Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

             Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                                  Protokoll 1879

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

KATHOLSKA

HANDTVERKARE-FÖRENINGEN

I STOCKHOLM

1879-81

 

 

 

1

 

Protokoll

   I – XXXI

  KGV

från d 6 Juli 1879 till d 1 Februari 1880

 

 

 

 

Protokoll

Öfver sammanträdena i Katolska

Hantverkare föreningen / Gesellen Verein/

i Stockholm

 

År 1879 Söndagen den 6

Juli på aftonen kommo 2ne yngre handt-

verkare Herr E Wolder o J Brandt

på besök hos Herr Pastor Kiesler

i dennes bostad Göthgatan 46. Efter

att hafva talat om ett och annat, föll

samtalet på Katolska föreningar i

allmänhet, varvid man likväl mest

talade om den, under namnet Katho-

lischer Gesellen Verein i Tyskland

stiftade handtverkareföreningen.

 

Efter att länge hafva betraktat de

fördelar dylika föreningar medföra, fram-

kastades med den frågan, huruvida det

ej vore såväl nyttigt som ändamålsenligt

att äfven här i Stockholm upprätta

en sådan, alldenstund någon Katholsk

förening nu ej existerade. Väl hade

en dylik förening funnits för flera

år tillbaka, föreningen Amicitra, som

efter några års bestånd sönderfallit,

af hvad orsak behöfver här ej nämnas,

men, med dess försvinnande upphöra

ej behofvet efter en katolsk förening

utan gjorde sig dagligen alt mer och

mer gällande. Efter att hafva fram-

hållit ännu andra skäl mognade

slutligen beslutet att här grunda

 

en katholsk förening; man ansåg då

den ofvannämnda handtverkareföreningen

för den ändamålsenligaste.

     Denna förening grundades år1849

i Tyskland af Kath. Presten Adolf Kol-

ping, och har under några få år på

ett ofverraskande sätt utbredt, ej

allenast i Tyskland utan äfven i andra

länder i Europa, t.o.m. i Amerika. Om

föreningens ändamål, fördelar och organisa-

tion hänvisas till stadgarna.

     Frågades nu, om medel till en

förenings oundvikliga utgifter skulle

kunna förskaffas, framförallt lokal

för föreningens sammanträden, hvarfvid

Herr Pastor Kiesler behagade lemna

till den blifvande föreningens dispostion

 

en del af sin lägenhet Fr. uppgången No 6

1 tr. upp. Då således nu denna stora

utgift inbesparades fruktade man ej mer

de öfrige.

    På Herr Brandt o Wolders begäran

behagade Herr Pastor Kiesler låta utropa

sig till föreningens föreståndare / präsus /

och förklarade nu Katholska Handt-

verkareföreningen i Stockholm för

grundad, upprepande Katholischer

Gesellen Vereins valspråk:

      Gud välsigne der Hederliga Handtverket

            Präsus föreslog derefter en

liten promenad i den till huset hörande

trädgården, der man bland annat

talade om föreningens framgång och

 

bestånd, samt slutade med att anbefalla

densamma åt den hl. Josefs skydd.

/ föreningens beskyddare / och framför allt

åt Guds välsignelse ty  ”om Herren

icke bygger huset så arbetar de fåfängt,

som depå bygga”.                                    /protokoll skrivet av föreningens

                                                              / sekreterare Jean Remý ( se prot 25.3.1904)

   1a Sammanträdet

      Söndagen den 13 Juli 1879.

     Enligt öfverenskommelse att tills-

vidare sammankomsterna skulle ega

rum hvarje Söndag kl 7 e.m., möttes man

i den åt föreningen upplåtna lokalen.

Utom ofvannämnda Herrar hade äfven

Herr Pastor Theussing hedrat föreningen

 

Med sin närvaro och jean Remy af

präses uppkallits för att pröfvas.

Präses framställde och förklarade Katho-

lischer Gesellen Vereins stadgar, hvilka

antogs med bifall. Den glada stämnin-

gen som nu herskade förökades ännu

mer, då präses tillkännagaf att en

välgörare ställt till föreningens disposi-

tion 50 kronor. En skål utbrytes

för välgörare, / Präses / och  nu hystes

allmänt de gladaste förhoppningar om

föreningens framgång och bestånd.

   Inträdesavgiften bestämdes till

50 öre, det månatsliga bidraget till 25 öre.

Äfven beslöt man att den medlem, som

önskade ant. Öl eller cigarrer skulle

förutom inköpspristet äfven betala

 

några öre till kassan.

     Walet af ordinarie uppsköts till

nästa sammankomst.

 

    2 Sammanträdet

        Lördagen den 20 Juli 1879.

    Enligt föregående Söndag gjord

öfverenskommelse, skred man nu

till valet af ordinare. Enligt stadgarna

skola tvenne sådana väljas. Den förste

eller senioren skall utnämnas af

präses bland trenne af föreningen

föreslagna medlemmar. Den andra

/ Ordinarien / väljes omedelbart genom

enkel omröstning.

    Då föreningen nu endast

 

räknade 3ne medlemmar ansåg präses

en ordinarie vara tillräckligt och utnämnde

nu präses Herr Wolder till förste

ordinarie eller seniorn, hvartill denne

äfven samtyckte.

     Nu gjorde en af föreningens

medlemmar en förfrågan i religiöst

hänseende, huruvida nämligen det

förhöll sig med evangelii berättelse

om den underbara brödförökningen.

Hittills hade han alltid hört att

frälsaren med blott fem bröd

bespisat flera tusen män, då han

denna dag, 6te söndagen efter pingst

hört omnämnas sju. Präses svarade

derpå i ett litet föredrag, hvari han

 

framhöll att evangelium omtgalar att

frälsaren tvenne gånger med blott

några få bröd bespisat flera tusen

män, första gången med fem bröd,

den andra med sju.

    De första 2ne medlemmarna

Herrar Wolder och Brandt fingo nu

till föreningens kassa erlägga inträdes-

afgiften, hvilken pligt de af hela

sitt hjerta  uppfyllde.

    Man beslöt att vid nästa

sammanträde börja med sångöfning-

arna, som med stort eftertryck

påbjudes i stadgarne.

 

    3 Sammanträdet.

       Söndagen den 27 Juli 1879

 

    Sedan medlemmarne på vanlig

tid samlats införde präses den förste

gästen Herr E Pisani, som uttryckt

sin brinnande önskan, att såsom

medlem upptagas. Herr Pisani qvar-

stadnade hela aftonen och som Herr P.

är mycket skicklig i sång öfvertog

han med präses tillåtelse ledningen

af den första sång, som föreningens

medlemmar nu uppstämde accom-

pagnerade med primo.

     Då tonerna af den herliga

sången  Bland Svea söner alla ”

 

uppklingades, blefvo såväl inom som

utom huset boende personer liksom

hänryckte, i flera fönster syntes

uppmärksamme åhörare men

hvarifrån sången kom visste man ej;

man gissade än på konserter än

  sångföreningar; man kunde

aldrig ana att den kunnat komma

från Katholska församlingens skolhus.

   Nu fick 3dje medlemmen

Jean Remy, som nu ansågs mogen

att upptagas såsom medlem, erlägga

sin inträdesafgift.

    En artikel hemtad ur en

 

tidning mot katholska kyrkans intole-

rans upplästes nu, hvarefter präses

i ett föredrag bevisade de

oriktiga för att ej säga de illistiga

påståenden den innehöll, samt

derefter att ej den Kath. Kyrkan,

utan fastmer författaren / en protestant /

sjelf var den mest intoleranta, som

äfven framgick af sjelfva artikelns

innehåll.

     Ännu en gång uppstämde man

den herliga marschen och skildes

sedan i den angenämaste stämning.

 

      4 Sammanträdet

    Söndagen den 3 Augusti 1879

   En och annan torde hafva väntat

att äfven denna söndag få höra någon

vacker sång, men fingo nu vänta

förgäfves ”Med det goda och det sköna”

”bör man vara sparsam”. Sångöfningen

uppsköts nämligen till nästkommande

söndag. Präses förklarade nu för en

af medlemmarna takternas och

noternas indelning.

    Till medlemmarnas stora

glädje hade ett schack och domino-

spel blifvit anskaffade, hvaraf det

 

senare, som genast invigdes. Bragte

några öre i kassan. Präses framlade

nu ett porträtt i oljefärg tryck af

Påfven Leo XIII, som för billigt pris

anskaffats för föreningens lokal

och hvaröfver alla uttryckte sin

stora glädje och belåtenhet.

 

       5 Sammanträdet

         Söndagen den 10 Aug 1879

    En ny medlem Herr modelleur

Vetter infvides för att pröfvas. Som

flera af  medlemmarne blifvit

förhindrade och således ej kunnat

infinna sig måste man denna

 

gång tyvärr utelemna sångöfvningen.

Något af vigt tilldrog sig ej.

Dock förtjenar följande att om-

nämnas. Ofvannämnda nyinförde

medlem åtföljdes af sin trogna

hund, som ej fick tillträde

utan måste utanför dörren

invänta sin herre, utan att

någon af medlemmarna visste

något derom. Hunden uthärdade

troget pröfningen intill samman-

komsten slut då han nu

fick återse sin herre blef den

ömsesidiga glädjen outsägligt stor.

 

          6 Sammanträdet

          Söndagen den 17 Aug 1879.

 

   Äfven vid detta samman-

träde infördes en ny medlem

Hr mekanicus Götz.

   Präses höll ett kort föredrag

om traditonens betydelse och

värde samt låfvade attlängre

fram utförligare behandla samma

ämne. Protokollet öfver alla de

föregående sammanträdena upp-

lästes nu äfven för första

gången. Efter den vanliga sång-

 

öfningen som härpå följde

skiljdes man denna gång

precis kl 9.

 

      7 Sammanträdet

          Söndagen den 24 Aug 1879.

 

     Präses påpekade en artikel

i Nya dagligt Allehanda, som

på ett föraktligt sätt bedömde

Påfven Leo XIIIs nya encyklika,

angående den hl Thomas af

Aquin lärometod. Präses fram-

höll tidningsskrivarens origtiga

 

uppfattning om den påfliga

enciklikans syftemål, som ej

vore att förbjuda eller förhindra

all annan forskning i naturve-

tenskap och filosofi utan blott

att påbjuda alla Katholske

lärde och i alla universiteter

att i Theologi företrädesvist

följa skolastikernas och framför

alla den hl Thomas af Aquinas

åsigter och metoder samt akta

sig att uppställa grundsatser

emot kykans läror.

 

        8 Sammanträdet och 1a utflykten

           Söndagen den 31 Aug 1879.

 

   Såsom vid föregående sam-

manträde öfverenskommits skulle

denna söndag företagas en utflykt.

Fastän väderleken de föregående

dagarna varit mycket hotande,

var denna dag deremot en bland

de vackaste man kunnat önska.

      Man samlades ½ 3

i föreningens lokal och efter

att hafva sjungit några sånger

begaf man sig i gladaste stämning

med sångboken under armen på

väg till Tanto, der en Katholik

inbjudit föreningens medlemmar

att slå käglor. Förfriskningar som

på utflykter aldrig torde saknas

hade på präsus omsorg redan ditförts.

    Kl 3 bröt man upp och

anlände man Efter ungefär en ½ timme

till bestämmelseorten. Kl. ½ 5 ankom

präsus och hörde   redan från

fjerran klotens dån och käglornas

fall. Efter att hafva utbrytit de

vanliga helsningarna deltog präsus

 

äfven i kägelpartiet. Nu serverades

öl, cigarrer röktes och käglor föllo.

   En hvar yttrade sin beundran

öfver den storartade och vackert

belägna kägelbanan, som, omgifven

af en med stor omsorg och stora

omkostnader anlagd park, kostat

egaren den netta summan af

5000 Kronor. Timmarna förflöto

under den gladaste sinnesstäm-

ning och med den hastighet

som är egen all verkliga nöjen.

     Kl 7 gjordes en liten rond

i parken på inbjudning af

 

Hr Ingenieur Krahe, som man

äfven haft att tacka för kjägel-

banans upplåtande; Derefter intogo

förfriskningarne med god aptit

err af de vackaste ställen

i parken, å ena sidan en öfver-

hängande klippa, å den andra

en kostgjord fontän; här och

där hörde man nu yttranden

hänsyftande på att man på

lång tid ej tillbragt en så ange-

näm afton.

    Sedan nu skålar utbragts

för föreningens framgång, företogs

 

en färd i båt på sjön. En i sanning

förtjusande tafla utbredde sig nu

för allas ögon; högt uppe på

himlahvalfvet visade sig månen

i hela sin fägring, kastande

derifrån sitt milda sken på den

stilla vattenspegeln, som endast

lätt krusades af den lätt fram-

drifna båten. I bakgrunden

syntes lummiga skogar afspegl-

lande sina toppar i den af

månen fantastiskt belysta

klara vattenytan. Den högtid-

liga tystnaden som rundt omkring

 

herskade afbröts på en gång

af de bekanta tonerna ” Bland

Svea söner alla” som af ekon

återfördes från de fjerran belegna

klipporna och bergen. De sista

tonerna bortsmälte nu och den

högtidliga tystnaden inträdde

ånyo, men bröts åter snart af

den likaså vackra sången:

”Hvilken sjön och härlig dal”.

     Men nu förnam man

plötligt en tonklockas ljufva

och tgaktmässiga slag som

tycktes mana till återtåg.

 

Klockan hade verkligen slagit nio.

Med de skönaste minnen

företog man nu återfärden

uppstämmandes ånyo: ” Bland

Svea söner alla” och efter att

hafva med ett varmt hand-

tryck åt Herr ingenjör Krahe

yttryckt sin tack vandrade en

hvar hem till sig nöjd och

belåten med denna till alla

delar så angenäma lilla

utflykt

 

      9 Sammanträdet

         Söndagen den 1 September 1879.

         Ved detta sammanträde hade

alla medlemmar infunnit sig; ingen

fattades; äfven hade tvenne handt-

verkare anmälts till upptagning

i föreningen: konstfirvanaten Herr

J. Hanssen som redanföregående

onsdag deltagit i sångöfningen samt

Herr Josef Kumpfermüller. Dessutom

hade jemte Herr Pastor Thessing

äfven Hr. Pastor Hupe nu hedrat

föreningen med sin närvaro

     En artikel ur tidningen

 

Nya Dagligt Allehanda angående

fottvargningsceremonin vi det kejser-

liga hofvet i Wien upplästes nu.

Författaren, en svensk protestant

omnämnde häri det intryck denna

ceremoni gjort på honom. Präsus

gjorde medlammarne uppmärk-

samma på några origtiga uppfatt-

ningar och falska bedömmanden

som författaren gjorde om kath.

kyrkans ceremonier i allmänhet

fastän författaren för öfrigt

tycktes framhålla det sinnrika

i flera af dessa ceremonier och

 

famför alla fottvagningsceremonien.

     Efter att hafva uppläst proto-

kollet upptog präsus 2ne nya

medlemmar Hrr Vetter och Götz

 

    10 Sammanträdet

         Söndagen den 14 Sept 1879.

         Äfven vid denna samman-

komst anmälde sig till upptagning-

en  handtverkare Hr. gravör F Jaquen   

som af präsus blifvit kallad för

att förfärdiga föreningens sigill

Präsus förevisade tvenne taflor som

anskaffats för föreningens lokal.

 

Den ena föreställande den hl. Josef

den andra den hl. Jungfru Maria

hvilka båda emottogos med glädje

och beundran. Efter sången invig-

des schackspelet. Ett förslag väcktes

om att hellre samlas en half

timme tidigare för att kunna

egna en längre tid åt sången

och spelet och lofvade präsus

taga förslaget i öfvervägande.

Äfven beslöts att ej blanda de

religiösa med de öfriga sångerna.

”Non sacra musicere profanis

och att före föredraget alltid

 

sjunga en religiös sång.

 

       11 Sammanträdet

            Söndagen den 21 Sept 1879.

            Som Generalpräsus i

Köln behagat besvara präsus bref

hvari föreningen anmäldes, under-

rättade präsus medlemmarna om

nämnda svar hvari generalpräsus

S.SCheffer uttryckte sin gädje

öfver att äfven  Sveriges hufvud-

stad Kolpings verk fattat rotfäste

och hälsade föreningen på det

 

hjertligaste. Generalpräsus varma

hälsningar och hjertliga ord förökade

ännu mer den glada stämningen

som redan herskade i följd af

ett kosntverk som utarbetats af

svarfvaren Herr J Brandt ett

cigarrställ som jemnväl innefattar

en sinnrik utarbetad snusdosa.

Priset på en pris derur bestäm-

des t.v. till ett öre.

 

     12 Sammanträdet.

          Söndagen den 28 Sept 1879.

      Såsom präsus redan för lång

tid lofvat medlemmarne att för

dem hålla ett föredrag om tradi-

tionen inlöste nu präsus sitt

löfte och framhöll särskildt att

utom de skriften upptecknade

sanningarna måste en katholik

anamma de sanningar som

apostlarne bevisligen predikat,

men ej nedskrifvit.

      Vid 10 Sammanträdet hade väckts

 

ett förslag om att man måtte

samlas kl ½ 7 i stället för kl 7

och behagade präsus nu lemna

sitt bifall dertill.

     Föreningens lokal hade denna

dag ytterliggare blifvit smyckad

af et större krucifix från Paris

som nu upphängdt emellan de

väl infattade taflorna ”den hl Josef

och den hl J Maria ” i sanning

utgör lokalens vackaste och

fornämsta prydnad.

    13 Sammanträdet

         Söndagen den 5 Okt 1879

     Präses kompletterade föredraget

om taditionen i stället för att

taga ett nytt ämne till

behandling aldenstund protokollen

öfver de föregående sammanträ-

dena nu skulle uppläsas.

Den af en välgörare till före-

ningen skänkta låda cigarrer

beundrades särskilt af dem

bland medlemmarne hvilka

hellre låta tobakan gå upp i

rök än i näsan.

 

Präsus påpekad nu nöd-

vändigeten af en tavfla som

skulle anbringas såsom vägled-

ning till lokalen och lofvade

Hr. Götz anskaffa en sådan.

Nu upptogos konstfirmandten

Herr Hansen såsom medlem

hvarefter man skiljdes.

      14 Sammanträdet.

           Söndagen den 12 Okt 1879.

      En fråga framkastades

huruvida det förhulle sig med

de kath. Kathedral kyrkorna

om  nämd altarets läge vore

 

detsamma som i de vanliga

kyrkorna. Präsus svaradeatt

i kathedral kyrkorna altaret

vore vänt mot koret så att

biskopen då han läser messan

är vänd mot folket o derför ej

behöfver vända sig då han hälsar

folket för att omtala de

högtidliga ceremonier som påska-

dagen ega rum på Petersplatsen

påfven från balkongen gifver

den påfliga välsignelsen öfver hela

 

verlden. Präses framhöll särskildt

det intryck som denna ceremoni

gör på den å St Petersplatsen

samlade talrika menniskomassa mm.

      Nu upplästes protokoller

hvarefter man började med

den  vanliga sångöfningen hvarmed

fortsattes till sammanträdets slut.

         15 Sammanträdet

              Söndagen 19 Oktober 1879.

              Präses höll ett moraliskt

föredrag om rätt och plikt hvari

framhölls hurusom menniskan

 

då hon utgör en del af sam-

hället måste friviligt foga sig

efter den ordning som Gud

all ordnings upphof inrättat,

samt att Gud, såsom menniskornas

skapare och herre har rätt

att underkasta henne den

ordning och de lagar han

vill. Efter den vanliga sång-

öfningen gaf präses till utlott-

ning ett cigarrfodral och skänkte

vinsten till föreningens kassa.

Den lycklige vinnaren lät ånyo

 

bortlotta det till kassans fördel.

        

              16 Sammanträdet

      Söndagen den 26 Okt 1879.

         Präses höll ett historiskt

föredrag om katakomberna

och omtalade särskilt deras

härkomst och bestämmelse

huru näml. De voro underjor-

diska begrafningsplatser för

de första kristna samt dessutom

begagnades under förföljesetiderna

till gudstjänstens firande, alldenstund

 

de kristne ej fingo offenligen

utöfva sin Gudstjenst, enär

den ansågs menlig för staten.

Präses framhöll äfven huru

vördnadsbjudande dessa orter

äro i hvilka så många

heliga martyerers kroppar begrofvos.

     En ny handtverkare Hr Gravör

F.Jaquin upptogs nu hvar-

efter präses  framvisade ett

slags kägelspel som en välgörare

skänkt föreningen.

    Det förra söndagen omspelade

 

cigarrfodralet bortauktionerades nu.

Den mestbjudande stadnade vid

Kr 1,50 som till medlemmarnas

Stora glädje nedlades i kassan.

          17 Sammanträdet

               Söndagen den 2 Novbr 1879.

                  Präses höll ett föredrag om

ögat, dess beskaffenhet samt

ljusets inverkan å detsamma

hvarvid präses liknade ögat

med en ”kamera obscura”.

Härefter uttryckt Herr Eugene

Chaqvin som några gånger

 

bevistat sammanträdenea, sin

ledsnad öfver att ej kunna

blifva upptagen i föreningen

alldenstnd han fått anställ-

ning i Kristiania.

 

           18 Sammanträdet

        Söndagen den 9 Nov 1879.

            Flere gäster hade denna

dag infunnit sig och drucko nu

en skål för föreningens framgång

samt deltogo i sången.

    Präsus framvisade härefter

 

2 böcker som i illustrationer

framställde frälsarens barndom och

ungdom med motsvarande teck-

ningar ur den Egyptiska Josefs

lif, hvilka taflor för sin

vackra färgläggning väckte

medlemmarnas beundran.

     Präses gjorde förslag om att

föreningen måte vara honom

behjelplig med att förfärdiga

en ”krubba” hvartill alla

medlemmarna utan vidare

samtyckte.

 

             19 Sammanträdet

      Söndagen den 16 Nov 1879.

           Det vigtigaste vid detta

sammanträde var att en stor

drabbning utkämpades emellan

de svarte och de hvite

schack brädet hvilken strid

följdes med spänt intresse

af de öfrige medlemmarna.

De hvite hästerne stupade,

fästningarne intogos. Drottningen

fördes i fångenskap och samma

öde drabbade slutligen den af

 

sin här öfvergifne konungen.

    Ordnare var denna gång

i följd af sjukdom förhindrad

att sköta sitt hederliga embete.

 

    21 Sammanträdet

   Söndagen den 23 Nov 1879.

      Präses höll et föredrag

Om den kristna kyrkans aukto-

ritets egenskaper, att den neml.

måste vara synlig, ofelbar samt

oafbrutet måste hafva existerad

för att kunna gälla för det

 

kristna folkets livsregel.

Präses lofvade att i ett annat

föredrag ytterligare beskifva

Kyrkans moraliska makt och härlighet.

O uppläste nu en protestantisk

historiekritikares, Macauley’s

omdöme om den Rom. Kath.

kyrkan, hvilkens härliga organisa-

tion väkt hans beundran.

Äfven framvisade Präses en

tafla som framställde en

berömd bildhuggares konstverk

 

ett stort altare hugget i marmor

och uppstäldt i Katholska

Kathedral-kyrkan i Prag,

hvilken tafla väckte med-

lemmarnes beundran.

            22 sammanträdet

         Söndagen Den 30 Nov 1879

    Enligt öfverenskommelse skulle

Vid detta sammanträde närmare

bestämmas när och på hvad

sätt den förstre af föreningens

högtidsdagar ”Marie Obefläckade

Aflelseskule firas om den

nemligen skulle firas påföl-

jande söndag /-dagen före

Marie obefläckade aflelse /

men som några af förenin-

gens medlemmar ej infunnit

seg beslöt man afgöra

frågan vid nästa samman-

träde och förlägga högtids-

dagen till första söndagen

efter M.O.A.

 

        23 Sammanträdet

     Söndagen den 7 Dec 1879

  Präses tog af den omedel-

bart förestående högtidsdagen

på hvilken den af stadgarna

påpekade nadtvardsgången

skulle försiggå anledning

att omtala bikten, dess

nödvändighet och förnufts-

enlighet samt uppmanade

medlemmarne att alla

deltaga i nadtvardsgången

så mycket mer som påfven

 

förkunnat ett fullständigt

aftlat  åt dem som på

Marie Obefläckade Aflat

eller följande 8 dagar vär-

digt anamma skriftermålets

hl sakrament och förättade

de af påfven föreskrifna

bönerna. Alla låfvade att

såväl deltaga i nadtvards-

gången och vinna aflaten samt

att infinna sig till mötet

samma afton. Efter att

hafva öfverenskommit om

 

ett och annat beträffande

klädseln, ordningen etc

skiljdes man med de

bästa föresatser.

        24 Sammanträdet

     Söndagen den 14 Dec 1879

       Alla föreningens

medlemmar, med ett

undantag hade infunnit

sig på vanlig tid efter

att på morgonen till

präses och församlingens glädje hafva

begått Herrens nadtvard

 

och sålunda för första

gången offentligen upp-

trädt såsom Katholsk

förening. Förutom medlem-

marne hade äfven jemte

Hr Pisani, Hr Roesler in-

funnit sig till Högtidens

firande. Präses upptog nu

såsom hedersmedlemmar

Hr Pisani och Ernst Roesler

tackade dem för den ymnest

de bevisat föreningen samt

uttryckte den förhoppning

 

att föreningen äfven i

framtiden måtte kunna

räkna på deras välvilja

och ofta få se dem vid

sammankomsterna, hvilket

de äfven lofvade. Samtidigt

utbragte präses en skål

för de nya hedermed-

lemmarne och sången tog

nu sin början.

    Efter sången följde

spelet som bragte

penningar i kassan.

 

Högtidligheten slöts med

en skål som präses utbrag-

te för hedersmedlemmarna

samt för den välgörare

som skänkt 10 Kronor

till julklappar. Skålen

besvarades af Herr Ernst

Roesler som lyckönskade

präses för föreningens

stiftande samt önskade

föreningen all lycka och

framgång; hvarefter man

skiljdes i den angenämaste

stämning.

 

        25 Sammanträdet

             Söndagen den 21 Dec 1879

   Präses omtalade med några

ord den föregående söndag

firade högtidens betydelse och

anförde de skäl som tala för

Marie Obefläckade Aflelse

samt förklarade  hvarför kyrkan

just i vår tid uppstält denna

sanning såsom trosregel. Derefter

öfverenskom man om dagen

då jul skulle firas och

bestämde seg för följande

söndag.

 

          26 Sammanträdet

               Söndagen den 28 Dec 1879.

         Enlig föregående söndag

träffad öfverenskommelse

skulle jul firas denna dag.

 medlemmarne på vanlig

tid infunno sig funno de

till sin oändligt stora glädje

en rikt prydd julgran upp-

rest på julbordet omgifven

af julklappar samt 9 större talrikar julkakor

äpplen, nötter etc.

De i papper väl inlagde

 

julklapparne väckte isynnerhet

stor  uppmärksamhet och

nyfikenhet. En mängd gissningar

utbyttes om hvad dessa paket

väl måtte inehålla; man

sökte såväl genom känsel

hörsel som lukt utforska det

deri fördolda, man kunde

tydligt läsa på månget

ansigte längtan efter den

stund som skulle bringa ett

af dessa små paket i

händerna på honom.

 

Sedan julsången ” Stilla

natt” afsjungits tändes jul-

granen och man hörde nu

redan öfverallt i rummet

knäppning med nötterna,

enhvar är ifrigt sysselsatt

med att förtära sina på

tallriken befintliga läckerheter

glädje råder öfverallt, då

präses förklarar, att julklap-

parne nu skola utlottas.

Enhvar af medlemmarne får

nu draga en lott i den tur

och ordning han har

 

inträdt i föreningen och

uppvecklar nu med kramp-

aktig ifver der på bordet

liggande med motsvarande

nummer försedda lilla packet.

Enhvar yttrade sin stora

tillfredsställelse öfver den sålunda

bekomna julgåfvan och frambar

sin upprigtigaste tack åt präses

för alla hans mödor och

besvär för anskaffandet af

alla dessa nyttiga och till

en del värderika julklappar.

  En af medlemmarne hade

 

tyvärr blifvit förhindrad att

infinna sig. Den för honom
afsedde julgåfvan / Ett par

vantar / bortlottades nu a 5 öre

lotten samt dessutom en

af präses skänkt större

värdefull snusdosa från

Palestina med hebreisk

inskrift a 10 öre lotten.

Vinnaren häraf var öfvermåt-

tan lycklig, de derimot som

ej varit nog lycklige att

vinna snusdosan angrepo

nu i sin ifver efter vinst

 

-de ännu återstående hassel-

nötterna. Sedan uppstämdes

en julsång och efter att

hafva sjungit ännu flera

sånger skildes man i

gladaste stämning.

  Nästa sammanträde

bestämdes till nyårsdagen.

 

1879 KHF