0429

5    Hemmet och Helgedomen  1 Juni 1939

 

S:t Josefsföreningens 60-årsfest.

 

   Sextio år! En imponerande tidsrymd då det

gäller en ideell förenings liv. Sextio år i S:t

Josefsföreningens liv blir till ett stycke historia

ur den katolska församlingslivet här i Stock-

holm i nyare tid.

   Det var den 6. juli 1879 som den för Stock-

holms-katolikerna oförgätlige kyrkoherden på

Söder, Monsignore Doktor Rudolf Kiesler, stif-

tade föreningen. Den startade med summa två

medlemmar. Den 18 april 1880 firade för-

eningen sin första S:t Josefsfest. Medlemsan-

talet hade då under årets lopp stigit till fem-

ton. Den 19 juni 1881 blev en stor högtids-

dag för den unga föreningen. På denna dag

invigdes föreningens första fana, en gåva av

monsignore Tonti, legationssekreterare vid den

påvliga beskickningen i Paris. Denna fana be-

varas fortfarande som en dyrbar klenod och

pryder alltid samlingssalen på föreningens års-

fester.

   Den 31 oktober 1886 besöktes föreningen av

H. H. Biskop Bitter, för första gången som

apostolisk vikarie, och denne blev från den

stunden föreningens protektor. Den 6 januari

1903, då föreningen firade Leo XIII:s 25-års-

jubileum som påve, sände Hans Helighet, som

svar på ett hyllningstelegram, föreningen sin

apostoliska välsignelse. Den 22 april 1923 hed-

rade vår nuvarande Biskop föreningen med sitt

allraförsta besök, han firade med oss årsfesten

och övertog protektoratet.

   Sakta men säkert har föreningen gått framåt

under årens lopp. Den har icke stelnat till och

blivit stillastående utan med bibehållande av

sin stiftares, Dr Kieslers öppna blick för ti-

dens krav har den gått framåt och alltid akt-

givit på att hålla församlingarnas manliga

medlemmar tilsammans i sällskapligt, kulturellt

och andligt liv.

   Därför lyder också en av våra prästers lyck-

önskningstelegram nu till 60-årsfesten så här:

”Till vår äldsta och emst livskraftiga katolska

förening varma lyckönskningar på jubileums-

dagen”.

                           *

   Söndagen den 30 april, Valborgsmässoafton

1939, är nu som ett gyllene datum inskrivet i

föreningens hävder, datum för 60-årsjubuleets

firande. Traditionsenligt samlades föreningens

medlemmar strax före kl. 11 f.m. på S:t Eriks-

kyrkans gård. Vädret var härligt. Och vår

nitiske preses, Dr van Mierlo, syntes blicka med

tillfredsställelse å sina talrikt församlade män.

Han tänkte med rätta: Det blir nog en vac-

ker och minnesrik dag.

   Men vi saknade vår Hövördigaste Herr

Biskop, som vid föreningens vanliga årsfester

så gärna är med. Nu på 60-årsfesten åstad-

kom hans frånvaro ett av alla känt tomrum.

Dock han var med i andanom. Från fjärran

land kom hans varmhjärtade gratulationsbrev

föreningen tillhanda. Det började som följer:

  

   ”Högvördige Herr Doktor och Kyrkoherde

    B. an Mierlo.

      Med beklagande över att jag på grund av

    mitt hälsotillstånd icke personligen har till-

 

   fredsställelsen att vara vid S:t Jo-

   sefsföreningens sextio-årsfest sänder jag Eder

   och hela föreningen min välsignelse och

   hjärtliga festhälsningar samt varmaste lyck-

   önskningar för den för våra förhållanden

   sällsynta och vackra festen. Jag är i anda-

   nom med hela mitt hjärta med i festen!”

 

   S:t Erikskyrkans klockor började kl. 11 att

ringa och processionen satte sig i rörelse. Först

bars processionskorset, som omgavs av kor-

gossar med brinnade ljus. Så följde förenin-

gens vice ordf. hr Edv. Wåhlander, vilken med

berättigad stolthet förde föreningens standar

och assisterades av en av de äldre heders-

ledamöterna. Därefter kom hela den långa

raden av medlemmar, ävensom gäster från

landsorten. Den ståtliga processionen slöts av

det vid altaret tjänstgörande prästerskapet,

rektor Herman Burczyk, sudiakon, Mgr B. D.

Assarsson, som skulle framära det heliga mäss-

offret i föreningens intentioner.

    Under klockorna kraftiga klang och or-

gelns brusande toner tågade vi in i kyrkan,

där vi hade våra platser mitt emot S:t Josefs

bild, som dagen till ära var prydd i ett hav

av blommor och många levande ljus. Det blev

en underbart vacker högtid. En stark manskör

utförde under dr Schedins ledning Plags fest-

mässa, medan den kände sångaren Olle Björ-

ling utförde solopartierna.

   Efter evangeliet besteg Dr van Mierlo pre-

dikstolen och höll med kraftfull stämma ett

ett högtidstal, vari han med hjärtevärme och in-

nerlighet manade till fortsatt samling, samman-

hållning och uthållighet. Att orden trängde till

hjärtat märktes på den andäktiga församlingen.

När vi sedan frågade predikanten om vi fingo

citera något, svarade han enkelt: ”Ja, citera

Biskopens brev, däri ligger predikan”.

   I sanning Biskopens ord i brevet öro gyl-

lene ord och de lyda så här:

 

    ”Med glädje se vi tillbaka på dessa 60 år

   och konstatera med största tacksamhet att

   S:t Josefsföreningen alltid har visat sig som

   ett ”bonum opus” ett gott verk. Den har

   under 60-års tid varit en stark härd för

   samling och sammanhållning av katolska

   män, unga och äldre. Den har varit en härd

   av kritlig trevnad, katolskt religiöst liv och

   bekännaremod; ett sällskapligt och socialt

   stöd för medlemmarna och därigenom till

   stor nytta för Stockholms katolska män och

   för hela församlingen. S:t Josefsförenin-

   gen visar oss vad en enda prästs förståelse

   för tidens krav, religlös och pastoral iver

   samt beslutsamhet och uthållighet kunna å-

   stadkomma. Välsignat vare Dr Kieslers

   minne och minnet av alla dem, präster och

   lekmän som genom sina insatser hva grund-

   lagt och vidmakthållit föreningens liv och

   välsignelserika verksamhet.

       I den heliga mässan kommr jag att även

   inför Herren tänka på, tacka och bedja

   för den kära S:t Josefsföreningen som be-

 

   rett mig enbart tillfredsställelse och glädje

   numera under 16 år och förut mina kära

   vördade föregångare”.

 

   ”Välsignet vare Dr Kieslers minne”; skrev

Biskopen. Ja det hålles alltid högt i ära inom

föreningen. Och efter högmässan på denna fest-

dag begav sig en deputation till vår katolska

kyrkogård för att som en hyllningsgärd åt stif-

taren på hans grav nedlägga en krans med band

i de svenska färgerna. Det blev också där vid

graven en vacker högtidsstund, då vår preses

bad för föreningens avlidna.

   Det kyrkliga firandet av 60-årsjubiléet av

slöts med högtidlig aftonsång i S:t Eriks kyrka.

Vi samlades åter inför Herrens nådetron på

altaret. Vår preses Doktor van Nierlo var

officiant, assisterad av kyrkoherde Wehner från

Sankta Eugenia och Pater d´Argenleu från

Maria Bebådelseförsamlingen. Prästerna från de

olika församlingarna medverkade med glädje

vid såväl levithögmässan som aftonsången till

att göra minnesgudstjänsterna högtidliga, ett

bevis för att de högt uppskatta S:t Josefs-

föreningens verksamhet att samla katolska

män från hela staden endräkteligen under sin

fana.

   I vår feststämning glömde vi inte heller

våra sjuka emdlemmar på sjukhusen. Vid den

vackra aftonsången nedkallade vu Guds hjälp

för dem och bådo för deras snara tillfrisknande.

                             *

   Sålunda avslöts på ett värdigt sätt dagens

religiösa festprogram och den mera materiellt

betonade delen tog sin början. Precis kl. 7

började den traditionsmättade festsupén i

Biskopshuset. Med provikarien Monsignore

Assarsson och Stockholms katolska prästerskap

i spetsen satte vi oss alla vid de vackert deko-

rerade långborden, där vi, 58 prsoner, und-

fägnades med allt det goda, som både Elisabeth-

systrarna och vår outtröttlige klubbmästare H.

Cornelissen förmått åstadkomma. Scouterna

gingo av och an betjänande oss, så att ingen

behövde känna sig hungrig eller törstig.

   ”När tallrikarna fingo vara i fred”, började

så småningom de olka talarna framföra vad

de hade på hjärtat.

   Först av alla kom vår avhållne preses Dr

van Mierlo, som fängslade oss alla med sitt i

enkla former framförda, men till innehållet

rika och medryckande bordstal. ”Det är nu 60

år sedan Dr Kiesler  stiftade föreningen i detta

antika och vördnadsbjudande hus, där vi äro

samlade. Bröder, 60 år hava gått. Men vi och

föreningen äro icke äldre än vi känna oss.

Överallt omkring oss inandas vi nu av vårens

fläktar nytt liv och nytt mod. Det är förenin-

gens 60 årsfest – men det är samtidigt i dag

vårens fest – valborgsmässoafton. Detta sam-

manträffande är en symbol för oss medlemmar

av S:t Josefsföreningen. Just i samma stund

som jag nu talar till Eder, tändas runt kring

vår vackra stad majeldarna – vårens eldar.

Sen symbolen och tänden även I, mina bröder,

föreningslivets våreldar i Edra hjärtan! Tän-

den kärlekens eldar, trohetens eldar, uthållig-

hetens eldar och broderskapets eldar. Älsken

Eder 60-åriga förening! Förnyen trohetens, ut-

hålighetens och broderskapets löften på denna

 

vårens kväll! Å skall S:t Josefsföreningen

leva många decennier till. Framåt!”

   Därefter upplästes fortsättningen på H. H.

Biskopens brev:

    ”jag är i andanom med hela mitt hjärta

    med vid festen av 60-åriga föreningen,

    vilken alla mina sympatier tillhöra. Icke

    minst tackar jag vid detta tillfälle den nu-

    varande styrelsen och framför allt Eder,

    käre Högvördige Doktor van Mierlo, för

    Edert så nitiska, glada och trofasta arbete

    för föreningen. Jag kan blott önska att för-

    eningen även i framtiden förbliva vad

    den var och är – denna kraft- och glädje-

    källa – detta centrum för katolsk samling,

    sammanhållning, religiöst liv och social

    verksamhet, så att till de andliga rikedomar-

    na och förtjänsterna, som föreningen har

    samlat under 60 år komma att fogas nya

    välsignelser och förtjänster av många de-

    cenniers arbete till genom ständigt tillträ-

    dande nya medlemmar. Ja, leve S:t Josefs-

    föreningen och S:t Josefs anda! Varmt tryc-

    ker jag handen på Eder Högv. Hr Preses

    och alla medlemmar, på var och en präster

    och lekmän, som äro med på festen.

       Med hjärtlig broderhälsning i Herrens

    kärlek

 

                       Eder Biskop Joh. Erik Müller.”

 

   Vi sågo, att Biskopen var med oss och det     

blev också ett kraftigt leve för honom med

önskan om Hans Högvördighets snara tillfrisk-

nande.

   Monsignore Assarsson talade till föreningen,

erinrande om dess vackra traditioner och upp-

manade oss att resa oss som en tyst hyllning

åt minnet av föreningens grundläggare Doktor

Kiesler.

   Så föredrogs flera olika brev och telegram.

en särskild applåd inhöstade den vackra lyck-

önskan som sänts från föreningens mångårige

trofasta medlem, vår till utlandet avflyttade

Ingejör A. Hoppeck. Å de närvarande gäster-

nas vägnar talade Hr Trost från S:t Paulus-

föreningen i Gävle. Disponent Overöddertac-

kade för maten” och utbragte ett leve för

Elisabethsystrarna och för alla som medverkat

 

till att festen blivit så lyckad. Slutligen

sig v. ordf. Edv. Wåhlander och riktade å

alla vägnar ett varmt tack till preses Doktor

van Mierlo för allt hans intresse för föreningen,

samt och synnerligen för hans till allas hjärtan

gående festpredikan vid förmiddagens hög-

mässa.

   Vid festligheternas slut i biskopshuset stod en

i ordning därutanför för att föra

oss till föreningslokalen vid Norra Smedje-

gatan där samkvämet fortsattes. En trio ut-

förde här med bravur flera vackra musiknum-

mer och eftersom stämningen var den allra

bästa bidrogo även flera av medlemmarna med

både tal och sång. Till slut kom klubbmästaren

och bjöd på en extra överraskning, en smaklig

”vickning”.

   Så avslöts S:t Josefsföreningens storartade

och vällyckade 60-årsfest. Alla gingo glada

hem, utan tvivel särskilt belåtna med att mån-

dagen den 1 maj i år för första gången var

hel och allmän fridag.

   Händelser och upplevelser blekna så snart i

vår rastlösa tid. Men S:t Josefsföreningen hade

till var och en skänkt ett minneskort,

framställande den berömda S:t Josefsbilden av

Guio Reni. När vi blicka därpå erinra vi

oss förvisso alla de vackra momenten av för-

eningens 60-årsfirande år 1939.

   Leve S:t Josefsföreningen! Vivat, crescat,

florat!

                                            En medlem

                  -----------