Novena och bönemantel till beskydd under den Helige Josef

holycloak.jpg

Novenan och bönemanteln till den St. Josef är ett särskilt och speciellt sätt att utverka det stora helgonets beskydd samtidigt som man ger honom sin vördnad. Manteln är ett skydd, ett täcke av böner, som vi ber den helige Josef att svepa in oss i.

 

Den skall gärna utsträckas till att bedjas under 30 dagar i sträck, till minne av de 30 år som den Helige Josef tillbringade i sällskap av Jesus, Guds son.

 

Om du av någon anledning inte kan be bönen en viss dag, så kan du ta igen det genom att den 30:e dagen be den så många gånger som du missade.

 

De extraordinära nådegåvor som utverkas genom denna bön är otaliga. Faktum är att den Heliga Theresa sade att ”Om du verkligen vill tro på det, så bevisa det för dig själv genom att recitera novenan – och du kommer att bli slutligt övertygad.”

 

För att bli ännu mer behjälpt i din hemställan vore det bra att frambära en bön av omtanke om själarna i skärselden.

 

Med samma enträgenhet som vi hjälper till med att torka de lidande själarnas tårar, kan vi hoppas att den Helige Josef kommer att torka våra tårar i våra stunder av nöd. På detta sätt kommer den Helige Josefs Mantel att breda ut sig över oss, och tjäna som skydd mot alla faror som ansätter oss så att vi en dag, med Guds nåd, kan nå den eviga frälsningens port.

 

Må den Helige Josef le mot oss och välsigna oss alla!

Jesus och Maria uppmanar hela den kristna världen att älska och vörda och tillbe den heliga Josef

Jesus själv sade till den heliga Margareta … “Jag önskar att du varje dag frambär böner till min moder och till den Helige Josef, min ljuvaste beskyddare.” … och den Heliga Guds Moder sade till den Saliga Maria av Agreda … ”Du måste se till att ständigt öka din kärlek till, och hängivenhet för, detta stora helgon. I alla dina behov måste du göra dig tillgänglig för hans beskydd, och under alla omständigheter måste du uppmuntra så många människor som möjligt till denna tillgivenhet … förvisso, vadhelst min tillgivne make begär i himmelen, kommer den allsmäktige Guden att uppfylla på jorden.”


Böner för den Heliga Mantelns Novena

+ I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Jesus, Maria och Josef, Jag ger er mitt hjärta och min själ.

(Bed Ära vare Fadern… 3 gånger som tacksägelse för att han upphöjt den Helige Josef till en sådan ställning av exceptionell värdighet.)

Frambärande

1.

O Ärorike Patriark, Helige Josef, jag faller i ödmjukhet ned inför dig. Jag bönfaller Herren Jesus, och din obefläckade maka, den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och alla helgon i Himmelens Rike, att förenas med mig i denna vördnad. Jag frambär denna dyrbara mantel, i det att jag utlovar min djupaste tro och tillgivenhet. Jag lovar att göra allt som står i min makt för att ära dig genom hela mitt liv, och att bevisa min kärlek till dig.

 

Hjälp mig, Helige Josef. Bistå mig i dag, och under hela mitt liv, men särskilt i min dödsstund, såsom du hjälptes av Jesus och Maria, så att jag en dag får förenas med dig i Himmelen, och där få ära dig i all evighet. Amen.

2.

O Ärorike Patriark, Helige Josef, Jag faller i ödmjukhet ned inför dig, och din gudomlige son Jesus. Jag frambär till dig, med mitt hjärtas tillgivenhet, denna dyrbara skatt av böner, ständigt begrundande de dygder som smyckar din Heliga person.

 

I dig, O Ärorike Patriark, uppfylldes drömmen hos din föregångare, den förste Josef, han som verkligen syntes vara sänd av Gud för att bereda vägen för din närvaro på jorden. Du var inte endast omgiven av den Gudomliga Solens strålande glans, utan du återspeglades även i härligheten av månens, den Saliga Jungfrun Marias, mystiska glans.

 

O ärorike Patriark, om den gamle Jakobs exempel, som personligen gick för att lyckönska sin älsklingsson, vilken blivit upphöjd till Egyptens tron, tjänade till att bringa all hans avkomma dit, skulle då inte Jesu och Marias exempel, som hedrade dig med sin största respekt och tillit, tjäna att bringa mig, din tillgivne tjänare, att frambära denna dyrbara mantel till din ära.

 

Utbed, O Store och Helige Josef, att den allsmäktige Guden skall vända en välvillig blick emot mig. Liksom den gamle Josef inte avvisade sina skuldtyngda och onda bröder, utan snarare tog emot dem med kärlek, och skyddade dem och räddade dem ifrån hunger och död – bönfaller jag dig, O Ärorike Patriark, genom din förbön, att Herren aldrig överger mig i denna förvisningens dal av sorger. Utverka att han alltid räknar mig som en av dina tillgivna tjänare som lever renade under din Heliga Mantels beskydd. Tillse att jag alltid kommer att leva under detta beskydd, varje dag i mitt liv, och särskilt i den stund då jag tar mitt sista andetag. Amen.


Böner

1.

Var hälsad, O Ärorike Sankt Josef, du som anförtrotts de oskattbara rikedomarna i Himmelen och på jorden, som fosterfader till Honom som föder och uppehåller allt skapat i universum. Du är, efter Maria, det helgon som är mest värd vår kärlek och vördnad. Endast du, över alla helgon, var utvald till den yttersta äran att få föda, fostra, vägleda och bära Messias i din famn, Honom som så många kungar och profeter skulle ha önskat att få skåda.

 

Helige Josef, rädda min själ, och skaffa mig den Gudomliga nåden att bli hörd i min bön.

Och för de heliga själarna i Skärselden, giv dem tröst och vederkvickelse i deras lidande.

(Bed Ära vare Fadern… 3 gånger)

2.

O Mäktige Sankt Josef, du utropades till hela kyrkans skyddspatron. Därför åkallar jag dig över alla andra helgon, som den störste beskyddaren för dem som plågas, och jag frambär oräkneliga välsignelser till ditt allra givmildaste hjärta, som alltid är redo att hjälpa i varje behov. Till dig, O Ärorike Sankt Josef, kommer änkorna, de faderlösa, de övergivna, de plågade och de förtryckta. Det finns ingen sorg, inget sår och ingen pina som du inte har tröstat, förbundit och lindrat.

 

Jag bönfaller dig att bevärdiga mig att å mina vägnar använda de gåvor som Gud har givit dig, ända till dess att också jag blir emottagen i min bön.

Och ni, Heliga själar i skärselden, bed till Sankt Josef för mig.

(Bed Ära vare Fadern… 3 gånger)

3.

Oräkneliga är alla de som har bett till dig före mig, och mottagit tröst och frid, nådegåvor och tjänster. Mitt hjärta, som är fyllt av sorg, kan inte finna ro i denna prövning som ansätter mig. O Ärorike Sankt Josef, du känner alla mina behov redan innan jag framlägger dem i bön. Du vet hur angelägen denna bön är för mig. Jag faller ned inför dig, när jag suckar under tyngden av den svårighet jag står inför. Det finns inget mänskligt hjärta som jag skulle kunna anförtro min sorg, och även om jag skulle finna en beredvillig och barmhärtig varelse som skulle vara villig att bistå, skulle han fortfarande vara oförmögen att hjälpa mig. Endast du kan hjälpa mig i min sorg, Helige Josef, och jag tigger och ber om att du skall höra min vädjan. Har inte den Heliga Theresa skrivit i sina dialoger – så att hela världen skall få veta – ”vadhelst ni ber den Helige Josef om, det skall ni få”.

 

O Helige Josef, de plågades tröstare, ha medlidande med min sorg, och medlidande med de arma själar som lägger så stort hopp i sina böner till dig. (Bed Ära vare Fadern… 3 gånger)

4.

O upphöjde Patriark, Sankt Josef, tack vare din fullkomliga lydnad mot Gud kan du be för mig.

För ditt heliga livs skull, fullt av nåd och förtjänster, hör min bön.

För ditt ljuvaste namns skull, hjälp mig.

För ditt givmildaste hjärtas skull, bistå mig.

För dina allra heligaste tårars skull, torka mina tårar.

För dina sju sorgers skull, bed för mig.

För dina sju fröjders skull, trösta mig.

Befria mig från skada till kropp och själ.

Rädda mig från alla faror och olyckor.

Bistå mig med din mäktiga förbön, och utbe för mig, genom din kraft och din barmhärtighet, allt som är nödvändigt för min frälsning, och särskilt den gåva som jag nu har så stort behov av.

(Bed Ära vare Fadern… 3 gånger)


5.

O Ärorike Sankt Josef, oräkneliga är de nådegåvor och den ynnest som du har utverkat för plågade själar, för dem som lider under sjukdomar av varje slag, för de förtryckta, för de förföljda, för de förrådda, för dem som berövats all mänsklig ömhet och värme, för dem som har det svårt i kampen för sitt dagliga bröd – alla de som anropar din mäktiga förbön får tröst och hjälp i sin plåga.

 

Tillåt inte, käraste Sankt Josef, att jag ensam skulle vara den som har bett om din förbön, och nekas det jag så uppriktigt ber dig om. Visa din vänlighet och storsinthet även mot mig, så att jag i tacksägelse kan ropa ”Evig ära tillhör vår patriark Sankt Josef, min store beskyddare på jorden, och de heliga själarnas försvarare i skärselden”.

(Bed Ära vare Fadern… 3 gånger)

6 Till Gud – Fadern.

Evige Fader, Du som är i Himmelen! Genom Jesu och Marias förtjänster, ber jag att Du bönhör mig. I Jesu och Marias namn faller jag ned inför Din Gudomliga närvaro, och jag bönfaller Dig att ta emot min förhoppningsfulla bön om att hålla ut, så att jag får räknas in i den skara som lever under den Helige Josefs beskydd. Utsträck Din välsignelse till denna ovärderliga skatt av böner, som jag i dag frambär till honom som en utfästelse om min tillgivenhet.

(Bed Ära vare Fadern… 3 gånger)

Åkallan till ära för den Helige Josefs dolda liv med Jesus och Maria

Helige Josef, bed att Jesus må komma in i min själ och helga mig.

Helige Josef, bed att Jesus må komma in i mitt hjärta och inspirera kärleken.

Helige Josef, bed att Jesus må komma in i mitt sinne och upplysa det.

Helige Josef, bed att Jesus må vägleda min vilja och stärka den.

Helige Josef, bed att Jesus må vägleda mina tankar och rena dem.

Helige Josef, bed att Jesus må vägleda mina önskningar och styra dem.

Helige Josef, bed att Jesus må se till mina gärningar och utsträcka sina välsignelser.

Helige Josef, bed att Jesus må upptända mig med kärlek till honom.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få efterlikna dina dygder.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få sann ödmjukhet i anden.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få ett saktmodigt hjärta.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få frid i själen.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få en helig fruktan för Gud.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få en längtan efter fullkomlighet.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få ett milt hjärta.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få ett rent och kärleksfullt hjärta.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få en helig acceptans för lidandet.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få trons vishet.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få styrkan att hålla ut i mina goda gärningar.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få styrkan att försmå denna väldens materiella ägodelar.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få styrkan att bära mina kors.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få en helig längtan efter den eviga lycksaligheten.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få nåden att alltid vandra på den smala vägen mot Himmelen.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få nåden att undvika varje tillfälle till synd.

Helige Josef, utbed av Jesus att jag skall få nåden av att hålla ut till slutet.

Helige Josef, bed att mitt hjärta aldrig upphör att älska dig, och att mina läppar alltid skall lova dig.

Helige Josef, för den kärleks skull, som du har för Jesus, bistå mig och lär mig att älska Honom.

Helige Josef, tag i nåd emot mig som din tjänare.

Helige Josef, tag emot min åkallan och hör mina böner.

Helige Josef, överge mig inte i min dödsstund.

Jesus, Maria och Josef. Jag ger er mitt hjärta och min själ.

(Bed Ära vare Fadern… 3 gånger)


Åkallan till Sankt Josef

1.

Kom ihåg, O Helige Josef, min gode beskyddare, den Saliga Jungfrun Marias kyske make, att det aldrig har sports att någon som sökt ditt beskydd, och bett om din förbön, lämnats utan hjälp. Med förtroende faller jag ned inför dig, ivrigt tiggande och bedjande om din mäktiga intervention. O fosterfader till vår frälsare, förkasta inte min begäran, utan hör mig, i din nåd, och svara mig. Amen.

2.

Ärorike Sankt Josef, den Saliga Jungfruns make, och Jesu kyske fader, se till mig, och vaka över mig, led mig på den helgande nådens stig, se till de omedelbara behov som jag ber dig svepa in i vecken av din faderliga mantel. Tag bort hindren och svårigheterna som står i vägen för mina böner, och utverka att ett lyckligt svar på min begäran skall tjäna till Guds större ära, och min eviga frälsning.

 

Som en borgen för min oförgängliga tacksamhet lovar jag att förkunna din ära, när jag frambär tacksägelse till Herren för att han så har välsignat din kraft och din styrka i Himlen och på jorden.

Litania till Sankt Josef

Herre, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Kristus, hör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himmelen: Förbarma dig över oss. Gud Son, världens Frälsare: Förbarma dig över oss. Gud helige Ande: Förbarma dig över oss. Heliga Treenighet, en ende Gud: Förbarma dig över oss.
Heliga Maria – Bed för oss
Helige Josef – Bed  för oss
Upphöjde Son av Davids Hus – Bed  för oss
Patriarkernas Ljus – Bed  för oss
Guds Moders gemål – Bed  för oss
Jungfruns kyske beskyddare – Bed  för oss
Guds Sons fosterfar – Bed  för oss
Kristi oförtröttlige försvarare – Bed  för oss
Den Heliga Familjens överhuvud – Bed  för oss
Josef, rättfärdigast av alla – Bed  för oss
Josef, kyskast av alla – Bed  för oss
Josef, klokast av alla – Bed  för oss
Josef, tapprast av alla – Bed  för oss
Josef, lydigast av alla – Bed  för oss
Josef, trognast av alla – Bed  för oss
Tålamodets spegel – Bed  för oss
Fattigdomens vän – Bed  för oss
Förebild för alla som arbetar – Bed  för oss
Familjelivets prydnad – Bed  för oss
Jungfrurs beskyddare – Bed  för oss
Familjernas stöttepelare – Bed  för oss
De bedrövades tröst – Bed  för oss
De sjukas hopp – Bed  för oss
De döendes skyddspatron – Bed  för oss
Demonernas skräck – Bed  för oss
Den Heliga Kyrkans beskyddare – Bed  för oss

Guds Lamm, som borttager världens synder: förskona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: förbarma dig över oss, o Herre.

Låt oss bedja

Herre Jesus, genom förtjänsterna hos den hängivne maken till din Heligaste Moder, hjälp oss. Vi bönfaller dig att det vi inte själva kan åstadkomma, skall uppfyllas genom den Heligaste Patriarkens, Sankt Josefs, förbön. Du som regerar med Gud, Fadern, i den Helige Andes enhet, från evighet till evighet. Amen.

Avslutande bön till Heliga Manteln

O Ärorike Patriark, Helige Josef, du som utvaldes av Gud framför alla män, till att bli överhuvud för den heligaste av familjer, jag bönfaller dig att ta emot mig i vecken av din Heliga Mantel, så att du kan bli väktare och vårdare av min själ.

 

Från och med nu väljer jag dig som min fader, min försvarare, min tröstare och min beskyddare, och jag bönfaller dig att i ditt beskydd ta min kropp och min själ, allt vad jag är och allt vad jag har, mitt liv och min död.

 

Se på mig som ett av dina barn, försvara mig från mina synliga och osynliga fienders svek. Bistå mig alltid i mina behov. Trösta mig i mitt livs bittra stunder, och särskilt i min död. Säg bara ett ord för mig till den Gudomlige Frälsaren, som du befanns värdig att hålla i dina armar, och till den Saliga Jungfrun Maria, din kyskaste maka. Utbe för mig de välsignelser som leder till räddningen. Räkna mig bland dem som är dig kärast, och jag skall föresätta mig att visa mig värdig ditt särskilda beskydd.

 

Amen.