S:t Josefs-

                                          föreningens

                                          protokoll

                                          1886 – 1929

                                          Allmänna

                                          handlingar

                                          Allmänna

                                          Sammanträden

 

 

 

 

 

                                                          

37                                                                                                                                            Ing. 23/10  91                     37

 

 

 

Till Stockholms stads byggnadsnämd.

 

   Undertecknad anhåller härmed vörd-

samt om tillstånd att flytta den med

byggnadsnämdens tillstånd för några år se-

dan uppförda kägelbanan, som nu är belägen

längs Folkungagatan, till annana plats på

samma område i quarteret Bryggaren No 1,2,3;

och i fall besiktning af tomtem anses nödigt

anhålles vördsamt om sådan besiktning.

 

   Stockholm d. 22 Oktober 1891

                                             Ordförande i Katolska Handtverare-

                                                                   Föreningen

 

                                                                                                39

 

 

                       Utdrag af protokollet, hållet hos

No 545/          Stockholms stads byggnadsnämnd den

1891               11 November 1891

 

Uppå derom af D. R. Kiesler i egenskap af

ordförande i Katolska handtverkareföreningen gjord

ansökning, till hvilken stadsarkitekten i afgifvet

utlåtande tillstyrkt bifall, fann byggnadsnämn-

den skäligt medgifva , det må en med

nämndens tillstånd, enligt resolution den 8

September 1886 på tomten Nris 1,2 och 3 i qvarteret

Bryggaren inom Katarina församling upförd

käggelbana flyttas till annan plats å ingifen tomt-

karta utmärkt plats på samma tomt, dock

under förbehåll: att vid käggelbanans flyttning

de i ofvanberörda resolution meddelade före-

skrifter med noggranhet iakttagas.

                      På byggnadsnämndens vägnar

                                            Birger Lagerwall

 

Lösen två kronor

D.R. Kiesler

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

    Föreningens  tillgångar vid årets slut voro placerade

dels i Obligationer till ett belopp af 11.420 kronor

dels insatte å deposition i bank till ett belopp af

1900 kronor, eller tillsammans kronor 13.320

    Föreningens tillgångar undeer året hafva ökats

med 806 kronor och 64 öre –

    Då Föreningens böcker i allo öfverensstämde

med de af oss granskade räkenskaperna, och

bestyrkts med erforderliga verifikationer, få

vi på grund deraf tillstyrka full decharge

för 1899 års förvaltning –

 

                      Stockholm d. 2 Februari 1900

Jos. Müller                                G.Sellman   

 

 

 

 

 

                                                                                       79

   Protokoll öfver Ista Kommitésammanträdet ( d. 1 Mars 1900 ).

 

   Den med anledning af det Söndagen d. 25 Febr.

i  Föreningen hållna föredraget tillsatta komitén

höll torsdagen den 1sta Mars sitt första samman-

träde. Därvid beslöts att upptaga följande ut-

låtanden och förslag i protokollet.

 

   Om det redan tillkommer hvarje förenings-

medlem i allmänhet att efter bästa förmåga

söka främja Föreningens bästa, så är detta

naturligtvis i främsta rummet Styrelsens upp-

gift. Den har att under sin Ordförande

sköta alla Föreningens angelägenheter;

den genomgår alla motioner, den har hand

om Föreningens alla löpande ärenden, den ord-

nar och öfvervakar sammankomsterna. Men

detta är icke nog. Önskvärdt vore om under

årets lopp, kanske hvarannan månad en mera

allmän sammankomst utlystes. Till dessa

borde då ett program uppsättas, som

skulle tillsändas alla föreningsledamöter. Vid

dessa möten borde äfven Styrelsen mera syn-

ligt framträda; föreningsärenden borde fram-

läggas till offentlig behandling, så att hvarje

medlem kunde få tillfälle att uttala sin me-

ning om saken i fråga. – Detta torde säkert

bidraga till att väcka intresset.

    Vidare beslöts att, såsom något syn-

nerligen nödvändigt, föreslå anskaffandet af

bättre belysning i lokalen. Som kändt, är

denna för närvarande föra tillfredställande.

Taklampan i stora rummet kan knappast anses

 

80

fylla sin uppgift så särdeles väl; och som

en följd däraf gör lokalen esom oftast

på den besökande ett ganska kusligt intryck.

Nu är det säkert, att ju ljusare en lokal

är, dess bättre trifs man i den. – Såsom

mäst lämplig elysning ansågs töra

föreslå gas, specielt Auerljus, särskildt som

de därmed förenade kostnaderna ej torde blifva

allt för stora. För att icke stanna vid blotta

förslaget åtog sig en af de närvarande

att snarast inkomma med kostnadsförslag

dels å anläggningen af rörledningen, dels

ock å den nödiga armaturen.

   I sammhang härmed ansåg ko-

mitén sig böra framhålla önskvärdheten af

att om möjligt, åtminstone vid de större

allmänna sammträdena, försöka

lokalen något tillökad. Det vore ju tänk-

bart att rummet invid föreningslokalen, ( i

hvilket nu systrarnas bibliotek år inrymdt)

vid nämnda tillfällen mot en antaglig

afgift skulle kunna ställas till Förenin-

gens disposition. För att söka utröna möj-

ligheten häraf utsågs en af de komiterade

att framlägga frågan för vederbörande.

    Då fästen som firas den 3dje sön-

dagen efter påsk nog framför allt bör

anses som Föreningens årsfäst, har ko-

miterade funnit det särdeles lämpligt

att dessutom högtidlighålla Josefsdagen d. 19de mars.

Den hel Josef är ju Föreningens skydds-

Patron och som sådan väl förtjänt af

Föreningens hyllning. Naturligtvis borde dagen

 

                                                                                       81

 

firas i all enkelhet. Josefsbilden borde

prydas med grönt och blommor och lokalen

fästligt ekläreras. Hufvudsaken vore, att

få så många medlemmar som möjligt

samlade. – Förutsatt att förslaget skulle

finna anslutning beslöts att uppsätta en inbjudan,

som, om den gillades,

borde tryckas och kringsändas.

 

 

        ---------

   Kostnaderna för prydandet af bilden,

samt programmets tryckning och utsändande

åtogo sig komiterade för denna gång undantagsvis att bära.

 

                                            Stockholm d. 1 Mars 1900

 

                                                                 K Löhnig

                                                                      Protokollförare

Rob. Peckert                                     J.Rolewicz

   ordförande                                     A. Brandes

A.Stocklassa

S.F.Antoniarzy

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      83

   Protokoll öfver IIdra kommitésammanträdet

                      tisdagen d. 6 Mars i föreningslokalen.

 

    Protokollet från föregående sammanträde upp-

lästes och erhöll efter några små förändringar

allas underskrift.

    Kostnadsförslag å gasledning och armatur

för föreningslokalen hade nu inkommit, samt

bifogas här:

 

                      Kostnadsförslag

          å Gasledning, samt Armatur för Föreningslokalen.

 

          Lägning af rör från gatans hufvudrör till husets

 grundmur verkställs gratis af Stockholms Gasverk.

 

          Uppdragning af ledning från grundmuren

till lokalen med 1 rör utdraget i hvardera rummet  Kr. 175,-

 

          1st  Gas-krona 3 låg af mässing ( för större rummet)    55,-

          1”    d   -Takhängare 1 låg ”             mindre                 5,50

          4”    Auer-Brännare jämte glas & strumpor   à 4.50      18,-

          3”     Kupor för kronan                                      1.50        4,50

          1”     Skärm jämte ställning ( för takhängare )                 3,50

                                                                                     Kr.     261.50

 

 

          Det höga priset å röranläggningen föranledes enlikt

Gasentreprenörens utsago däraf, att, fstän gas förefinnes

i våningen inunder den där befintliga ledningen

ej föras vidare. Efter en särdeles liflig diskussion,

i hvilken sedermera äfven Föreningens Präses deltog

 

84

 

beslöts att man skulle höra sig för, om icke möjligen

hyresvärden skulle vara villig att bära kostnaden för

själfva ledningen. I hvilket fall som hällst

fingo på inga vilkor anskaffandet af ny be-

lysning i lokalen uppgifvas.

           Angående föreslagna försöket att lokalen

tillökad, så kunde Herr Biskopen af välgrundade skäl

ej tillmötesgå komiténs framställda förfrågan angå-

ende disponerandet af rummet invid föreningslokalen.

Önskan att få föreningslokalen utvidgad borde man

dock ej låta falla, utan borde snarare allt uppbjudas

för att på ett eller annat sätt fylla behofvet af större

utrymme.

          Vidare ansåg kommitén lämpligt att framhålla

att föreningsledamöterna vid de större allmänna

sammankomsterna, hvilka ju borde i god tid tillkänna-

gifvas borde bära föreningstecknet.

          Anordningen för den stundande Josefsdagen

behandlades och öfverlämnades åt tvenne af ledmöterne

att, om förslaget om dagens firande skulle gillas af

styrelsen, utsända bjudningskort, samt i författ-

ning om Josefsbildens prydande och lokalens eklätering –

 

                                            Stockholm d. 6 Mars 1900.

 

Rob. Peckert                           Hugo Löhnig

    Ordförande                              protokollförare

Antoniarzy                              A.Stocklassa

J.Rolevicz                                A.Brandt

 

 

 

 

                                                                                       85

   Protokoll

     öfver IIIdje komitésammanträdet

                                             tisdagen d 27 Mars 1900.

 

    Protokollet från föregående sammanträde upplästes

och justerades.

     Därefter beslöts enhälligt att tre af de närvrande

styrelseledamöterna nästkommande söndag till Hans Hög-

vördighet Biskop Bitter skulle framföra föreningens

tack med anledning af hans utomordentligt välvil-

liga tillmötesgående att å husets bekostnad låta

införa gasledning i föreningslokalen.

    Som det vid mötet, Josefsdagen sistlidne 19 Mars

hade visat sig, att flera föreningsmedlemmar ej hör-

sammat uppmaningen å bjudningskorten att medhafva

föreningstecknet, ansågo sig komiterade böra föreslå:

     Att alla föreningsmedlemmar, som ännu ej ega mär-

ket, borde uppmanas att anskaffa dylikt,

  samt att de, som vid de större allmänna samman-

trädena ej medförde föreningsmärket, skulle vara skyldiga

att för kvällen lösa ett dylikt. Afgiften för ett sådant

lån ansågs böra bestämmas till 10 öre för märke.

      Som någon utvidgning af föreningslokalen åt-

minstone för närvarande ej kan ifrågakomma, få komite-

rade härmed för vinnande af största möjliga utrymme

föreslå att följande förändringar vidtagas i lokalen:

  I  I det större rummet:   kommoden, alias notskåpet,

som står mellan kakelugnen och pianot, borttages.

På dess ställe placeras det lilla bordet, som för närva-

rande är uppställt till höger om ingångsdörren, för att

tjäna som nothylla. Detsamma kan godt rymma alla förenin-

gens noter. -  De två serveringsborden på hvar

 

 

86

 

sin sida om bokskåpet, flyttas till hvar sitt

fönsterhörn -  Kaminen som är placerad

framför kakelugnen inkränktar ovedersägligt allt för

mycket på utrymmet, dessutom befinnr den sig

för närvarande i ett skick, som nödvändiggör dess re-

paration. Till följd häraf anse komiterade det syn-

nerligen lämpligt att till nästa vinter utdömma

densamma, samt ersätta den med en s.k. rost.

En sådan, som placeras inuti kakelugnen, betingar

helt ringa kostnad och skulle åtminstone för våra

behof rätt väl ersätta kaminen. Denna senare borde

föreningen, förutsatt att föreningen är rätte egaren

till densamma, försöka afyttra; försäljningssumman

torde mer än väl räcka till för anskaffandet af före-

slagna rosten –

 II I det yttre rummet:   Bokskåpet jämte det

andra, mindre skåpet hvilka båda ej göra någon verklig

nytta, borttagas. Å väggytan, som härigenom skulle vin-

nas, har en af de komiterade erbjudit sig att på egen

bekostnad låta uppsätta en del hängare för ytteplagg.

Dylika hängare äro, som kändt är, särskildt vid mera be-

sökta möten synnerligen behöfliga.

Vidare vore särdeles önskvärdt, att de tre lagerträden, hvilka

ju faktiskt blott kunna lida af all den tobaksrök, som vid

sammankomsterna fylla lokalen, skulle aflägsnas.

Dessutom anhålla komiterade få föreslå:

 a  Att klockan i yttre rummet repareras.

 b  Att pianot stämmes.

 c  Att stolar anskaffas, ett behof, som vid senaste allmänna mötet

         särdeles tydligt framträdde.

  d Att den synnerligen illa medfarna bordsduken kas-

         seras, samt ersättes med en ny. För att äntligen

 

 

                                                                                       87

 

erhålla en bordsduk, som bättre än den nuvarande

skall kunna motstå väta etc. hafva komiterade tänkt

sig en dylik af kork. Om äfven en dylik duk af

kork vid anskaffandet skulle ställa sig dyrare än en

af vaxduk, så blefve den säkert genom större varak-

tighet i längden billigare; framför allt skulle den äf-

ven blifva snyggare.

    Härefter beslöto komiterade att en kväll längre

fram sammankomma för att själfva iordningställa

bordet i det större rummet, då detsamma ju vid

flera tillfällen visat sig rätt rankigt.

     Nästa komitésammanträde bestämdes till nästkom-

mande tisdag d. 3djeApril.

 

                                            Stockholm d. 27 Mars 1900

  Rob Peckert                             Hugo Löhnig

A.Stocklassa                              J Rolewicz

A. brandt                                   Antoniarzy                    

 

 

 

 

                                                                                      89                                       

Protokoll öfver

                      Kommiténs IVde sammanträde tisdagen d. 3 April 1900.

 

     Protokollet för föregående sammanträde justerades.

dagens sammanträde var egnadt åt uppställandet af ett

 program för föreningens högtidsdag d. 6 nästkommande maj.

    För att så värdigt som möjligt och med störst

möjliga tillslutning från medlemmarnas sida fira

denna dag föreslår komiten:

    Att bjudningskort kringsändas till alla för-

eningens medlemmar, samt dessutom till alla dem

som föreningens Präses behagar bestämma.

    Att dagen firas efter i hufvudsak följande

program:

    Högmässan och Aftongudstjänsten besökas af för-

eningen in corpore under fanan.                 

I kyrkan bör plats reserveras för föreningen om möj-

ligt i de 3 första bänkarna på hvardera sidan.

På bjudningskorten böra föreningsmedlemmarna särskildt

uppmärksammas på denna del af fästen.    

                      Kvällens sammanträde anordnas som följer

                         Samling kl. 7.30 e.m i föreningslokalen.

                         Hälsningstal af Vicepräses

                         Revisionsberättelsen uppläses af Präses

                         Supé

                         Musikalisk underhållning.

 

                      ------------------

För att tiden efter supén utfylld åtogo sig 2 af de när

varande att anmoda en deras bekant, en i vidsträckta

kretsar välkänd och värderad förmåga att infinna

sig till kvällens fest. Dessutom torde Herr Notini,

förutsatt att han ännu vore i staden, kunna påräknas.

 

 

90.

 

Åt sekreteraren uppdrogs att till nästa samman-

träde uppsätta inbjudningen.

Med afseende fäst vid att föreningen ej bör för-

summa  att vid passande tillfällen äfven gifva mera

offentliga bevis om sin existens, ansåg komitén, att

det skulle vara synnerligen lämpligt, om referat

öfver årsfästen skulle tillsändas dels ”Rheinische

Volksblätter” för dess bilaga ”Der Gesellenfront”, dels

äfven ”Nordisk Ugeblad”. Man kunde med säker-

het antaga, att meddelanden från Kat. Handt-

verkareföreningens nordligaste afdelning i Europa

skulle intressera dessa blads läsare.

    Som i de flästa Kat.föreningar det är ett

allmänt gängse bruk, att en bild af resp. förenings-

Protektor finnes upphängt i lokalen, önskar komi-

tén få föreslå , -att föreningen, såsom ett bevis på

högaktning och hängifvenhet, samt äfven för att

visa, att den vet värdera all den välvilja och det

tillmötesgående, som den städse rönt af sin höge

beskyddare Hans högvördighet Herr Biskop Bitter, måtte

i en snar framtid anskaffa dennes bild hällst i

ett större format för att med Herr Biskopens tillstånd

placeras å lämpligt ställe i lokalen.

    Nästa sammanträde utsattes till tisdagen d. 10 April.

 

                                            Stockholm d. 3 April 1900

 

                                            Hugo Löhmig

                                                    Protokollförarere

 

 

 

 

                                                                                       91

 

     Protokoll öfver

           Komiténs  V sammanträde tisdagen d. 10 april 1900.

 

    Sedan protokollet från föregående sammanträde

lifvit uppläst framlade sekreteraren föl-

jande förslag till inbjudningen:

              

 Katolska.Handtverkare Förengen –

 

     Söndagen  d. 6 maj firar föreningen sin årsfest     

Dagen kommer på vanligt traditionellt sätt att hög-

tidlighållas dels genom ett fästligt sammanträde på

aftonen, samt dels genom deltagande i dagens gudstjänster.

                      Kl 11 f.m.  Föreningshögmässa.

                      Kl 6 e.m.    Aftongudstjänst.

Samling sker en kvarts timme före gudstjänstens början

på gården vid St Erikskyrkan å Folkungagatan,

härifrån föreningen under sin fana intågar i

kyrkan, där plats är reserverad.

                                            -----

                      Program för aftonens fästsammanträde

                            Samling kl. 7.30 i lokalen

                            Föreningssången

                            Hälsningstal

                            Revisionsberättelse

                            Supé  ( i särskild lokal )

 

                                            -------

  Alla föreningens medlemmar anmodas deltaga i hög-

tidsdagens firande, samt särskildt äfven infinna sig

vid föreningens officiella deltagande i gudstjänsterna.

 

Obs! Föreningstecknet bäres såväl i kyrkan som

         vid aftonens fästsammanträde.

 

 

92

 

För att något så när få reda på huru många personer kunde väntas deltaga i aftonens fest  får komitén härmed föreslå att anmoda Hr.Präses att fastän bjudningskort utsändes liksom hittills personligen invitera Herrar heders- ledamöter samt därvid då underrätta sig, om dessa kommer. Af de

öfriga medlemmarne kan ju sedan c. 40 antagas komma.

   Likaså anser komitén det vara lämpligt att

Herr Kyrkoherden påminnes om, att från predikstolen

kungöra föreningens högtidsdag.

Vidare får komitén föreslå: ” Fanan bäres som hittills af föreningens senior klädd i högtidsdräkt, de hitills öfliga band-

bärarna vid processionen slopas; dessa sistnämnda äro

nämligen alldeles obehöfliga, samt har det ju äfven oftast haft

sina svårigheter att finna de lämpliga personerna.

Att för aftonen som kypare anmodas hrr

Chevet, Furuström & Knopf med Herr a Brandt som

hofmästare.

Dessutom bör naturligtvis lokalen fästligt eklateras. –

Angående å föregående sammanträdet för förenings-

lokalen föreslagna Biskopens bild avser komitén,

att det skulle vara särskildt passande, om den kunde

aftäckas den dag, den nya belysningen skall invigas,

samt att till fästligheten genom särskilld deputation

inbjuda Herr Biskopen.

Följande sammanträde bestämdes till tisdagen d. 17 april

                           Stockholm d. 10 april 1900

                                            Hugo Löhnig

                                                      Protokollförare

 

 

 

                                                                                       93  

                                                                                      

Kostnadsförslag

 

Å Div Taklampor för Fotogen o ljus.

 

1 st. Häng-lampa    mässing     1 fotogén jämte skärmar

                                                  samt 3x2 = 6 ljus           Kr,. 68,-

 

1          Do                              1 fotogén jämte skärm

                                                   samt 3 x 3= 9 ljus         Kr   80,-

 

1           Do            ljus zink       1 fotogén jämte skärm

                                                     samt 3 x 2= 6 ljus        Kr   32,-

 

1           Do     svart/brons zink  1 fotogén jämte skärm

                                                     samt 3 x 3 = 9 ljus       Kr.  33,-

 

1           Do                            1 fotogén jämte skärm

                                                      Samt 3 x 3 = 9 ljus      Kr  38, -

 

                      Å dessa priser kan troligen erhållas 25% Rab.

                                            ---------------

 

1 st s.k. Baldur-Brännare ( stor rundbrännare )               Kr 5,-

1 st        Oljehus                                                                     1,50       

 

 

94

 

Kostnadsförslag

 

Å Gasledning, samt Armatur för Föreningslokalen.

 

                      Läggning af rör från gatans hufvudrör

till husets grundmurar verkställes gratis af

Stkhlms Gasverk.

 

                      Uppdragning af ledning från grundmuren

till lokalen med 1 rör utdraget i hvardera rummet å            175,-

 

1 st Gas-Krona          3 låg. af mässing ( f större rummet)    55,-

1    d  – Takhängare 1                        ( ” mindre         )      5,50

4    Auer-brännare jämte glas i strumpor á 4.50                   18,-

3     Kupor ( för kronan  )                        á  1.50                     4,50

1     Skärm jämte ställning ( för Takhängare )                       3,50

                                                                                         Kr 261,50

 

                                            --------------                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               123

  ”Hvad är att göra för att få K.H.

F:-s. sammanträden mera intres-

santa och lifligare besökta.”

    För att utreda denna fråga utsågs inom

K.H.F en kommitté bestående af hrr. Rolewicz,

Blomquist, Brandt, Chevet, Wilh. Getzmann

och Kellner.

Protokoll öfver kommitténs sammanträde torsd 14/2 07

    Efter att Hr Blomquist med några

ord öppnat sammanträdet tog Hr.

Brandt till orda angående Föreningens piano. Efter

en stunds dryftande uttalades en önskan

att ett nytt mindre piano måtte an-

skaffas eller om detta ej bifölls, att det

gamla pianot ovillkorligen måtte

bringas i brukbart skick.

   Som det visat sig att vid sam-

manträden då många medlemmar

varit närvarande och flertalet tagit

sin sejdel öl det ofta varit ganska

kinkigt att återfinna sin sejdel,

föreslogs att lösa nummer måtte

anskaffas för att påsätta de res-

pektiva ölsejdlarna.

    Äfven ett par småbord öns-

kades för att vid behof användas

och dessa skulle då placeras i det

mindre rummet i stället för det

oanvändbara biljardbordet. Isyn-

nerhet önskade seniorn lifligt

att den gamla biljarden skulle

bort för att lämna plats för nå-

gon mera nyttig möbel, exem-

 pelvis ett par träsoffor vid föns-

tren jämte bord och stolar och

 

124

 

därmed skulle äfven ytterligare

utrymma vinnas. Ramarna

kring de olika taflorna kunde äfven

renoveras.

   Härefter föreslogs att ett toilet-

skåp skulle anbringas i det lilla

rummet; detta under förutsättning

att den sär till ingen nytta stå-

ende kakelugnen raserades.

man emellertid antog att ett trä-

skåp skullle bli för dyrbart före-

slogs att i stället placera ett

gardinförhänge fäst vid en från

väggen utskjutande stång. Detta

s.k. gardinförhänge kunde i så fall med

spegel och tvättställ samt andra toi-

lettartiklar anbringas bredvid den

nuvarande kakelugnen, här kunde

vid behof en öl-

kagge placeras.

    Så kom turen till gardiner-

na. För det första rullgardiner

vid samtliga fönster. För det andra

fönster-gardiner eller s.k. gardin-

kappor.

    I det mindre rummet borde

äfven placeras ett paraplyställ, hyll-

fack för galoscher samt en af-

torkningsmatta. Istället för

de nästan fallfärdiga ölborden

skulle för öl samt ölsejdlar an-

skaffas ett par fack med ett gar-

dinförhänge.

    Golfvet borde hyflas eller

hellst belägga

 

 

                                                                 125

 

detsamma med en korkmatta

för att lättare kunna hålla det

rent och damfritt ( dymedelst äfven inbe-

spara skurningarna. )

     Vägguret borde repareras

eller hellst ett nytt väggur an-

skaffas.

    Äfven prenumeration å in-

tressanta svenska tidningar och

tidskrifter borde företagas.

                 -------

Protokoll öfver kommitténs sammanträde torsd. d. 21/2 07.

       Vid detta sammanträde

höll man sig hufvudsakligen

till frågan om nöjen och för-

ströelser inom föreningen.

      Vid föreningsfester borde

t.ex. någon rolig teaterpjes upp-

föras, någon roande historia be-

rättas eller vackert poem upp-

läsas, sång och musik itföras

o.s.v. – Äfven den s.k. lilla Josefs-

festen borde firas och det på

själfva dagen, samt den hittills

bortglömda fanans invignings-

dag” borde äfven ihågkommas

så att man på den dagen sam-

lades kring sin fana. Vid alla

dylika högtidsdagar bör alltid

kallelsekort tillsaändas med-

lemmarna.

    Kommittén föreslog att

Trettondagen som ju är före-

ningens s.k. 2.dra Julfest

borde ägnas isynnerhet åt

 

126

 

medlemmarnas barn för hvilka

föreningen då skulle bereda nöjet

att dansa kring granen och

plundra densamma till förnöjel-

se för såväl ung som gammal.

     Nyårsdagen borde äfven

firas som en bemärkelsedag i

det man samlades i förenings-

salen för att önska såväl prä

ses som hvarandra: ” Godt nytt

år”!

     Kommittén förordade att för-

eningne äfven borde ihågkomma

såväl präses som h.h. biskopens

födelsedagar med en uppvaktning.

               --------------

    Medveten om att kommittén full-

gjort det uppdrag som blifvit den ålagd

är den öfvertygad om att det härofvan

anförda bör af föreningen och dess pre-

ses till fullo godkännas alldenstund de

som kommittén funnit för godt att före-

slå af enhvar måste inses såsom all-

deles nödvändigt och fullt berättigat;

ty med en hemtrefligt inrättad lokal

blir äfven intresset att infinna sig

där större, och ifvern för föreningens

sak skulle nog till följd däraf sporras.

                                            Febr. 1907

                      Å komitténs vägnar

                                    Teod. Kellner

                                            Sekr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

167

 

Protokoll över Katolska Handtverkareföreningens i

 

Stockholms allmänna sammankomst på

 

St. Josefs Skyddsfest, Söndagen den 29.de April 1917

 

 

                      Sammanträdet, till vilket inbjudningskort

sänts till 48 personer, och av vilka 25 medlemmar

infunnit sig, öppnades av Präses herr Dr. R. Kiesler

med välkomsthälsning; revisionsberättelse för förening-

ens såväl som dess sjukkassas ekonomiska för-

valtning upplästes och förblev utan anmärkning.

                      Härefter begärdes ordet av herr A. Chevet,

som med anledning av det på inbjudningskorten

bebådade styrelsevalet ville rikta några ord till präses

och medlemmarne. Talaren framhöll vikten

av att föreningen för framtiden hade en stadgevald

styrelse, bemärkande även den glädje det nu skulle

vara för präses att åter få se föreningen i ett

bättre ljus än under de begge ssita åren, samt

betonade medlemmarnas ömsesidiga förpliktelser

att aktivt stödja präses och varandra för att nå

de ideella mål som föreningen alltid eftersträvat.

Talaren slutad med förhoppning om att de som

blevo valda till respektive befattningar även med

glädje måtte åtaga sig desamma, och försöka ut-

föra lämnade förtroendeuppdrag på bästa sätt.

                      Valet

                      Antalet deltagande valmän var 22.

Till präses återvaldes enhälligt och med akklamation

föreningens stiftare och alltsedan början varande ledare

Dr. R. Kiesler. Till vice-präses återvaldes Pastor

Sven Stephan Nordmark. Till kassör utsågs mellan

tvenne kandidater nämligen herrar A. Chevet och

T.Kellner den förre ( hr a. Chevet ) till kassör, och blev

vald  med 17 röster, 5 röster tillföllo herr T.kellner 

 

168

 

Till sekreterare hade utsetts följande kandidater:

hrr G.Furuström, Carl Johannsen, T. Kellner och

P. Lindblom. Herr T.kellner blev vald med 12 röster

herr G.Furuström tillföllo 4 röster, herr Carl Johann-

sen likaledes 4 röster samt hr P.Lindblom 2 röster.

Till ordnare voro följande kandidater utsedda:

hrr G,Furuström, Carl Gtzmann, Carl Johannsen,

Fritz Stocklassa, Edvard Wåhlander och Ernst

Wåhlander; som 2 ordnare skulle väljas hade

man överenskommit att de 2 som var för sig

eller tillsammans nådde det högsta röstetalet

skulle anses valda; listan fick följande ut-

seende: hr G.Furuström 10 röster, hr C.johannsen

10 röster, hr Edward Wåhlander 8 röster, hr Carl

Getzmann 3 röster, hr Ernst Wåhlander 2 röster

samt hr Fritz Stocklassa 1 röst. Fyra röstsedlar

blevo kasserade, och en medlem hade ej deltagit

i valet. Valda voro således hrr G.Furuström och

Carl Johannsen, som emellertid hr. Furuström på

grund av trängande göromål ( resor etz) ej kunde

åtaga sig befattningen, blevo till ordnare bestäm-

da och valda hrr Carl Johannsen och Edward Wåhlander.

Härmed var Kat. handtv.-fören:s styrelse all, och

hade följande utseende:

                      Präses: Herr R.Kiesler

                      Vice-Präses: Herr Pastor S.S. Nordmark  

                      Kassör: Herr Axel Chevet

                      Sekreterare: Herr T.Kellner

                      Ordnare: Herrar Carl Johannsen o Edward

                                     Wåhlander.

                      Härefter följde val av två revisorer

samt en revisonssuppleant , alla tre skulle

väljas i en omgång och revisorerna sättas

ovan strecket suppleanten under detsamma.

Kandidatlistan upptog följande herrar:

I.Barsuglia, Arthur Getzmann, Carl Getzmann,

Hugo Löhnig, Ingeniör Ernst Roesler, Kapten

 

                                                                                       169

 

Sellman o A.Stocklassa. 21 valmän deltogo. Herr Hugo Löhnig

tillföllo 11 röster, hr Axel Stocklassa likaledes 11

röster, ingeniör Ernst Roesler 10 röster, herr Carl

Getzmann 8 röster, herr I, Barsuglia 1 röst samt

Kapten Sellman 1 röst. Till revisorer blevo

alltså valda hrr H.Löhnig och Axel Stocklassa.

Som emellertid hr H.Löhnig var frånvarande

hade några medlemmar försäkrat sig om

Ingeniör Ernst Roesler till revisor, vilken befatt-

ning  sistnämnde även lovade att bekläda i

händelse av hr H.Löhnigs förhinder. Till

revisorssuppleant voro följande kandidater ut-

sedda: Herrar Arthur Getzmann, Carl Getzmann,

H. Löhnig, ingeniör Ernst Roesler samt Axel

Stocklassa. Vid valets utgång hade 8 röster

tillfallit Herr Arthur Getzmann, 6 röster Herr

Carl Getzmann, 9 röster Herr Axel Stocklassa, samt

Hrr H.Lönig och Ingeniör Ernst Roesler vardera

2 röster. Herr Arthur Getzmann blev vald till revisors-

suppleant.

                      Efter valet begav man sig till den s.k.

restriktions- eller ransoneringssupén. Denna

supé visade sig emellertid alla förbud och kort

till trots vara en överraskning. Här bjöds om

man börjar med fludiet utom den sedvanliga

pilsnern, såväl på rödvin som vitt vin. Den

fastare födan bestod av smörgåsar, frank-

furterkorvar med sillsalat, och som desert en

utmärkt tårta alltsammans till det billiga

priset av en riksdaler. – Tal höllos och skålar

druckos för föreningens beskyddare Biskop A.

Bitter, samt för föreningen och dess präses,

för en gäst nämligen her Pastor van Gÿsel,

för systrarna som lagat i ordning den goda

maten samt för två ganymeder, vilka sam-

tidigt voro medlemmar.

                      Telegram och brev med hälsningar till

 

170

 

festen hade ingått från Pastor Stolberg, i Norr-

köping, Hedersledamöterna Ernst Kutsch och

A.Andersson. Kvällen förflöt under den

gemytliga stämning som alltid är rådande i

Kat.Hantv.-föreningen. Ett nachspiel följde

i föreningssalen under sång och musik. De

fyra sista viraspelarna bröto upp kl. 1 fm.

och föreningsfesten var slut.

                      Stockholm den 5:te Maj 1917

                                            Teod.Kellner

                                            Sekreterare.

 

Uppläst och justerat. Stockholm,

Katolska Handtv.-Föreningen den 2 April 1918.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       183

 

Protokoll över Katolska Handtverkare-Föreningens i

Stockholm sammanträde Söndagen den 12.Januari 1919.

 

Skriftlig kallelse hae utgått till 33 medlemmar,

följande 18 voro närvarande:

Pastor S.Nordmark, A. Chevet, T. Kellner,

Edvard Wåhlander, A. Brandt, O.Enberg,

V.Funck, H.Löhnig, F.Schnitzer, C.Schnitzler

A.Stocklassa, F.Stocklassa, H. Straube,

G. Wikander och Ernst Wåhlander.

 

                      Herr Hugo Löhnig tog till orda

och öppnade sammankomsten med

föreningens gamla valspråk. Gud välsigne

det hederliga hantverket! Talaren framhöll

vår nyligen avsomnade Präses Dr. Rudolf

Kieslers gedigna egenskaper som föreningens

ledare under de nära 40 år 1879 – 1918, som

hans tyrt föreningen, arbetat och strävat för

densamma, samt den tomhet som nu rådda

efter honom; framhöll vidare att med-

lemmarna ej borde minas honom så-

som vi sågo honom, den brutne mannen,

under de sista 4 åren; utan sådan vi

sågo honom på Josefsfester, julfester och

utflykter under sommarmånaderna i

föreningens bättre dagar. Talaren pointerade

att vi nu genom enighet i våra uppsåt

måtte låta föreningen gå framåt, och

bliva till ett äreminne åt vår avlidne

präses, samt slutade med att han, präses

måtte vila i frid. I egenskap av bout-

redningsman tackade hr Löhnig å sterb-

husets vägnar medlemmarna för det del-

tagande som visats vid begravningen.

                      Till ordförande för aftonen

 

184

 

utsågs hr H Löhnig. Ordföranden meddelade

att det varit Biskop A.Bitters mening att

närvara under sammnaträdet, men hade han

blivit förhindrad. Ordförande uttalade för-

hoppning om att de beslut som nu skulle

fattas måtte lända föreningen till nytta

för framtiden. Sekreteraren uppläste här-

efter ett utdrag ur Rudolf Kieslers testa-

mente, vilket finnes bifogat detta proto-

koll. Ordföranden meddelade härefter att

Biskop Bitter som gåva överlämnade till

föreningen det fotografialbum, som med-

lemmarna vid 25-årsjubileet skänkt åt

präses; härefter gällde frågan om mässa

för avlidne präses; beslöts till slut att

bifalla Pastor S.Nordmarks förslag: att

låta stifta en mässa att årligen för alla

tider läsas; medel härtill skulle tagas ur

föreningskassan. Kom så frågan om kransen

som sänts till präses´bår; skulle den be-

talas ur föreningskassan, eller skulle med-

lemmarna frivilligt bidraga med en slant?

Det senare alternativet blev antaget och in-

samling vidtogs omedelbart.

                      Härefter blev fråga om val av

präses, samt om vice-präses ställning i

föreningen. Debatt vidtog. Beträffande av-

gifter till föreningen beslöta att låta

gammal praxis fortfarande gälla: nämlige

att präses såväl som vicepräses är befriade

från avgifter till föreningen. Upplästes

så paragr. 12 ur stadgarna, som syftar om

val av styrelse. Till kandidater för präses-

befattningen omnämndes följande präst-

män: B..Assarson, J.P.E.Bernelius,

J.van Gÿsel, S.Nordmark och E.Wessel.

Beslöts antaga följande herrar som kandi-

 

                                                                 187

 

dater: B.D.Assarson, J. van Gÿsel och S. Nordmark.

Röstning skulle ske medelst slutna sedlar.

Hr A. brandt framhöll att man ej borde

rösta efter eget intresse, utan i över-

tygelse om att valet av präses skulle lända

till föreningens allmänna bästa. Hr. G.

Furuström menade att man tillsvidare endast

borde provisoriskt antaga en ”präses”. Hr

Pastor S.Nordmark framhöll att ordförande

borde väljas på viss tid; att man nu ej

skulle binda sig, utan låta framtiden av-

göra frågan. Ordföranden framställde prop-

sition. Val av präses för viss tid! eller: Val

av präses för all framtid! Efter öppen

votering beslöts med övervägande ja-rop:

Val av präses för viss tid. Hr A.Chevet fick

ordet, och menade att man nu först skulle

välja präses, för att densamme snarast här-

efte skulle sammankalla alla föreningens

medlemmar till val av styrelse. Ordföranden,

Präses skulle anmodas att utlysa nytt

sammanträde beträffande ändring av

stadgarna; upplästes så ur de gamla stad-

garna, vad som sägs om ändring av de-

samma. Pastor S.Nordmark framhöll att

för avgörande i Präses-valet erfordras högv.

Biskopens sanktion. Herr G.Furuström

framställde frågan huruvida medlem-

marna skulle vända sig till Biskopen

för att sanktion eller om den utsedde

Präses skulle så göra. Pastor S.Nordmark

svarade svarade att medlemmarna borde gå till

Biskopen för att präses-valet sank-

tionerat.

                      Herr H.Löhnig nedlade nu sin

talan som ordförande, och meddelade att han

ej deltog i valet, Pastor S.Nordmark del-

 

188

 

tog likaledes eji valet, vilket nu omedelbart

vidtog med slutan sedlar, bland förut omtalade

kandidater. Resultatet blev följande:

                      Pastor B.D.Assarson tillföllo 2 röster

                      Pastor J van Gÿsel                9   

                      Pastor S.Nordmark               5   

Beslöts härefter att sända en deputation be-

stående av hrr A.Chevet o T.Kellner till Pastor

J. van Gÿsel och meddela honom valets ut-

gång, samt i händelse han avsade sig att

besöka Pastor S.Nordmark.

                      Herr H.Löhnig uppläste en skrivelse

undertecknad av 2 medlemmar, som menade

sig tala i föreningens namn när de uttalade en önskan

att Katolska Handtv-Föreningen måtte stå för

avlidne präses begravningsomkostnader. Biskopen

för vilken skrivelsen blivit uppvisad, tackade

för den heder man önskade visa den avlidne,

men ville ej begagna sig av förslaget.

                      Pastor S.Nordmark uttryckte en

önskan att föreninen snarast borde hålla en

minnesfest för avlidne präses.

                      Sekreteraren framkastade en fråga

huruvida präses i föreningen även vore att be-

trakta som ordförande i dess sjukkassa. Över-

enskoms att efter gammal praxis skulle före-

ningens präses även vara sjukkassans ordförande.

                      Herr H.Löhnig erättade om spar-

kassan, frimärkssamlingen och instrument-

kassan; frågades huruvida man ej nu när hög-

konjunktur rådde borde realisera hela frimärks-

samlingen. Herr A.Chevet ansåg lämpligast att man

borde utse ett par melemmar, som på samma

gång vore kännare av märken, att taga hand om sam-

lingen, värdera densamma etz.. Hr A. Chevet uppläste

härefter en tablå som visade föreningens kapitalplacering.

Herr H.Löhnig avslutade sammanträdet och blev veder-

börligen avackad genom Herr A.Brandt

                      Teod. Kellner sekreterare

 

 

Justeras d. 2 Febr. 1918.

Hugo Löhnig       Carl Schnitzler

Tillf. ordför.

   Edvard Wåhlander

 

Då i protokollet utlämnades

”att präses skulle väljas på ett år”

”att präses skulle väljas under vilkor att han

ginge med på nödiga ändringar af stadgarna”

återkallar jag för min del justeringen

                      Stockholm d. 21 April 1919

                                            Hugo Löhnig.

 

   

 

 

                                                                                       185

Hugo Löhnig

     Erstag. 9                      Stockholm Söd., den…. 191…

Allm.tel.Söd. 44 28

                      Utdrag ur Rud. Kieslers testamente

……

       Öfver mig personligen tilhöriga i härvarande banker

innestående penningar, jämte min öfriga kvarlåtenskap för-

fogar jag sålunda:

……

3)  Till härvarande Katolska handtverkarförenings Sjuk- och

      Begravningskassa trehundra ( 300 ) Kronor.

6)   Af mitt bibliotek skall Meyers Konversationslexikon

       införlifvas med härvarande katolska Handtverkareförenings

       Bibliotek.

 

                                            Stockholm d. 6 Maj 1917

                                                  Rudolf Kiesler

     Att Kyrkoherden Dr. Rud. Kiesler, hvilken vi prsonligen

känna, vid sundt försånd och af fri vilja förklarat om-

stående handling innehålla hans yttersta vilja och testamente,

samt handlingen därpå egenhändigt undertecknat, det få vi

på en gång närvarande och för testamntets bevittnande sär-

skilt tillkallade vittnen härmed intyga:

                                            Stockholm d. 6 Maj 1917

      Axel Stocklassa                  Hugo Löhnig.

 

     Att ofvanstående utdrag innehåller de legat, som

tilldelats katolska handtverkareföreningen och dess Sjuk- och Begraf-

ningskassa, samt att det är rätt afskrifvet, intyga under

edlig förpliktelse:

                                            Stockholm d. 5. December 1918.

 

     Bernt David Assarson                 L.Wyrvias               

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                             197

 

Protokoll över Katolska Handtv.-Föreningens

i Stockholm allmänna sammanträde,

Söndagen den 2.Februari 1919.

 

                      § 1.

     Kallelse hade utgått till 40 medlemmar.

29 personer voro närvarande av vilka 9 ej voro

definitiva medlemmar, och således ej berättigade

att deltaga i valet. ( Se presensboken!)

 

                      § 2.

       Styrelseval.

 I       Den vid föregående sammanträde den 12.

Januari utsedda deputationen hade besökt Pastor

J. van Gÿsel och låtit honom taga del av proto-

Koll som förts vid nämnda sammankomst.

Efter behörig betänketid åtog sig Pastor J. van

Gÿsel befattningen som Katolska Handtv.-

Föreningens präses. Deputationen besökte seder-

mera H.Högv. Biskop A.Bitter som sank-

tionerade valet.

        Val av övrig del av styrelse företogs

enligt de gamla stadgarna, vilka upp-

lästes.            

II      Till vice-präses utsåg Präses

Pastor S. Nordmark, som även åtog sig be-

fattningen.

III     Till föreningens kassör och senior

valdes efter öppen omröstning samt med

acclamation Herr A. Chevet.

IV      Till sekreterare valdes ävenledes

efter öppen omröstning samt med acclamation

Herr T. Kellner.

V        Till ordnare valdes i likhet med

föregående Herr C.Getzmann.

           De tre sistnämnda åtogo sig även

respektive befattningar.

 

 

198

 

                      § 3.

    Revisorer.

     Till revisorer utsågos Herrar A. Stocklassa

samt H. Löhnig, vilka lovade ombesörja revisionen.

 

                      § 4.

    Justeringsmän.

     För justering av protokoll utsågos Herrar

A. Cella samt E. Roesler.

 

                      § 5.

     Protokollet över sammanträdet av 12 Januari

1919 upplästes samt justerades.

 

                      § 6.

     Beträffande sammankomsternas antal

beslötos dessa bliva två i månaden; nämligen

den första och den tredje söndagen i var månad.

 

                      § 7.

    Mässa för avlidna medlemmar.

    Beslöts att mässa för Dr. Rudolf Kiesler

skulle läsas årligen den 19. Mars i St. Eriks

kyrka. För övriga medlemmar som avlede skulle

föreningen låta läsa en mässa i St. Erik, och

skulle medlemmarna härom underrättas.

     Naturligtis stode det fritt för enskilda

medlemmar att även sända en krans till den

beträffandes bår.

 

                      § 8.

    Tal:

    Vid sammanträdets början hälsades

den nye präses, av föreningens äldste närvarande

 Herr Konsul A. Cella, som i samtligas namn

önskade Pastor J. van Gÿsel hjärtligt välkomna,

samt uttalade förhoppning om att Präses under

 

                                                                 199

 

föreningens patron den helige Josefs beskydd måtte finna

styrka och mod att föra föreningen framåt.

     Räses tackade Herr Cella för de vänliga ord,

som riktats till honom, samt för det förtroende som

ställts till honom, sade sig vilja lova litet men hålla

det. Präses talade om föreningens valspråk, ” Religion

och dygd” samt för befrämjadnde av det katolska och

sedliga livet. Villkoren härför vore grundlig kunskap

samt praktisk övning. Kunskap bibringas genom

föredrag och följer därefter lätt praktisk övning. Det

sällskapliga livet kunde utvecklas genom samtal,

där olika yrkesgrenar kunde bliva lämpliga ämnen.

Talaren hoppades att öfeningen stode lika stark på

katolsk grund som den stod på materiell d.v.s. kapi-

talistisk, då ju föreningen till större delen bestod

av   unga män i sin krafts dagar, och ville Präses

stå till den enskildes såväl som till det allmännas

bästa samt väntade kraftig hjälp av styrelsen. Föreningen

hade ju ett allmänt katolskt mål så vidlyftigt som

något, och hoppades Präses att man genom enhet

och medverkan från alla medlemmar skulle finna

tillfredsställelse för såväl förståndet som för

hjärtat.

     Beträffande ändring av stadgarna hade

till dato endast ett förslag ingått, vilket ansågs

vara för litet. Stadgarna måste ju ändras därom

äro alla ense, men måste detta ske med tanke

på den vördnad vi vore skyldiga Rudolf Kieslers

minne.

     Efter att hava pågått i nära tre

timmar avslutades mötet.

                      Stockholm den 9 febr. 1919

                                            Teod Kellner

                                            Sekreterare

Justeradt enligt beslut § 4.

       Stockholm den 16/3 1919      Aug Cella

               J.van Gÿsel                     E. Roesler

                  ordförande

 

                           

 

209

 

Protokoll över katolska Handtverkareföreningens

i Stockholm allmänna sammanträde Sön-

dagen den 1.sta februari 1920.

 

 Närvarande vore 21 medlemmar enligt

  uppgjort förteckning i presensboken.

 

Vice-präses Pastor S. Nordmark öppnade

sammanträdet med sedvanlig hälsning.

 

                       § 1.

Till ordförande för aftonens sammanträde,

vid vilket ny styrelse skulle väljas,

utsågs herr Pastor S. Nordmark.

 

                       §  2.

Beslöts att präses skulle väljas för så

lång tid, som de nuvarande stadgarna

gälla.

                       § 3.

Till präses valdes herr Pastor S.

Nordmark, som erhöll 16 röster, 1

medlem deltog ej i valet, 3 medlem-

mar röstade för platsens vakans

samt 1 avlämnade en blank sedel.

 

                       § 4.

Till vice-präses valdes herr Franz

Kutsch, som antog valet på obe-

stämd tid i förhoppning om

snar förändring av stadgarna samt

föreningsnamnet.

 

                       § 5.

Till kassör valdes herr Axel

Chevet.

 

 

210

 

 

                       § 6.

Till sekreterare valdes herr Teodor

Kellner.

 

                       § 7.

Till ordnare valdes herr E.

Neander.

 

                       § 8.

Till revisorer för innevarande

år utsågs herrar P.Lindblom

samt i. Linders. Som två

närvarande hedersledamöter

avsade sig, och man ej ansåg

sig kunna välja några bland

de frånvarande sågo sig med-

lemmarna nödsakade utse

revisorer bland icke hedersleda-

möter.

 

                       § 9.

Till justeringsmän av dagens

Protokoll utsågs herrar P.

Lindblom samt I. Linders.

 

                       § 10.

Då präses´fråga om någon av

de närvarande hade något

ytterligare att anföra blev

nekande besvarat, avslöts sam-

manträdet  med tack åt den

gamla styrelsen samt lyck-

önskningar åt den nya.

                       Stockholm den 3/2 1920

                              Teod, Kellner

                              Sekreterare

 

Justerat:

F.J.Linders

P. Lindblom    

 

 

 

                                                                   221

Protokoll över Katolska Hantverkare-föreningens

I Stockholm allmänna sammanträde

Söndagen den 3.Oktober 1920.

 

Närvarande enligt presensboken.

                       § 1.

Sammanträdet öppnades av Präses

som upplyste, att meddelande

beträffande ändring av stadgarna

utsänts till alla medlemmar.

                       § 2.

Till justering av dagens protokoll

utsågs herrar C.Getzmann och

P. Lindblom.

                       § 3.

Sekreteraren uppläste stadge-

förslaget. Varje paragraf dryf-

tades var för sig av de när-

varande, och vissa ändringar,

varom samtliga voro eniga,

företogs. Härom gjordes an-

teckningar å manuskriptet.

                       § 4.

I  och med slutbehandling av

paragraf 12 beslöts uppskjuta

genomgåendet av resterande

del av förslaget, till första

söndagen i november månad.

                       § 5.

Beslöts inhämta utlåtande

från jurist angående stadge-

förslaget.

                       § 6.

Intet vidare förekom och sam-

manträdet avslöts.

         Stockholm den 6.Okt. 1920

                       Teod.Kellner

                       Sekreterare

Justeras

  Stockholm 4/X 20

S. Nordmark

C. Getzmann

P. Lindblom

 

 

 

                                                                   223

 

Protokoll över Katolska Hantverkare-för-

eningens i Stockholm allmänna samman-

träde söndagen den 7. November 1920.

 

Närvarande enligt presensboken.

                       § 1.

Präses öppnade sammanträdet,

och meddelade, att kallelse ut-

gått i likhet med tid sam-

manträdet av den 3 Oktober d.å.

                       § 2.

Till justering av dagens pro-

tokoll utsågs herrar C. Getzmann

och E. Roesler.

                       § 3.

Uppläsandet , et cetera av

stadgeförslaget fortsattes från

och med paragraf 13 och till

slutet, i likhet med förut-

nämnda sammanträdets ( 3/10).

                       § 4.

Beslöts överlämna förslaget

till advokat ( skatte-expert)

innan detsamma slut-

giltigt antogs av föreningen.

                       § 5.

Beslöts att förslaget skall fram-

läggas för slutgiltigt antagande

till första söndagen i December

månad.

                       § 6.

De närvarande beslöto att

smycka avlidne präses grav

på årsdagen av hans död den

20 November.

                       § 7.

Intet vidare förekom och

 

224

 

sammanträdet avslöts.

                       Stockholm den 10 Nov. 1920

                                Teod,Kellner

                                 Sekreterare

 

Justeras

    Stockholm 10/XI 20.

S.Nordmark.

Ernst Roesler

CF Getzmann

 

 

                                                                   225

Protokoll över Katolska Hantverkareföreningens

i Stockholm allmänna sammanträde söndagen

den 5. December 1920.

 

Närvarande enligt presensboken.

                       § 1.

Präses öppnade mötet.

                       § 2.

Till justeringsmän av dagens proto-

koll utsågs hrr C. Getzmann och

E. Roesler.

                       § 3.

Protokoll för Oktober och November

månads sammanträden upplästes

och justerades, likaså upplästes

skrivelse från advokat.

                       § 4.

Stadgeförslag till ny förening

upplästes; tillägg gjordes varom

anteckning skedde i manuskriptet.

                       § 5.

Beslöts att föreningen skall upp-

lösas den 31 December d.å.

                       § 6.

Intet vidare förekom, och sam-

manträdet avslöts.

                       Stockholm den 31 December 1920

                                   Teod,Kellner

                                   Sekreterare

Justeras 31/12. 20.

     S. Nordmark

    CF. Getzmann

 

 

                                                                   227

Protokoll över sammanträde hållet den 2:dra

januari 1921 för bildande av ny förening

vid namn

                       S:t Josefsföreningen u.p.a.

                       Par. 1.

                       Närvarande: Pastor S. Nordmark,

Pastor A. Meyer, A. Brandt, A. Chevet,

Sam. Ekelund, O. Enberg, S. Fredin,

G. Furuström, C. Getzmann, H. Gjerring

G. van Haastert, A. Hoppek, T. kellner

F. Kutsch, A. Lundin, E. Neander,

F. Overödder, H. Overrödder, C. Sandahl,

E. Sandqvist, N. Steinbüchsel, H. Straube,

A. Waterwall, G. Waterwall, R. Waterwall,

a. Öhrnberg, I. Öhrnberg.

                       Par. 2.

Till ordförande för aftonen

utsågs herr Pastor S. Nordmark.                   

                       Par. 3.

Likaledes utsågs till sekre-

terare herr T.Kellner.

                       Par 4.

Till justering av detta

protokoll utsågs herrar A.

Chevet och . Getzmann.

                       Par. 5.

Beslöts att alla under Par. 1

såsom närvarande upp-

räknade personer, härmed

anses såsom medlemmar

i den nya föreningen.

                       Par. 6.

Beslöts att forna medlemmar

i f.d. Katolska Hantverkare-

föreningen, som äro från-

varande, och förutsatt att

de ej anmäla sitt utträde,

 

 

228

 

ävenledes äro att anse såsom

medlemmar i den nya föreningen.

                       Par. 7.

Beslöts att nytillträdande med-

lemmar skall betala inträdes-

avgift.

                       Par. 8.

Beslöts att sammanträde

skall hållas varje första

söndag i månaden.

                       Par. 9.

Ett förslag till föreningsstadgar

uppläses och antogs enhälligt.

                       Par. 10.

Val av styrelse intill årsmöte,

som, enligt stadgarna, skall

hållas inom Mars månads

utgång, företogs och utföll

sålunda:

Till ordförande valdes:

     Herr Pastor s.S. Nordmark.

Till vice-ordförande valdes:

     Herr F. Kutsch.

Till kassör valdes:

     Herr A. Chevet

Till sekreterare valdes:

     Herr T. Kellner.

Till klubbmästare valdes:

     Herr E. Neander.

                       Par 11.

Till rådgivande ledamöter

valdes hrr G. Furuström

och H. Overödder.

                       Par 12.

Till revisorer valdes hrr

J. Linders och P. Lindblom.

 

 

                                                                   229

 

                       Par. 13.

Intet vidare förekom och

sammanträdet avslöts.

                       Stockholm den 3:dje febr. 1921.

                                Teod,Kellner

                                 Sekreterare.

Justeras:

        Stockholm 1.Mars 1921

                       Axel Chevet         S. Nordmark

                       C.A. Getzmann

 

 

 

 

                                                                   231

 

Protokoll fört vid S:t Josefsföreningens års-

Sammanträde, söndagen den 6:te mars 1921.

 

Närvarande enligt presensboken.

                       Par. 1.

Ordförande öppnade mötet.

                       Par. 2.

Till justering av dagens protokoll

utsågs hrr C. Getzmann och F. Kutsch.

                       Par. 3.

Beträffande sparkassefonden beslöts,

med alla röster utom två, att Kronor

Tvåtusen / 2000 / överlämnas till Högv.

Biskop A. Bitter, för att efter hans

eget gottfinnande användas till S:t

Erikskyrkans bästa.

Härefter resterande summa skall an-

vändas till en understödsfond, varom

närmare beslut skall fattas å kommande

allmänt sammanträde, samt efter det

förslag till stadgar för fonden upp-

gjorts.

                       Par. 4.

                        Val:

Gamla styrelsen återvaldes enhälligt;

till styrelse-suppleant valdes herr

Ivar Öhrnberg.

Rådgivande ledamöter återvaldes lika-

ledes.

Till revisorer valdes hrr P.Lindblom

och J. Linders; till revisorers-suppleant

valdes hr V.Funck.

                       Par. 5.

Vidare förekom ej, och mötet avslöts.

                       Stockholm den 8. Mars 1921

                                             Teod.Kellner

                                             Sekreterare

 

Justeras

  Stockholm 12/IV 21

                       S. Nordmark

                       F. Kutsch

                       C.F. Getzmann