Sankt Josefsföreningen    - Katholska Handtverkareföreningen

                                            Kolping, Katholischer  Gesellen Verein Stockholm

 

                                            ---------------------------------------------------------------------------

 

 

S:t Josefs-

                                          föreningens

                                          protokoll

                                          1886 – 1929

                                          Allmänna

                                          handlingar

                                          Allmänna

                                          sammanträden

 

                                                                                  1

No 319

1885   ED     

                                         Utdrag af protokollet hållet i öf-

                                    verståthållare embetets kansli

                                    den 18 Maj 1885. 

                      Till öfverståthållare embetet hade ingifvits

                      en så lydande ansökning:

                      ”Till Kungl Öfverståthållareembetet i Stock-

                      holm. Som några härvarande katolska

                      församlingens handtverkare sedan år 1879

                      bildat en förening, benämd ”Katolska

                      Handtverkareföreningen,” och hvilken på sen-

                      nare tiden inom sig äfven bildat en sjuk-

                      och begrafningskassa, anhålla underteckna-

                      de vördsamt å nämda Föreningens vägnar

om att bifogade reglementen ”litt A och litt

B” måtte af Kongl. Öfverståthållareembetet var-

da till efterrättelse fasstställda. Stockholm d.

18 Maj 1885. Dr. R. Kiesler, Ordförande, Götgatan

46, Joseph Degen, Färgare, F.Stocklassa, Fabriks-

idkare, Josef Rolewiez, Körsnär, Ernst Roeder,         Fotograf.”

De vid ansökningen fogade reglementen

voro af följande lydelse:

                    Reglemente

                             För

         Katolska Handtverkare-Föreningen

                     i Stockholm

                                                         stiftad d. 6 Juli 1879.

                     

Lösen 5:25

Stppr. 5:75

Sma Elfva kr.

 

                             Katolska Handtverkareför (f.b                                                       

 

 

2

 

                                                                 §1.

Föreningens        Föreningens ändamål är att befrämja

ändamål         det religiösa och andliga lifvet. Nykterhet,

                      sannhet och idoghet samt det sällskapliga

                      lifvet bland härvarande katolska försam-

                      lingens handtverkare och sålunda göra dem

                      nyttiga och värdiga samhällsmedlemmar.

                                                                

§2.

Medel.           Medel dertill äro: Ändamålsenliga föredrag,

                      undervisning i allmännyttiga ämnen,

                      läsning af goda skrifter, sång, sällskapsspel m.m.

                      Kortspel, Hasardspel af hvad maner de va-

ra må, samt politiska föredrag äro förbjudna.

                                                                

§3.

Villkor för le-   Hvarje ogift katolsk Handtverkare, som fört

damotskap     en oklanderlig vandel och fyllt 18 men ej

                      uppnått 30 år kan blifva ordinarie medlem

                      af föreningen. De, som fyllt 30 år och gifta

                      Handtverkare som ej uppnått 40 år, äfvensom

                      icke handtverkare kunna blifva extra ordi-

                      narie medlemmar.

                                                                  

                                                                 §4.

Hedersmed-   Till Hedersmedlemmar kunna upptagas de

lemmar           ur Föreningen framgående sjelfständiga

                      mästare, samt alla de, som genom materielt

                      understöde eller på annat sätt befrämja Före-

                      ningens bestående och verksamhet.

 

                                                                 §5.

Inträdes- och    Hvarje medlem erlägger i inträdesafgift 1 kro-

månadsaf-    

gifter             

                                                                                                             2

 

                      na och i månadsaggift 25 öre. Hedersmedlem-

                      marnes afgifter lemnas åt deras eget godt-

                      finnande.

Tillresta             Tillresta medlemmar ur annan katolsk handt-

medlemmar    verkareförening erlägga ingen ny inträdesaf-

                      gift och anses under de två första månader så-

                      som provisoriska medlemmar.

 

                                                                 §6.

Ansökning        Ansökning till inträde i Föreningen sker

till inträde       genom Föreningens senior hos Präses. Namnen

                      på dem, som anmält sig, kungöras på en taf-

                      la i Föreningens lokal och så framt under

                      en månads tid ingen invändning eger rum,

                      må de provisoriskt upptagas. Vid den defini-

tiva upptagningen, som först sker efter 3 må-

                      nader, få de ett med föreningsstämpeln för-

                      sedt och af Präses undertecknadt kort.

 

                                                                 §7.

Förpligtel-         Hvarje medlem förpligtar sig med hand-

ser                 slag till stadgarnes iakttagande, att uppfylla

                      alla en kristen arbetare och god församlings-

                      medlem åliggande pligter, att så ofta honom

                      möjligt är, bevista sammankomsterna, samt

                      öfverhufvud, så vida på honom ankommer

                      befordra Föreningens ädla mål, som är att

                      uppfostra sedliga, nyktra, sparsamma och fli-

                      tiga arbetare.

 

                                                                                §8.

Uteslutande       Medlem som gjort sig skyldig till vanärande

från förenin-   handling i det borgerliga samhället eller till något

gen                 brott mot Föreningens stadgar varder från Föreningen

skild. Lag samma der någon stör den frid och ordning, som bör vara rådande i Föreningen, och

låter sig ej rätta af Präses. – Medlem, som i sjelfva

Föreningslokalen tillåter sig yttringar eller gerningar,

som stå i strid med Föreningens ändamål, blifver

först af Präses förvarnad och varnad. Rätter han

sig icke derefter eller anser Präses en tillrättavisning

för tillräcklig, då afgör styrelsen derom klandrade medlemmens utvoterande.                     

 

 

 

 

                                                                 §9.

Sammankom-   Föreningen församlas till en början alla

ster                sön- och helgdags eftermiddagar ifrån

                      61/2 till 10 e.m.                   

 

                                                                 §10.

Högtidsdagar     Till församlingslifvets befrämjande i sann

och utflykter   kristlig anda kommer bestämda högtids-

                      dagar att särskilt firas. Föreningens högtids-

                      dagar äro:  Josefsdagen d. 19 Mars, som

                      högtidligt begås 3dje söndagen efter Påsk; Års-

                      dagen af föreningens invigning IIdra

                      dagen efter Pingst; Birgittadagen, som firas

                      I söndagen i Oktober, och Annandag Jul.

                         Under den vackra årstiden göres omkring

                      hvarje månad en utflykt till någon af Stock-

                      holms omgifningar.

 

                                                                 §11.

Undervis-          För att bjuda medlemmarne tillfälle att

ning                utvidga sina kunnskaper skall föreningen

                      efter förmåga draga försorg om att kostnads-

                      fri undervisning meddelas i åtskilliga för

                      handtverkaren nyttiga ämnen, såsom i

                      skrifning, räkning, bokföring, teckning, sång,

                      lefvande språk m.m.

 

                                                                 §12

Styrelsen           Styrelsen består af en Ordförande kallad Präses,

                      vice-ordförande kallad Vice-präses, Senior eller

                      Kassör, Sekreterare och Ordnare.

                         Präses, som väljs bland församlingens

                      prästmän, är föreningens föreståndare. Till ho-

                     

                                                                                                                                   5

 

                      nom böra de väckta förslagen hänvisas, och

                      utan hans samtycket får ingenting i förenin-

                      gen anordnas. Han har ordförandeskapet vid

                      sammankomsterna och styrelsens möten,

leder alla föreningens angelägenheter, för-

valtar dess förmögenhet till föreningens

bästa och är dess ombud i alla möjligen

förekommande rättsförhållanden. Han

företager ock de anmäldes upptagning i

föreningen och kan efter omständigheter

utesluta någon medlem ur föreningen.

   Vice-präses förer i händelse af förhinder

för Präses, i dess ställe ordet vid samman-

komsterna.

   Föreningens senior väljes af Präses bland trenne

af ledamöterna föreslagna handtverkare.

Ordnaren och sekreteraren väljes genom en-

kelt röstflertal.                   

   Seniorn och Ordnaren, som helst böra väljas

bland de ogifta handtverkarne, ombesörjer

under Präses uppsyn i Föreningen förekom-

mande göromål, föra förteckning öfver Före-

ningsmedlemmarne och öfverhufvud verka öf-

ver reglementets noga iakttagande. Seniorn

och i hans frånvaro Ordnaren inkasserar de

månatliga bidragen, inträdesafgifter och an-

dra freningsbidrag och förer räkning öfver

inkomster och utgifter. Kassan befinner sig

 

6

 

                      i Präses vård.

                         Sekreteraren åligger at bokföra inkom-

                      ster och utgifter, föra protokoll vid såväl

                      styrelsens som medlemmarnes samman-

                      komster samt besörja alla förekommande

                      skrifvelser.

                         Kassa anvisningar böra vara försedda

                      med Präses namn.

 

                                                                 §13.

Revisorer.         För att granska räkenskaperna, som afslutas

                      med kalenderår, väljas bland Hedersmedlem-

                      marne tvenne Revisorer, som skola uppsätta

                      och till styrelsen aflemna berättelse öfver kas-

sans  ställning.

 

                    §14.

Grundfond.        Föreningens grundfond, som för närvaran-

                      de utgör omkring 4.000 kr. och är afsedd till

                      anskaffande af eget föreningshus, får ej till

                      beloppet rubbas, men räntan deraf må an-

                      vändas till löpande utgifter.

 

                                                                 §15.

                        Styrelsen eger besluta då minst 3 af

                      dess ledamöter äro närvarande. Besluten fat-

                      tas efter rösternas flertal; äro meningarne

                      delade gifver Präses utslag. För ändring af Reg-

                      lementet erfordras att alla styrelsedamöter

                      äro därom ense.

 

                                                                 ----------------------

 

                                                                                                                                  

7

 

                                               Att förestående stadgar befunnits vara

                                            i full öfverenstämmande med de af styrel-

                                            seledamöterne vid sammnkomsten d. 7 maj

                                            1885 fattade beslut, varder härmed intygade

                                            Dr. R. Kiesler, Präses, Götgatan 46, Josef Rolewiez

                                            Senior, Fritz Stocklassa, Sekreterare”

 

                                                                 Reglemente   

                                                                       för

                                                    Katolska Handtverkare-Föreningens

                                                        Sjuk- och Begrafningskassa

                                                            Stiftad d. 19 Mars 1885.

 

                                                                 §1.

Kassans            Kassans ändamål är att bland delegarne

ändamål         vid inträffande sjukdoms- och dödsfall be-

                      reda understöd.

 

                                                                 §2.

Villkor för         Som delegare i kassan få blott ingå Katolske

delaktighet      Handtverkareföreningens i Stockholm medlem-

                      mar, som äro friska, ej lida af någon obotlig

                      sjukdom och ej uppnått 40 års ålder. Styrelsen

                      eger rätt att i misstänkta fall fordra läkarebetyg.

 

                                                                 §3.

Inträdes och      Ledamot erlägger vid inskrifning i kassan 3

Inträdesafgift  Kronor och i månadsafgift 75 öre. Tillreste med-

                      lemmar i annan katolsk Handtverkareförenings

                      sjukkassa äro, så vida de blott på grund af

                      sin bortresa utträdt ur kassan och ej mer än

 

8

 

                      2 månader sedan dess förflutit, befriade

                      från ny inträdesafgift, under villkor nämn-

                      da kassa beviljar föreningens egna medlem-

                      mar samma förmåner.

 

                                                                 §4.                

Månadsupp-     Månadsafgiften erläggs i förskott första sön-

börd               dagen i månaden. Vid sammatillfälle kun-

                      na nya medlemmar vinna inträde. Om

                      sjukdomen varar längre än en månad, erläg-                    

                      ges ingen månadsafgift.

                         Uraktlåter delegare vid månadsuppbörd be-

                      tala sina afgifter, vare skyldig att vid derpå

                      följande uppbörd tillfullo inbetala dem med

                      15 öres förhöjning, men med 25 öres förhöjning

                      vid derefter följande uppbörd.

                         Medlem som 3 på hvarandra följande må-

                      nader ej betalt sina afgifter, förlorar sin del-

                      aktighet i kassan. Alla inbetalningar qvitteras

                      af kassaförvaltaren eller hans ställföreträdare.

 

                                                                 §5.

Uppskof            Delegare, som är utan arbete, kan af ordföran-

med inbe-       den få uppskof med inbetalningen under

talningen         högst 2 månader, men bör första veckan efter

                      erhållet arbete inbetala sina resterande afgif-

                      ter, med äfventyr att annars inbetalda dessa

                      med den å §4 omförmälda förhöjningen.

 

                                                                 §6.

Sjuk- och be-    Sjukhjelp utgår med 10 Kr. i veckan och be-

grafnings-

hjelps belopp

 

                                                                                                             9

 

                     

                      grafningshjelp med 50 Kr. Vid inträffande döds-

                      fall erlägger hvarje delegare dessutom 1 Kr., som

                      också utgår till begrafningsmedel för den

                      aflidne.

 

                                                                 §7.

Tiden och          Delegare, som sjuknar eger rätt att, så län-

villkoren         ge han är oförmögen till arbetet, åtnjuta sjuk-

för sjuk-         hjelp under en tid af 12 veckor för året, skolan-

hjelps ut-        de likväl sjukdomen och dess beskaffenhet

betalande       styrkas genom af legitimerad läkare utfärdad

                      attest, som till ordförande inlemmas. Sjukhjelp

                      utbetalas 8 dagar efter anmälningsdagen.

 

                                                                 §8.

Inskränk-          Har en medlem oafbrutet eller sammanräk-

ning af sjuk-   nade under året utbekommit sjukhjelp

hjelp               under 12 veckors tid, erhålles ej mer än half sjuk-

                      hjelp och utgår hel sjukhjelp ej förrän en mellan-

                      tid af 13 veckor efter sista utbetalningen af hel

                      sjukhjelp förflutit. Mer än 120 kr. utbetalas ej

                      under kalenderåts lopp.

                         För veneriska eller annan sjukdom, uppkom-

                      men genom eget förvållande, t.ex slagsmål, fyl-

                      leri m.m., utbetalas ej sjukhjelp.

                         Till medlem, som erhåller af församlingen

                      friplats å Kongl.Lazarettet, betalas blott half sjuk-

                      hjelp.

                         Nyantagna delegare eger ej rätt till sjuk- och

                      begrafningshjelp under första qvartalet af sin

                       

 

10

 

                      delaktighet i kassan.

                         Tillresta medlemmar i meningen af §3 eger

                      rätt till sjuk- och begrafningshjelp efter inbe-

                      talningen af sin första månadsafgift, mot

                      der nämda villkor.

 

                                                                 §9.

Begrafnings-       Efter den som afhändt sig sjelf lifvet eller

hjelps inskränk- dött i enligt §8 sjelfförvållad sjukdom, beta-

ning                las ej begrafningshjelp, så vida ej maka efter-

                      lemnas. Efter delegare, som aflider å välgören-

                      hetsinrättning och densammas bekostnad

                      begrafves utbetalas ej begrafningshjelp. Sjuk och

                      begrafningshjelp, som af delegare eller hans

                      anhöriga ej uttagas inom en månad, utbetalas ej.

 

                                                                 §10.

Begrafnings-      Begrafningshjelp må, sedan dödsfall är

hjelps utbe-    styrkt genom behörig dödsattest, utbetalas till

kommande     den aflidnes närmaste anhöriga eller den, som

                      styrker sig hafva fått uppdrag med begrafnings-

                      bestyret. Finnes ej någon lämplig person, som

                      ombesörjer begrafningen, må styrelsen derom

                      föranstalta.

 

                                                                 §11.

Nedsättning       Skulle allmän farsot eller annan epidemisk

af sjuk- och  sjukdom eller ovanliga förhållanden inträf-

begrafnings- fa, som visa att sjuk- och dödligheten är sär-

hjelp.              deles stor, kallas medlemmarne till allmän

                      sammankomst för att besluta, huru förhållas

 

 

                                                                                                             11

 

                      bör med sjuk- och begrafningshjelps utbe-

                      talande. Styrelsen eger rätt att provisoriskt

                      fatta beslut.

 

                                                                 §12.

Tillskott             Skulle utgifterna under året öfverstiga in-

                      komsterna, så åligger det styrelsen att enligt

                      vid allmänna sammankomsten fattadt beslut

                      antingen uttaxera det bristande beloppet, eller

                      höja inträdes- och månadsafgifterna.

 

                                                                 §13.

Delegares ute-  Medlem, som sjelfmant utträdt ur katolska

slutande från handtverkareföreningen eller för vanärande

kassan.           handling eller annat brott mot föreningens stad-

                      gar blifvit ur densamma utesluten, varder der-

                      med också från all vidare delaktighet i kassan

                      skild, utan rätt att återfå gjorda inbetalningar.

                      lag samma, der någon under fördöljande af

                      sjukdom, som skulle utgjort hinder, förvärf-

                      vat delaktighet, eller der någon söker genom fal-

                      ska uppgifter utbekomma sjuk- ellr begrafnings-

                      hjelp.

                         För medlem, som 3 på hvarandra följande

                      månader ej betalt sina afgifter, vare lag sam-

ma; dock får han mot ny inträdesafgift ånyo

blifva medlem under de i §2 uppställda vill-

koren

 

                                            §14

Från Stockholm  medlem, som från Stockholm afflyttar, för-

utflyttad eller

bortrest med-

lem.

 

 

12

 

 

                        lorar dermed också sin delaktighet i sjuk-

                       kassan men eger rätt att vid sin återkomst

                       och inflyttning till Stockholm ånyo inträda

kassan med samma förmåner som §3 och 8

beviljar tillresta medlemmar i annan katolsk

handtverkarförenings sjukkassa och under

i §2 uppställda villkoren.

                          Medlem, som lemnar Stockholm för läng-

                       re än en månad, bör derom underrätta sty-

                       relsen, men mister efter 3 månaders frånvaro

                       sin delaktighet i kassan. Dock kan Styrelsen

                       åt delegare, som behörigen därom anhåller, och

                       punktligt betalar sina afgifter ytterliggare för-

                       länga denna tid till högst 3 månader. Läkar-

                       betyg bör då styrka, huru länge medlemmen

                       varit i följd af sin sjukdom oförmögen till arbetete.

 

                                                                   §15.

Sjukbesökare     Styrelsen eger rätt att, när sjukdomsfall

                       inträffar, i tur kalla för hvarje månad en eller

                       två bland delegarne såsom sjukbesökare. Dock

                       är stryrelsen befriad från sådan skyldighet.

                       Medlem, som är förhindrad att göra sjukbesök

                       måste skaffa ställföreträdare för sig.

                          Sjukbesökarens skyldighet är att för hvar

                       vecka besöka de sjuka och noga tillse att nödig

                       vård dem ej saknas, samt att för styrelsen an-

                       mäla allt, som rörer kassan eller kan vara

                       anmärkningsvärdt. Anser läkaren det för nöd-

 

 

                                                                                                              13

 

                       vändigt, att den sjuke införskaffas i sjuk-

                       hus, bör anordningen följas.

 

                                                                   §16.

Styrelsen             kassans förvaltning och alla dess angelä-

och dess ålig-   genheter ombesörjes af en styrelse, som består

ganden.            af 5 ledamöter, nämligen, Ordförande, Vice ord-

                       förande, Kassaförvaltare, Vice kassaförvaltare och

                       Sekreterare. Styrelsen ansvarar gemnesamt och redo-

                       visar för skukkassan och dess tillhörigheter.

                       Styrelsen eger beslutanderätt, då 3 af dess led-

                       möter äro närvarande.                                    

Ordföranden.      Ordförandens skyldighet är att vid så väl

                       styrelse- som allmänna sammankomster fö-

                       ra ordet, vaka öfver att alla ledamöter ordent-

                       ligt fullgöra sina enligt detta reglemente in-

                       gångna förbindelser, samt vid alla tillfällen

                       upprätthålla kassan intressen.

Kassaförval-       Kassaförvaltaren skall i delegares regelemen-

taren                te inskrifva alla inbetalningar och ombesörja

                        alla utbetalningar, hvilket allt noggrant bokfö-

                       res. Räkenskapsböcker skola jemte qvittenser

                       och läkarebetyg granskas af styrelsen hvarje qvartal.

Sekreterare.        Sekreteraren åligger att vid styrelse- och allmän-

                       ba sammankomster föra ett redigt protokoll

                       öfver förhandlingarne och de fattade besluten.

 

                                                                   §17.

Styrelseval          Val af styrelse företages första söndagen i Fe-

                       bruari hvarje år. Dock kan den afgående styrelsen

                      

 

14

 

                       i sin helhet eller delvis återväljas.

                          Valen ske medelst slutna sedlar och lika                        som besluten enligt enkelt röstflertal som

                       för styrelsen före valet upprätta förslag å ett

                       tillräckligt antal personer lämpliga att i

                       styrelsen inväljas, dock med full frihet

                       för delegare att välja andra än de å för-

                       slaget upptagna.

 

                                                                   §18.

Revisorer            För att granska räkenskaperna väljas på

                       samma sätt som styrelsen 2 revisorer, till

                       hvilka räkenskaperna senast den 15 januari

                       böra öfverlemnas, och som till första söndagen

                       i Februari skola verkställa revisionen, samt

                       upprätta och till styrelsen aflemna berättelse

                       öfver kassans ställning och verksamhet, som

vid nästa allmänna sammankomst bör upp-

läsas.

 

                                            §19.

Allmänna         Delegarnes allmänna sammankomster

samman-       blifva fyra om året, nämligen 1a söndagen

komster        i Februari, Maj, Augusti och November mellan

                    8 och 10 e.m.. Styrelsen äger rätt att utlysa estra

                    sammanträde, hvarom medlemmarne

                    underrättas. Störer någon den frid och ord-

                    ning, som bör vara rådande vid samman-

                    komsterna och ej låter sig rätta af ordföran-

                    den, skall en sådan, såvidt ¾ af de när-

 

 

                                                                                                           15

 

                    varande sig derom genom sluen omröst-

                    ning förena, från kassan skiljas utan rätt

                    att återfå något af hvad han till kassan

                    erlagt.

 

                                                                §20.

Anmärk-          Finner någon deltagare sig befogad att fram-

ningars          ställa någon anmärkning skall sådant ske

framstäl-       först hos styrelsen. Vinner ej derigenom önskad

lande            rättelse, ege då till pröfning vid allmän sam-

                    mankomst framställa anmärkningen.

 

                                                                §21.

Stridigheters   Skulle vist mellan delegarne uppstå, må

biläggande    den ej dragas inför offentlig domstol, utan

                    afgöras af en kompromiss bestående af 5

                    ledamöter, af hvilka styrelsen utser två, kla-

                    ganden två och dessa fyra den femte. Kom-

                    promissens domslut vare fullt afgörande.

 

                                                                §22.

Kassans           Grundfonden får ej till beloppet rubbas,

grundfond     men räntan deraf användas till löpan-

                    de utgifter. Skulle någon förändring häruti

                    ske, skola minst ¾ af de närvarande dele-

                    gerne samt katolska Handtverkareförenin-

gens Präses derom vara ense. Öfverskott af in-

komsterna lägges till grundfonden.

   Sjukkassans konstanta medel insättas

bank eller placeras i obligationer; dock får kas-

saförvaltaren altlid innehafva 50 Kr.

 

 

                                                                                       16

 

 

                                            §23.

Ändring af Reg-   Förslag till ändring i detta Reglemente

lemente            skall skriftligen framställas hos styrelsen

                       minst 8 dagar före allmän sammankomst

                       då densamma bör vara beredt att deröfver

                       afgifva utlåtande. Skulle minst hälften

                       de närvarande deltagarne förena sig …

                       det dylikt förslag skal handläggas, må

                       icke förvägras, dock skall frågan vid der-

                       på följande sammankomst definitift af-

                       göras, och erfordras till ändring af reglemen-

                       tet att minst 2/3 af de närvarande äro där-

om ense och är ett sådant fattadt beslut

lika gällande som det fastälda reglemen-

tet.

 

                                            §24.

Slutbestäm-        Kassans medel få blott begagnas till de

melser.             i detta Reglemente betecknade ändamålet, men

                       aldrig till fester och nöjen.

                          Skulle sjukkassan af oförutsedda skäl

                       upplösas skola minst 2/5 af de närvarande

                       delegarne derom vara ense och skola i så

                       fall Kassans medel öfverlämnas till katol-

                       ska Handtverkareföreningens styrelse, som

                       skall förvara dem till att grunda en dylik

                       sjukkassa eller, om detta icke är möjligt eller

                       rådigt, till katolska Handtverkareförenin-

gens bästa.

 

                      ----------------------

 

                                                                                       17

 

                          Att förestående stadgar befunnits vara

                       i full öfverensstämmelse med deltagarnes

                       och styrelsens vid sammankomsten d. 22

                       Mars, och 3 och 7 Maj fattade beslut, varder

                       härmed intygadt. Stockholm d. 1 Maj 1885.

                       Dr. R.Kiesler, Ordförande, Götgatan 46, Joseph

                       Degen, Kassaförvaltare, I.Rolewicz, vice Ord-

                       förande, F.Stocklassa, Sekreterare, Ernet Roesler

                       v. kassaförvaltare.”

                          Dessa handlingar skulle intagas i öf-

                       verståthållare embetets kanslis protokoll

                       till den kraft och verkan lag förmår.

                                                                   In fidem

                                                                   J. Melin.