vackraste sångerna såg

man huru personer i andra båtar

lysnade till de vackra tonerna.

   Omgifningarna voro så ”att säga

förtjusande. Båtar gled fram på

vattenspegeln omgivfen af de skönaste

 

villor. Man steg upp på en klippa.

korgarna innehåll tömdes, alla  

åto, alla drucko, alla vore glada och

nöjda. Några medlemmar försökte

kräftfångst. Resultatet blef – en enda

liten men hel och lefvande kräfta.

En butelj utmärkt vin öppnades

tömdes, hvarvid en skål för föreningens

framgång utbragtes. Man kunde

inte förmå  sig till att anträda

återfärden utan for framåt. Vyerna

blefvo alt mer förtjusande. Först

närmare kl 9 vändes båten o sattes

kurs mot hemmet.

     En medlem som förhindrats

att tidigare infinna sig väntade på

Nackanäs värdshus och upptogs

som det förlorade fåret med mycken

glädje.

    En ny medlem Hr AA Dahl

deltog i utflykten.

    Kl 10 ankom man till Barnängen

och efter att hafva beledsagat Präses till

hans bostad skiljdes man.

 

       60 Sammanträdet

            Söndagen den 18 Juli 1880

  Medlemmarnes första fråga vid

detta sammanträde var huru mycket

enhvar som deltagit i utflykten

föregående Söndag hade att betala.

Alla förvånades öfver omkostnadernas

ringhet. Båten hade genom en

hedersmedlems frikostlighet blifvit

betald. Herr Charles Brandt stude-

rande i Amiens hade infunnit sig

och gladde sig att bland medlem-

marna finna några af sina gamla

skolkamrater.

         Efter dominospelet hölls ett

slags konsert till Herr Brandts ära,

hvarföre sammanträdet slutades

först kl ½ 11.

 

          61 Sammanträdet

               Söndagen den 25 juli.

     Regnet som så ymnigt föll

hade sannolkt afhållit

 

många från att infinna sig. Hr Pastor

Hupe hade likväl hedrat föreningen

med sin närvaro  o åhörde några

sånger som nyss blifvit inöfvade.

       Ordnare som ämnade företaga

en resa till Köpenhamn, hans

fädernestad sade till sist föreningen

farväl på några veckor.

 

          63 Sammanträdet

               Söndagen den 1 Augusti 1880

Präses höll ett föredrag om

middagstimmen så att enhvar sjelf

må kunna utröna den verkliga

middagstiden.

      Ett frivilligt bidrag 2 Kronor

lades i  kassan. Ett nytt verk

Sturms betraktelser öfver naturen

hade anskaffats.

         En tallrik med några stickor

o johannesbär bortauktionerades

o inbragte en summa stor 30 öre.

 

         64 Sammanträdet

              Söndagen den 8 Aug 1880

  Det bestämdes att nästkommande

Söndag skall hållas gemensam

nadtvardsgång o lofvade alla medl

att deri deltaga.

         En artikel ur Dagens Nyheter

rörande passionsspelen i Oberammergau

upplästes. Äfven bortauktionerades

en utmärkt vindrufva betingande

ett högt pris till kassans fördel.

 

        65 Sammanträdet

             Söndagen den 15 Aug 1880

     Den förut bestämda Nadtvardsgången

hölls fastän likväl en o annan medl.

saknades.

      Präses som på aftonen blifvit

förhindrad var vid sammanträdets

början ej närvarande.präses

nu kl 8 anlände medförde han

 

åtskilliga dyrbarheter som bestodo i

tårta, vindrufvor o 1 persiko hvilket

alt genom bortauktionering inbragte

den nätta summan af 2 Kronor.

En fransysk dam som fått kännedom

om föreningens tillvaro och sköna

ändamål hade åt Präses öfverlämnat

35 Kronor.

     På morgonen hade en af medl.

Herr Kumpfermuller lemnat staden

för att tillträda en plats i Tyskland,

men ersattes genast, ty en ny medl.

Herr Conditor Roesberg infördes och

upptogs till pröfvning.

 

           66 Sammanträdet

                Söndagen den 22 Aug 1880.

     En artikel om Passionspelen

i Oberammergau upplästes ur tidn.

Nya Dagl Allehanda.

      En af medlemmarne hade

medfört ett mynt ½ Lire med

påfven Pius IX bröstbild

präglad under hans regeringstid

 

och utbjöd de till bortauktionering

hvilket inbragte 80 öre till Kassan.

Till sist framvisade Präses en af

Påfven Pius IX sjelv erhållen

vacker silfvermedalj.

 

       67 Sammanträdet

            Söndagen den 29 Aug 1880

       En artikel i Nya Dagl Alleh

hemtad ur Revenue de demo

mondes upplästes hvari framhölls

den orättvisa som den republikaniska regeringen

i Frankrike begår emot den Kath

kyrkans ordensmän.

      Man sökte arrangera en

utflykt till Tanto följande Söndag

och anmodade medl att på

onsdagen inhemta svar om

käggelbanan då skulle stå till

föreningens förfogande.

 

 

     68 Sammanträdet

          Söndagen den 5 Sept 1880

  Enligt öfverenskommelse skulle

denna dag göra en utflykt. Föreningen

valde sin älsklingsplats Tanto för

käggelbanans skull som alltid utöfvade

en förtrollande dragningskraft på

medlemmarne. De gynnades af det

härligaste väder. Präses anlände

med H Pastor Hauser kl ½ 5 e.m.

medlemmarne redan ½ 3

vändt sina steg dit. Käggelspelet

blefifrigt att man delade

sig i tvenne partier Mecklenburgare

o Hamburgare. Hr Pastor Hauser

fungerade som anförare åt Hamburgarna

och Präses, sjelf en Mecklenburgare

för Meckl. Resultatet blef Att

Hamb. Förlorade och måste betala

enhvar 5 öre till kassan.

      Herr Stenhuggaren Deléturtoms

Hade infunnit sig för att pröfvas.

      Sedan aftonvarden intagits och

sångerna förklingats anträddes

återfärden.   

 

      69 Sammanträdet

         Söndagen den 12 Sept 1880.

      Präses uppläste en artickel ur

Nya Dagl Allehanda innehållande

en petition om katholikerna i

Ryska Polen stält till Inrikes minister

Louis Mihkoff, hvari de framhålls

det förtryck och de förföljelser för

hvilka de beständigt varit utsatte

för deras tro skull. Präses framhöll

härvid hurusom bland alla

religoösa samfund kath Kyrkan

allena förföljdes af alla religiösa

sekter af hvilken färg de en

måtte vara till hvars förklaring

Präses anförde Kath Kyrkans inre

makt och sjelfständighet något

som man förgäfves sökte hos alla

andra kyrkor som voro mer eller

mindre statens slavinnor.

   Detta de andra sekternas gemen-

samma förföljande af den Kath

kyrkan införd. Präses äfven

 

såsom ett säkert bevis på att Kath

kyrkan ensamt är den sanna kyrkan

ty då de öfriga sekterna motsäga

hvarndra kunna de ju omöjligen

hafva sanningen på sin sida.

     Detta bekäftades af Präses

slutligen med Frälsarens ord som

sade att hans lärjungar och lära

skulle vara färenat för verldens

förföljelse.

     Hedersmedlemmen Herr Poff

hade infunnit sig.

 

     70 Sammanträdet

          Söndagen den 19 Sept 1890

     Präses höll i anledning af en

artickel hemtat ur en tidning ett

föredrag om jordens befolkning;

huru de olika nationerna i det

sista århundradet förökat sig och

huru bland alla Europeiska språk

det Engelska nu redan vore det

 

mest gångna, att det med tiden

ännu mer skall utspridas så att

kanhända efter ett århundrade

hälften av verldens innevånare

tala Engelska såsom sitt modersmål.

     En ny medlem Körsnären

Herr Nilsson upptogs till pröfning.

Ett litet stycke bakelse bortauktio-

nerades för 75 öre.

     Präses framlade ett förslag

om den hl Birgittas högtids

firande genom gemensam nadtvards-

gång.

     Förslaget antogs enhälligt.

 

      71 Sammanträdet

         Söndagen den 26 Sept 1880

     Präses uppläste en artickel

hemtad ur en liberal tidning

Neue Freie Presse om Irlands

bedröfliga tillstånd förorsakad af

Englands forna förföljelse och

likgiltighet mot Irländarne

 

En stor och medalj föreställande

å ena sidan Pius IX å den andra

den hl Jungfrun söndertrampandes

ormens hufvud bortauktionrades

för den nätta summan af 3 Kronor

äfven några antiqviteter bortsåldes

andra bortskänktes. En medl isynnerhet

som mycket intresserar sig för antiqviteter

och är en ifrig samlare af sådana

visade sig hänryckt öfver alla dessa

dyrbara priser som han till högt

pris inropade.

 

     72 Sammanträdet

         Söndagen den 3 Oktober 1880.

     Som Präses redan förut framkastat

det förslag att till den hl. Birgittas

åminnelse begå gemensam nadtvardsgång

hvilket förslag aäfven antagits beslöts nu

att hålla densamma nästkommande

Söndag första söndagen efter Birgitta

dagen /den 7 Okt/. Som nu medlemmarnes

antal betydligt förökats beslöts äfven

att 2ne skulle ministrera.

 

Redan förut hade bestämts att denna

dag, första Söndagen i Oktober då hela

den katholska verlden firar rosenkrans-

högtiden sångerna vid aftonguds-

tjensten  skulle utföres af medlem-

marne men som något hinder

inträffade uppsköts detta till

påföljande Söndag. Flera medl.

deltogo likväl i Rosenkransandakten.

 

      73 Sammanträdet

         Söndagen 10 Okt 1880.

         Den gemensamma nadtvardsgången

utföll till Präses och allas belåtenhet.

Alla med undantag af en deltogo

deri. Akten företedde en vacker anblick

som ännu mer förökades derigenom

Att 2ne medlemmar ministrerade vid

altaret. Aftonsången utfördes af föreningen.

Hedersmedlemmar hade alla till

detta sammanträde infunnit sig.

     Präses trakterade till dagens firande

med Toddy o vin. Frukter som

 

bortauktionerades inbragte några kronor

till kassan.

 

         74 Sammanträdet

      Söndagen den 17 Oktober 1880.

     Präses hade lofvat i några

föredrag  påpeka de regler en

handtverkare och hvilken bildad

man som helst bör iakttaga vid sitt

uppträdande och umgänge med andra.

Präses infriade sitt löfte och började

nu med de regler som ingå i kroppens

renhållning och yttre hållning. Tvenna

nya medlemmar Herr JF Söderberg

och J.W. Steioff infördes till pröfning.

Föreningens lokal började visa sig

temligen trång ty utom Präses

funnos nu 12 personer.     

     Antiqviteter i mängd försåldes

Bland dem en fet antik gås.

 

 

         75 Sammnanträdet    

      Söndagen den 24 Oktober 1880.

     Präses uppläste en artickel

ur nya Dagligt Allehanda som handlade

om Katholska Presterskapets uppträdande

mot de i Irland pågående upproriska

tendenserna. Häraf framgick att det

Katholska presterskapet långt

ifrån att bekämpa upproret mot

den bestående öfverheten fastmer

förmanar till lydnad under

lagarna och ogillar alla olagliga medel

till de bestående lagarnas förkastande

och all olaglig agitation emot den

bestående ordningen.

     Sedan fortsattes föredraget

om sättet att uppföra sig i umgänge

med högre stälda personer.

     En af medlemmarne som

infunnit sig för att kunna

åhöra föredraget var nog djerf att

genomögna Präses manuskript, som

ännu qvarlåg på bordet.

 

Företaget märktes af Präses som då

han nyss talat om ”Sättet att

uppföra sig ” ansåg en varning här välbe-

höflig. Den försumlige sökte urskulda sig

och anförde till sitt försvar

att en annan medlem uppmanat

honom att genomögna manuskriptet,

hvilket han sade sig ej hafva ansett

för ett sådant.

     I anledning häraf uppstod en

stor ordvexling som åtföljdes af en

ännu större rättegång.

     De båda anklagade uppsökte

nu enhvar sin advokat. Till domare

utsågs en hedersmedlem, som dömde

förledaren till böter.

     Den dömde uppmanades af sin

advokat att ej nöja sig med domen

utan hellre vädja till en högre

instans ”Präses”.

     Denne tog saken i skärskå-

dande, pröfvande några af de skäl enhvar

anförde till sitt försvar och ändrade

domen derhän att den förledde

ålades betala större böter än

 

förledaren. Men som den senare ej

hade att betalaförbytts straffettill

bugningar i antal motsvarande

beloppet i öre.

     Den förledde föredrog att betala

sina böter.

 

         76 Sammanträdet

      Söndagen den 31 Oktober 1880.

    Präses höll ett föredrag

hemtadt ur en af Generalpräses Scheffer

honom tillsänd skrifvelse i hvilken

framhölls nödvändigheten af en

noggrannare pröfning af medlemmarne

innan de definiti upptagas i före-

ningen.

     Stadgan angående medlem-

marnes upptagning i föreningen

skulle få följande lydelse:

    ”Den medlem som bestått en

månads pröfning upptages till

provisorisk medlem och om han

 

ytterliggare 2 månader består profvet

upptages han till definitiv medlem.

En som ”provisorisk” upptagen medlem

får af Präses ett kort som seder-

mera vid hans definitiva uppta-

gande utbytes mot ett annat.

Denna stadga tillämpades genast

i det att 3n medlemmar Herr Konditor

V Rossberg, Stenhuggaren Dellantones

och Körsnär Fitilsson upptogos

som provisoriska medlemmar.

Frukter framsattes och vin serve-

rades att dermed välkomna de

nya medlemmarne. Herr Roesler

hade äfven infunnit sig och Herr

Rob Roesler hade haft den

godheten att medföra en honom

tillhörig cittra och föredrog härpå

till medlemmarnes stora nöje

några vackra stycken.

 

         77 Sammanträdet 

      Söndagen den 7 November 1880.

    Präses höll ett föredrag   

 om Påfvens verldsliga herradöme

hvari påpekades den moraliska

nödvändigheten af detta herradömes

bibehållande alldenstund Påfven

behöfver det för att bevara en oafhängig-

het och frihet i den kyrkliga

myndighetens utöfvande.

    Präses framhöll äfven hurusom

Påfvens verldsliga herradöme grundar  

sig på så säker och så rättmätiga

dellar att ingen monark i hela

Europa i detta afseende torde

kunna mäta sig med honom.

    Herr Ingeniör Krhae, som ei

ofta bevisat föreningen sin frikostlighet

upptass till hedersmedlem.

    Präses utbragte en skål för den

nya  hedersmdlemmen och Herr

Roesler, som äfven denna gång

infunnit sig ökade den glada

stämningen genom att ånyo utföra

 

några stycken å cittran. Herr Reinertz

presenterades för föreningen af

Herr Ingeniör Krahe.

 

         78 Sammanträdet

      Söndagen den 14 November 1880.

    Protokollet, hvilket af skäl som

protokollförareren ännu ej tillfullest

kunnat förklara, under en längre

 tid ej blifvit vederbörligen uppsatt,

upplästes nu och beredde medlem-

marne ett uppenbart nöje.

    Präses frågade om några

medlemmar ville äfven detta år vara

honom behjälpliga vid byggandet af

”krubban”.

    Många förklarade sig bered-

villiga dertill.

 

 

         79 Sammanträdet

      Söndagen den 21 November 1880.

    Vid detta sammanträde

talades mycket om jagt. Herr Ingeniör

Krahe en god skytt berättade

människlige åtskillia af

hans jagtäfventyr.

    Sålunda förlopp äfven denna

sammankomst ganska angenämt

fastän flera medlemmar uteblifvit.

 

          80 Sammanträdet

      Söndagen den 28 November 1880.

    Ett föredrag om Präses ämnat

hållet uppsköts tills vidare alldenstund

Präses var något opasslig, hvilket

likväl ej hindrade honom från

att öfvervara sammankomsten.

En ny medlem Hattmakaren

Herr Billig infördes.

 

         80 Sammanträdet

      Söndagen den 5 December 1880

    Som stdagarne påbjuda gemensam

nattvardsgång 1e Söndagen efter Marie

Obefläckade Aflelse lofvade nu

medlemmarne att efter bästa förmåga

ställa sig stadgarne häri till efterrättelse,

änskönt några sade sig hafva stor

brådska till den nära instundande

julen. Präses lofvade på instundande

högtidsdag låta medlemmarne

smaka det nya Bordeana vin han

fått sig tillsändt.

 

         81 Sammanträdet

      Söndagen den 12 December 1880.

    Oaktadt den olägliga tiden

kort före jul hade likväl med få

undantag medlemmarne

deltagit i den gemensamma

 

nadtvardsgången. Frukost intogs

äfven gemensamt såsom vanligt

och var denna gång utmärkt väl

serverad.

    qvällen profvades Präses nya

Bordeaux vin.

    Herr Rob Roesler hade infunnit

sig och skänkte 1 låda cigarrer

som Präses sade sig vilja förvara

till jul.

    Präses höll ett föredrag om

patent lagstiftningen, dess historia,

utveckling och betydelse för indus-

trins utveckling.

    Under skämt och sång

i den gladaste stämning

tillbragtes aftonen hvartill äfven

bidrog en medlem som å piano

gaf uttryck å små lifliga och hög-

stämda fantasier.

 

 

         82 Sammanträdet

      Söndagen den 19 December 1880

    Den vanliga sångöfningen

Onsdagen hade genom på förhand  

gjord anmälan blifvit instäld då å

ena sidan nästan alla medlemmar

hade mycket att göra till julen och å

den andra krubban kräfde träget arbete

om den på utsatt tid skulle blifva

färdig.

    Att julen var nära visade sig

ock vid detta sammanträde som

ej var så talrikt besökt.

    Herr Ingeniör Krahe och Herr

Reinartz hade likväl infunnit sig

fastän ymnigt regn föll.  

    Till föreningens stora glädje

tillkännagaf Präses att Herr Pastor

Moro skänkt 10 kronor till kassan,

hvaraf Präses ämnade använda 5 Kronor

till Julgran med tillbehör.

    Några bekanta Tyska folksånger

utfördes vid slutet och syntes

märkbart roa isynnerhet ofvannämda

herrar.

 

Julens firande förlades på Sön-

dagen Annandag Jul.

 

         83 Sammanträdet

      ”Annandag Jul”

      Söndagen den 26 December 1880

    Af flera medlemmar tidiga

infinnande märkte man att något

ovanligt idag skulle försiggå.

Oaktadt alla viste att julen idag

skulle firas kommo likväl några

efter den utsatta tiden. Präses gjorde

i anledning häraf den anmärkning

att medlemmarne åtminstone denna

dag bort punktligt infinna sig, fastän

han önskade att denna punktlighet

jämt borde iakttagas. ”En handt-

”verkare eller affärsman som ej är”

”punktlig duger ej” anmärkte Präses.

    Högtiden inleddes med

utförandet af ”Stilla Natt” hvarefter

Präses  tillkännagaf att han fått

ett större antal ”Julklappar” för

föreningen och just af sådana

 

föreningsmedlemmar som äfven

ådagalägga kärlek till sin religion,

då just dessa katholiker äfven

hafva ett hjärta för allt godt och

ädelt och derför glädja sig att

äfven glädja andra.

    Dörren till Präses rum

öppnades och julgranen tedde sig

nu i sin skönaste glans. Den

omringades genast, men de flests

ögon riktades likväl modt på 14

med äpplen, mandlar och nötter

fyllda tallrikar som stodo på ett

icke långt från julgranen stående

dukadt bord. Medlemmarne

läte ej uppmana sig 2ne gånger utan

liksom i ett nu bestormade alla

bordet.

    På motsatta sidan lågo julklap-

parne, som väl inlagde och vederbör-

ligen numrerade väckte medlemmarnes

nyfikinhet. Lotter med motsvarande

nummer samlades på en tallrik

och nu fick enhvar i den ordning       

han i föreningen inträdt  draga

 

sin lott. Flra nyttiga saker upp-

vecklades; beundran var allmän,

nyfikenheten ännu större och ett

ihållande utrop af beundran åter-

skallade vid hvarje pakets öppnande.

    Sedan nu enhvar fått sin

julklapp återgick man till föreningens

lokal, der en rad ljus genom heders-

medlemmen Herr Pisanis frikostlighet

upplyste lokalen.

    Äfven här regnade Julklappar,

som en och annan medlem medfört.

Man fann större delen af de senare

endast vara skämt. Munterheten

tilltog allt mer och mer, men

nådde sin höjd då ett paket som

bar inskriften ”Till den mestbju-

dande bortauktionerades.

    Efter många upprop stadnade det

vid Kr. 2,50.

    Den nye egaren skyndade

sig att med största försigtighet

öppna paketet. Allmän spänning.

Hvad måtte väl paketet innehålla.

Och se! Han framtog sedan många

papper blifvit afvecklade en

 

söndrig tändsticksask med 1 / säg en/

hel tändsticka!  

    Den lyckligblifne egare visade sig

nu ej mer så belåten som förut

men sade ändock helt lugnt

”Det var en dyr tändsticka” förtjenar

”att infattas i glas och ram”.

    Om han hållit ord vet man

emellertid ej.

    Detta årets sista

sammanträde var sålunda väl

ägnadt att för lång tid qvarlemna

hos alla medlemmarne de ange-

nämaste minnen.